Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2007/№ 7
Друк
Інструкція від 30.11.1999 р. № 291

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказами Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2006 року № 1176, від 19 грудня 2006 року № 1213)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 893/4186

(витяг)

<...>

Клас 1. Необоротні активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

Державні (казенні) та комунальні підприємства на рахунках цього класу узагальнюють інформацію про наявність і рух необоротних активів, отриманих на праві господарського відання чи праві оперативного управління. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) необоротні активи, що є об’єктами права державної або комунальної власності, і які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)

.

Рахунок 10 «Основні засоби»

<...>

Рахунок 10 «Основні засоби» має такі субрахунки:

<...>

107 «

Тварини»

<...>

На субрахунку 101 «Земельні ділянки» ведеться облік земельних ділянок,

у тому числі отриманих державними (казенними) та комунальними підприємствами на праві постійного користування.

<...>

На субрахунках 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади та інвентар» ведеться облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю. На субрахун-
ках 107 «Тварини» і 108 «Багаторічні насаджен-ня» ведеться облік довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, які не пов’язані із сільськогосподарською діяль-ністю

.

<...>

Рахунок 10 «Основні засоби» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

16

Виключено

16

Виключено

18

«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

18

«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

<...>

 

 

 

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

<...>

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

16

Виключено

16

Виключено

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

<...>

 

 

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»

<...>

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

15

«Капітальні інвестиції»

16

Виключено

16

Виключено

42

«Додатковий капітал»

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

<...>

 

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

<...>

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» має такі субрахунки:

<...>

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

<...>

Аналітичний облік зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів.

На субрахунку 134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» узагальнюється інформація про суму амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи, облік яких ведеться на субрахунках 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю» та 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю».

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

 

 

16

«

Довгострокові біологічні активи»

11

«Інші необоротні матеріальні активи»

23

«Виробництво»

12

«Нематеріальні активи»

39

«Витрати майбутніх періодів»

16

«

Довгострокові біологічні активи»

 

 

<...>

 

 

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

<...>

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

14

«Довгострокові фінансові інвестиції»

12

«Нематеріальні активи»

16

Виключено

14

«Довгострокові фінансові інвестиції»

<...>

 

 

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції»

<...>

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки:

<...>

155 «

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів»

<...>

На субрахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів» ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи», у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»)

.

<...>

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

 

 

16

«

Довгострокові біологічні активи»

<...>

95

«

Фінансові витрати»

 

 

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи»

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів.

До довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».

За дебетом рахунку 16 «Довгострокові біоло-гічні активи» відображається надходження довгострокових біологічних активів, за кредитом — їх вибуття.

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» має такі субрахунки:

161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю»;

163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»;

165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю»;

166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю».

На субрахунку 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів». Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів». Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 165 «Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та рух незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»), які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 166 «Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за первісною вартістю» ведеться облік незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»), справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого вони оцінюються, виходячи із суми витрат, зазнаних на їх вирощування. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» кореспондує:

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

13

«

Знос (амортизація) необоротних активів»;

13

«

Знос (амортизація) необоротних активів»;

15

«

Капітальні інвестиції»;

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»;

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»;

21

«

Поточні біологічні активи»;

37

«

Розрахунки з різними дебіторами»;

42

«

Додатковий капітал»;

41

«

Пайовий капітал»;

85

«

Інші затрати»;

42

«

Додатковий капітал»;

94

«

Інші витрати операційної діяльності»;

46

«

Неоплачений капітал»;

97

«

Інші витрати»;

48

«

Цільове фінансування і цільові надходження»;

99

«

Надзвичайні витрати».

53

«

Довгострокові зобов’язання з оренди»;

 

 

71

«

Інший операційний дохід»;

 

 

74

«

Інші доходи».

 

 

 

 

<...>

Рахунок 18

«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська забор-гованість та інші необоротні активи» призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормаль-ного операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а також для обліку інших необоротних активів, які не знайшли безпосереднього відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська забор-
гованість та інші необоротні активи» має такі субрахунки:

181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»;

182 «Довгострокові векселі одержані»;

183 «Інша дебіторська заборгованість»;

184 «Інші необоротні активи».

За дебетом рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних активів, за кредитом — погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості та вибуття інших необоротних активів.

На субрахунку 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бух-галтерського обліку 14 «Оренда».

На субрахунку 182 «Довгострокові векселі одержані» ведеться облік векселів, одержаних на забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Субрахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість» призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», зокрема розрахунків з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

На субрахунку 184 «Інші необоротні активи» ведеться облік активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не можуть бути відображені на інших рахунках обліку необоротних активів.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення, за видами інших необоротних активів.

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні
активи» кореспондує:

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

10

«

Основні засоби»;

10

«

Основні засоби»;

11

«

Інші необоротні матеріальні активи»;

11

«

Інші необоротні матеріальні активи»;

12

«

Нематеріальні активи»;

12

«

Нематеріальні активи»;

31

«

Рахунки в банках»;

14

«

Довгострокові фінансові інвестиції»;

33

«

Інші кошти»;

30

«

Каса»;

35

«

Поточні фінансові інвестиції»;

31

«

Рахунки в банках»;

37

«

Розрахунки з різними дебіторами»;

33

«

Інші кошти»;

69

«

Доходи майбутніх періодів»;

35

«

Поточні фінансові інвестиції»;

70

«

Доходи від реалізації»;

37

«

Розрахунки з різними дебіторами»;

73

«

Інші фінансові доходи»;

85

«

Інші затрати»;

74

«

Інші доходи».

97

«

Інші витрати»;

 

 

99

«

Надзвичайні витрати».

 

 

 

Рахунок 19

Гудвіл

Рахунок 19 «Гудвіл» призначений для узагальнення інформації про гудвіл і негативний гудвіл, що виникають при придбанні, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», та/або гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, порядок обліку та списання якого визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213.

Рахунок 19 «Гудвіл» має такі субрахунки:

191 «Гудвіл при придбанні»

192 «Негативний гудвіл»

193 «Гудвіл при приватизації (корпоратизації)»

За дебетом субрахунку 191 «Гудвіл при придбанні» відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом — сума нарахованої амортизації гудвілу і сума списаного гудвілу.

За кредитом субрахунку 192 «Негативний гудвіл» відображається вартість негативного гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за дебетом — зменшення його вартості при визнанні доходу.

За дебетом субрахунку 193 «Гудвіл при приватизації» підприємства державного, комунального секторів економіки відображають вартість гудвілу, який виник при приватизації (корпоратизації), за кредитом — суму списаного гудвілу в порядку, визначеному Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213.

Аналітичний облік гудвілу і негативного гудвілу ведеться за об’єктами придбання.

Рахунок 19 «Гудвіл» кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

45 «Вилучення капіталу»

74 «Інші доходи»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

 

97 «Інші витрати»

 

99 «Надзвичайні витрати»

 

 

 

Клас 2. Запаси

<...>

Рахунок 21 «

Поточні біологічні активи»

Рахунок 21 «Поточні біологічні активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва, зокрема тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації, та рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо.

За дебетом рахунку 21 «Поточні біологічні активи» відображається надходження (оприбуткування зернових, технічних, овочевих та інших культур тощо, приплоду молодняку продуктивної й робочої худоби, вибракуваних з основного стада худоби для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) поточних біологічних активів; приріст живої маси молодняку тварин, за кредитом — вибуття поточних біологічних активів унаслідок передачі на переробку, продаж, безоплатної передачі тощо».

Рахунок 21 «Поточні біологічні активи» має такі субрахунки:

211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю».

На субрахунку 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих тощо).

На субрахунку 212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім’ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з основного стада, тощо).

На субрахунку 213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю» ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних біологічних активів тваринництва

.

Рахунок 21 «

Поточні біологічні активи» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

10

Виключено

15

«Капітальні інвестиції»

21

«

Поточні біологічні активи»

21

«

Поточні біологічні активи»

<...>

 

 

<...>

Рахунок 23 «Виробництво»

<...>

Рахунок 23 «Виробництво» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

95

«

Фінансові витрати»

 

 

<...>

 

 

Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.

Сільськогосподарська продукція оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу

.

<...>

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

<...>

Рахунок 30 «Каса»

<...>

Рахунок 30 «Каса» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

16

Виключено

30

«Каса»

31

«Рахунки в банках»

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

 

 

<...>

Рахунок 31 «Рахунки в банках»

<...>

Рахунок 31 «Рахунки в банках» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

16

Виключено

18

«Інші необоротні активи»

 

 

24

Виключено

 

<...>

Рахунок 33 «Інші кошти»

<...>

Рахунок 33 «Інші кошти» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

16

Виключено

15

«Капітальні інвестиції»

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

18

«Інші необоротні активи»

<...>

 

<...>

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції»

<...>

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

14

«Довгострокові фінансові інвестиції»

14

«Довгострокові фінансові інвестиції»

16

Виключено

18

«Інші необоротні активи»

 

 

31

«Рахунки в банках»

<...>

 

 

<...>

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

<...>

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

16

Виключено

15

«Капітальні інвестиції»

 

 

16

Виключено

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

<...>

 

 

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»

<...>

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» кореспондує

 

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

36

«Розрахунки з покупцями та замовниками»

84

«Інші операційні витрати»

 

 

93

Виключено

71

«Інший операційний дохід»

94

«Інші витрати операційної діяльності»

 

 

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»

<...>

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса,

оплата торгового патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

<...>

Клас 4. Власний капітал
та забезпечення зобов’язань

<...>

Порядок узагальнення інформації про стан і рух коштів окремих складових власного капіталу підприємствами державного та комунального сек-торів економіки визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 19.12.2006 № 1213

.

<...>

Рахунок 41 «Пайовий капітал»

<...>

 

Рахунок 41 «Пайовий капітал» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

 

 

16

«

Довгострокові біологічні активи»

<...>

 

 

 

Рахунок 42 «Додатковий капітал»

<...>

Рахунок 42 «Додатковий капітал» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

16

«

Довгострокові біологічні активи»

16

«

Довгострокові біологічні активи»

<...>

 

 

 

<...>

Рахунок 46 «Неоплачений капітал»

<...>

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

 

 

16

«

Довгострокові біологічні активи»

<...>

 

 

 

<...>

Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

<...>

Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

 

 

16

«

Довгострокові біологічні активи»

<...>

 

 

<...>

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

<...>

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

<...>

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

61

«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

16

«

Довгострокові біологічні активи»

64

«Розрахунки за податками й платежами»

95

«Фінансові витрати»

74

«Інші доходи»

 

 

 

<...>

Клас 6. Поточні зобов’язання

<...>

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів»

<...>

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

30

«Каса»

16

Виключено

31

«Рахунки в банках»

 

 

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

<...>

 

 

Клас 7. Доходи і результати діяльності

<...>

Рахунок 70 «Доходи від реалізації»

<...>

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

36

«Розрахунки з покупцями та замовниками»

14

Виключено

49

«Страхові резерви»

16

Виключено

63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

<...>

 

 

Рахунок 71 «Інший операційний дохід»

<...>

На субрахунку 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» узагальнюється інформація про доходи від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни справедливої вартості біологічних активів, який визначено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»

.

<...>

Рахунок 71 «Інший операційний дохід» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

 

 

16

«

Довгострокові біологічні активи»

<...>

 

 

 

<...>

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»

<...>

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

 

 

16

Виключено

 

 

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

<...>

 

 

 

Рахунок 74 «Інші доходи»

<...>

Рахунок 74 «Інші доходи» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

 

 

18

«

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

<...>

 

 

<...>

Клас 9. Витрати діяльності

<...>

Рахунок 93 «Витрати на збут»

<...>

Рахунок 93 «Витрати на збут» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

38

Виключено

 

 

<...>

 

 

 

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»

<...>

На субрахунку 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» узагальнюється інформація про витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та від зміни справедливої вар-тості біологічних активів, які визначені відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»

.

<...>

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

<...>

16

«

Довгострокові біологічні активи»

 

 

<...>

 

 

 

Рахунок 95 «Фінансові витрати»

На рахунку 95 «Фінансові витрати» ведеться облік витрат на проценти та інших витрат підприємства, пов’язаних із запозиченнями

.

<...>

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати»,

а також на рахунки обліку витрат з придбання, будівництва, створення, виготовлення, виробництва, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати».

<...>

Рахунок 95 «Фінансові витрати» кореспондує

 

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

 

 

15

«

Капітальні інвестиції»

 

 

23

«

Виробництво»

<...>

<...>

Начальник управління методології
бухгалтерського обліку
В. Пархоменко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі