Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

Редакція ПБО
Постанова від 08.08.2007 р. № 1010

Кабінет Міністрів України

 

Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

Постанова від 8 серпня 2007 р. № 1010

 

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» Кабінет Міністрів України

постановляє:

Затвердити Порядок

надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, що додається.

Прем’єр-міністр України В. Янукович

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1010

Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

1. Цей Порядок визначає механізм надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів дозволу на право користування пільгами з оподаткування (далі — дозвіл), відмови у його наданні чи скасування Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі — Комісія) або регіональними (територіальними) комісіями з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі — регіональні комісії).

2.

Дозвіл підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів (далі — підприємства, організації) надається за умови їх відповідності таким критеріям:

1)

середньооблікова чисельність інвалідів, що працюють на підприємствах, в організаціях протягом попереднього звітного (податкового) періоду, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу;

2)

фонд оплати праці інвалідів, що працюють на підприємстві, в організації, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до валових витрат виробництва;

3)

сума витрат підприємства на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектувальних, складових частин, інших покупних товарів, які безпосередньо використовуються для виготовлення таких товарів, становить не менш як 8 відсотків продажної ціни товарів;

4)

розмір середньомісячної заробітної плати інвалідів, що працюють на підприємстві, в організації, в еквіваленті повної зайнятості повинен бути не менш як законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;

5)

виконання підприємством, організацією рішень Комісії та регіональних комісій (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше) з питань визначення механізму та порядку отримання пільг з оподаткування.

Філії та відокремлені підрозділи підприємства, які зареєстровані окремими платниками податків, що претендують на пільговий режим оподаткування, повинні відповідати критеріям, зазначеним у підпунктах 1 — 5 цього пункту.

3.

Підприємство, організація для отримання дозволу подає регіональній комісії:

заяву громадської організації інвалідів (далі — засновник) про надання дозволу підприємству (філії, відокремленому підрозділу), організації за формою, затвердженою Комісією;

копію свідоцтва про державну реєстрацію засновника;

копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, організації;

копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація інвалідів, яка самостійно подає Комісії копії своїх установчих документів. Зазначені документи подаються один раз і поновлюються лише у разі внесення до них змін;

копію положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;

копію довідки про включення засновника, підприємства (філії, відокремленого підрозділу), організації до ЄДРПОУ;

довідку про чисельність інвалідів, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів;

копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу);

у разі потреби — інші документи для отримання додаткової інформації.

4.

Строк подання документів підприємством, організацією:

які мали дозвіл

, — не пізніше ніж за два місяці до закінчення дії дозволу;

які не мали дозволу

, — не пізніше ніж за два місяці до початку кварталу, з якого підприємство, організація планує отримати дозвіл.

5. Секретаріат Комісії або регіональної комісії розглядає подані підприємством, організацією документи протягом

30 днів після їх надходження.

6. Секретаріат Комісії або регіональної комісії може проводити

перевірку достовірності інформації, що міститься в поданих підприємством, організацією документах в межах строку, встановленого пунктом 5 цього Порядку.

7.

Регіональна комісія після розгляду документів приймає рішення:

про надсилання Комісії висновку-пропозиції щодо надання або відмови в наданні дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі

більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати;

про надання або відмову в наданні дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі

менш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

8. Секретаріат регіональної комісії протягом трьох днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії надсилає Комісії висновки-пропозиції та документи підприємства, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі

більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

9. Комісія після розгляду документів приймає рішення про надання або відмову в наданні дозволу підприємствам, організаціям, які отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі

більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

10.

Строк дії дозволу може становити квартал, півріччя, три квартали, рік.

11. У дозволі зазначаються найменування філій, відокремлених підрозділів (у разі їх наявності), на які поширюється пільговий режим оподаткування.

12.

Рішення про відмову в наданні дозволу приймається Комісією, регіональними комісіями у разі:

подання підприємством, організацією документів, які не відповідають пункту 3 цього Порядку;

виявлення недостовірних даних у документах, поданих підприємством, організацією; невиконання вимог цього Порядку.

13.

Рішення про скасування дозволу приймається Комісією у разі:

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо скасування зазначеного дозволу;

надходження подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України підприємством (філією, відокремленим підрозділом), організацією;

виявлення Комісією випадків невиконання підприємством, організацією вимог підпунктів 1 — 3 пункту 2 цього Порядку;

неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значущості за результатами проведеного Комісією аналізу соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації;

ліквідації засновника, підприємства, організації.

14. Секретаріат Комісії у

15-денний строк надсилає рішення Комісії регіональним комісіям.

15. Регіональні комісії у

триденний строк повідомляють підприємства, організації про рішення Комісії.

16. Секретаріати Комісії та регіональної комісії аналізують діяльність підприємств, організацій, яким надано дозвіл, та забезпечують здійснення

контролю відповідно до повноважень, визначених законодавством.коментар редакції

Податкові пільги для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів — тільки за спецдозволом

Підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів податкове законодавство надає низку пільг. Проте

пільгами з податку на додану вартість, податку на прибуток та земельного податку такі підприємства та організації можуть скористатися тільки в разі отримання дозволу Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (п. 6 ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування»).

Нагадаємо, що перелічені пільги регулюються нормами таких законодавчих актів: п.п 5.2.1 ст. 5, п.п. 6.2.8 ст. 6 Закону України «Про податок на додану вартість», п.п. 7.12.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», п. 3 ст. 12 Закону України «Про плату за землю». Докладніше про це див. статтю «Особливості оподаткування підприємств громадських організацій інвалідів» //«Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 55, с. 42.

Документ, що коментується, визначає порядок отримання дозволів на право користування пільгами з оподаткування підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів. Зокрема, у ньому зазначається, що рішення про надання дозволу або про відмову в наданні права користування податковими пільгами приймає Комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі — Комісія) або її регіональні (територіальні) органи.

Претенденти на пільги мають відповідати певним критеріям (у тому числі щодо середньооблікової чисельності, фонду оплати праці, розміру середньомісячної зарплати тощо). Ці критерії визначено в п. 2 постанови, що коментується.

Для отримання дозволу на право користування податковими пільгами підприємства та організації громадських організацій інвалідів у встановлені строки мають подати документи, перелік яких зазначено в п. 3 постанови. На підставі поданих документів Комісією виноситься рішення — надати таке право підприємству (організації) чи ні.

Слід зауважити, що

територіальні органи Комісії приймають рішення щодо підприємств (організацій), які отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі менше ніж 8400 розмірів мінімальних зарплат. Якщо підприємство (організація) за такий період отримало валовий дохід понад 8400 розмірів мінімальних зарплат, то рішення щодо них приймає безпосередньо сама Комісія.

Додамо, що іншими податковими пільгами підприємства та організації громадських організацій інвалідів можуть користуватися без отримання спеціального дозволу.

Олена Павленко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі