Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Редакція ПБО
Наказ від 19.12.2006 р. № 1213

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 р. № 1213

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 р. за № 1363/13237

 

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає методику відображення в бухгалтерському обліку активів та операцій, які мають особливий характер, зумовлений правовим статусом державного і комунального майна та законодавчим регулюванням діяльності суб’єктів державного, комунального секторів економіки й управління об’єктами державної власності.

2. Норми цього Положення застосовуються підприємствами державного, комунального секторів економіки, а також іншими господарськими організаціями, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

Господарські організації

— юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Підприємства державного, комунального секторів економіки

— підприємства, що діють на основі лише державної або комунальної власності, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, що забезпечує державі або органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.

 

II. Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки

1. Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством і погоджується органом, до сфери управління якого воно належить, або уповноваженим органом відповідно до установчих документів. У розпорядчому документі про облікову політику має бути встановлено методи оцінки, обліку і процедур, які має застосовувати підприємство, та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку. Облікова політика визначається на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа не включаються.

2.

Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає застосування, зокрема:

методів оцінки вибуття запасів;

періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;

порядку обліку і розподілу транспортно-заготівель-них витрат, ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;

методів амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, довгострокових біологічних активів та нематеріальних активів;

вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;

класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892/4185;

періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку;

методу обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби — спосіб визначення коефіцієнта сумнівності);

переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;

методу створення забезпечень на виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки);

порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;

сегментів діяльності, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках;

переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;

переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

порядку визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом;

дати визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів;

бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу;

порогу суттєвості щодо окремих об’єктів обліку;

переоцінки необоротних активів;

періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань;

порядку відрахування прибутку до резервного капіталу;

порядку виплат, які здійснюються за рахунок фонду споживання, створеного за рахунок прибутку (у тому числі визначається їх вичерпний склад);

окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства.

Окремими складовими розпорядчого документа про облікову політику підприємства є порядки:

визначення ліквідаційної вартості основних засобів;

установлення строків корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів;

організації аналітичного обліку надходження та використання коштів цільового фінансування.

3.

Облікова політика підприємства може змінюватися у разі, якщо:

змінюються вимоги установчих документів підприємства;

змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та органу управління.

Перегляд окремих положень облікової політики також можливий за умови, якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Цей факт має бути підтверджений відповідними обґрунтуваннями бухгалтерської служби (бухгалтера).

4. Облікова політика підприємства та її зміни наводяться у примітках до річної фінансової звітності (у формі опису або долученням до звітності копії розпорядчого документа про установлення або змінення облікової політики).

 

III. Облік активів

1. Державні (казенні) та комунальні підприємства відображають земельні ділянки, отримані на праві постійного користування, у складі основних засобів у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Первісна вартість земельної ділянки

визначається відповідно до пункту 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Визнання в обліку земельної ділянки відображається за дебетом субрахунку 101 «Земельні ділянки» та кредитом рахунку 40 «Статутний капітал», якщо вартість земельної ділянки включено до розміру статутного капіталу, установленого в установчих документах, або субрахунку 425 «Інший вкладений капітал», якщо земельна ділянка передається підприємству понад розмір статутного капіталу. Після внесення змін до установчих документів щодо збільшення розміру статутного капіталу підприємства на вартість земельної ділянки — за дебетом субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» та кредитом рахунку 40 «Статутний капітал».

2.

Безоплатна передача державними (казенними) та комунальними підприємствами за рішенням відповідного уповноваженого державного органу або місцевого самоврядування цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремо індивідуально визначеного майна підприємств; житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 «Знос необоротних активів» (сума зносу) та 45 «Вилучений капітал» (залишкова вартість), або 42 «Додатковий капітал», якщо зазначені активи були передані підприємству понад розмір статутного капіталу. Після внесення змін до установчих документів щодо зменшення розміру статутного капіталу підприємства на вартість переданих активів — за дебетом рахунку 40 «Статутний капітал» та кредитом рахунку 45 «Вилучений капітал».

3. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які є об’єктами права державної або комунальної власності, що не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), зокрема житловий фонд і об’єкти соціальної інфраструктури, нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно (у тому числі об’єкти незавершеного будівництва), а також об’єкти, які мають загальнодержавне значення, у складі основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Первісна вартість зазначених активів

визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

, які є державною або комунальною власністю та не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) господарськими організаціями (крім державних (казенних) та комунальних підприємств), ведеться відповідно на рахунках 10 «Основні засоби» й 11 «Інші необоротні матеріальні активи» на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності. Операції, пов’язані з рухом таких активів, відображаються в кореспонденції з субрахунком 425 «Інший додатковий капітал». Нарахування амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку) відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно на суму нарахованої амортизації визнається дохід, який відображається за дебетом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» та кредитом рахунку 74 «Інші доходи».

Переоцінка та/або оцінка існування ознак можливого зменшення корисності основних засобів

державної або комунальної власності, які не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) господарськими організаціями, проводиться тільки за погодженням з уповноваженим органом.

Передача основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

, які належать до державної або комунальної власності, які не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), органу приватизації чи іншому уповноваженому органу або іншому підприємству, організації, установі, за рішенням органу приватизації чи іншого вповноваженого органу відображається господарськими організаціями за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 «Знос необоротних активів» (сума зносу) та 97 «Інші витрати» (залишкова вартість), одночасно залишкова вартість об’єктів, що передаються, відображається за кредитом субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» і дебетом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал».

4.

Сума дооцінки (індексації) об’єктів основних засобів, що була відображена у балансі за станом на 30 червня 2000 року в статті «Інший додатковий капітал» (рядок 330 форми № 1) або в статті «Додатковий капітал» (рядок 320 форми № 1-м), у разі вибуття таких об’єктів до зазначеної дати включається відповідно до пункту 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» до статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» балансу (рядок 350 форми № 1 або форми № 1-м) обліковими записами за дебетом субрахунку 423 «Дооцінка активів» і кредитом рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

5.

Сума пайової участі підприємств державного, комунального секторів економіки у фінансуванні видатків, пов’язаних з утриманням безоплатно переданих об’єктів житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури, відображається за дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках».

6. Підприємства державного, комунального секторів економіки, які мають на балансі

гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) і відображений в обліку відповідно до Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93 № 109 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.93 за № 200, відображається на рахунку 19 «Гудвіл». Особливості обліку та списання такого гудвілу підприємствами державного, комунального секторів економіки визначаються цим Положенням.

Гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації), не амортизується, повністю або частково він може бути списаний за рішенням уповноваженого органу з відображенням за дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» та кредитом рахунку 19 «Гудвіл». Після внесення змін до установчих документів щодо зменшення розміру статутного капіталу підприємства на вартість списаного гудвілу — за дебетом рахунку 40 «Статутний капітал» та кредитом рахунку 45 «Вилучений капітал».

 

IV. Облік розподілу прибутку підприємств державного, комунального секторів економіки

1.

Спрямування підприємствами державного, комунального секторів економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається:

1.1.

На розвиток виробництва — за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом субрахунку 426 «Фонди спеціального призначення» (субрахунок 4261 «Фонд розвитку виробництва»). Здійснені за рахунок цього фонду капітальні інвестиції (придбання, створення, модернізація, модифікація, реконструкція, добудова, дообладнання тощо необоротних активів) відображаються за дебетом субрахунку 4261 «Фонд розвитку виробництва» і кредитом субрахунку 4262 «Використання фонду розвитку виробництва».

1.2.

На матеріальне заохочення — за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

1.3.

На створення інших фондів — за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом субрахунку 426 «Фонди спеціального призначення» (субрахунок 4263 «Інші фонди»). Використання інших фондів відображається за дебетом субрахунку 4263 «Фонди спеціального призначення» (субрахунок 4263 «Інші фонди») і кредитом субрахунку 4264 «Використання інших фондів».

1.4.

На належну до бюджету суму прибутку відповідно до законодавства — за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками».

1.5.

Відрахування у централізований фонд (за рахунок чистого прибутку) відповідно до законодавства та установчих документів — за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки».

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку Л. Ловінськакоментар редакції

Державне і комунальне обліковуємо за окремо встановленими правилами

У першу чергу варто розібратися з тим, на які підприємства розповсюджується дія Положення, що коментується.

Одну категорію таких підприємств видно вже з назви Положення та встановлено п. 2 розділу «Загальні положення» — це

інші підприємства, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності. Другу категорію підприємств установлено в розділі «Загальні положення» — це підприємства, що діють на основі державної або комунальної власності, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 % чи становить величину, що забезпечує державі або органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.

Крім розділу «Загальні положення», Положення містить ще три розділи, що характеризують спрямованість цього документа, і з цього випливає, що для відповідних підприємств установлено

спеціальні правила формування облікової політики, обліку активів та розподілу прибутку.

Розділ «Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки»

. Положення прямо встановлює, що облікова політика відповідних підприємств повинна бути оформлена розпорядчим документом, що вимагає відповідного погодження. Визначається така облікова політика на основі національних П(С)БО та інших нормативно-правових актів. При цьому Положення встановлює правило формування облікової політики: до такої облікової політики включаються лише ті методи оцінки, обліку та процедури, щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку.

Основну частину цього розділу присвячено переліку того, що повинен містити розпорядчий документ про облікову політику. Таким чином, відповідним підприємствам не доведеться сушити голову над тим, що покласти в основу розпорядчого документа про облікову політику. Зверніть увагу, що в

окрему частину такого документа має бути винесено порядок визначення ліквідаційної вартості основних засобів, порядок установлення строків експлуатації основних засобів та нематеріальних активів, порядок організації аналітичного обліку надходження та використання коштів цільового призначення.

Установлені Положенням правила зміни облікової політики аналогічні тим, які встановлено П(С)БО. Проте зверніть увагу на те, що

обґрунтовування перегляду окремих положень про облікову політику з метою найдостовірнішого відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності прямо покладено на бухгалтерську службу (бухгалтера).

Розділ «Облік активів»

. Зрозуміло, що цей розділ переважно містить особливості бухгалтерського обліку відповідних підприємств.

Покажемо в табличній формі, як відповідним підприємствам

приписано Мінфіном вести бухгалтерський облік активів, на прикладі деяких господарських операцій:

 

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Визнання земельної ділянки

1

Якщо вартість земельної ділянки включено до розміру статутного капіталу, установленого в установчих документах

101

40

2

Якщо земельна ділянка передається підприємству понад розмір статутного капіталу

101

425

3

Після внесення змін до установчих документів щодо збільшення розміру статутного капіталу підприємства на вартість земельної ділянки

422

40

Безоплатна передача

4

Безоплатна передача державними (казенними) та комунальними підприємствами за рішенням відповідного органу цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна підприємств; житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури

13

Кредит рахунків обліку таких активів

5

Залишкова вартість

45

Кредит рахунків обліку таких активів

6

Якщо зазначені активи було передано підприємству понад розмір статутного капіталу

42

Кредит рахунків обліку таких активів

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

7

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які є державною або комунальною власністю та не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) господарськими організаціями (крім державних (казенних) та комунальних підприємств)

10, 11

425

8

Нарахування амортизації щодо таких активів

— одночасно

Рахунок витрат звітного періоду
425

13

74

9

Передача таких активів за рішенням відповідного органу:
— знос
— залишкова вартість
— одночасно на суму залишкової вартості13
97
42510, 11
10, 11
746

Пайова участь

10

Сума пайової участі підприємств державного, комунального секторів економіки у фінансуванні видатків, пов’язаних з утриманням безоплатно переданих об’єктів житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури

949

31

Гудвіл

11

Списання (повне або часткове) гудвілу, що виник в процесі приватизації (корпоратизації)

45

19

12

Після внесення змін до установчих документів щодо зменшення розміру статутного капіталу підприємства на вартість списаного гудвілу

40

45

 

Розділ «Облік розподілу прибутку підприємств державного, комунального секторів економіки»

. Оскільки інформація цього розділу є не що інше, як набір бухгалтерських записів, то наведемо її у звичній формі:

 

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Фонд розвитку виробництва

1

Спрямування частини чистого прибутку на розвиток виробництва

443

426 «Фонди спеціального призначення»
(4261 «Фонд розвитку виробництва»)

2

Капітальні інвестиції за рахунок фонду

4261

4262 «Використання фонду розвитку виробництва»

Матеріальне заохочення

3

Спрямування частини чистого прибутку на матеріальні заохочення

443

66

Інші фонди

4

Спрямування частини чистого прибутку на створення інших фондів

443

426 «Фонди спеціального призначення»
(4263 «Інші фонди»)

5

Використання інших фондів

4263

4264 «Використання інших фондів»

Відрахування прибутку до бюджету

6

Спрямування належної частини чистого прибутку до бюджету

443

67

Централізований фонд

7

Спрямування частини чистого прибутку до централізованого фонду відповідно до законодавства та установчих документів

443

682

 

Візьміть до уваги, що наказом № 1213 відмінено дію наказу Мінфіну від 28.03.2001 р. № 143 «Про кореспонденцію рахунків».

Затвердження Положення потягло за собою відповідні зміни до нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку, цьому присвячено другу частину наказу № 1213. Докладніше про це читайте на с. 47.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі