Теми статей
Обрати теми

Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Постанова КМУ від 29.04.2022 № 495

1. Цей Порядок визначає умови формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

2. Фонд житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі — фонд), формується сільськими, селищними, міськими радами або уповноваженими ними органами (далі — уповноважені органи) шляхом:

— викупу (придбання) житла;

— будівництва нового житла;

— реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові;

— передачі житла в комунальну або державну власність;

— капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів соціального призначення.

До фонду можуть бути включені тільки вільні житлові приміщення.

3. Уповноважений орган, який прийняв рішення про формування фонду, веде облік житлових приміщень такого фонду за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 року № 98 «Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання».

4. Житлові приміщення з фонду не підлягають приватизації, обміну та поділу, передачі їх у піднайм, використанню для вселення до них інших осіб.

5. Джерелами фінансування формування фонду можуть бути кошти державного, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільні внески фізичних і юридичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

У разі використання коштів міжнародних донорів (міжнародна технічна допомога) умови формування фонду житла, а також надання такого житла внутрішньо переміщеним особам для тимчасового проживання можуть бути визначені окремими угодами з такими міжнародними донорами та іншими документами, прирівняними до них.

6. Контроль за цільовим використанням фонду та його утриманням, технічною експлуатацією та ремонтом здійснює балансоутримувач будинку (приміщення).

7. Внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів.

Потреба в житлових приміщеннях з фонду визначається в розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу.

Житлові приміщення з фонду надаються з урахуванням потреби різних соціальних груп з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

8. Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

9. Перебування на обліку громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, не є підставою для відмови внутрішньо переміщеній особі в подальшому взятті такої особи на:

— соціальний квартирний облік;

— облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

— облік осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій осіб, визначених законодавством;

— інші види обліку для отримання житла.

10. Внутрішньо переміщеною особою для взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, подається заява (за формою згідно з додатком 1 із підписами всіх повнолітніх членів сім’ї) до уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Термін «сім’я» вживається у значенні, наведеному в статті 3 Сімейного кодексу України.

11. Взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, може здійснюватися за заявою представників, уповноважених внутрішньо переміщеною особою, на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.

12. До заяви додаються:

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

3) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

5) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

13. У разі подання документів, що містять недостовірні відомості, внутрішньо переміщена особа несе відповідальність згідно із законом.

14. Особі, яка подала заяву про взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік, видається опис документів, в якому зазначається інформація про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка їх прийняла.

15. Посадовою особою уповноваженого органу здійснюється реєстрація заяв внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлових приміщень із фонду, за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 року № 98.

16. На кожну внутрішньо переміщену особу або сім’ю, яка потребує надання житлового приміщення з фонду, заводиться облікова справа, якій присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація.

Форма ведення, інформаційне наповнення облікової справи визначається відповідним уповноваженим органом.

Облікова справа зберігається протягом усього строку перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, та протягом трьох років після звільнення внутрішньо переміщеною особою житлового приміщення з фонду. Після закінчення зазначеного строку справи в установленому порядку знищуються.

17. Рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік приймається уповноваженим органом протягом одного робочого дня після подання відповідної заяви.

18. Підставами для відмови у взятті внутрішньо переміщених осіб на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, є:

— неподання необхідного пакета документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку (крім випадків, коли такі документи були знищені або пошкоджені, що підтверджується відповідною заявою громадянина);

— подання документів, що містять недостовірні відомості.

Підставами для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку є:

— заява внутрішньо переміщеної особи про зняття з обліку;

— зміна особою місця проживання;

— скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

— неотримання протягом 30 календарних днів без поважних причин ордера на вселення в житлове приміщення або неповідомлення протягом цього самого строку про поважні причини, що не дають їй можливості отримати ордер на вселення в житлове приміщення;

— подання завідомо недостовірних відомостей, що є підставою для взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання.

19. У разі надходження до фонду житлових приміщень, придатних для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей, відповідний уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня надходження такого житла зобов’язаний прийняти рішення про надання житла внутрішньо переміщеним особам.

Визначення осіб, яким будуть надані житлові приміщення з фонду, здійснюється уповноваженим органом за результатами нарахування балів за бальною системою оцінювання потреби в житлі для внутрішньо переміщених осіб, визначеною цим Порядком.

20. Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду визначається за кількістю балів, що набере внутрішньо переміщена особа/сім’я, за такою системою нарахування балів:

1) пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим показником):

— сім’ї з трьома і більше дітьми — 27 балів;

— сім’ї з двома дітьми — 26 балів;

— сім’ї з однією дитиною — 25 балів;

— сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, — 24 бали;

— сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, — 23 бали;

— сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку, — 22 бали;

2) загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):

— сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії Російської Федерації, — 3 бали на сім’ю;

— сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим пункту 1 статті 10, та сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначені статтею 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у складі яких є внутрішньо переміщені особи, — 2 бали на сім’ю;

— внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11 — 15 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей — 1 бал на особу;

— наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, — 2 бали на кожну дитину;

— сім’ї з дітьми з інвалідністю — 3 бали на кожну дитину;

— багатодітні сім’ї — 2 бали на сім’ю;

— неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, — 2 бали на сім’ю;

— сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, — 2 бали на сім’ю;

— наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації, та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 року № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань», — 2 бали на сім’ю;

— особи з інвалідністю I і II груп з числа внутрішньо переміщених осіб — 2 бали на особу;

сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2), — 2 бали на сім’ю;

— сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований уповноваженим органом відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, — 3 бали на сім’ю;

— особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, — 1 бал за одну нагороду;

— сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, — 2 бали на сім’ю;

— особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб, — 3 бали на особу.

Рішенням уповноваженого органу може бути затверджений перелік додаткових загальних критеріїв, загальна кількість балів за якими може становити не більше 20 балів на сім’ю.

21. У разі рівної кількості балів пріоритет на отримання житлових приміщень із фонду має особа, заява якої була зареєстрована відповідно до пункту 11 цього Порядку раніше за часом.

22. У разі зміни обставин, що були підставою для взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, та/або отримання житлових приміщень із фонду внутрішньо переміщена особа зобов’язана протягом семи робочих днів повідомити про це уповноваженому органу.

23. На підставі рішення про надання внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей житлових приміщень із фонду уповноваженим органом видається ордер на вселення в житлове приміщення за формою згідно з додатком 2.

Ордер вручається внутрішньо переміщеній особі, на ім’я якої він виданий, або уповноваженому нею представнику на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.

У разі коли внутрішньо переміщена особа або уповноважений нею представник не отримали протягом 30 календарних днів без поважних причин ордер або не повідомили протягом цього самого строку про поважні причини, що не дають їм можливості отримати ордер, вони позбавляються права на отримання ордера, а внутрішньо переміщена особа — на вселення в житлове приміщення, що не позбавляє права такої внутрішньо переміщеної особи повторно звернутися для взяття на облік.

Поважними визнаються причини, які не залежать від волі внутрішньо переміщеної особи або уповноваженого нею представника.

Після вселення в житлове приміщення з фонду внутрішньо переміщена особа здає ордер балансоутримувачу будинку (приміщення).

24. Рішення про надання внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей житлових приміщень із фонду може бути переглянуте до або після видачі ордера в разі виявлення обставин, що не були раніше відомі та могли вплинути на таке рішення.

25. Житлові приміщення з фонду безоплатно надаються внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.

Після закінчення встановленого строку тимчасового проживання та наявності змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, або з підстав дострокового припинення права на користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб внутрішньо переміщені особи зобов’язані звільнити надане житлове приміщення.

26. Користування житловими приміщеннями з фонду здійснюється на підставі договору за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 року № 98 (далі — договір користування).

27. Договір користування укладається після видачі ордера на житлове приміщення з фонду між уповноваженим органом або уповноваженою ним особою та внутрішньо переміщеною особою, якій надається в тимчасове користування житлове приміщення.

28. Ордер і договір користування є підставою для вселення в житлове приміщення з фонду і користування таким житловим приміщенням на договірних умовах. Строк проживання розраховується з дати підписання договору користування.

29. У договорі користування зазначаються особи, які проживатимуть разом із внутрішньо переміщеною особою. Такі особи набувають рівних із внутрішньо переміщеною особою прав та обов’язків щодо користування житловими приміщеннями.

30. Внутрішньо переміщені особи, яким надане житлове приміщення з фонду, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для провадження підприємницької діяльності, здавати у піднайм або вселяти до нього інших осіб, не зазначених у договорі користування.

31. Внутрішньо переміщена особа та члени її сім’ї зобов’язані дотримуватися умов договору користування, а також правил користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку та прибудинкової території.

32. Внутрішньо переміщена особа зобов’язана своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги.

Перелік житлово-комунальних та інших послуг, умови їх оплати визначаються договором, укладеним між внутрішньо переміщеною особою та уповноваженим органом або уповноваженою ним особою.

Обов’язок внесення плати за житлово-комунальні та інші послуги виникає з дня підписання внутрішньо переміщеною особою та уповноваженим органом або уповноваженою ним особою договору користування. Встановлені законодавством пільги та субсидії надаються користувачам житлових приміщень на загальних підставах.

33. Уповноважений орган за 14 робочих днів до закінчення строку проживання, визначеного договором користування, попереджає внутрішньо переміщену особу про необхідність звільнення такого житла.

34. Внутрішньо переміщена особа в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула іншого місця проживання не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку договору користування подає заяву уповноваженому органу про продовження строку надання житлового приміщення з фонду.

Продовження строку проживання у житлових приміщеннях з фонду здійснюється відповідно до умов, передбачених цим Порядком.

До заяви про продовження строку надання житлового приміщення з фонду додаються документи, передбачені пунктом 12 цього Порядку.

35. Уповноважений орган зобов’язаний розглянути зазначену заяву не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування та письмово повідомити заявнику про прийняте рішення.

36. У разі коли внутрішньо переміщена особа не повідомила про свій намір продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку, вона втрачає право на продовження договору користування та зобов’язана звільнити житлове приміщення протягом трьох робочих днів після закінчення строку дії договору користування.

37. Підставами для прийняття рішення про дострокове припинення надання житлового приміщення з фонду є:

— отримання в користування внутрішньо переміщеною особою або придбання нею іншого житла (житлового приміщення);

— скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

— подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для надання внутрішньо переміщеній особі житлового приміщення з фонду;

— систематичне порушення внутрішньо переміщеною особою та/або членами її сім’ї правил користування житловим приміщенням з фонду;

— приведення внутрішньо переміщеною особою та/або членами її сім’ї житлового приміщення з фонду в непридатний для використання стан;

— порушення умов договору користування після застосування до внутрішньо переміщеної особи заходу впливу, передбаченого пунктом 38 цього Порядку;

— непроживання внутрішньо переміщеною особою в житловому приміщенні безперервно більше половини строку, на який укладено договір користування;

— зміна обставин непереборної сили, які унеможливлюють повернення громадянином до місця свого постійного проживання;

— інші підстави, встановлені законом.

38. Порушення внутрішньо переміщеною особою умов договору користування тягне за собою:

1) письмове попередження про порушення умов договору користування;

2) розгляд питання про дострокове припинення надання житлового приміщення з фонду;

3) подання позову до суду про виселення без надання іншого житлового приміщення.

39. Примусове виселення внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї із житлових приміщень фонду здійснюється лише на підставі рішення суду.

40. Внутрішньо переміщена особа, яка за договором користування не виконує обов’язки, передбачені законодавством і договором користування, несе відповідальність, передбачену законом.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі