Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Редакція ПБО
Наказ від 25.12.2006 р. № 495

Міністерства та відомства України

 

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Наказ від 25.12.2006 р. № 495

(витяг)

 

Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 22.02.2006 р. № 3456-IV та «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість» від 23.02.2006 р. № 3483-IV НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 р. за № 30/5221 (із змінами), що додаються.

<...>

Міністр М. Папієв

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25.12.2006 р. № 495

Зміни, що вносяться до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

1.

В Інструкції:

1.1.

Абзац другий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

«працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку».

1.2.

У пункті 3.1:

у першому реченні слова «повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця та відомостей з реєстраційної картки з моменту фактичного отримання їх центром зайнятості» замінити словами «відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду»;

у другому реченні слова «такого повідомлення» замінити словами «відомостей з реєстраційної картки».

1.3.

У пункті 3.2:

абзаци перший — четвертий викласти в такій редакції:

«3.2. Роботодавці набувають статусу платника страхових внесків до Фонду:

юридичні особи — з дня взяття їх на облік;

фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, — з дня укладання трудового договору (контракту) з найманим працівником;

фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, — в день укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників»;

у зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом п’ятим;

у першому реченні абзацу п’ятого слова «відповідно до повідомлення державного реєстратора» замінити словами «на підставі відомостей з реєстраційної картки»; слова «та набувають статусу роботодавця — платника страхових внесків до Фонду з дня укладання трудового договору з найманим працівником» вилучити.

1.4.

У пункті 3.6:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

«3.6. На підставі відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця та на основі заяв і документів, передбачених у пунктах 3.3 — 3.5, робляться відповідні записи в журналах обліку платників страхових внесків»;

у другому реченні абзацу першого слова «повідомлення від державного реєстратора з відомостями» замінити словами «від державного реєстратора відомості»;

в абзаці другому після слів «взяття на облік» доповнити словами «як платників страхових внесків»;

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«Представництва нерезидентів, які використовують працю найманих працівників, проходять процедуру взяття на облік як платників страхових внесків у центрі зайнятості самостійно. Для взяття на облік представництва нерезидентів необхідно надати такі документи: заяву про взяття на облік у довільній формі, копію довіреності на здійснення представницьких функцій, копію свідоцтва про реєстрацію представництва нерезидента центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, копію довідки про внесення до Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)»;

у зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому після слів «про взяття на облік» доповнити словами «як платників страхових внесків».

1.5.

У пункті 3.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.7. У разі отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та в зв’язку зі зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, отримання відомостей з реєстраційних карток про проведення державної реєстрації змін щодо імені фізичної особи — підприємця або місця її проживання (у межах територіального обслуговування центру зайнятості) до персональної справи платника вносяться зміни, при цьому персональний номер платника зберігається»;

у першому реченні абзацу другого після слова «облік» доповнити словами «як платника страхових внесків»; слова «страхових внесків» вилучити; після слів «за попереднім місцезнаходженням» доповнити словами «при цьому один примірник акта перевірки надсилається відповідному центру зайнятості за новим місцем узяття платника на облік поштою з повідомленням про вручення».

1.6.

У пункті 3.8:

у першому реченні абзацу четвертого слова «Довідка про зняття з обліку» замінити словами «Довідка про відсутність заборгованості»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Юридичні особи знімаються з обліку як платники страхових внесків після отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи»;

пункт доповнити абзацами шостим — дев’ятим такого змісту:

«Фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, і фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, знімаються з обліку як платники страхових внесків до Фонду після зняття у центрі зайнятості в установленому законодавством порядку з реєстрації останнього трудового договору між фізичною особою — роботодавцем та працівником з дати його розірвання.

Зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб як платників страхових внесків, здійснюється центрами зайнятості в порядку, передбаченому для юридичних осіб. У разі неплатоспроможності платника — відокремленого підрозділу юридичної особи, який ліквідується, погашення боргів здійснюється цією юридичною особою.

У разі надання представництвом нерезидентів заяви про зняття з обліку в довільній формі центр зайнятості, у якому він перебуває на обліку як платник страхових внесків, проводить документальну перевірку платника. На основі акта перевірки платник повністю розраховується з Фондом та знімається з обліку.

Підставою для зняття з обліку юридичних та фізичних осіб — підприємців у робочих органах виконавчої дирекції Фонду є отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної або фізичної особи — підприємця. Персональний номер ліквідованого платника внесків у подальшому не використовується, а його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року, відомості щодо його платежів зберігаються в центрі зайнятості протягом трьох років».

1.7.

У першому реченні пункту 3.9 слово «повідомлення» замінити словами «відомостей з реєстраційної картки».

1.8.

Абзац перший пункту 5.11 викласти в такій редакції:

«5.11. Фізичні особи — роботодавці сплачують страхові внески до Фонду один раз на місяць у день виплати заробітної плати найманим працівникам».

1.9.

У пункті 5.13 слово «реєстрації)» замінити словами «узяття на облік)».

1.10.

Абзац другий пункту 7.1 доповнити словами «а також в інших випадках, передбачених законодавством».

1.11.

У пункті 9.10 слово «їх» виключити; після слова «сплаті» доповнити словами «страхових внесків».

2.

У додатках до Інструкції:

2.1.

У додатку 2 до пункту 3.4 та в додатку 3 до пункту 3.5 Інструкції після слів «для сплати податку» доповнити словами «щомісяця, щокварталу, один раз на рік (підкреслити)».

2.2.

Додаток 5 до пункту 3.8 Інструкції викласти в новій редакції, що додається*.

2.3.

Додаток 6 до пункту 6.7 Інструкції викласти в новій редакції, що додається**.

* Додаток 5 не публікується. —

Прим. ред.

** Додаток 6 публікується в середині цього номера газети. —

Прим. ред.

Начальник відділу доходів та фінансового забезпечення Державного центру зайнятості  О. Сновидович

Начальник юридичного відділу Державного центру зайнятості О. Заверухакоментар редакції

Інструкцію Фонду соціального страхування на випадок безробіття приведено у відповідність до законодавства

Зміни, унесені до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339 (далі — Інструкція № 339), здебільшого є уточнюючими та спрямовані на приведення її положень у відповідність до чинного законодавства. Перелічимо найважливіші нововведення.

1. З 01.01.2007 р. набрали чинності зміни до абзацу другого ст. 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III (далі — Закон № 1533), згідно з якими страхуванню на випадок безробіття не підлягають працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку. Саме в такій редакції викладено тепер і абзац другий п. 2.3 Інструкції № 339.

Звертаємо увагу, що серед незастрахованих осіб не згадуються особи, які одержують пенсію по інвалідності. Таким чином,

з 1 січня 2007 року працюючі інваліди відносяться до застрахованих осіб, а тому з їх заробітної плати мають утримуватися страхові внески на випадок безробіття.

2. Узяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у Фонді соціального страхування на випадок безробіття здійснюється на підставі

відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором (раніше — на підставі повідомлення держреєстратора про проведення державної реєстрації юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців та відомостей з реєстраційної картки). На підставі тих самих відомостей відбувається внесення змін до персональної справи платника. Ці коригування приводять Інструкцію № 339 у відповідність до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі — Закон № 755), який зазнав змін у жовтні 2006 року.

Якщо раніше взяття на облік мало здійснюватися з моменту фактичного отримання відомостей від держреєстратора, то тепер —

не пізніше наступного робочого дня.

3. Уточнено

порядок зняття з обліку платників страхових внесків. Нагадаємо, що в разі отримання від держреєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення діяльності юридичної особи або фізичної особи — підприємця працівники центру зайнятості в 10-денний строк здійснюють документальну перевірку правильності розрахунків роботодавця. Після остаточного погашення роботодавцем заборгованості перед Фондом соціального страхування на випадок безробіття йому видається довідка про відсутність заборгованості (раніше — довідка про зняття з обліку). Відповідно змінено форму довідки, наведеної в додатку 5 до Інструкції № 339. Це нововведення застережено змінами в Законі № 755, що набрали чинності у вересні 2006 року.

Юридичні особи знімаються з обліку після отримання від держреєстратора відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

Зняття з обліку відокремлених підрозділів проводиться в тому ж порядку, що і юридичних осіб. У разі неплатоспроможності відокремленого підрозділу погашення боргів здійснюється юридичною особою.

Фізичні особи (як підприємці, так і особи, що не мають статусу підприємців), які використовують найману працю,

знімаються з обліку як платники страхових внесків після зняття з реєстрації в центрі зайнятості останнього трудового договору між фізичною особою — роботодавцем та працівником.

Підставою для остаточного зняття з обліку фізичних осіб — підприємців є отримання від держреєстратора відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення діяльності фізичної особи — підприємця.

4. Установлено

порядок узяття на облік як платників страхових внесків та зняття з обліку представництв нерезидентів. Вони проходять процедуру взяття на облік самостійно , для чого надають до центру зайнятості такі документи:

— заяву про взяття на облік у довільній формі;

— копію довіреності на здійснення представницьких функцій;

— копію свідоцтва про реєстрацію представництва нерезидента центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

— копію довідки про внесення до ЄДРПОУ.

Для зняття з обліку представництва нерезидентів подають заяву про зняття з обліку. Потім центр зайнятості здійснює документальну перевірку та складає акт. Після здійснення повного розрахунку з Фондом соціального страхування на випадок безробіття на підставі акта платник знімається з обліку.

5. Унесено зміни до п. 5.11 Інструкції № 339, що встановлював порядок сплати внесків фізичними особами, які використовують працю найманих працівників. Згідно з унесеними коригуваннями сплата внесків такими роботодавцями здійснюється

один раз на місяць у день виплати заробітної плати найманим особам. Раніше Інструкція № 339 приписувала фізичним особам здійснювати сплату внесків не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем, за який сплачена заробітна плата. Зауважимо, що Закон № 1533 таких особливостей не передбачав.

6. Затверджено

нову форму Розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вона застосовуватиметься починаючи зі звіту за І квартал 2007 року.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі