Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру»

Наказ Міністерства охорони здоров’я від 22.04.2022 № 683
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2022 року за № 564/37900

Відповідно до Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», статті 28 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», абзацу четвертого підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою забезпечення населення в зоні бойових дій або іншої надзвичайної ситуації питною водою належної якості,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні санітарні норми і правила «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», що додаються.

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Даниленко О. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України Кузіна І. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Віктор ЛЯШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

22 квітня 2022 року № 683

Державні санітарні норми і правила «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру»

I. Загальні положення

1. Ці Державні санітарні норми і правила (далі — ДСанПіН) обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з експлуатацією систем питного водопостачання.

2. Ці ДСанПіН застосовуються в умовах воєнного стану та під час надзвичайних ситуацій іншого характеру на окремій території протягом визначеного періоду часу за рішенням відповідної регіональної або місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3. У цих ДСанПіН терміни вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та інших нормативно-правових актах у сфері питного водопостачання населення.

II. Вимоги до безпечності та якості питної води та її виробничого контролю

1. Водопровідна питна вода та питна вода з пунктів розливу (далі — питна вода) за показниками епідемічної та радіаційної безпеки повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 року за № 452/17747 (далі — Гігієнічні вимоги до питної води), за іншими показниками — гігієнічним нормативам відповідно до додатка до цих ДСанПіН.

Знезараження питної води та контроль залишкових концентрацій введених реагентів здійснюються відповідно до Гігієнічних вимог до питної води.

2. Питна вода вважається такою, що відповідає вимогам додатка до цих ДСанПіН, якщо за результатами лабораторних досліджень встановлені значення показників не перевищують гігієнічні нормативи більш ніж на величину допустимої похибки для відповідного методу визначення.

3. У разі застосування зброї масового ураження або підозри щодо її застосування та забруднення питної води проводяться дослідження питної води на наявність у ній відповідних забруднюючих речовин або біологічних агентів за допомогою відповідних засобів розвідки та контролю (набір для тестування води, військовий комплект хімічної розвідки, індикаторний комплекс для аналізу води за методикою Colilert тощо).

Основними хімічними речовинами, що є складовою частиною хімічної зброї та визначаються у питній воді, є іприт, люїзит (похідна миш’яку), ціаністий водень, фосфорорганічні отруйні речовини (зарин, зоман), мікотоксин Т-2 тощо.

У разі відсутності відомої загрози контроль якості питної води за вмістом речовин, наведених в абзаці другому цього пункту, або біологічних агентів не проводиться; у разі підозри щодо їх застосування — не рідше ніж один раз на тиждень або місяць залежно від наявної інформації, а у разі підтвердження факту їх застосування — не рідше ніж 3, 4 рази на добу до моменту встановлення відсутності забруднення.

4. Виробничий контроль безпечності та якості питної води систем централізованого питного водопостачання здійснюють підприємства питного водопостачання.

Для забезпечення контролю безпечності та якості питної води у випадку застосування цих ДСанПіН підприємство питного водопостачання розробляє тимчасову програму проведення виробничого контролю безпечності та якості питної води, яка розробляється з урахуванням Гігієнічних вимог до питної води та вимог цих ДСанПіН.

5. Хімічне споживання кисню визначається у питній воді з поверхневих джерел питного водопостачання одночасно з перманганатною окиснюваністю не рідше ніж:

— один раз на тиждень — при потужності підприємства < 4000 м3/добу;

— один раз на добу — при потужності підприємства питного водопостачання ≥ 4000 м3/добу.

6. У випадку, коли безпечність і якість питної води за окремими показниками не відповідає гігієнічним нормативам, вона повторно досліджується через одну годину.

Якщо безпечність та якість повторної проби відповідає гігієнічним нормативам, то контроль безпечності та якості питної води за показниками, що не відповідали гігієнічним нормативам, продовжує здійснюватися протягом 24 годин (не менше трьох разів).

В. о. генерального директора

Директорату громадського здоров’я

та профілактики захворюваності Олексій ДАНИЛЕНКО

Додаток

до Державних санітарних норм і правил

«Показники безпечності та окремі показники якості итної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру»

(пункт 1 розділу II)

Таблиця 1

САНІТАРНО-ТОКСИКОЛОГІЧНІ показники безпечності питної води

№ з/п

Найменування показників

Одиниці виміру

Гігієнічні нормативи

Примітка

1

2

3

4

5

Неорганічні компоненти

1

Алюміній**

мг/л

≤ 0,5

2

Бор**

мг/л

≤ 2,4

3

Кадмій**

мг/л

≤ 0,005

4

Миш’як**

мг/л

≤ 0,01

5

Натрій**

мг/л

≤ 200

6

Нікель

мг/л

≤ 0,02

7

Нітрати (за NO3)

мг/л

≤ 50

8

Нітрити**

мг/л

≤ 3,3

9

Ртуть*

мг/л

≤ 0,001

10

Свинець**

мг/л

≤ 0,01

11

Селен**

мг/л

≤ 0,01

12

Сурма (стибій)**

мг/л

≤ 0,005

13

Фториди**

мг/л

≤ 1,5

14

Хлорати

мг/л

≤ 0,7

Хлорати та хлорити визначаються у питній воді, якщо для її знезараження використовується діоксид хлору. Де це можливо, без шкоди для знезараження, слід прагнути до нижчого значення хлоратів та хлоритів у питній воді

15

Хлорити

мг/л

≤ 0,7

16

Хром загальний

мг/л

≤ 0,05

17

Ціаніди (загальна кількість усіх їх форм)**

мг/л

м 0,05

Органічні компоненти

18

Бенз(а)пірен*

мкг/л

≤ 0,01

19

Бензол**

мкг/л

≤ 1,0

20

1,2 - дихлоретан**

мкг/л

≤ 3

21

Пестициди

мкг/л

м 0,1

Пестициди включають органічні інсектициди, органічні гербіциди, органічні фунгіциди, органічні нематоциди, органічні акарициди, органічні альгіциди, органічні родентициди, органічні слімициди, споріднені продукти (серед них регулятори росту) та їх метаболіти, продукти реакції та розпаду. Перелік пестицидів, що визначаються у питній воді, встановлюється в кожному конкретному випадку та повинен включати тільки ті пестициди, що можуть знаходитись у джерелі питного водопостачання. Норматив ≤ 0,10 мкг/л встановлюється для кожного окремого пестициду. У разі наявності в джерелі питного водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді повинен становити ≤ 0,03 мкг/л для кожної з цих речовин. Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного окремого пестициду

22

Пестициди (сума)

мкг/л

≤ 0,5

23

Тригалогенметани (сума)

мкг/л

≤ 100

Сума тригалогенметанів визначається як сума концентрацій хлороформу, бромоформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану. В окремих випадках, пов’язаних з місцевими умовами, замість тригалогенметанів можна визначати хлороформ, зокрема, за таких умов норматив хлороформу ≤ 300 мг/л

24

Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума)**

мкг/л

≤ 10

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі