Теми статей
Обрати теми

Передноворічна інвентаризація

Редакція ПБО
Стаття

Передноворічна інвентаризація

 

Фінансовий звіт не за горами, отже, саме час провести інвентаризацію. Тому в цій статті нагадаємо про найважливіші організаційні моменти проведення інвентаризації, а також не залишимо осторонь і облік результатів її проведення.

 

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про бухоблік

— Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Порядок № 419

— Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Постанова № 241

— постанова Державного комітету СРСР зі статистики «Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств та організацій» від 28.12.89 р. № 241.

Положення № 637

— Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Інструкція № 69

— Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

Наказ № 732

— наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» від 22.11.2004 р. № 732.

П(С)БО 7

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

 

Річна інвентаризація — обов’язкова інвентаризація

Чи обов’язково перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію?

Згідно зі

ст. 10 Закону про бухоблік підприємства повинні проводити інвентаризацію всіх своїх активів і зобов’язань з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Періодичність проведення інвентаризації встановлює керівник підприємства (один раз на рік, на півріччя, на квартал, на місяць, з іншою періодичністю). Виняток становлять випадки, коли проведення інвентаризації є обов’язковим згідно із законодавством.

Одним з таких обов’язкових випадків є складання річної фінансової звітності. Адже згідно з

п. 12 Порядку № 419 проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства — одна з умов, яких слід дотримуватися при складанні річної фінансової звітності. Така інвентаризація проводиться виключно в період з 1 жовтня по 31 грудня (абзац «б» п. 3 Інструкції № 69).

Об’єктами такої інвентаризації мають бути:

— усе майно, що належить підприємству і значиться в нього на балансі, у тому числі майно, яке перебуває поза територією підприємства;

— кошти, грошові документи, фінансові вкладення;

— витрати майбутніх періодів;

— резерви майбутніх платежів;

— розрахунки.

Крім того, як випливає з

п. 5 Інструкції № 69, обов’язково має бути проінвентаризовано виробничі запаси та інші види майна, що не належать підприємству, але значаться в його бухгалтерському обліку на позабалансових рахунках, зокрема:

— майно, що знаходиться на відповідальному зберіганні;

— основні засоби, отримані в оперативну оренду;

— матеріали та сировина, що надійшли в переробку.

Виключенням при проведенні річної інвентаризації можуть бути будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти основних фондів (інвентаризація щодо них може проводитися один раз на три роки), а також бібліотечні фонди (інвентаризація щодо них може проводитися один раз на п’ять років).

Зверніть увагу: якщо підприємство проігнорує вимогу про обов’язкове проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності, тобто не підтвердить дані такої звітності обов’язковою річною інвентаризацією, цю звітність

може бути кваліфіковано як недостовірну. Причина — підприємство не дотримується вимог чинного законодавства при її складанні.

Наслідком таких дій може бути застосування до керівника або посадових осіб підприємства штрафних санкцій згідно зі

ст. 1642 КУпАП: від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.) і від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 340 грн.) за повторне таке порушення протягом року. Проте цей штраф є актуальним тільки в тому разі, якщо порушення вчинено бюджетною установою або підприємством, яке одержує кошти з бюджету. Адже право штрафувати за цією статтею має тільки КРУ.

Крім того,

у разі надання недостовірних даних посадові особи підприємства можуть притягатись до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 186 3 КУпАП.

 

Організація проведення річної інвентаризації

Як відбувається підготовка до проведення річної інвентаризації? Хто має входити до складу інвентаризаційної комісії?

Для проведення інвентаризації на підприємстві має бути створено

постійну діючу інвентаризаційну комісію (п. 11.1 Інструкції № 69). Її склад затверджується керівником підприємства, а входять до неї керівники підрозділів підприємства та головний бухгалтер. Очолює цю комісію керівник підприємства або його заступник.

Постійно діюча інвентаризаційна комісія сама не проводить інвентаризацію, а займається виключно організаційними питаннями. До її функцій належать: організація інвентаризації, контроль, інструктаж членів робочої комісії, прийняття рішень за результатами інвентаризації, інші функції.

Безпосередньо

проведенням інвентаризації займається робоча інвентаризаційна комісія. Її призначають наказом по підприємству перед початком проведення інвентаризації. Робочу комісію очолює представник керівника. Зверніть увагу: головою робочої комісії при інвентаризації у тих самих матеріально відповідальних осіб не дозволяється протягом двох років підряд призначати ту саму особу. Якщо через великий обсяг робіт для проведення інвентаризації однієї комісії недостатньо, керівник підприємства може розпорядитися про створення робочих комісій у складі інженера, технолога, механіка, виконавця робіт, товарознавця, економіста, бухгалтера та інших досвідчених працівників, які добре знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік.

Водночас на невеликих підприємствах обов’язок з проведення інвентаризації можна покласти на постійно діючу комісію. У цьому випадку перед початком інвентаризації слід видати наказ про створення робочої комісії, до якої і входитимуть члени постійно діючої комісії.

І ще: перед початком інвентаризації

особи, відповідальні за збереження цінностей, дають розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на цінності здано до бухгалтерії, що всі цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано у видаток. Такі ж розписки дають особи, які мають грошові кошти на придбання або довіреності на отримання цінностей.

 

Документообіг при інвентаризації

Підкажіть, які форми документів необхідні для проведення та оформлення результатів інвентаризації?

Проведення інвентаризації активів та зобов’язань має бути правильно документально оформлено. Для оформлення інвентаризації підприємства можуть застосовуватися форми первинної облікової документації, затверджені

постановою № 241. Правомірність їх використання підтверджено листом Держкомстату України від 30.01.2003 р. № 03-04-05/184 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 101.

 

Таблиця 1

Документи для інвентаризації

Номер
форми

Назва
форми

Порядок
складання

1

2

3

Інв-1

Інвентаризаційний опис основних засобів (може використовуватися і для інвентаризації нематеріальних активів)

Складається комісією в одному примірнику окремо щодо кожного місцезнаходження цінностей та посадової особи, відповідальної за збереження основних засобів. На орендовані основні засоби складається окремий опис

НА 4
(

затверджено наказом № 732)

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів*

Складається комісією в одному примірнику окремо щодо кожного об’єкта прав інтелектуальної власності та посадової особи, відповідальної за використання об’єктів інтелектуальної власності

Інв-2

Інвентаризаційний ярлик

Застосовується, коли згідно з умовами організації виробництва інвентаризаційна комісія не має можливості відразу зробити підрахунок ТМЦ та записати їх до інвентаризаційного опису. Заповнюється в одному примірнику і зберігається разом з переліченими товарно-матеріальними цінностями за місцем їх знаходження. Дані використовуються для заповнення форми № Інв-3

Інв-3

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей

Складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією, підписується та передається до бухгалтерії

Інв-4

Акт інвентаризації товарів відвантажених

Складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією, підписується та передається до бухгалтерії

Інв-5

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання

Складається в одному примірнику і підписаний членами комісії та матеріально відповідальною особою передається до бухгалтерії

Інв-6

Акт інвентаризації матеріалів та товарів, які знаходяться в дорозі

Складається в одному примірнику на підставі документів, які підтверджують знаходження матеріалів та товарів у дорозі, підписується і передається до бухгалтерії

Інв-10

Акт інвентаризації незакінчених ремонтів

Складається в одному примірнику, підписується та передається до бухгалтерії

Інв-11

Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів

Складається в одному примірнику, підписується та передається до бухгалтерії

Додаток 1 до

Положення № 637

Акт про результати інвентаризації готівкових коштів

Складається у двох примірниках, його підписують члени інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальна особа (тобто касир). Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, а другий залишається в матеріально відповідальної особи

Інв-16

Інвентаризаційний опис цінностей та бланків документів суворої звітності

Складається у двох примірниках, підписується інвентаризаційною комісією та матеріально відповідальною особою. Один примірник опису передається до бухгалтерії, другий залишається в матеріально відповідальної особи

Інв-17

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами

Складається на підставі Довідки (додатка до форми № Інв-17)

Додаток до Інв-17

Довідка до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами

Складається в розрізі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку, а саме на підставі акта звіряння розрахунків**

Інв-18

Звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів

Складається в бухгалтерії на підставі Інвентаризаційних описів основних засобів, що надійшли, у разі виявлення розбіжностей (надлишків чи нестач) основних засобів

Інв-19

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

Складається в бухгалтерії на підставі Інвентаризаційних описів, що надійшли, у разі виявлення розбіжностей (надлишків або нестач) ТМЦ. Щодо ТМЦ, які знаходяться на відповідальному зберіганні, складається окрема звіряльна відомість

Додаток 3 до

Інструкції № 69

Відомість результатів інвентаризації

Складається на підставі інвентаризаційних описів. Дані такої відомості наводяться в Примітках до фінансової звітності

*

Про те, що підприємства при інвентаризації повинні використовувати саме цю форму, Мінфін повідомив у листі від 12.08.2005 р. № 31-04200-10-5/17045.

**

Лист Міністерства фінансів України від 18.09.2007 р. № 31-34000-10-10/18896.

 

За результатами інвентаризації

інвентаризаційні комісії оформляють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації та висновків щодо них, пропозицій про зарахування нестач і надлишків у результаті пересортиці, списання нестач у межах норм природного убутку, а також наднормативних нестач та витрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам та нестачам.

Протокол інвентаризаційної комісії має бути в 5-денний строк розглянуто та затверджено керівником підприємства. Затверджені керівником результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчено інвентаризацію, але

не пізніше грудня звітного року.

 

Пересортиця

У результаті інвентаризації виявлено надлишки та нестачі різних матеріальних цінностей. Як визначити ті з них, які можна зарахувати як пересортицю?

Як випливає з

п. 11.12 Інструкції № 69, взаємне зарахування надлишків і нестач унаслідок пересортиці може бути допущено при одночасному дотриманні таких умов:

— товарно-матеріальні цінності мають бути

однакового найменування;

— вони мають бути

в тій самій кількості ;

— надлишки та нестачі утворилися

за той самий період, що перевіряється;

— надлишки та нестачі утворилися

в тієї самої особи, яка перевіряється.

Водночас згідно з

п.п. 11.12 Інструкції № 69 органам державного управління, до відомства яких належить підприємство, дозволено встановлювати, що зарахування нестач надлишками при пересортиці може проводитися щодо тієї ж самої групи ТМЦ, якщо цінності, які входять до її складу, мають схожий вигляд або упаковані в однакову тару (при відпуску їх без розпаковування тари).

Тому вважаємо, що за аналогією таким же підходом можуть керуватися і звичайні підприємства. Для цього підприємству, яке має намір здійснювати зарахування нестач надлишками при «груповій» пересортиці, що виникла, потрібно застерегти таку можливість у наказі про проведення інвентаризації (або в наказі про облікову політику).

Зарахування суми нестачі в межах суми надлишків у бухгалтерському обліку відображається записом: щодо сировини і матеріалів — Дт 20 — Кт 20 (за відповідними субрахунками); щодо МШП — Дт 22 — Кт 22 (за відповідними субрахунками); щодо товарів — Дт 28 — Кт 28 (за відповідними субрахунками).

 

Нестачі ТМЦ

Як відобразити в обліку підприємства нестачу як власних ТМЦ, так і прийнятих на відповідальне зберігання, виявлену в ході проведення річної інвентаризації?

Для цілей обліку результатів інвентаризації нестачі бувають у межах норм природного убутку і понад норми природного убутку.

У

податковому обліку сума нестач власних ТМЦ у межах норм природного убутку не виключається зі складу валових витрат підприємства, оскільки такі витрати є нормальними і виникли в ході господарської діяльності.

Нестачі ТМЦ у розмірах, що перевищують норму природного убутку, у податковому обліку розцінюються як використані платником податків не в господарській діяльності, що у свою чергу тягне необхідність проведення відповідних коригувань. У цьому випадку потрібно:

— виключити вартість ТМЦ, яких не вистачає, з валових витрат через графу 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К 1/1 до декларації з податку на прибуток, залишивши при цьому значення рядка 04.1 декларації незмінним, з чим згодна і ДПАУ

(див. лист ДПАУ від 31.03.2006 р. № 6161/7/15-0317);

— виходячи з вартості ТМЦ, яких не вистачає, відкоригувати податковий кредит з ПДВ, відобразивши суму ПДВ зі знаком «мінус» у рядку 16.3 декларації з ПДВ і заповнивши додаток 1 до декларації.

У

бухгалтерському обліку обидва види нестач включаються до складу інших операційних витрат та відображаються на субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» у кореспонденції з кредитом рахунків обліку ТМЦ. Але при цьому сума нестачі понад норми природного убутку одночасно зі списанням на витрати відображається на позабалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». Після встановлення винної особи сума нестачі списується з рахунка 072 одночасно з визнанням заборгованості винної особи і виникненням доходу. Якщо винну особу не встановлено, то сума нестачі має значитися на рахунку 072 не менше строку позовної давності (3 роки) з моменту встановлення факту нестачі.

Про те,

як і в якому розмірі стягнути суму шкоди з винних та матеріально відповідальних осіб при виявлених нестачах і псуваннях цінностей, докладно описано у статті «Кратна» матеріальна відповідальність, або Почому зіпсовані бланки для народу», опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 91.

Дії в разі

виявлення нестачі ТМЦ, що знаходяться на підприємстві на відповідальному зберіганні, мають свої особливості. На суму нестач як у межах норм природного убутку, так і вищих, складається акт списання, який підписується зберігачем та власником товару. На підставі цього акта у зберігача товар списується з позабалансового обліку із субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Сума перерахованого відшкодування за нестачі ТМЦ понад норми природного убутку у зберігача не відноситься до валових витрат згідно з

п.п. 5.3.5 Закону про податок на прибуток.

Приклад 1

. Під час інвентаризації на складі підприємства виявили нестачу:

— власних ТМЦ у сумі 408 грн. (у тому числі ПДВ — 68 грн.). Із цієї суми нестача в межах норм природного убутку склала 40 грн.;

— ТМЦ, прийнятих на відповідальне зберігання, у сумі 600 грн. (у тому числі ПДВ — 100 грн.). За договором зберігання підприємство-зберігач відшкодовує збиток у грошовій формі.

 

Таблиця 2

Списання нестач ТМЦ


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

Списання нестач власних ТМЦ

1

Списано суму нестачі запасів

947

20, 28

340

- 300*

*

Вартість запасів, яких не вистачає, понад норми природного убутку виключається з валових витрат через графу 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К 1/1 до декларації з податку на прибуток.

2

Відображено суму нестачі на позабалансовому рахунку

072

360*

* Якщо винну особу не встановлено або у відшкодуванні відмовлено судом, то сума нестачі повинна значитися на субрахунку 072 не менше строку позовної давності (3 роки) з моменту встановлення факту нестачі.

3

Проведено коригування податкового кредиту з ПДВ

641

644

60

947

644

60

Списання нестач щодо ТМЦ, прийнятих на зберігання

4

Списано суму нестачі запасів

023

600

5

Відображено заборгованість перед власником ТМЦ

949

377

600

6

Перераховано суму компенсації

377

311

600

— *

* Сума перерахованого відшкодування не відноситься до валових витрат згідно з п.п. 5.3.5 Закону про податок на прибуток.

 

Нестачі основних засобів

У ході проведення річної інвентаризації виявлено нестачу основних фондів та деяких їх частин. Як результати виявлених нестач відобразити в податковому та бухгалтерському обліку підприємства?

У податковому обліку

відображення сум нестач об’єктів основних фондів залежить від того, до якої групи належить об’єкт, якого не вистачає, або його частина. При виявленні нестачі об’єкта основних фондів групи 1 (хоча це дуже рідкісна ситуація, проте не виключаємо і такий варіант) платник податків згідно з п.п. 8.4.8 Закону про податок на прибуток збільшує свої валові витрати на суму балансової вартості об’єкта, при цьому вартість такого об’єкта прирівнюється до нуля.

А от при нестачі основних фондів груп 2, 3 і 4

балансова вартість групи не змінюється. Вартість основних фондів груп 2, 3 і 4 (у тому числі і їх частин, яких не вистачає) продовжує амортизуватися у складі балансової вартості відповідної групи основних фондів (п.п. 8.4.6 Закону про податок на прибуток). Уведення основних фондів в експлуатацію після заміни частин, яких не вистачає, збільшує балансову вартість групи тільки на суму витрат, пов’язаних з такою заміною.

При отриманні компенсації від страхової організації, іншої юридичної або фізичної особи, визнаної винною в заподіяній шкоді, платник податків у податковий період, на який припадає така компенсація, збільшує валовий дохід на суму компенсації за основні фонди групи 1 або зменшує балансову вартість відповідної групи основних фондів на суму компенсації за основні фонди груп 2, 3 і 4 (у частині, що покриває завдані збитки).

Щодо ПДВ, то згідно з

абзацом другим п. 4.9 Закону про ПДВ у разі, коли ліквідація ОФ здійснюється без згоди платника податків (у тому числі при крадіжці ОФ), податкові зобов’язання з ПДВ нараховувати не потрібно. Це стосується і того випадку, коли при інвентаризації було виявлено нестачу основних фондів і така нестача згідно з документами є крадіжкою. А от якщо документи, що підтверджують крадіжку, відсутні (платник податків не вживав необхідних заходів), то згідно з вимогами першого абзацу п. 4.9 Закону про ПДВ підприємство має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін.

На нашу думку, при нестачі основних фондів раніше відображений податковий кредит з ПДВ підприємству коригувати не потрібно. Адже первісно об’єкти основних фондів використовувалися платником податків у господарській діяльності, а їх нестача виникла з причин, не залежних від платника податків. А от ДПАУ у своєму

листі від 20.06.2006 р. № 6744/6/16-1515-26 наполягає на зворотному.

У бухгалтерському обліку

списання основних засобів відображається як ліквідація окремого об’єкта. Відображення в обліку частин, яких не вистачає, без яких функціонування об’єкта основних засобів неможливе і вартість яких окремо не виділено, відбувається в порядку, передбаченому для часткової ліквідації об’єкта основних засобів. При цьому згідно з п. 35 П(С)БО у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості і зносу частини об’єкта, що ліквідується.

Приклад 2.

У ході проведення інвентаризації виявлено нестачу основних засобів — перфоратора Bosch GAH 500 DSR первісною вартістю 2700 грн., сума нарахованого зносу щодо нього склала 1125 грн.; свердлувального патрона з акумуляторного дриля ударної дії Bosch GSB 12 VE-2. Первісна вартість дриля — 1680 грн., сума нарахованого зносу — 840 грн. За висновком експертів первісна (переоцінена) вартість свердлувального патрона у складі первісної вартості дриля складає 560 грн. без ПДВ. Факт розкрадання (крадіжки) перфоратора не підтверджено документально (податкові зобов’язання нараховуються в сумі 315 грн.).

 

Таблиця 3

Списання нестач основних засобів


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Списання перфоратора

1

Списано залишкову вартість перфоратора (2700 - 1125)

976

106

1575

— *

2

Списано суму нарахованого зносу

131

106

1125

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

949

641

315

Списання свердлувального патрона дриля

4

Списано суму нарахованого зносу
(560 : 1680) х 840

131

106

280

5

Списано залишкову вартість патрона
(560 - 280)

976

106

280

— *

* У податковому обліку вартості перфоратора і свердлувального патрона дриля, яких не вистачає, продовжують амортизуватися у складі балансової вартості основних фондів групи 2.

 

Облік надлишків

Як оприбутковувати в обліку надлишки, виявлені в ході інвентаризації?

Для відображення в обліку надлишків спершу слід визначити

причину їх виникнення. Адже надлишки, насамперед, могли виникнути внаслідок допущених облікових помилок (об’єкти помилково не було оприбутковано або їх помилково списали, але згодом на такі об’єкти було знайдено підтверджуючі документи). Якщо встановлено, що виявлені в ході проведення інвентаризації надлишки утворилися в результаті облікових помилок і при цьому щодо «зайвих» матеріальних цінностей знайдено підтверджуючі первинні документи, то в обліку такі операції слід відображати як звичайне виправлення помилок (див. лист Управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну України від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 31).

Якщо ж надлишки цінностей викликано не бухобліковою помилкою і надлишки не перекрито сумою нестачі, то такі цінності прибуткують

у бухгалтерському обліку за справедливою вартістю як безоплатно отримане майно:

— надлишки ТМЦ прибуткують як активи (Дт 10, 11, 20, 22, 28 тощо) у кореспонденції з кредитом субрахунку 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»;

— надлишки необоротних активів зараховуються до складу активів (Дт 10, 11) у кореспонденції з кредитом субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» і в подальшому підлягають бухгалтерській амортизації. При цьому одночасно на суму нарахованої амортизації зменшується додатковий капітал бухгалтерським записом
Дт 424 — Кт 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів».

У податковому обліку

вартість виявлених надлишків об’єктів основних фондів, нематеріальних активів, виробничих запасів, товарів та інших ТМЦ (не підтверджених первинними документами) включається до складу валових доходів на підставі п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток як безоплатно одержані (рядок 01.6 декларації з податку на прибуток). При цьому валові доходи виникають виходячи з бухгалтерської справедливої вартості таких цінностей. Оскільки вартість надлишків не формує як валові витрати, так і балансову вартість основних фондів, то відповідно в податковому обліку вона не перераховується за п. 5.9 Закону про податок на прибуток і відповідно не амортизується.

Приклад 3.

У результаті інвентаризації виявлено надлишки:

— ТМЦ, справедлива вартість яких 150 грн.;

— об’єкт основних засобів — кутомір Bosch DWM 40 L, на який відсутні підтверджуючі первинні документи, справедлива вартість якого 1040 грн.

 

Таблиця 4

Відображення надлишків


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Оприбутковано виявлені надлишки ТМЦ

201

718

150

150

2

Оприбутковано виявлені надлишки необоротних активів — кутомір

106

424

1040

1040

3

У наступному місяці нараховано амортизацію виходячи зі строку корисної експлуатації 2 роки (1040 : 2 : 12) = 43,33

23, 91, 92, 93

131

43,33

4

Одночасно відображено дохід у сумі нарахованої амортизації

424

745

43,33

 

Сподіваємося, що наша консультація допоможе при проведенні обов’язкової передноворічної інвентаризації і бухгалтер без особливих зусиль справиться з відображенням її результатів в обліку. Для тих, кому потрібна докладніша інформація щодо процедури інвентаризації, рекомендуємо відкрити номери нашої газети: № 88 за 2005 і № 100 за 2006 рік.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі