Теми статей
Обрати теми

Надурочні роботи у відрядженні водіїв автотранспортних засобів

Редакція ПБО
Стаття

Надурочні роботи у відрядженні водіїв автотранспортних засобів

 

Водія вантажного автомобіля направлено у відрядження. Виконання міжміського рейса з перевезення вантажу зайняло понад нормальну тривалість робочого часу, визначеного правилами внутрішнього трудового розпоряд-ку або графіком виходу на роботу (графіком змінності). Виникають запитання: як визначити тривалість надурочних робіт під час відрядження, і які підстави для їх компенсації відповідно до чинного законодавства? Про це і йтиметься в цій статті.

Станіслав СОЛОМОНОВ, консультант з організації праці та заробітної плати

 

Згідно зі

ст. 62 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (далі — КЗпП) надурочними вважаються роботи понад установлену тривалість робочого дня, виконані за розпорядженням роботодавця у виняткових випадках.

Оплата за надурочні роботи провадиться відповідно до

ст. 106 КЗпП, а саме:

— за

погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки;

— за

відрядною системою оплати праці за всі відпрацьовані надурочні години виплачується доплата в розмірі 100 % тарифної ставки погодинника відповідної кваліфікації;

— у разі підсумованого обліку робочого часу надурочні години роботи оплачуються за правилами оплати для погодинників та відрядників.

Докладно про порядок оформлення та оплати надурочних робіт див. статтю «Організація надурочних робіт на підприємстві» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 25. Проте оплата наднормової роботи водіїв у відрядженні має свої особливості, які ми і розглянемо.

 

Облік робочого часу

Порядок визначення витрат часу працівника на поїздку у відрядження в межах одного дня (доби) законодавство не регламентує.

Надурочна робота, що виконується відрядженими працівниками в місці відрядження, як правило, не оплачується. Це випливає із самого характеру відрядження як направлення працівника для виконання певного доручення поза місцем його постійної роботи, де складно здійснити облік та контроль з боку адміністрації.

Найповніше

кількість та порядок компенсації надурочних робіт у відрядженні водіїв автотранспортних засобів визначається, коли на підприємстві в комплексі застосовуються введені відповідними наказами:

норми часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом;

нормовані завдання на перевезення вантажів на базі відповідних норм часу, коли норматив-ний час визначається як робочий;

підсумований облік робочого часу.

Незастосування підсумованого обліку робочого часу (тобто

поденний облік робочого часу) при компенсації надурочних робіт передбачає виконання певної законодавчої процедури:

— видання наказу про залучення до надурочних робіт з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (дозвіл оформляється протоколом за відповідною заявкою керівника підприємства);

— видання наказу про виплату доплат за надурочний час (відповідно до

ст. 106 КЗпП компенсація надурочної роботи шляхом надання відгулу не допускається).

Такий варіант організаційних рішень не може правомірно забезпечити подвійну оплату праці в надурочний час, оскільки у звичайній виробничій діяльності для водіїв автотранспортних засобів у відрядженні маловірогідна винятковість випадку застосування надурочних робіт. Нагадаємо, що згідно зі

ст. 62 КЗпП залучення до надурочних робіт допускається тільки у виняткових випадках, наприклад при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, для запобігання громадському або стихійному лиху, виробничій аварії тощо.

І тільки

підсумований облік робочого часу дає можливість компенсувати переробіток у день відрядження недоробітком в інший день або наданням додаткового дня відпочинку за декілька переробітків, а також оплатою в подвійному розмірі, якщо роботу в надурочний час не компенсовано відповідним недоробітком часу протягом облікового періоду.

Застосування підсумованого обліку робочого часу регулюється

ст. 61 КЗпП та Методичними рекомендаціями про застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 квітня 2006 р. № 138 (далі — Методичні рекомендації № 138).

 

Документальне оформлення

До складу пакета документів

для оформлення оплати надурочної роботи водіїв автотранспортних засобів у відрядженні в подвійному розмірі (при підсумованому обліку робочого часу з видачею нормованого завдання) включаються такі інформаційно-розпорядчі документи:

— заявка власника (або уповноваженого ним органу) підприємства про узгодження з виборним органом первинної профспілкової організації тривалості робочого часу для водіїв автотранспортних засобів при міжміському перевезенні вантажів;

— виписка з протоколу засідання виборного органу первинної профспілкової організації про погодження заявленої пропозиції;

— наказ про відряджання працівника для міжміського перевезення вантажу з видачею нормованого завдання;

— наказ про оплату роботи в надурочний час у зв’язку з непроведенням в обліковому періоді компенсації за цю роботу скороченням тривалості робочого часу в інші дні.

Зразки цих документів

наводяться в додатках 1 — 4. Розглянемо нормативні обґрунтування їх розробки та побудови.

 

Розробка документів щодо надурочних робіт

Тривалість робочого часу у відрядженні

при міжміському перевезенні вантажів за підсумованим обліком робочого часу погоджується з профспілковим органом (додатки 1 — 2). Відповідно до п.п. 2.5 Положення про робочий час та час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 р. № 18 тривалість робочого часу в цьому разі не може перевищувати 10 годин.

Видача нормованого завдання

оформлюється наказом, схему якого наведено в додатку 3.

Згідно з

п. 1 Рекомендацій з нормування праці в галузях народного господарства, затверджених постановою колегії Мінпраці від 19.04.95 р. № 2, нормовані виробничі завдання — це встановлений обсяг робіт, який працівник або група працівників має виконати за робочу зміну, робочий місяць чи іншу одиницю робочого часу при почасовій оплаті праці. Видача нормованих завдань регулюється ст. 92 КЗпП.

Нормовані завдання повинні встановлюватися на основі міжгалузевих та галузевих нормативних матеріалів. За відсутності зазначених нормативних матеріалів вони можуть установлюватися за допомогою місцевих нормативів на основі фотохронометражних спостережень та даних оперативного обліку.

Нормативний час на виконання завдання у відрядженні не може бути розраховано без введення на підприємстві

норм часу на перевезення ван-тажів автомобільним транспортом. У нормах часу визначаються підготовчо-заключний час, час на проведення медичних оглядів, норми часу простою автомобіля при завантаженні та розвантаженні і норми часу пробігу автомобіля. База для встановлення цих норм на підприємстві — міжгалузеві Єдині норми часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом та відрядні розцінки для оплати праці водіїв, затверджені постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 13 березня 1987 р. № 153/6-142.

Зразок розрахунку кількості та суми оплати надурочних робіт

пропонується в додатку 4. У наведеному прикладі виходитимемо з того, що згідно з колективним договором, прийнятим на підприємстві, норма годин визначається за кален-дарем п’ятиденного робочого тижня.

Зверніть увагу, що згідно з

п. 12 Методичних рекомендацій № 138 при підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні звільнення працівника від своїх трудових обов’язків (відпустка, тимчасова непрацездатність, виконання державних або громадських обов’язків). При цьому до дозволених законодавством нез’явлень у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків належать нез’явлення, пов’язані зі здійсненням депутатських повноважень, виконанням обов’язків судових засідателів та свідків, участю в усуненні наслідків стихійних лих та аварій тощо.

Загальна кількість надурочних робіт за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом та нормою годин за цей період. При цьому щодо кожного працівника наводяться необхідні дані для розрахунку суми доплат за надурочну роботу.

Наведемо зразки інформаційно-розпорядчих документів, які розроблено з дотриманням норм чинного законодавства та сучасного діловодства.

 

 

Приложение 1

Председателю профсоюзного комитета

ОАО «Запорожский элеватор»

Савченко Н. И.

председателя правления акционерного

общества Козаку Д. И.

Заявка

о согласовании продолжительности рабочего времени
водителя автотранспортных средств

Прошу согласовать в соответствии с частью пятой подпункта 2.5 Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств, утвержденного приказом Министерства транспорта Украины от 17.01.2002 г. № 18, 10-часовую продолжительность рабочего времени водителя автотранспортных средств Коржа В. Г. при суммированном учете рабочего времени 10 апреля 2007 г. в командировке в г. Бердянск Запорожской области.

03.04.2007

Председатель правления                                                      (подпись)                                        Д. И. Козак

 


 

Приложение 2

ЗАПОРОЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

05.04.2007 № 1

г. Запорожье

Заседания профсоюзного комитета

Председатель — Савченко Н. И.

Секретарь — Довгань Г. П.

Присутствующие: Федорчук В. П., Белая З. Г., Рыбчинская К. П.

Повестка дня:

1. Согласование продолжительности рабочего времени водителя автотранспортных средств при междугородной перевозке грузов на суммированном учете рабочего времени.

I. СЛУШАЛИ:

Главный экономист Голуб Т. П. выступила с информацией о заявке председателя правления акционерного общества о согласовании продолжительности рабочего времени водителя автотранспортных средств.

ПОСТАНОВИЛИ:

С учетом соблюдения необходимых нормативных положений в проекте соответствующего приказа по предприятию установить 10-часовую продолжительность рабочего времени водителя автотранспортных средств Коржа В. Г. при суммированном учете рабочего времени 10 апреля 2007 г. в командировке в г. Бердянск Запорожской области.

Председатель       Н. И. Савченко

Секретарь             Г. П. Довгань

Согласно оригиналу

Секретарь   (подпись)                    Г. П. Довгань

05.04.2007

 


 

Приложение 3

ОАО «Запорожский элеватор»

ПРИКАЗ

(схема)

06.04.2007 г.                                                                                Запорожье №                                                                                        12-ОД

О командировании Коржа В. Г. и выдаче нормированного задания на время командировки

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командировать КОРЖА Владимира Григорьевича, водителя автотранспортных средств, в г. Бердянск Запорожской области для перевозки пшеницы в ОАО «Бердянский комбинат хлебопродуктов» сроком на 1 день 10 апреля 2007 г.

2. Выдать Коржу В. Г. на день командировки нормированное задание на движение и стоянку автомобиля для выполнения междугородной перевозки груза, исходя из действующих на предприятии норм времени на эти работы; нормированное задание с расчетом нормативного времени прилагается к приказу.

2.1. Установить Коржу В. Г. на день командировки по согласованию с профкомом предприятия (протокол заседания профкома № 1 от 05.04.2007 г.) с учетом нормативного времени 10-часовую продолжительность рабочего времени.

2.2. Не компенсированную в течение учетного периода, апреля 2007 г., переработку рабочего времени в день командировки оплатить как сверхурочные часы работы с оформлением оплаты приказом по предприятию до 7 мая 2007 г.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного механика Гуртового П. П.

Основание: Докладная записка начальника отдела сбыта (маркетинга) Токарева В. И. № 07-5/4 от 02.04.2007 г.

Председатель правления                                                   (подпись)                                       Д. И. Козак

Визы

С приказом ознакомлен:

К делу № ________

(

должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)

(

дата)

 


 

Приложение к приказу по

ОАО «Запорожский элеватор»

№ 12-ОД от 06.04.2007 г.

Нормированное задание на движение и стоянку
автомобиля для выполнения междугородной перевозки груза,
исходя из установленных на предприятии норм времени на эти работы

I. Задание на перевозку груза

1

Фамилия, инициалы водителя

Корж В. Г.

7

Расстояние

199 км

2

Дата

10.04.2007

8

Группа дорог

II

3

Марка автомобиля

МАЗ-511

9

Наименование груза

Пшеница

4

Грузоподъемность

7 тонн

10

Класс груза

I

5

Группа автомобиля

II (самосвал)

11

Вес груза

6 тонн

6

Адрес подачи

г. Бердянск Запорожской обл.

 

 

 

II. Затраты времени на выполнение задания

№ п/п

Вид затрат нормативного времени, наименование работы

Единица измерения затрат времени

Норма времени на единицу измерения в минутах

Объем работ

Нормативные затраты времени в минутах
(гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Подготовительно-заключительное время

рейс

18

1

18

2

Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя

один осмотр

4

2

8

3

Простой при погрузке и разгрузке

1 тонна груза при погрузке бункером

1,21

6

7

4

Взвешивание порожнего и груженого автомобиля
(4 взвешивания)

каждое взвешивание

4

4

16

5

Пробег

1 тонно-километр

0,46

1194

(6 х 199)

549

6

Итого затрат нормативного времени

598

 

Главный механик                                                                (подпись)                                                                     П. П. Гуртовой

Главный экономист                                                             (подпись)                                                                     Т. П. Голуб

 


 

Приложение 4

ОАО «Запорожский элеватор»

ПРИКАЗ

(схема)

04.05.2007                                                                                     г. Запорожье                                                                                     № 16-ОД

Об оплате работы в сверхурочное время за апрель 2007 г.

водителей автотранспортных средств

В связи с тем, что в учетном периоде не проводилась компенсация за сверхурочную работу сокращением рабочего времени в другие дни, на основании данных табельного учета использования рабочего времени за апрель 2007 г. в соответствии с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчет количества и суммы оплаты сверхурочных работ по бригаде водителей автотранспортных средств при суммированном учете рабочего времени за учетный период апрель 2007 г. Расчет прилагается к приказу.

2. Бухгалтерии предприятия произвести в мае 2007 г. начисление и выплату доплат за работу в сверхурочное время в апреле 2007 г. одновременно с начислением и выплатой зарплаты за этот период.

3. При увеличении суммы заработной платы в апреле 2007 г. за счет доплат за работу в сверхурочное время не считать апрель 2007 г. базовым месяцем для индексации заработной платы.

Основание: Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. № 04-6/2 от 03.05.2007 г.

Председатель правления                                           (подпись)                                                  Д. И. Козак

Визы

С приказом ознакомлены:

К делу № ________

(

должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)

(

дата)

 


 

Приложение к приказу по ОАО «Запорожский элеватор»

№ 16-ОД от 04.05.2007 г.

Расчет количества и суммы оплаты сверхурочных работ по бригаде водителей
автотранспортных средств при суммированном учете рабочего времени
за учетный период апрель 2007 г.

№ п/п

Фамилия, инициалы водителя, время работы в учетном периоде

Календарная норма часов

Часы неявок по календарю
пятидневной рабочей недели

Норма часов без неявок (гр. 3 -
- гр. 7)

Фактически отработано часов

Отклонение
(гр. 9 - гр. 8)

Часовая тарифная ставка, грн.

Сумма доплат за сверхурочную работу (гр. 10 х
х гр. 11), грн.

Отпуска

По
болезни

Неявки, разрешенные законом

Всего неявок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Корж В. Г. с 01.04
по 30.04

159

24

24

135

139

+ 4 (сверхурочные)

3,91

15,64

2

Рысь С. И. с 16.04
по 30.04

87

8

8

79

79

3,74

 

и т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный экономист                                                           (подпись)                                                                      Т. П. Голуб

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі