Теми статей
Обрати теми

Порядок складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Редакція ПБО
Порядок від 30.09.2004 р. № 571

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30 вересня 2004 р. № 571

Порядок складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи*

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2004 р. за № 1388/9987

 

* Форма Звіту не публікується. —

Прим. ред.

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено згідно з підпунктом 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон № 334).

1.2.

Цей Порядок застосовується особою, яка уповноважена іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність вести облік результатів спільної діяльності (далі — уповноважений платник).

1.3. Уповноважений платник подає до податкового органу за своїм місцем реєстрації Звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

1.4.

Податкові органи ведуть облік договорів на підставі завірених уповноваженим платником копій цих договорів, які після їх укладення направляються уповноваженим платником до державного податкового органу за його місцезнаходженням.

1.5. У разі внесення змін до договору відповідні документи подаються уповноваженим платником до державного податкового органу за його місцезнаходженням протягом 10 календарних днів від дня такого внесення.

 

2. Порядок складання Звіту

2.1.

Звіт та додатки до нього подаються уповноваженим платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді у такого платника податкове зобов’язання чи ні.

2.2.

Звіт заповнюється за квартал, півріччя, три квартали та рік наростаючим підсумком з початку звітного року та подається уповноваженим платником до державного податкового органу для реєстрації у терміни, установлені для подання декларації з податку на прибуток підприємства.

2.3.

У разі, якщо договір береться на облік податковим органом усередині податкового періоду, то перший звітний податковий період починається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.

2.4.

Якщо строк дії договору закінчується (у тому числі до закінчення першого звітного податкового періоду), останнім податковим вважається період, на який припадає дата такого закінчення.

2.5. Звіт заповнюється

в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2.6. У звіті зазначаються усі передбачені в ньому показники. Якщо будь-який рядок звіту не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у звіті.

2.7. Дані, наведені в звіті, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

2.8. Достовірність даних підтверджується

підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

2.9. Оригінал звіту з відповідними додатками подається уповноваженим платником на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4.

Подання копій звіту та додатків не дозволяється. Звіт та додатки до нього не підлягають обов’язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

2.10.

Звіт заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого строку зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками в синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.

2.11.

У звіті не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою звіту). У звіті не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

2.12.

Звіт може бути наданий податковому органу за добровільним рішенням уповноваженого платника в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

2.13.

Звіт складається із заголовної та основної частин і шести додатків*, з яких чотири (К1 — К4) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а два (Р1, Р2) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин — К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється уповноваженим платником, який нараховує амортизаційні відрахування на суму витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин. У разі, якщо окремі рядки звіту не заповнюються через відсутність відповідних операцій, уповноважений платник не подає податковому органу передбачені відповідним рядком звіту додатки.

* Додатки до Звіту не публікуються. —

Прим. ред.

2.14.

У заголовній частині звіту відображаються повна назва уповноваженого платника (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження, номер телефону платника (факс, електронна адреса — за бажанням), реквізити (дата та номер) договору про спільну діяльність.

2.15.

В основній частині звіту та в додатках до нього показники відображаються на підставі норм, установлених Законом № 334.

 

Код рядка звіту

Положення Закону № 334,

якими слід керуватися
при заповненні рядків звіту

1

2

01

стаття 4, пункт 5.9 статті 5

01.1

підпункт 4.1.1 пункту 4.1 статті 4

01.2

пункт 5.9 статті 5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком «-» рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 01.2 звіту без цього знака

01.3

пункт 7.10 статті 7

01.4

пункт 7.6 статті 7

01.5

пункт 8.9 статті 8

01.6

підпункти 4.1.2 — 4.1.6, крім підпункту 4.1.5, пункту 4.1 статті 4, пункт 7.3 статті 7

02

згідно з формулою

02.1

пункт 5.10 статті 5

02.2

підпункт 4.1.5 пункту 4.1 статті 4

02.3

стаття 12, з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону України від 24.12.2002 № 349 «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон № 349)

03

згідно з формулою

04

стаття 5

04.1

пункт 5.1, підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5

04.2

пункт 5.9 статті 5. У разі заповнення цього рядка складається табл. 1 додатка К1/1. Показник із знаком « + » рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 04.2 звіту без цього знака

04.3

пункт 5.6 статті 5, крім абз. 2 — 3 підпункту 5.6.2

04.4

підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5

04.5

пункт 7.10 статті 7

04.6

стаття 6, підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7

04.7

підпункт 5.2.10 пункту 5.2 статті 5, підпункт 8.7.1 пункту 8.7 статті 8, абзац тринадцятий пункту 9.5 статті 9. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.7 табл. 3 додатка К1/1 та рядка 04.7 табл. 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні значень граф рядків 04.7 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.7 звіту, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року

04.8

пункт 18.3 статті 18

04.9

стаття 5; стаття 7; підпункт 8.1.4 пункту 8.1, підпункт 8.3.7 пункту 8.3, підпункти 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8 і 8.4.10 пункту 8.4, підпункт 8.9.4 пункту 8.9 статті 8; пункти 9.5 та 9.6 статті 9

04.10

підпункт 7.9.4 пункту 7.9 статті 7, стаття 8, стаття 9. У разі заповнення цього рядка складається табл. 2 додатка К1/1 та/або табл. 1 додатка К1/2. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 табл. 2 додатка К1/1 та рядка 04.10 табл. 1 додатка К1/2

04.11

рядок 11 звіту за попередній звітний рік

05

згідно з формулою

05.1

пункт 5.10 статті 5

05.2

підпункт 5.2.7 пункту 5.2 статті 5

05.3

стаття 12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону № 349

06

згідно з формулою

07

згідно з формулою

08

підпункт 7.7.3 пункту 7.7 статті 7

09

згідно з формулою

10

згідно з формулою

11

згідно з формулою

 

Порядок заповнення

додатків К2, К4, Р1, Р2 визначається формами цих додатків. Показники, відображені в звіті та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні збігатися. Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.7, 04.10, а додатка К3 — у рядку з кодом 01.4.

 

3. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

3.1.

Якщо вповноваженим платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті, то відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон № 2181), з урахуванням строків давності, такий платник має право надати уточнюючий розрахунок.

Уповноважений платник має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним

у складі звіту за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

3.2.

Якщо після подачі звіту за звітний період уповноважений платник подає новий звіт з виправленими показниками до закінчення граничного терміну подання звіту за такий самий звітний (податковий) період, то такий звіт не вважається уточнюючим, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону № 2181, не застосовуються.

3.3.

Уповноважений платник, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:

а)

або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, що додається до цього Порядку*;

* Додаток до Порядку складання Звіту — форма Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань за спільною діяльністю у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок не публікується. —

Прим. ред.

б)

або відобразити суму такої недоплати в складі звіту, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов’язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників звітів (доходів та витрат) у складі доходу (рядок 02.2) та витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звіт.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності С. Терьохін

Заступник директора Департаменту методології О. Задорожний

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі