Теми статей
Обрати теми

Бюджетний облік. Заперечуємо ревізору, або Як протистояти неправомірним діям органів ДКРС

Редакція ПБО
Стаття

Заперечуємо ревізору, або Як протистояти неправомірним діям органів ДКРС

 

Тема перевірок та ревізорів була і буде актуальною завжди. Сьогодні під особливо пильною увагою ревізорів перебувають бюджетні кошти. Це, у свою чергу, вимагає від розпорядників бюджетних коштів умілого застосування норм законодавства на практиці. Також потрібно вміти довести свою правоту перевіряючим.

Про те, як оскаржити неправомірні рішення та дії посадових осіб органів ДКРС під час або за підсумками ревізій, і йтиметься в цій статті.

Олена ПАВЛЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про ДКРС

— Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII.

Порядок № 550

— Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550.

Положення № 15

— Положення про порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в органах контрольно-ревізійної служби, затверджене наказом ГоловКРУ України від 25.02.2000 р. № 15.

 

Повноваження та обов’язки органів ДКРС при проведенні ревізій

Щоб класифікувати рішення та дії посадових осіб органів ДКРС як «неправомірні», слід розібратися, що належить до прав та обов’язків цих осіб.

Стаття 2 Закону про ДКРС

визначає, що контроль органів ДКРС реалізується шляхом проведення:

— державного фінансового аудиту;

— перевірок державних закупівель;

— інспектування.

Найпоширенішою формою проведення перевірок є

інспектування, або так звана ревізія. Про інспектування докладніше.

Правові основи інспектування ДКРС регулює

Порядок № 550. Інспектування полягає в документальній та фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підприємств державного сектора економіки, одержувачів бюджетних коштів (субсидій, дотацій, субвенцій, цільового фінансування під державні та бюджетні програми). Як уже зазначалося, інспектування проводиться у формі традиційного фіскального методу — ревізії, що має забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, установлення винних посадових та матеріально відповідальних осіб.

Ревізія буває:

планова виїзна (передбачена в планах органу ДКРС). Проводиться не частіше одного разу на календарний рік. Починається не раніше ніж через 10 календарних днів після письмового повідомлення про це організації або установи. Згідно зі ст. 11 Закону про ДКРС у повідомленні в обов’язковому порядку має бути зазначено дату початку та закінчення проведення ревізії.

За загальним правилом тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів;

позапланова виїзна (не передбачена в планах органу ДКРС). Проводиться за наявності обставин, визначених ст. 11 Закону про ДКРС. Про проведення такої перевірки не повідомляється. Тривалість ревізії не повинна перевищувати
15 робочих днів.

Звертаємо увагу, що

продовження строків проведення перевірок можливо тільки за рішенням суду і на строк, що не перевищує: для планової виїзної ревізії —15 днів; для позапланової виїзної ревізії — 5 робочих днів. В окремих випадках допускається продовження строків проведення планової виїзної ревізії за рішенням органу ДКРС, зокрема, у разі проведення зустрічних звірок строк може бути продовжено до 60 календарних днів.

Проведення ревізій з порушенням зазначених вище строків є неправомірним.

Перед початком перевірки перевіряючі зобов’язані:

— надати під розпис направлення (

на кожну посадову особу, яка бере участь у перевірці, і кожного залученого фахівця зі сторони) та копію рішення суду (у разі проведення позапланової виїзної ревізії за рішенням суду);

— розписатися в журналі перевірок за його наявності (факт ненадання журналу фіксується в акті ревізії).

У направленні на ревізію має бути зазначено

такі реквізити: дату його видачі, назву органу ДКРС, мету, вид, підстави, дату початку та дату закінчення ревізії, посади та прізвища ревізорів, підпис керівника та печатку органу ДКРС.

У

копії рішення суду має бути зазначено підстави для проведення ревізії, дати її початку та закінчення, а в разі проведення ревізії непідконтрольних установ — також номер, дату, підстави порушення кримінальної справи та орган, що порушив таку справу.

Акцентуємо увагу:

якщо перевіряючі не надали направлення на проведення ревізії (копію рішення суду) або надали їх з порушенням правил, це дає повне право об’єкту контролю не допустити їх до проведення ревізії . Це прямо зазначено в ст. 11 Закону про ДКРС. Такі дії посадових осіб можна класифікувати як неправомірні. Відмова від підпису в журналі перевірок також може бути підставою для недопущення ревізорів до перевірки.

Згідно з

п. 16 Порядку № 550 у ході проведення ревізії перевіряючі мають право:

— перевіряти установчі, фінансові, бухгалтерські документи, статистичну звітність, господарські договори, інші документи, пов’язані з плануванням та проведенням фінансово-господарської діяльності, веденням бухобліку, складанням фінансової звітності. У разі ведення бухобліку електронними засобами перевіряючих необхідно забезпечити роздруківками відповідних документів на паперових носіях;

— за відсутності належного бухгалтерського обліку вимагати приведення його у відповідність до норм чинних нормативно-правових актів (згідно з

п. 25 Порядку № 550 на виконання дається не більше двох місяців);

— вимагати від керівників об’єкта, що ревізується, проведення інвентаризації грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних та необоротних активів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей;*

* На цю тему див. матеріал, підготовлений спеціалістом ДКРС, на с. 61.

Прим. ред.

— проводити контрольні обміри виконаних робіт, перевіряти правильність застосування норм витрат сировини та матеріалів, виходу готової продукції, проводити контрольні аналізи готової продукції та інші аналогічні дії з участю відповідних фахівців.

Водночас

прийняття рішень та застосування фінансових санкцій у частині виявлених порушень у сферах податкового законодавства, валютного регулювання, готівкового обігу, ціноутворення та інших сферах не належить до компетенції органів ДКРС. Про такі порушення посадові особи служби зобов’язані інформувати відповідні органи, до компетенції яких належать ці питання.

У цілому проведення ревізії не повинне порушувати нормальний режим роботи установи, організації (

ст. 11 Закону про ДКРС).

 

Оформлення результатів ревізії

Результати ревізії оформлюються актом ревізії. Вимоги, що ставляться до акта ревізії, визначено

пунктами 35 — 44 Порядку № 550. Зупинимося на основних вимогах.

Акт ревізії складається зі вступної частини та констатуючої частини. У

вступній частині відображаються: підстава для проведення ревізії, тема ревізії, основні відомості про об’єкт контролю, період ревізії, особи, які проводили ревізію тощо.

Констатуюча частина — найважливіша частина акта

. У ній відображається інформація про результати ревізії з кожного питання її програми, робляться висновки про наявність або відсутність порушень законодавства. Виявлені порушення повинні фіксуватися в акті з обов’язковими посиланнями на норми законодавчих та нормативно-правових актів, що порушено, а також із зазначенням винних осіб, які допустили порушення. В акті ревізії не повинно бути суб’єктивних висновків та допущень.

Слід мати на увазі, що з приводу порушень ревізори мають право вимагати від працівників, причетних до них, письмові пояснення. Проте

працівники можуть відмовитися від надання письмових пояснень. Такий факт відмови фіксується в акті ревізії.

Для підтвердження викладених в акті порушень перевіряючі можуть вимагати

завірені копії документів, що свідчать про такі факти, для долучення їх до матеріалів ревізії. Відмова надати такі документи також фіксується в акті ревізії. Потрібно пам’ятати, що рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів приймається виключно судом (ст. 11 Закону про ДКРС).

Після складання акта ревізії настає етап його підписання. Спочатку всі примірники акта підписує посадова особа органу ДКРС. Після цього в строк не пізніше ніж 5 робочих днів після закінчення ревізії акт передається на об’єкт контролю для ознайомлення та підписання. Передача примірників акта здійснюється особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру, через канцелярію або поштою. Від підконтрольної установи (організації) акт ревізії підписується керівником та головним бухгалтером (особою, уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку), а за необхідності — й іншими працівниками.

Не слід підписувати акт ревізії, якщо підпис ревізора відсутній

.

На підписання акта ревізії підконтрольній установі (організації) дається 3 робочі дні.

 

«Із запереченнями»

Часто висновки ревізорів, викладені в акті, викликають незгоду. У цьому випадку можна скористатися можливістю, передбаченою в

п. 40 Порядку № 550, і підписати акт ревізії із запереченнями. При цьому потрібно вкластися в ті самі 3 дні. Заперечення як такі в акті зазначати не слід. Достатньо перед підписами керівника, головного бухгалтера (інших осіб) зробити запис: «Із запереченнями» і повернути акт перевіряючим.

Не рекомендуємо

відмовитися від підпису акта взагалі, оскільки в цьому разі посадовими особами ДКРС буде складено акт відмови від підпису, а щодо результатів ревізії так само буде вжито заходів щодо їх реалізації. Більше того, про цей прецедент буде поінформовано орган управління бюджетної організації (установи), а за необхідності — і відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

На процедуру обґрунтування заперечень та зауважень установі (організації) надається
5 робочих днів

після повернення акта ревізії органу ДКРС «із запереченнями» (п. 42 Порядку № 550). Обґрунтування необхідно надати контролюючому органу в цей строк письмово. У ньому рекомендуємо вказати щодо яких фактів, викладених в акті ревізії, виражається незгода, відобразити причини такої незгоди. Усі доводи має бути підкріплено посиланнями на законодавчі та нормативно-правові акти.

Якщо протягом 5 робочих днів орган ДКРС не отримає заперечення (зауваження), він має право вжити відповідних заходів для реалізації результатів ревізії. Рішення про розгляд заперечень (зауважень), поданих з порушенням строків, приймає керівник органу служби.

Отримавши заперечення (зауваження), контролюючий орган аналізує правильність їх обґрунтування. Згідно з

п. 43 Порядку № 550 на цю процедуру йому надається 15 робочих днів. У цей строк орган ДКРС готує письмовий висновок, який затверджується керівником служби або його заступником. У ході розгляду заперечень (зауважень) контролюючий орган має право вимагати у підконтрольної установи (організації) необхідні документи, а у працівників — додаткові пояснення.

У разі незгоди з письмовим висновком органу ДКРС керівництво підконтрольної установи (організації) має право оскаржити його у вищому за рівнем органі ДКРС.

 

Які рішення та дії посадових осіб органів ДКРС підлягають оскарженню

Як уже зазначалося, виразити незгоду з актом ревізії можна ще на етапі його підписання. Таке первинне оскарження акта ревізії визначає

Порядок № 550. У разі оскарження інших дій посадових осіб слід звернутися до Положення № 15.

Інформацію про те, які ж саме дії та рішення посадових осіб може бути оскаржено в органах ДКРС, наведемо у вигляді таблиці.

 

Рішення та дії, що підлягають оскарженню в органах ДКРС

Приклади можливих неправомірних рішень та дій посадових осіб органів ДКРС

Проведення ревізії без установлених законом підстав та/або з порушенням чинного законодавства

Планова виїзна ревізія проводиться без відповідного повідомлення підконтрольної установи (організації)Установа (організація) отримала повідомлення пізніше ніж за 10 днів до початку проведення ревізії У повідомленні відсутні строки проведення ревізії

Перед початком проведення планової виїзної ревізії ревізорами не надано направлення

Проведення позапланової виїзної ревізії без рішення суду

Продовження загальних строків проведення ревізій, передбачених законодавством, без рішення суду

Проведення ревізії підприємства, що не є підконтрольним органам ДКРС (проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності не належить до компетенції органів ДКРС)

Дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС при проведенні ревізії

Порушення нормального режиму роботи установи (організації) через відволікання її працівників від виконання своїх функцій у процесі ревізії

Вилучення оригіналів бухгалтерських документів без відповідного рішення суду

Опечатування касового приміщення та складу строком понад 24 години*

Висновки, викладені в акті ревізії, не підтверджено документально та/або суперечать (не відповідають) чинному законодавству

В акті ревізії відображено порушення без посилань на законодавчі та нормативно-правові акти

Посилання на законодавчі та нормативно-правові акти не відповідають суті виявленого порушення

В акті ревізії присутні суб’єктивні допущення, не підкріплені документально (в акті не повинні вживатися вирази «розкрадання», «безгосподарність» тощо)

Неналежно розглянуто попередню скаргу (заяву, заперечення) на рішення (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС

Аргументи в первинній скарзі на користь правоти підконтрольної організації, підкріплені законодавчо та документально, не взято до уваги

 

* На цю тему див. матеріал, підготовлений спеціалістом ДКРС, на с. 61.

Прим. ред.

 

Дії посадових осіб у ході проведення ревізії, висновки, викладені в акті ревізії, а також рішення, прийняті за підсумками ревізії, може бути оскаржено і

в судовому порядку. При цьому оскарження в судових органах може провадитися незалежно від того, чи було оскаржено дії (рішення) в органах ДКРС.

Як бачимо, законодавство надає широкі права щодо оскарження неправомірних дій посадових осіб органів ДКРС. У разі потреби скористайтеся ними!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі