Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2008/№ 28
Друк
Зміни від 05.03.2008 р. № 353

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 5 березня 2008 р. № 353

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку*

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 березня 2008 р. за № 225/14916

 

* Пункти 1 — 8 змін до П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 7, П(С)БО 8, П(С)БО 11, П(С)БО 25, П(С)БО 27 та Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом МФУ від 19.12.2006 р. № 1213 не публікуються, оскільки витяги з цих нормативно-правових актів наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

 

<...>

9. У

Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892/4185:

9.1.

Доповнити:

9.1.1.

Рахунок 10 «Основні засоби» субрахунком «100 Інвестиційна нерухомість».

9.1.2.

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» субрахунком «135 Знос інвестиційної нерухомості».

9.1.3.

Рахунок 28 «Товари» субрахунком «286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

9.1.4.

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» субрахунками «477 Забезпечення матеріального заохочення» і «478 Забезпечення відновлення земельних ділянок».

9.1.5.

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» субрахунком «680 Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу».

9.2. Назву

субрахунку 742 викласти в такій редакції: «Дохід від відновлення корисності активів».

9.3. Назву

субрахунку 972 викласти в такій редакції: «Втрати від зменшення корисності активів».

9.4.

Субрахунок «973 Собівартість реалізованих майнових комплексів» виключити.

10. В

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 893/4186:

10.1. У

тексті до рахунку 10 «Основні засоби»:

10.1.1.

Абзац перший доповнити словами «а також об’єктів інвестиційної нерухомості».

10.1.2.

Абзац четвертий доповнити другим реченням такого змісту:

«

За дебетом рахунку 10 «Основні засоби» також відображається сума створеного забезпечення, зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель».

10.1.3.

Абзац п’ятий після слів «такі субрахунки» доповнити субрахунком «100 «Інвестиційна нерухомість»».

10.1.4.

Абзац шостий викласти в такій редакції:

«

На субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість» ведеться облік наявності та руху об’єктів інвестиційної нерухомості. На субрахунку 101 «Земельні ділянки» ведеться облік земельних ділянок».

10.2. У

тексті до рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»:

10.2.1.

Абзац другий після субрахунку «134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»» доповнити субрахунком «135 «Знос інвестиційної нерухомості»».

10.2.2.

Абзац четвертий доповнити другим реченням такого змісту:

«

При цьому інформація про суму зносу інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість» за первісною вартістю узагальнюється на субрахунку 135 «Знос інвестиційної нерухомості»».

10.3. У

тексті до рахунку 28 «Товари»:

10.3.1.

Абзац четвертий після субрахунку «285 «Торгова націнка»» доповнити субрахунком «286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»».

10.3.2. Доповнити текст

абзацом одинадцятим такого змісту:

«

На субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» ведеться облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»».

10.4.

Друге речення абзацу шостого тексту до рахунку 42 «Додатковий капітал» після слів «уцінки та вибуття» доповнити словами «чи амортизації».

10.5. У

тексті до рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»:

10.5.1.

Абзац перший доповнити словами «(за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів)».

10.5.2.

Абзац третій після субрахунку «476 «Резерв на виплату джекпоту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї»» доповнити субрахунками «477 «Забезпечення матеріального заохочення»» і «478 «Забезпечення відновлення земельних ділянок»».

10.5.3.

Абзац одинадцятий замінити абзацами одинадцятим — тринадцятим такого змісту:

«

На субрахунку 477 «Забезпечення матеріального заохочення» ведеться облік забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії тощо.

За кредитом субрахунку 478 «Забезпечення відновлення земельних ділянок» ведеться облік створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель), за дебетом субрахунку відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів, рекультивації порушених земель.

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання

».

10.6. У

тексті до рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями»:

10.6.1.

Абзац другий після слів «такі субрахунки» доповнити субрахунком «680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу»».

10.6.2. Доповнити текст

абзацом третім такого змісту:

«

На субрахунку 680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу» ведеться облік визнаних відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» зобов’язань, прямо пов’язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу».

У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим.

10.7.

Абзац сьомий тексту до рахунку 71 «Інший операційний дохід» доповнити словами «а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу».

10.8. У

тексті до рахунку 74 «Інші доходи»:

10.8.1. В

абзаці третьому в назві субрахунку «742 «Дохід від реалізації необоротних активів»» слова «реалізації необоротних» замінити словами «відновлення корисності».

10.8.2.

Абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«

На субрахунку 742 «Дохід від відновлення корисності активів» узагальнюється інформація про визнані відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» доходи від відновлення корисності активів».

10.9. У

тексті до рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності»:

10.9.1.

Абзац сьомий доповнити словами «і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу».

10.9.2. В

абзаці десятому слова «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» замінити словами «положень (стандартів) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» і 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»».

10.10. У

тексті до рахунку 97 «Інші витрати»:

10.10.1. В

абзаці третьому субрахунки «972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»» і «973 «Собівартість реалізованих майнових комплексів»» замінити субрахунком «972 «Втрати від зменшення корисності активів»».

10.10.2.

Абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:

«

На субрахунку 972 «Втрати від зменшення корисності активів» відображаються втрати від зменшення корисності активів.

Втрати від зменшення корисності активів визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»

».

10.11.

Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

10.11.1.

За дебетом рахунків:

«10 «Основні засоби» з кредитом рахунку

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»;

28 «Товари» з кредитом рахунків

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 16 «Довгострокові біологічні активи», 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 21 «Поточні біологічні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція»».

10.11.2.

За кредитом рахунків:

«10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 16 «Довгострокові біологічні активи», 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 21 «Поточні біологічні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція» з дебетом рахунку

28 «Товари» ;

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» з дебетом рахунку

10 «Основні засоби»».

11. У

пункті 11 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за № 202/412:

11.1.

Абзац другий підпункту «а» підпункту 11.10 викласти в такій редакції:

«

Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства».

11.2. У

підпункті 11.12:

11.2.1. У

першому реченні абзацу другого підпункту «б» слова «на результати фінансово-господарської діяльності» замінити словами «до складу інших витрат операційної діяльності».

11.2.2. В

абзаці третьому підпункту «б» слова «і результатів фінансово-господарської діяльності» замінити словами «та інших операційних доходів».

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку
В. Пархоменко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі