Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з питань контролю за правильністю нарахування,

Редакція ПБО
Постанова від 27.04.2007 р. № 21

Міністерства та відомства України

Про внесення

змін до деяких постанов правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з питань контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхових внесків, стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду, списання несплачених страхових коштів до Фонду

Постанова від 27 квітня 2007 року № 21

 

У зв’язку із змінами у чинному законодавстві і нормативних документах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд), керуючись абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

постановляє:

I.

Внести такі зміни до рішень правління Фонду:

1. У Порядку

здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, інших платежів до Фонду та цільовим використанням коштів, затвердженому постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 17.10.2003 року № 68:

1)

пункт 2.1 розділу 2 «Підготовка та вимоги до порядку проведення документальної перевірки» доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«За умови наявності акта списання або знищення бухгалтерських документів попередніх років перевірці підлягають документи за останні три роки.»;

2) у

пункті 4.1 розділу 4 «Визначення страхового тарифу» слова «наданих страхувальником відомостей у заяві про реєстрацію щодо основного виду діяльності» замінити словами «віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва, якому відповідає його основний вид діяльності»;

3) у

пункті 7.1 розділу 7 «Порядок нарахування пені» слово «законодавством» замінити словом «законом»;

4)

пункт 10.8 розділу «Документальне проведення перевірки» викласти у такій редакції:

«Відповідно до частин другої і третьої статті 49 Закону № 1105-XIV установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум. У разі невиконання установами банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.

У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування). Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку перерахування (зарахування) відповідних сум, до дня їх фактичного перерахування (зарахування) банками.»;

5) у

пункті 11.1 розділу 11 «Оформлення результатів перевірки»:

— у першому реченні абзацу першого слово «трьох»

замінити словом «двох»;

— речення друге абзацу першого

доповнити словами «і скріплюється печаткою страхувальника в разі її наявності.»;

6)

пункт 11.6 розділу 11 «Оформлення результатів перевірки» викласти у такій редакції:

«Дані про страхувальника в акті перевірки заповнюються на підставі відомостей, наданих державним реєстратором або документів, що подаються страхувальниками при взятті на облік (при внесенні змін до облікових та особових справ) і зберігаються в особовій справі страхувальника.»;

7) у

додатку 4 до пункту 1.13 Порядку «Журнал обліку проведення перевірок платників страхових внесків по відділенню виконавчої дирекції Фонду» назву графи 4 «Реєстраційний номер» замінити назвою «№ страхового свідоцтва»;

8) у

додатку 5 до пункту 4.9 Порядку «Акт перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»:

— слова «Реєстраційний номер у Фонді»

замінити словами «№ страхового свідоцтва»;

— після слів «Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості ____ чол.»

доповнити словами «або середньооблікова кількість штатних працівників (осіб) ____ чол.)»;

— у останньому реченні акта «Акт складено у трьох примірниках.» слово трьох

замінити словом «двох»;

9) у

додатку 1 до акта перевірки «Визначення основного виду діяльності страхувальника для встановлення страхового тарифу» слова у таблиці «За даними документів, наданих для реєстрації (перереєстрації)» замінити словами «За даними документів, наданих для взяття на облік у Фонді, або відомостей, наданих державним реєстратором».

2. У Порядку

надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів щодо погашення страхувальником не внесених в установлений строк страхових внесків на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (недоїмки), штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованої на недоїмку, та інформації про скасування або зміну суми недоїмки, штрафних (фінансових) санкцій та пені за рішенням суду (господарського суду) від робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 29 липня 2004 року № 60:

1) у

абзаці третьому пункту 3 слова «у рядку 30 «Недоїмка за платежами» Розділу II» замінити словами «у рядках: 30 «недоїмка зі сплати страхових внесків» та 31 «пеня, штрафи» Розділу II»;

2) у

додатку 1 до пункту 18 Порядку «Журнал обліку подань про здійснення заходів з погашення суми боргу до Фонду та інформації про погашення суми боргу страхувальником» назву графи 3 «Реєстраційний номер» замінити назвою «№ страхового свідоцтва»;

3) у

додатку 2 до пункту 18 Порядку «Журнал обліку інформації про скасування або зміну суми боргу» назву графи 3 «Реєстраційний номер» замінити назвою «№ страхового свідоцтва».

3. У Порядку

списання несплачених страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженому постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 24 лютого 2004 р. № 6:

1) у

пункті 12 слово і цифру «пунктом 6» замінити відповідно словом і цифрою «пунктом 2»;

2) у

пункті 21 слово «обліковій» замінити словом «особовій»;

3) у

додатку 1 до пункту 21 Порядку «Рішення про списання несплачених страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» назву рядка «реєстраційний номер» замінити назвою «№ страхового свідоцтва»;

4) у

додатку 2 до пункту 24 Порядку «Журнал обліку рішень про списання несплачених страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» назву графи 7 «Реєстраційний номер» замінити назвою «№ страхового свідоцтва».

Голова правління Г. Галицькоментар редакції

Унесено зміни до порядку проведення перевірок Фондом соцстраху від нещасного випадку

Постановою, що коментується, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві вніс зміни до деяких документів. Зупинимося на головному — на Порядку здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, інших платежів до Фонду та цільовим використанням коштів, затвердженому постановою правління Фонду від 17.10.2003 р. № 68.

Згідно з п. 2.1 Порядку перевірці підлягають документи за період з моменту проведення останньої перевірки. Якщо перевірка не проводилася, а також у разі необхідності перевіряються документи як за поточний, так і за минулі роки, починаючи з 1 квітня 2001 року. Згідно з унесеними змінами тепер

за наявності акта списання або знищення бухгалтерських документів попередніх років перевіряються документи тільки за останні 3 роки.

Відповідно до внесених змін за результатами перевірок акт тепер складатиметься не у трьох (як було раніше), а у двох примірниках.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі