Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2007/№ 7
Друк
Положення від 25.02.2000 р. № 39

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 р. за № 161/4382

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказами Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176, від 19 грудня 2006 року № 1213)

(витяг)

<...>

Баланс

<...>

7. У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів,

державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, у тому числі вартість земельних ділянок, отриманих на праві постійного користування. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів.

<...>

7.1. У статті «Довгострокові біологічні активи» наводиться вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». У цій статті наводиться справедлива або первісна (переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації

.

<...>

10.

У статті «Виробничі запаси» відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

10.1. У статті «Поточні біологічні активи» відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»

.

<...>

23. У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників,

державні (казенні) та комунальні підприємства — передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

<...>

 

Звіт про фінансові результати

<...>

38. У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

До цієї статті включається також дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному рядку 041 доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

39. У статті «Інші операційні витрати» наводяться: собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до чинного законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників. Конкретна назва податку і відповідна сума наводяться у рядку 131.

У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному рядку 132 витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

.

<...>

41. У статті «Інші звичайні витрати» відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із

запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»); втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

<...>

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

 

 

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
   

01

 
 
 
 
 

Підприємство ______________________________________

за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________

за КОАТУУ

Форма власності __________________________________

за КФВ

Орган державного управління _____________________

за СПОДУ

Галузь _____________________________________________

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса _____________________________________________

 

 

Баланс

на ____________ 200 р.

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

 

 

первісна вартість

031

 

 

знос

032

( )

( )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

Готова продукція

130

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом ІІ

260

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

Додатковий капітал

320

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом I

380

 

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

480

 

 

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за ____________ 200_ р.

 

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період поперед-нього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)

030

 

 

Інші операційні доходи

040

 

 

Інші звичайні доходи

050

 

 

Надзвичайні доходи

060

 

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

 

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

 

 

Матеріальні затрати

090

( )

( )

Витрати на оплату праці

100

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

110

( )

( )

Амортизація

120

( )

( )

Інші операційні витрати

130

( )

( )

у тому числі:

131

( )

( )

 

140

( )

( )

Інші звичайні витрати

150

( )

( )

Надзвичайні витрати

160

( )

( )

Податок на прибуток

170

( )

( )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 +
+ 150 ± 080 + 160 + 170)

180

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі