Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 39
Друк
Наказ від 16.04.2007 р. № 233

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища

 

Наказ від 16.04.2007 р. № 233

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2007 р. за № 442/13709

(витяг)

 

Відповідно до зміни, внесеної постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. № 1423 до додатка 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. № 303, та керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та підпунктом «ї» підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до:

1.1.

Форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 р. № 111, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.04.2005 р. за № 357/10637, що додаються.*

1.2.

Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 р. № 111, зареєстрованої Міністерстві юстиції України 01.04.2005 р. за № 357/10637, що додаються.*

* Зміни до форми податкового розрахунку та до Інструкції не публікуємо, оскільки оновлену форму розрахунку та зазначену Інструкцію наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін, які в тексті виділено

напівжирним курсивом.
— Прим. ред.

<...>

Голова А. Брезвін

 

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 17 березня 2005 р. № 111

Інструкція щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2005 р. за № 357/10637

(

із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 20 грудня 2005 року № 587, від 16 квітня 2007 року № 233 )

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», «Про охорону навколишнього природного середовища», Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 303, із змінами (далі — Порядок),

Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1218 (із змінами) (далі — Порядок № 1218) та Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 № 162/379, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.08.99 за № 544/3837, із змінами (далі — Інструкція про обчислення збору).

1.2. Ця Інструкція застосовується всіма платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі — платники).

1.3. Суми збору у розрахунку зазначаються

у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами.

1.4. Збір за забруднення навколишнього природного середовища за квартал, півріччя, 9 місяців та рік розраховується за правилами, встановленими Порядком та Інструкцією про обчислення збору, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

1.5. У податковому розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі — розрахунок) зазначаються всі передбачені в ньому показники. Якщо будь-який рядок розрахунку не заповнюється через відсутність здійснених викидів, скидів, розміщених відходів або інших показників, то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у розрахунку.

Дані, наведені в розрахунку, мають підтверджуватись первинними документами обліку та звітності.

Розрахунок складається відповідальною особою, визначеною розпорядчими документами підприємства, або підприємцем (уповноваженою ним особою).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника або фізичної особи — підприємця і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства (підприємця — за наявності).

Оригінал розрахунку подається платником до податкового органу за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби). Подання копій розрахунків не дозволяється.

1.6. Розрахунок заповнюється таким чином, щоб забезпечувати вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У розрахунку не має бути підчисток, виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою розрахунку). У розрахунку не мають міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

 

2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

2.1. Якщо платник збору до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів, то такий платник може здійснити уточнення податкових зобов’язань зі збору за минулі податкові (звітні) періоди шляхом подання до органів державної податкової служби уточнюючих розрахунків збору або уточнити такі податкові зобов’язання у складі розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, відповідно до пункту 5.1 статті 5 та пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон).

Платник збору може подати новий звітний розрахунок збору з виправленими показниками за звітний квартал протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем такого звітного (податкового) кварталу, без застосування штрафів, установлених пунктом 17.2 статті 17 Закону.

Уточнюючий розрахунок

, який відображає виправлені показники, складається за формою, встановленою для податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Якщо платником уточнюються податкові зобов’язання збору за минулі податкові (звітні) періоди у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, то до такого звітного або нового звітного розрахунку додається перерахунок податкового зобов’язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за минулий період (далі — додаток).

Якщо платником у складі звітного або нового звітного розрахунку уточнюються податкові зобов’язання збору за декілька минулих податкових (звітних) періодів, то до такого звітного або нового звітного розрахунку додаються додатки, складені окремо за кожний минулий період, який уточнюється. Тобто кількість додатків до звітного або нового звітного розрахунку, що містить уточнюючі показники, має відповідати кількості минулих податкових (звітних) періодів, за які у звітному або новому звітному розрахунку уточнюються податкові зобов’язання.

2.2. Якщо після подання розрахунку за звітний період платник збору подає новий звітний

розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання розрахунку за цей самий податковий (звітний) період, то такий розрахунок не вважається уточнюючим, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону, не застосовуються.

 

3. Порядок заповнення розрахунку

3.1. Розрахунок складається із заголовної та основної частин і подається

за квартал, півріччя, 9 місяців та рік наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

3.2. У заголовній частині розрахунку відображаються: вид розрахунку — звітний, новий звітний або уточнюючий (зазначається позначкою «х»); звітний період, за який подається розрахунок; повна назва юридичної особи, її структурної одиниці або повне прізвище підприємця; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи згідно з ДРФО (за наявності); код виду економічної діяльності; код органу місцевого самоврядування; місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса — за бажанням).

3.3.

В основній частині розрахунку показники відображаються таким чином:

3.3.1.

в колонці 1 (к. 1) «Назви забруднюючих речовин та їх типологічні ознаки, види пального, клас небезпеки та рівень небезпечності відходів»;

рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д.

(р. 1.1, р. 1.2, р. 1.3 і т. д.) — заносяться назви забруднюючих речовин, які викидаються стаціонарними джерелами забруднення, відповідно до переліку, наведеного в таблиці 1.1 додатка 1 до Порядку;

якщо назва речовини відсутня у таблиці 1.1, то записується її назва із зазначенням класу небезпечності, наведеного в таблиці 1.2 додатка 1 до Порядку;

якщо назва речовини відсутня у таблиці 1.1 додатка 1 до Порядку і на неї не встановлено клас небезпечності, то зазначається її назва і орієнтовно-безпечний рівень впливу сполук (мг/куб. метрів), наведений у таблиці 1.3 додатка 1 до Порядку;

для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, проставляється I клас небезпечності;

рядки 2.1, 2.2, 2.3 і т. д.

(р. 2.1, р. 2.2, р. 2.3 і т. д.) — заносяться назви видів пального, які використовуються пересувними джерелами забруднення, що визначені у таблицях 1.4 — 1.6 додатка 1 до Порядку;

рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д.

(р. 3.1, р. 3.2, р. 3.3 і т. д.) — заносяться назви забруднюючих речовин, які скидаються у водні об’єкти, відповідно до переліку, наведеного у таблиці 1.7 додатка 1 до Порядку;

якщо назва речовини відсутня у таблиці 1.7, то записується її назва із зазначенням концентрації (мг/літр), наведеної в таблиці 1.8 додатка 1 до Порядку;

якщо для речовини не встановлено граничнодопустиму концентрацію, вказується назва цієї речовини і найменша величина граничнодопустимої концентрації, наведена у таблиці 1.8 додатка 1 до Порядку;

якщо для даної речовини не встановлено граничнодопустимої концентрації, то заноситься назва забруднюючої речовини і вказується найменша величина граничнодопустимої концентрації (до 0,001 мг/л), наведеної у таблиці 1.8;

рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. д.

(р. 4.1, р. 4.2, р. 4.3 і т. д.) — заносяться назви видів відходів з наведенням класу їх небезпеки та рівня небезпечності, наведених у таблиці 1.9 додатка 1 до Порядку;

для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням — їх назва;

люмінесцентних ламп — їх назва;

для відходів, на які не встановлено клас небезпеки, зазначається I клас небезпеки;

3.3.2.

в колонці 2 (к. 2) «Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів»

рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д.,

2.1, 2.2, 2.3 і т. д.,

3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,

4.1, 4.2, 4.3 і

т. д. — записуються у тоннах фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів і розміщених відходів, а для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп — кількість одиниць обладнання та приладів;

дані про фактичні обсяги вказуються на підставі:

за викиди — даних первинної документації;

за скиди — форм первинної документації;

за розміщення відходів — матеріально-сировинних балансів виробництва;

за використання пального — первинної документації бухгалтерського обліку, а також Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності протягом календарного року (додаток 10 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 № 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за № 64 (із змінами і доповненнями)) — для визначення фактичних обсягів використаного пального фізичними особами — підприємцями для власних або орендованих транспортних засобів, що використовується ними у підприємницькій діяльності;

3.3.3. в колонці 3 (к.3) «Нормативи збору»

рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д., 2.1, 2.2, 2.3 і т. д., 3.1, 3.2, 3.3 і т. д., 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. — записуються базові нормативи збору, якими вважаються значення нормативів збору на 31 грудня 2006 року, а для нововведених — на 31 грудня року їх введення

.

3.3.4. в колонці 4 (к.4) «Коефіцієнт індексації нормативів збору»

рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д., 2.1, 2.2, 2.3 і т. д., 3.1, 3.2, 3.3 і т. д., 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. — записується коефіцієнт індексації нормативів збору, що розраховується шляхом ділення на 100 значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік у відсотках.

Якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, у відповідних рядках колонки 4 (к.4) ставиться позначка «х»

.

3.3.5.

в колонках 5 і 6 (к. 5 і к. 6) «Коригуючі коефіцієнти (коефіцієнти) до нормативів збору»

рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д. —

для збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до Порядку. Ці коефіцієнти визначаються за місцезнаходженням джерела забруднення;

при визначенні коригуючих коефіцієнтів за таблицею 2.2 — якщо населений пункт є багатофункціональним центром, центром з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення) і одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, то записується коефіцієнт 1,65;

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.1 додатка 2 до Порядку, записуються у

колонці 5;

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.2 додатка 2 до Порядку, записуються у

колонці 6;

рядки 2.1, 2.2, 2.3 і т. д.

— для збору за викиди пересувними джерелами забруднення записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до Порядку. Ці коригуючі коефіцієнти визначаються за місцем реєстрації платників;

при визначенні коригуючих коефіцієнтів за таблицею 2.2, якщо населений пункт є багатофункціональним центром, центром з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення) і одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, то записується коефіцієнт 1,65;

рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д.

— для збору за скиди у водні об’єкти записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.3 додатка 2 до Порядку, які визначаються за місцезнаходженням джерела забруднення, а також записується коефіцієнт 1,5 — у разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки; 10 — у разі захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод;

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.3 додатка 2 до Порядку, записуються у

колонці 5;

коефіцієнти 1,5 або 10 записуються у

колонці 6;

рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. д.

— для збору за розміщення відходів, записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблицях 2.4, 2.5 додатка 2 до Порядку;

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.4 додатка 2 до Порядку, записуються у

колонці 5;

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.5 додатка 2 до Порядку, записуються у

колонці 6;

3.3.6.

в колонці 7 (к. 7) «Ліміти скидів, розміщення відходів»

рядки

3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,

4.1, 4.2, 4.3 і т.

д. — записуються у тоннах ліміти, встановлені на рік для скидів у водні об’єкти та на розміщення відходів, а для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп — кількість одиниць обладнання та приладів;

У разі, якщо відповідно до законодавства платники — власники відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. ставиться позначка «х»

.

3.3.7.

в колонці 8 (к. 8) «Суми збору, обчисленого в межах ліміту»

рядки

3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,

4.1, 4.2, 4.3 і т. д.

— записуються у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами суми збору, обчисленого в межах ліміту, які розраховуються:

якщо значення за колонкою 2 менше або дорівнює значенню за колонкою 7 відповідних рядків — як добуток значень відповідних рядків за колонками 2, 3, 4, 5 і 6;

якщо значення за колонкою 2 більше значення за колонкою

7 відповідних рядків — як добуток значень відповідних рядків за колонками 3, 4, 5, 6 і 7;

У разі, якщо відповідно до законодавства платники — власники відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. ставиться позначка «х»

.

3.3.8. в колонці 9 (к.9)«Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги» рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,

4.1, 4.2, 4.3 і т. д. — заповнюються, якщо значення відповідних рядків колонки 2 перевищують значення відповідних рядків колонки 7.
У такому разі записуються у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами суми збору, які розраховуються як добуток значень колонок 3, 4, 5, 6, різниці значень колонок 2 і 7 відповідних рядків і коефіцієнта 5, що застосовується за понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів відповідно до пункту 8 Порядку;

якщо значення відповідних рядків колонки 2 не перевищують значення відповідних рядків колонки 7, то такі рядки прокреслюються;

у разі, якщо відповідно до законодавства платники — власники відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. ставиться позначка «х»

.

3.3.9. в колонці 10 (к.10) «Загальні суми збору» Загальні суми збору записуються у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами, що розраховуються для рядків:

1.1, 1.2, 1.3 і т. д.,

2.1, 2.2, 2.3 і т. д. — як добуток значень відповідних рядків за колонками 2, 3, 4, 5 і 6;

3.1, 3.2, 3.3 і т. д. — як сума значень відповідних рядків колонок 8 і 9;

4.1, 4.2, 4.3 і т. д. — як сума значень відповідних рядків колонок 8 і 9, якщо відповідно до законодавства платники одержують ліміти на розміщення відходів; як добуток значень відповідних рядків за колонками 2, 3, 4, 5 і 6, якщо відповідно до законодавства платники — власники відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів

.

3.3.10.

рядок 5 (р. 5) «Нараховано збору з початку року, усього» записуються суми збору, які розраховуються як сума значень рядків 1, 2, 3 і 4 колонки 10;

3.3.11.

рядок 6 (р. 6) «Нараховано за поперед-ній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього» записуються суми збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), які зазначені за рядком 5 у попередньому розрахунку;

3.3.12.

рядок 7 (р. 7) «Нараховано за звітний квартал, усього» записується сума збору, що розраховується як різниця значень за рядками 5 і 6;

3.3.13.

рядки 8 — 13 (р. 8, р. 9, р. 10, р. 11, р. 12, р. 13) заповнюються у разі подання уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники, та у разі зазначення уточнених показників у складі розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки;

при цьому використовуються показники звітного розрахунку за відповідний період, який уточнюється, та показники додатка, який складається платником і подається разом зі звітним або новим звітним розрахунком, що містить уточнені показники;

у разі подання уточнюючого розрахунку заповнюються рядки

8 — 12 і додаток(ки) не заповнює(ю)ться і не подає(ю)ться;

у разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки, заповнюються рядки

9 — 13 та окремий додаток за кожним минулим періодом, що уточнюється;

у разі подання звітного або нового звітного розрахунків без уточнення податкових зобов’язань за минулі періоди, рядки 8 — 13 не заповнюються і прокреслюються, додатки не складаються і не подаються.

У разі подання уточнюючого розрахунку:

уточнюючий розрахунок подається за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо;

додаток не складається і не подається;

рядок 8

«Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього»

записується значення за рядком 7 розрахунку за період, показники якого виправляються;

рядок 9

«Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8) або (р. 9 або сума р. 9 додатка(ків))»

якщо значення рядка 7 більше значення рядка 8 — записується сума, яка розраховується як різниця значень за рядками 7 і 8 уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники, при цьому рядок 10 прокреслюється;

якщо значення рядка 7 менше значення рядка 8 — рядок не заповнюється і прокреслюється;

рядок 10

«Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 8 - р. 7) або (р. 10 або сума р. 10 додатка(ків))»

якщо значення рядка 8 більше значення ряд-ка 7 — записується сума, яка розраховується як різниця значень за рядками 8 і 7 уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники, при цьому рядок 9 прокреслюється;

якщо значення рядка 8 менше значення рядка 7 — рядок не заповнюється і прокреслюється;

рядок 11

«Сума штрафу»

записується значення, яке складає 5 відсотків від значення за рядком 9 уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники; у разі відсутності значення за рядком 9, рядок 11 прокреслюється;

рядок 12

«Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності, усього»

записується кількість аркушів, які додаються платником до уточнюючого розрахунку із викладенням пояснень стосовно причин, що вплинули на розмір податкового зобов’язання зі збору;

рядок 13

«Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов’язання збору за минулий період» — прокреслюється.

У разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку:

до звітного або нового звітного розрахунку, у складі якого платником здійснюється уточнення податкових зобов’язань збору за минулі періоди, обов’язково додається додаток, складений окремо за кожний минулий податковий період, що уточнюється у такому звітному або новому звітному розрахунку;

рядок 8

«Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього» — прокреслюється;

рядок 9

«Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8) або (р. 9 або сума р. 9 додатка(ків))»

рядок заповнюється на підставі показників рядка 9 додатка(ків), який(і) складається(ються) платником за кожний(і) минулий(і) період(и), що уточнюється(ються) та подається(ються) платником разом зі звітним або новим звітним розрахунком, що містить уточнені показники за такий(і) минулий(і) період(и);

у рядок 9 за колонкою 10 переноситься значення, записане за рядком 9 додатка;

у разі одночасного уточнення податкових зобов’язань збору за декілька минулих періодів значення за рядком 9 у додатках складаються і проставляється загальна їх сума;

у разі відсутності значення(нь) за рядком 9 додатка(ків), рядок прокреслюється;

рядок 10

«Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 8 - р. 7) або (р. 10 або сума р. 10 додатка(ків))»

рядок заповнюється на підставі показників рядка 10 додатка(ків), який(і) складається(ються) платником за кожний(і) минулий(і) період(и), що уточнюється(ються) та подається(ються) платником разом зі звітним або новим звітним розрахунком, що містить уточнені показники за такий(і) минулий(і) період(и);

у рядок за колонкою 10 переноситься значення, записане за рядком 10 додатка;

у разі одночасного уточнення податкових зобов’язань збору за декілька минулих періодів значення за рядком 10 у додатках складаються і проставляється загальна їх сума;

у разі відсутності значення(нь) за рядком 10 додатка(ків), рядок прокреслюється;

рядок 11

«Сума штрафу» записується значення, яке складає 5 відсотків від значення за рядком 9 розрахунку збору, у складі якого платником уточнюються податкові зобов’язання; у разі відсутності значення за рядком 9, рядок 11 прокреслюється;

рядок 12

«Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності, усього» записується кількість аркушів, які додаються платником до уточнюючого розрахунку або до розрахунку, у складі якого платником здійснюється уточнення податкових зобов’язань збору за минулі періоди, із викладенням пояснень стосовно причин, що вплинули на розмір податкового зобов’язання зі збору за вказаний минулий період;

рядок 13

«Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов’язання збору за минулий період» записується кількість аркушів додатків, які подаються разом зі звітним або новим звітним розрахунком збору за забруднення навколишнього природного середовища, у складі якого платник уточнює податкові зобов’язання минулих періодів.

 

4. Особливості складання додатка щодо перерахунку податкового зобов’язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за минулий період

4.1. У верхній частині додатка зазначаються номер порядковий додатка (в залежності від кількості минулих періодів, податкові зобов’язання яких уточнюються), вид податкового розрахунку, у складі якого уточнюються податкові зобов’язання (звітний або новий звітний), податковий (звітний) період, за який подається звітний або новий звітний розрахунок, що містить виправлені показники, і до якого складається і подається цей додаток, а також зазначається минулий податковий (звітний) період, показники якого уточнюються.

4.2. Додаток за минулий квартал, півріччя, 9 місяців та рік складається за правилами, встановленими Порядком та Інструкцією про обчислення збору, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

4.3. Додаток подається платником до податкового органу за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби) разом зі звітним або новим звітним розрахунком, у складі якого уточнюються показники за минулий(лі) період(и). Подання копій додатків не дозволяється.

4.4. Рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д., 2.1, 2.2, 2.3 і т. д., 3.1, 3.2, 3.3 і т. д., 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. колонок 1 — 10 та рядки 5 — 7 заповнюються відповідно до пунктів 3.1 — 3.3.13 розділу 3 цієї Інструкції.

4.5. Рядки 8 — 10 заповнюються як при складанні уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 3.3.14 розділу 3 цієї Інструкції.

В. о. директора Департаменту методології
ДПА України Н. Фліссак

 

 

img 1img 2

 

 

img 3img 4

 коментар редакції

Форма звітності з екозбору: перша ластівка весну віщує

Не особливо популярна раніше тема подання звітності з ресурсних податків, зборів та платежів останнім часом стала досить жваво обговорюватися на сторінках спеціалізованих видань і, зокрема, нашої газети. Такий інтерес викликано, не в останню чергу, спробами податківців уніфікувати розрахунок ресурсних платежів за допомогою ідеї щорічної індексації відповідних нормативів. Про користь такої індексації для бюджету говорити не будемо — вона очевидна. Про нерозторопність податківців, які пропонують для обчислення схожих платежів застосовувати абсолютно різні індекси інфляції (добре, що в теорії статистики є з чого вибрати), теж умовчимо. Звернемо увагу ще раз на кричущий факт — незважаючи на те що індексацію нормативів окремих ресурсних платежів було запроваджено досить давно, форми звітності щодо них досі так і не змінилися. Докладно ця проблема обговорювалася в коментарі до листа ДПАУ від 26.03.2007 р. № 5849/7/15-0917 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 34).

І ось, нарешті, перша ластівка — опублікований у сьогоднішньому номері наказ ДПАУ від 16.04.2007 р. № 233, що вносить зміни до звітності зі збору за забруднення навколишнього природного середовища, а заразом і до відповідної Інструкції з його обчислення. Нагадаємо, що цій темі вже було присвячено листи центрального податкового органу від 17.01.2007 р. № 620/7/15-0817 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 12) і від 10.04.2007 р. № 7110/7/15-0817 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 32), де вже надавалися більш-менш докладні роз’яснення щодо заповнення звітності з екозбору.

Особливо актуальним був другий лист, що вийшов у розпал надання зазначеної звітності за І квартал цього року. Не повторюватимемо його основні тези, зауважимо тільки, що з його появою багато незрозумілостей щодо заповнення податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища в поточному звітному періоді було усунено. Логічно було б припустити, що після появи цього листа ДПАУ візьме щодо цього питання тайм-аут до літа. Але вкотре переконуємося, що її дії звичайній логіці непідвладні. Наказ, що коментується, — тому зайве підтвердження.

Відразу заспокоїмо наших читачів — незважаючи на свій тристорінковий обсяг, зміни, що вносяться наказом № 233, мають суто технічний характер. У першу чергу ці зміни зачепили звітну форму. Тут, повторимо, жодних революційних перетворень не відбулося — лише трохи підредагували назви колонок 3, 4 і 10. Як і раніше, у колонці 3 необхідно наводити базові нормативи збору, якими на сьогодні вважаються їх значення на 31 грудня 2006 року, тобто вже помножені на горезвісний коефіцієнт 2,373. У колонці 4 необхідно зазначати коефіцієнт індексації нормативів збору, який розраховується шляхом ділення на 100 значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік у відсотках. Протягом усього 2007 року там має бути зазначено величину 1,116. Усе це і так було вже відомо платникам податків з попередніх листів ДПАУ.

Дивує не це. Зверніть увагу на дату прийняття наказу, що коментується: податківці неначе не розуміють, що звітна кампанія за І квартал уже близька до завершення (а на момент виходу цього номера — і зовсім закінчиться) і без особливих роздумів «штампують» свій наказ серединою квітня. Більше того, якщо орієнтуватися на дату його державної реєстрації в Мін’юсті (28.04.2007 р.), то побачимо, що він набуває чинності саме напередодні останнього дня здачі звітності, тобто 9 травня цього року. І як накажете це розуміти?

Ще свіжі в пам’яті торішні спогади, коли набуття чинності аналогічним наказом ДПАУ від 20.12.2005 р. № 587, що вносив незначні корективи до звітної форми з екозбору, припало на другу половину січня 2006 року, після чого податківці висловили думку, що змінену форму слід подавати вже за результатами 2005 року. Упевнені: цього разу такого не станеться, тим більше що за наявною інформацією фахівці ДПАУ схиляються до необхідності подання звітності за новою формою, починаючи з ІІ кварталу цього року.

Ігор Хмелевський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі