Теми статей
Обрати теми

Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти

Лист Міністерства освіти і науки України від 03.06.2022 № 1/6015-22

Керівникам департаментів (управлінь)

освіти і науки обласних та Київської міської державних (воєнних) адміністрацій Керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти Керівникам центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Шановні колеги!

Надсилаємо методичні рекомендації про впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти.

Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників управлінь (відділів) освіти територіальних громад, районних (міських); керівників і педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітей відповідного віку.

Додаток: на 17 арк.

З повагою

Заступник Міністра Віра РОГОВА

Додаток

Методичні рекомендації щодо впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти

Загальні відомості

Основна мета цього документа — надати практичні рекомендації керівникам (директорам) закладів дошкільної освіти (ЗДО), засновникам установ дошкільної освіти, відділам/управлінням освітою, структурним підрозділам, центрам професійного розвитку педагогічних працівників, суб’єктам підвищення кваліфікації щодо впровадження професійного стандарту керівника (директора) ЗДО (далі — Професійний стандарт).

28 вересня 2021 року було затверджено професійний стандарт «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» та внесено його до Реєстру професійних стандартів. У Законі України «Про освіту» професійний стандарт визначено як затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій. На основі професійних стандартів розробляють стандарти вищої та фахової передвищої освіти, що використовують для розроблення та вдосконалення освітніх програм підготовки майбутніх фахівців.

Упровадження Професійного стандарту є тривалим процесом і відбувається поетапно через розроблення методичних рекомендацій, програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення вебінарів, тренінгів, семінарів, конференцій, забезпечення інформаційного супроводу цього процесу.

У Професійному стандарті окреслено перелік трудових функцій, описано загальні та професійні компетентності, які мають бути сформовані у сучасного керівника (директора) ЗДО.

Згідно з Професійним стандартом мета професійної діяльності керівника (директора) ЗДО полягає в безпосередньому управлінні закладом і відповідальності за освітню, фінансово-господарську та інші види діяльності закладу освіти.

Професійний стандарт складається з 8 пунктів. У підпунктах 1.1 — 1.5 подано загальні відомості, зазначено, що основною метою керівника ЗДО є управління закладом та організація освітнього процесу. Конкретизовано назву виду професійної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікація професій» та назви типових посад (керівник ЗДО та директор ЗДО).

У підпункті 1.6 деталізовано інформацію про розташування та оснащення робочого місця відповідно до вимог законодавства. Зазначено, що професійна діяльність керівника передбачає управлінську, організаційну та іншу діяльність, передбачену трудовим договором або посадовою інструкцією.

Професійним стандартом визначено також умови праці: тривалість робочого часу та відпочинку, врегулювання питань оплати праці, відпустки. Зазначено, що робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням. Прописані також умови допуску до роботи: наявність необхідних документів про вищу освіту, особистої медичної книжки тощо.

У Професійному стандарті врегульовано питання про документальне підтвердження освітньої та професійної кваліфікації. Так, у підпункті 1.9 зазначено, що до документів, які підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, належать диплом магістра (спеціаліста), атестаційний лист, документ про проходження сертифікації педагогічних працівників та інші документи, які підтверджують наявність професійних компетентностей, необхідних для виконання трудових функцій та розв’язання професійних завдань.

У пункті 2 подано інформацію про навчання та професійний розвиток керівника ЗДО. На особливу увагу заслуговує питання про підвищення кваліфікації. Законодавством передбачено обов’язкове проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками не рідше одного разу на п’ять років. А керівник ЗДО, якого вперше призначено на посаду, повинен пройти підвищення кваліфікації протягом двох перших років роботи. Також він повинен періодично, один раз на три роки, проходити навчання з охорони праці.

У пункті 3 Професійного стандарту представлено перелік нормативно-правових документів, що регулюють професійну діяльність керівника ЗДО. Посилання на нормативно-правову базу подано в додатку 1 до цих методичних рекомендацій. Зміст Професійного стандарту корелюється зі змістом базових нормативних документів.

У пункті 4 Професійного стандарту подано перелік загальних компетентностей, які мають бути розвиненими у керівника ЗДО, та зроблено змістову характеристику кожної з них. Так, до ключових загальних компетентностей належать громадянська, соціальна, культурна, цифрова, підприємницька, етична.

У пункті 6 представлено опис трудових функцій директора із зазначенням умовних позначень. Професійний стандарт кодифікований. Усі компетентності, зазначені у ньому, є взаємопов’язаними, взаємообумовленими і необхідними для здійснення фахової діяльності на високому професійному рівні. У процесі розроблення програм підготовки фахівців та підвищення кваліфікації педагогічних працівників мають враховуватися ключові позиції Професійного стандарту. Подані у кодифікованому форматі дані щодо трудових функцій та пов’язаних із ними професійних компетентностей й відповідних знань, умінь, навичок скомпоновано так, що це дозволяє зручно використовувати його при розробленні програм професійного розвитку, підвищення рівня кваліфікації й самовдосконалення педагогічних працівників.

Так, до групи А належать трудові функції організації здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища, які здійснюються через здатність забезпечувати дотримання правил безпеки, цивільного захисту, організовувати діяльність психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу, проєктувати та аналізувати ефективність організації освітнього простору у ЗДО тощо. Група Б представлена функцією суто управлінського характеру й передбачає володіння здатністю ефективно здійснювати фінансово-господарську діяльність, організовувати та контролювати медичне обслуговування, харчування, управління персоналом та здатністю до ефективної командної взаємодії. До трудових функцій групи В (безперервний особистісний та професійний розвиток) належать здатність фахівця до саморефлексії, планування та реалізації індивідуального професійного розвитку та самоосвіти тощо. У Професійному стандарті окреслено також трудову функцію партнерської взаємодії та лідерства, що передбачає здатність педагога до адаптивності та стресостійкості, швидкого реагування на зміни на час професійної діяльності, що набуває особливої актуальності в умовах воєнного часу. Тут же зазначено про здатність до саморегуляції та толерантної, екологічної взаємодії з учасниками освітнього процесу. Реалізація трудової функції стратегічного розвитку закладу дошкільної освіти уможливлюється через здатність керівника ЗДО до розроблення стратегії закладу з урахуванням інтересів і потреб усіх учасників освітнього процесу, забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, здатність керуватися в управлінській діяльності законодавством України, дотримуватися академічної доброчесності тощо.

У пункті 7 Професійного стандарту описано трудові функції у співвідношенні зі знаннями, уміннями й навичками керівника ЗДО, з урахуванням специфіки професійних компетентностей і засобів праці.

У документі основну увагу приділено професійним компетентностям фахівця. Професійні компетентності становлять сукупність знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують здатність виконувати на певному рівні трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом.

Необхідними професійними компетентностями для керівника ЗДО визначено такі:

• здоров’язбережувальна;

• проєктувальна;

• операційне управління закладом дошкільної освіти;

• організаційно-методична;

• комунікативна;

• здатність до навчання протягом життя;

• інформаційно-комунікаційна;

• лідерська;

• емоційно-етична;

• стратегічне управління та розвиток закладу дошкільної освіти;

• стратегічна комунікація;

• нормативно-правова.

Необхідно зазначити, що у повоєнний період перед керівником ЗДО поставлено такі завдання, що вимагають від фахівця розвиненості низки компетентностей, які є необхідними саме для цього періоду і обумовлені обставинами. Так, керівник/директор ЗДО сьогодні має вміти організувати безпечне освітнє середовище для дітей, налагоджувати освітній процес дистанційно, мобільно приймати необхідні рішення в кризових ситуаціях тощо. Ці та інші компетентності відображені у Професійному стандарті, проте актуалізується потреба у розробленні подальших методичних матеріалів з урахуванням реалій повоєнного періоду.

У цих методичних рекомендаціях підібрано комплекс вебінарів, тренінгів та інших ресурсів, які допоможуть керівникам ЗДО у розвитку своїх загальних і професійних компетентностей (додаток 2). Пропонований матеріал подано нижче в таблиці і скомпоновано за певними групами компетентностей.

Використання Професійного стандарту засновниками закладів дошкільної освіти

Відповідно до статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з неї засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. У процесі формування положення про конкурс на посаду керівника ЗДО засновникам необхідно орієнтуватися на перелік загальних та професійних компетентностей, окреслених у Професійному стандарті.

При розробленні посадової інструкції керівника ЗДО слід враховувати трудові функції, професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), знання, вміння та навички, зазначені у Професійному стандарті. Наприклад, у розділі посадової інструкції, де прописані основні завдання та обов’язки керівника, слід звернути увагу, що виконання таких професійних обов’язків, як забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, вимог з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, забезпечення умов для організації освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей уможливлюється за умов розвиненої здоров’язбережувальної професійної компетентності, яка зазначена в Професійному стандарті першою (згідно з кодифікацією стандарту — А1).

Рівень професійної підготовленості педагогічного працівника і відповідності ним посаді директора визначається також з орієнтацією на зміст Професійного стандарту.

Одне з повноважень засновника — організація матеріального забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та атестації. Засновники закладу дошкільної освіти повинні забезпечити керівників ЗДО необхідними предметами та засобами праці (обладнанням, устаткуванням, матеріалами, інструментами) для повноцінного здійснення ними професійних функцій, усіляко сприяти постійному професійному самовдосконаленню педагогічних працівників ЗДО, підвищенню їхньої кваліфікації, надавати підтримку в організаційних, матеріальних, юридичних та інших питаннях.

Засновник має забезпечити необхідні умови для керівника ЗДО щодо його професійного зростання, сприяти підвищенню його кваліфікації відповідно до вимог Професійного стандарту. Слід відзначити, що при атестації керівника на відповідність займаній посаді необхідно орієнтуватися також на Професійний стандарт.

Інструментарію, щоб оцінити професійну діяльність керівника на основі Професійного стандарту, наразі немає. Тому не радимо на етапі впровадження застосовувати його для оцінювання, коли проводитимете атестацію. Радимо, зосередьтеся на розвивальній функції Професійного стандарту.

Проте можна скористатись розділом IV «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти» Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти, в яких визначено орієнтовні критерії та індикатори оцінювання керівника.

Використання Професійного стандарту керівниками (директорами) закладів дошкільної освіти

Професійний стандарт має стати для керівника дорожньою картою професійного розвитку. Вивчивши його норми, можна оцінити якість виконання трудових функцій, розвиненість тих чи тих компетентностей, намітити шляхи удосконалення професійної майстерності, спланувати підвищення кваліфікації, створити якісну внутрішню систему забезпечення якості освіти тощо.

Важливо зважити цілі та пріоритети, вибудувати власну позицію, орієнтовану насамперед на саморозвиток; усвідомити, що від об’єктивності самооцінювання залежатиме успіх професійного зростання. Самооцінювання керівник має здійснювати не для того, щоб знайти недоліки, а для того, щоб знайти ресурси та можливості для професійного розвитку.

Суттєва ознака керівника — його неповторність. Він має бути провідником педагогічної майстерності, філософом освітнього процесу. Надавати якісні освітні послуги в закладі дошкільної освіти неможливо без переходу на проактивне управління персоналом, яке забезпечить оптимальне використання людських ресурсів, професійний розвиток педагогів. Тож, використовуючи Професійний стандарт, директор зможе чітко уявити свої посадові обов’язки, намітити шляхи їх виконання, спланувати стратегію розвитку закладу. Починати налагоджувати процес у закладі керівник повинен із себе, пізніше з команди, чітко інформуючи про свої очікування, своє бачення розвитку.

Створити внутрішню систему — стратегічне рішення закладу освіти. Воно може допомогти поліпшити його загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо її ефективного та сталого розвитку. Внутрішня система — це інструмент, який дасть змогу розвивати заклад, забезпечить і налаштує процеси його освітньої діяльності.

При створенні чи розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти радимо використовувати Порадник для директора «Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти».

Педагогічному працівнику, який претендує на посаду керівника ЗДО, необхідно орієнтуватися на вимоги Професійного стандарту. Оскільки в ньому окреслено фахові вимоги до посади керівника ЗДО, умови й засоби праці, зазначено перелік компетентностей (загальних та професійних), необхідних для повноцінного виконання професійної діяльності, це дає можливість претендентам на посаду керівника завчасно підготуватися, спланувати цей процес та обрати інструментарій для розвитку професійних компетентностей з урахуванням індивідуальних особливостей.

Використання Професійного стандарту суб’єктами підвищення кваліфікації

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 (далі — Порядок).

Пунктом 6 Порядку формами підвищення кваліфікації визначено такі:

• інституційна: очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева;

• дуальна,

• на робочому місці,

• змішана.

Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Відповідно до пункту 9 Порядку суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, зокрема фізична особа — підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.

Під час розроблення програм підвищення кваліфікації, а також різних заходів неформальної освіти суб’єкти підвищення кваліфікації повинні орієнтуватися на Професійний стандарт та зважати на те, які компетентності є найбільш актуальними на даний час і потребують спеціальної уваги.

У повоєнний період у зв’язку з дистанційною роботою важливим напрямом є опанування керівником навичок цифрової грамотності, захисту свого цифрового профілю, користування безпечними інтернет-джерелами, володіння навичками цифрової безпеки, самостійного розроблення і наповнення професійного інформаційного контенту тощо. Сучасний керівник ЗДО має впевнено і критично використовувати цифрові технології і ресурси, цифрове освітнє середовище у професійній діяльності, повсякденному житті, комунікації, про що зазначено у Професійному стандарті.

За результатами навчання за програмами підвищення кваліфікації у здобувачів освіти мають розвинутися й сформуватися професійні та загальні компетентності, що закладені в Професійному стандарті.

Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти є потужним ресурсом у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. На базі цих установ керівник за певним графіком може підвищити свій професійний рівень та пройти курси підвищення кваліфікації за встановленим законодавством порядком. У процесі розроблення програм підвищення кваліфікації рекомендуємо спиратися на Професійний стандарт керівника (директора) закладу дошкільної освіти.

Програми підвищення кваліфікації затверджують суб’єкти підвищення кваліфікації. Програми містять перелік компетентностей, на набуття або розвиток яких спрямовані. Для конкретизації компетентностей, на вдосконалення яких зорієнтована програма підвищення кваліфікації, та з метою розуміння педагогічними працівниками, яку саме компетентність фахівці планують розвивати, рекомендовано використовувати кодифікацію Професійного стандарту керівника ЗДО та згідно зі стандартом формулювати назви компетентностей.

Використання Професійного стандарту центрами професійного розвитку педагогічних працівників

Умовою для якісної освітньої діяльності закладу є професійний розвиток та підтримка власної професійної траєкторії кожного педагогічного працівника. Підвищити професійний рівень педагогічного колективу можливо за умови інноваційного підходу в управлінні розвитком закладу, забезпеченні таких умов праці, які б сприяли самостійному й осмисленому навчанню, активізували і стимулювали допитливість, пізнавальні мотиви, групову самоосвіту, підтримку ініціатив і починань педагогів.

Тож основним завданням діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників є передусім сприяння професійному розвитку, психологічна підтримка й консультування педагогічних працівників. Центри проводять інформаційну та роз’яснювальну роботу, надають консультаційну допомогу, підтримку щодо планування й розроблення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, надання їм організаційно-методичних послуг у питаннях впровадження провідних технологій в освітній процес, розроблення документів закладів дошкільної освіти, використання інноваційних підходів у ході здійснення просвітницької діяльності.

Центри професійного розвитку педагогічних працівників сприяють професійному розвитку педагогічних працівників, забезпеченню їхньої психологічної підтримки, консультування з питань, пов’язаних з освітнім процесом. Основні функції, які виконують центри, пов’язані з узагальненням та поширенням інформації про можливості професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації, вебресурси та інші інструменти, що можуть стати у пригоді для їхнього професійного зростання та розвитку.

Головний меседж центрів — допомагати, а не вимагати, обмінюватися ідеями й досвідом, а не вказівками, працювати на запити педагогів, пропонувати актуальні питання для обговорення, а не нав’язувати свої без варіантів вибору.

Одне з основних завдань — допомогти керівникам глибоко усвідомити ті внутрішні зміни, які мають відбутися, щоб вони могли набути професійних компетентностей, без яких неможливо якісно виконувати трудові функції.

Працівники центрів можуть розробляти інструментарій для оцінювання і самооцінювання рівня сформованості професійних компетентностей педагогів відповідно до Професійного стандарту, формувати базу методичних матеріалів на допомогу керівникам ЗДО з визначенням індивідуальної траєкторії саморозвитку, програми професійного самовдосконалення фахівця.

Використання Професійного стандарту професійними спільнотами педагогічних працівників

Розв’язати найскладніші питання, з якими стикаються педагоги дошкілля, можна завдяки об’єднанню педагогічних працівників для навчання, обміну досвідом і колегіального вибудовування траєкторії професійних дій.

Керівники закладів дошкільної освіти мають змогу під час взаємодії з колегами професійних спільнот розвивати свої фахові компетентності у напрямі управління закладом освіти, вдосконалювати особистісно-професійні якості з орієнтацією на Професійний стандарт. Йдеться про опрацювання конкретних знань, умінь, навичок, компетентностей (загальних і професійних), визначених у Професійному стандарті. Допомогу у цьому мають надати центри професійного розвитку педагогічних працівників.

Використання Професійного стандарту закладами вищої освіти

Первинна професійна підготовка фахівців, спроможних здійснювати трудову діяльність на посаді керівника (директора) ЗДО, відбувається в закладах вищої освіти й передбачає підготовку на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього ступеня «магістр». Освітня програма, за якою відбувається професійна підготовка фахівців, має обов’язково враховувати загальні й професійні компетентності, визначені у Професійному стандарті, й будуватися з опорою на трудові функції, які майбутні фахівці будуть виконувати у професійній діяльності.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» освітня програма — єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. Отже, знання, вміння й навички, окреслені в Професійному стандарті, мають відображатися також в освітній програмі в контексті очікуваних результатів навчання. Крім того, в постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 № 1341 для рівня кваліфікації вищої освіти магістра окреслено спеціалізовані знання, вміння та навички (емпіричні та теоретичні знання в широких контекстах та розуміння принципів, методів, процесів у сфері навчання та/або професійної діяльності; виконання складних спеціалізованих завдань, знаходження або прийняття рішень щодо специфічних проблем у сфері професійної діяльності або навчання планування власної роботи та в обмеженому контексті організація, контроль, оцінювання та коригування роботи інших), які мають співвідноситися та уніфікуватися зі знаннями, вміннями й навичками відповідно до професійних компетентностей, визначених у Професійному стандарті. Отже, заклади вищої освіти при здійсненні професійної підготовки керівників закладів дошкільної освіти мають максимально враховувати вимоги Професійного стандарту.

Додаток 1

Назва компетентності

Ресурси, які допомагають у розвитку компетентності (вебінари, курси підвищення кваліфікації)

Загальні компетентності

Громадянська

Національно-патріотичне виховання у ЗДО. Виклики сьогодення

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Формування громадянської та соціальної компетентності здобувачів і здобувачок освіти: фокусуємося на освіті з прав людини»

Соціальна

Сучасні підходи до соціалізації дошкільника

Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки

Розвиток емоційного інтелекту дошкільників. Практичні поради

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Попередження емоційного вигорання і підтримка психічного здоров’я педагогів»

Культурна

Розвиток творчих здібностей дітей в умовах ДНЗ

Цифрова

https://osvita.diia.gov.ua

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Цифрові тренди в освіті: актуальні виклики сьогодення для педагогів закладів освіти»

Використання QR-кодів в освітньому процесі. Цифрова компетентність педагога

Як підвищити ефективність дистанційної роботи

Підприємницька

Онлайн-бібліотека як сучасний інструмент обміну авторським професійним методичним досвідом. Технології створення та виготовлення методичних розробок. Ідеї, реалізація, собівартість

Формування паспортів бюджетних програм на 2022 рік та складання звітів 2021 року

Професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій)

Здоров’язбережувальна

Інноваційні технології: доцільність та практичне застосування у фізкультурно-оздоровчій діяльності ЗДО

Діти зі складною поведінкою в закладі освіти. Вчимося їх розуміти

Засоби самовідновлення при емоційному вигоранні

Відповідальна робота в умовах війни. Що варто знати про своє ментальне здоров’я?

Як швидко надати домедичну допомогу

Проєктувальна

Як створити екологічне розвивальне середовище для гри та творчості у ЗДО

Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії

професійного розвитку педагога

Інтелектуальні карти в дошкільному закладі

Операційне управління закладом дошкільної освіти

Самоперевірка пожежної безпеки закладу освіти: як провести і на що звернути увагу

Готуємо заклад до нового навчального року. Охорона праці та безпека життєдіяльності

Підготовка закладів освіти до дій у надзвичайній ситуації

Освіта в умовах війни: юридична консультація

Підготовка до школи у ЗДО: практичні інструменти та цікаві ідеї

Алгоритм організації дистанційної форми навчання в освітньому закладі

Ранкова кава з «Практикою управління дошкільним закладом»

Як у дитсадку створити дієву систему забезпечення якості освіти

Організаційно-методична

Організація системної роботи з батьками в закладі освіти

Цікаві онлайн-сервіси та платформи для змішаного та дистанційного навчання

Організації роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх стандартів. Частина I

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні». Авторське право для педагогів. Як створювати методичні матеріали чесно

Сучасні підходи організації інклюзивного освітнього процесу у ЗДО

Figma — сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Сучасні тенденції самооцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3»

Забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти

Комунікативна

Новий формат зустрічей з батьками як інструмент ефективної співпраці

Взаємодія педагогічних працівників ЗДО з батьками. Педагогіка партнерства

Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. Прийоми ефективної взаємодії

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Технологія посередництва і медіація в освітньому процесі»

Педагогіка партнерства та середовищний підхід у дошкільному закладі. Експрес-програма

Здатність до навчання

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно?»

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Професіоналізм педагогічних працівників: чинники формування і критерії оцінки у контексті трансформації освітньої галузі»

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Контент-маркетинг послуг підвищення кваліфікації: нові виклики для керівників закладів освіти»

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Практикум з розвитку особистісної ефективності педагога: покрокова інструкція досягнення успіхів у життєво-професійній діяльності»

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Формування творчого потенціалу вихователя»

Фасилітація: взаємодія у форматі педагогіки партнерства

Співпраця з психологом як інструмент підвищення педагогічної майстерності

Фасилітація: взаємодія у форматі педагогіки партнерства

Інформаційно-комунікаційна

Практичний путівник платформою «Всеосвіта». Формуємо базові цифрові навички освітян

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Медіаграмотність педагогічних працівників закладів освіти: проблеми набуття та підходи до вдосконалення»

Лідерська

Сучасний вихователь ЗДО. Який він?

Інструменти колективоутворення в практиці педагога

Ораторська компетентність педагога. Формування позитивного іміджу

Засоби успішного навчання для вчителів та вихователів

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Тайм-менеджмент у професійній діяльності педагога»

Конфлікти: сутність, етапи та способи управління

Емоційно-етична

Психологічний тренінг для учасників освітнього процесу «Техніка маленьких кроків» в умовах війни»

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу»

Як допомогти дітям, які пережили травмуючі події.

Практичний кейс для фахівців

Емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного і післявоєнного стану

«Психосоматика та емоції нашого тіла у дні війни, як допомогти дитині та дорослому»

Засоби самовідновлення при емоційному вигоранні у педагогів. Практикум

Забезпечення емоційного здоров’я здобувачів освіти та педагогів

Ресурс на цілий рік. Техніки турботи про психоемоційне благополуччя для педагогів

Стратегічне управління та розвиток ЗДО

Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання

Трудові відносини в умовах воєнного стану: робочий час та оплата праці

Забезпечення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами

Воєнний стан подовжено: як це вплине на організацію роботи закладів та установ освіти

Коучинг для освітян: від постановки цілей до результату

Елементи STEM-освіти у закладі дошкільної освіти. Пошуково-дослідницька діяльність як складова виховного процесу у ЗДО

Основи пожежної безпеки в закладах освіти

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Базовий компонент дошкільної освіти: оновлені підходи до організації освітнього процесу»

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Фінансово-господарська та кадрова конкурентоспроможність закладів освіти в умовах децентралізації влади»

Вивчення освітньої діяльності в дошкільному закладі

Внутрішня система забезпечення якості освіти в дошкільному закладі

Стратегічна

Взаємодія з батьками в інклюзивному освітньому просторі закладів дошкільної освіти

Побудова дисципліни у ЗДО: принципи теорії прихильності

Шляхи формування сприятливого психологічного клімату у педагогічному колективі

Офіційний курс підвищення кваліфікації «Комунікативно-освітній простір закладу дошкільної освіти: спілкуємося з дітьми по-новому»

Нормативно-правова

Укладання, зміна та розірвання трудового договору в умовах воєнного стану

Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти

Організація діловодства у дошкіллі та позашкіллі за новими вимогами і стандартами

Освітні труднощі та рівні підтримки дітей з ООП: законодавство та типологія

Номенклатура справ закладу освіти за новим змістом законодавства

Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом

Атестація, сертифікація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників: управлінські аспекти

Організовуємо освітній процес за новим змістом освітнього законодавства: структура, режим роботи, розклади занять

Додаток 2

Нормативно-правова база, що регулює професійну діяльність керівника (директора) ЗДО

— Конституція України;

— Кодекс законів про працю України;

— Закони України:

— «Про освіту»;

— «Про дошкільну освіту»;

— «Про охорону дитинства»;

— «Про відпустки»;

— «Про охорону праці»;

— постанови Кабінету Міністрів України:

— «Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти» від 12.03.2003 № 305;

— «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини» від 05.10.2009 № 1124;

— Положення про інклюзивно-ресурсний центр від 12 липня 2017 року № 545;

Деякі питання Державної служби якості освіти України від 14 березня 2018 року № 168;

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів від 5 жовтня 2009 року № 1122;

Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів від 26 серпня 2002 року № 1243;

— «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 № 684;

— «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 530;

— «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800;

— «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 № 305;

— «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 № 796;

— «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187;

— «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 05.08.2015 № 609;

— «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14.04.97 № 346;

— «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298;

— «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.92 № 442;

— «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 04.11.93 № 909.

Накази:

Міністерства освіти і науки України:

— «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 04.11.2010 № 1055;

— «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 № 930;

— «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України» від 20.12.93 № 455;

«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669;

«Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України» від 18.04.2006 № 304;

— «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» від 21.11.2002 № 667, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241;

— «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» від 22.05.2018 № 509;

— наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу» від 27.03.2006 № 240/165, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 414/12288.

Міністерства економіки України:

— «Про затвердження професійного стандарту “Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» від 28.09.2021 № 620-21;

— «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» від 19.10.2021 № 755-21.

Державної служби якості освіти: «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти» від 30.11.2020 № 01-11/71.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі