Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

Редакція ПБО
Наказ від 17.10.2007 р. № 563

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

 

Наказ від 17 жовтня 2007 року № 563

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2007 р. за № 1246/14513

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та з метою удосконалення порядку надання роботодавцям дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

НАКАЗУЮ:

Затвердити Зміни до Порядку

надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за № 75/5266 (із змінами), що додаються*.

*

Зміни не публікуються, оскільки зазначений Порядок наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

Міністр М. Папієв

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 січня 2001 р. № 1

Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 січня 2001 р. за № 75/5266

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 жовтня 2007 року № 563)

 

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

2. Порядок визначає умови, механізм надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних (далі — дотація) та відповідальність за порушення умов порядку її надання та використання.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Дотація

— це кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) для покриття витрат на заробітну плату осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості, надані роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних;

додаткове робоче місце

— це робоче місце, на яке прийнята на постійну роботу особа за направленням державної служби зайнятості з числа зареєстрованих безробітних за умови відсутності на підприємстві скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний, протягом останніх 6 місяців.

 

Умови надання дотації

4.

Дотація може надаватися роботодавцю за умови працевлаштування на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості як безробітні не менше 6 місяців, а нижчезазначених категорій безробітних, які направляються на дотаційні робочі місця у першу чергу, — не менше місяця за направленням державної служби зайнятості:

жінок, які мають дітей віком до шести років;

одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;

молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;

дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також осіб, яким виповнилося п’ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію: чоловіків після досягнення 58 років, жінок — 53 років);

осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;

осіб, які входять до складу сім’ї, де двоє і більше її членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які проживають разом з батьками).

інвалідів, які не досягли пенсійного віку.

Жінки, які повідомили про свою вагітність та підтвердили її документально довідкою за формою № 147/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.03.2002 № 93 «Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за № 346/6634, за їх згодою, можуть бути направлені на роботу на дотаційні робочі місця без урахування строку їх перебування на обліку в державній службі зайнятості як безробітних.

Перевага в наданні дотації надається роботодавцям, що створюють додаткові робочі місця для працевлаштування вагітних жінок, а також безробітних, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, понад установлену квоту, та роботодавцям, що виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів понад установлену норму.

У разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів дотація надається роботодавцям за умови, що для їх працевлаштування не потрібно створення спеціального робочого місця або це спеціальне робоче місце роботодавець створює за власний рахунок.

Термін перебування осіб на обліку в державній службі зайнятості як безробітних обчислюється з дня надання їм статусу безробітного, а при перереєстрації у межах двох років осіб, які звернулися повторно до державної служби зайнятості, термін перебування їх на обліку враховується сумарно.

5. Дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених бюджетом та кошторисами на цю мету.

6.

Дотація не надається роботодавцям, які не зареєстровані як платники внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття або мають на дату звернення заборгованість за страховими внесками, нараховану пеню та фінансові санкції за порушення норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закону України «Про зайнятість населення» не забезпечили виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» — у разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів.

Дотація не надається бюджетним організаціям

.

 

Розміри дотації та тривалість її надання

7.

Дотація надається щомісячно протягом року в розмірі фактичних витрат на заробітну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за місяць, за який нараховано заробітну плату, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць.

Ці витрати включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до першої та другої частин статті 2 Закону України «Про оплату праці», та суми страхових внесків (збору), що сплачують роботодавці відповідно до Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування», Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

Дотація надається за умови

, що трудовий договір з цим працівником не буде розірвано у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін протягом двох років.

У дворічний період не зараховується час перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку — за медичним висновком.

8.

У разі розірвання трудового договору з працівником, працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, до закінчення двох років з дня працевлаштування у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України), через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України) надана дотація має бути повернена в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період від місяця початку отримання дотації до місяця, що передує місяцю її повернення.

Сума, що має бути повернена, обчислюється шляхом множення суми отриманої дотації на добуток індексу зростання цін на споживчі товари за цей період, поділених на 100 (щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом).

9.

У разі переведення працівника за його згодою з робочого місця, на яке надавалася дотація, якщо він працював на ньому понад 6 місяців, на постійну роботу на інше робоче місце на цьому підприємстві із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами надання дотації, виплата дотації не припиняється.

Роботодавець протягом 5 робочих днів повідомляє центр зайнятості про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце.

У разі призначення пенсії

особі, яка відповідно до законодавства досягла пенсійного віку або їй встановлено інвалідність, виплата дотації не припиняється, якщо зазначена особа продовжує працювати.

 

Порядок надання дотації

10.

Розгляд питання про можливість надання роботодавцю дотацій здійснюється комісією, створення якої ініціює робочий орган виконавчої дирекції Фонду, у складі представників виконавчої дирекції Фонду, районних та міських державних адміністрацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, професійних спілок (за згодою), на підставі:

1) Інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) за формою 3-ПН або листа роботодавця про його попередню згоду на працевлаштування безробітного;

2) письмової згоди роботодавця на направлення на працевлаштування з наданням дотації роботодавцю для прийняття на роботу на відповідне робоче місце безробітного за направленням служби зайнятості з умовою надання дотації. Зразок направлення на працевлаштування з наданням дотації роботодавцю додається (додаток 1);

3) довідки роботодавця про відсутність скорочення на підприємстві протягом останніх 6 місяців чисельності (штату) працівників за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітний, що підтверджується центром зайнятості, а в разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів — довідки про виконання ним нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів на дату звернення;

4) відомостей центру зайнятості про реєстрацію роботодавця як платника внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та про відсутність на дату звернення:

заборгованості щодо сплати страхових внесків до Фонду;

нарахованої пені;

фінансових санкцій за порушення норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закону України «Про зайнятість населення».

11. Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням висновків комісії, які мають рекомендаційний характер, приймається директорами районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції Фонду, за місцем реєстрації роботодавця як платника внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі — центри зайнятості).

Комісія розглядає питання про надання роботодавцю дотації протягом 10 робочих днів.

12. Розгляд питання про можливість працевлаштування безробітного з наданням роботодавцю дотації здійснюється директором центру зайнятості протягом 5 календарних днів після отримання висновку комісії. У разі прийняття позитивного рішення роботодавцю протягом
5 календарних днів направляється проект договору між центром зайнятості та роботодавцем про працевлаштування безробітного з наданням дотації.

13.

У договорі про працевлаштування безробітного з наданням дотації визначаються:

сторони договору;

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання безробітного, який буде прийнятий на роботу за направленням державної служби зайнятості;

професія (спеціальність) та кваліфікація безробітного;

професія (посада), за якою буде працевлаштований безробітний;

гарантії зайнятості безробітного, який буде працевлаштований;

строки подання довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, та сплату страхових внесків відповідно до законодавства. Форма довідки затверджується правлінням
Фонду;

умови та порядок перерахування дотації;

строки набрання чинності договором (договір набирає чинності з дня прийняття на роботу безробітного за направленням центру зайнятості, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця);

підстави розірвання договору;

взаємна відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок розгляду спорів.

Форма договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації затверджується правлінням Фонду.

 

Відповідальність за порушення умов, порядку надання та використання дотації

14. Відповідальність за порушення умов та порядку надання дотації несе керівник центру зайнятості.

15. Роботодавець несе відповідальність за забезпечення гарантії зайнятості осіб, прийнятих на роботу з наданням роботодавцю дотації, достовірність даних, що є підставою для визначення розміру дотації, та використання дотації.

Центр зайнятості щокварталу перевіряє подані роботодавцем дані та використання ним дотації.

У разі недостовірності поданих роботодавцем даних, використання дотації з порушенням законодавства та перешкоджання роботодавцем проведенню перевірки центр зайнятості припиняє виплату дотації. Роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодовувати Фонду заподіяну шкоду.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб, прийнятих на роботу з наданням роботодавцю дотації, роботодавець повертає суму одержаної дотації та йому не може надаватись дотація протягом трьох років з дня отримання останньої суми коштів.

16. Спори, які виникають з питань надання та використання дотації, вирішуються центром зайнятості вищого рівня або в судовому порядку.

Директор департаменту політики державного соціального страхування Міністерства праці
та соціальної політики України О. Скрипник

 

img 1

 коментар редакції

Безробітних інвалідів та вагітних жінок працевлаштовують на дотаційні місця в першу чергу

Зміни, унесені до Порядку надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць на працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Мінпраці від 10.01.2001 р. № 1, стосуються одержання роботодавцями дотацій на працевлаштування таких категорій громадян, як вагітні жінки та інваліди.

Щодо дотацій роботодавцю на працевлаштування безробітної вагітної жінки, то зазначимо таке.

По-перше,

жінки, які вагітні і підтвердили цей факт документально довідкою за формою № 147/о, за їх згодою можуть бути направлені на роботу на дотаційні робочі місця без урахування строку їх перебування на обліку в державній службі зайнятості як безробітних.

По-друге, роботодавцю, який працевлаштовує таку вагітну жінку, дотація надаватиметься в першу чергу.

По-третє, роботодавець повинен мати на увазі, що до дворічного періоду, протягом якого він не має права звільняти прийнятого на дотаційне місце працівника, не враховується час перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку — за медичним висновком.

Стосовно надання дотації роботодавцю на працевлаштування інвалідів, то до Порядку № 1 щодо цієї категорії безробітних громадян унесено такі зміни.

За загальним правилом дотація може надаватися роботодавцю за умови працевлаштування на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості як безробітні не менше 6 місяців. З цього правила є винятки, що стосуються

певного переліку осіб, яким для працевлаштування на дотаційне місце достатньо перебувати на обліку в державній службі зайнятості як безробітні протягом місяця. Наказом, що коментується, до цих осіб зараховано й інвалідів, які не досягли пенсійного віку.

У разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів дотація надається роботодавцям за умови, що для їх працевлаштування немає необхідності створювати спеціальне робоче місце або спеціальне робоче місце роботодавець створює за свій рахунок. Зауважимо, що спеціальне робоче місце для інваліда створюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів згідно з Порядком надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затвердженим постановою КМУ від 27.12.2006 р. № 1836.

Дотація не надається, якщо на дату звернення за дотацією роботодавець не забезпечить виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. Отже, для одержання дотації роботодавець у пакеті необхідних документів повинен також подати довідку про виконання ним нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів на дату звернення.

З унесенням змін, що коментуються, неприбуткові організації також мають право на отримання дотації.

Наказ, що коментується, набуває чинності з 16 листопада 2007 року.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі