Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, Змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів та Змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2008/№ 10
Друк
Наказ від 14.12.2007 р. № 1413

Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, Змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів та Змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

 

Наказ від 14.12.2007 р. № 1413

(витяг)

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі, що додаються:

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

;

Зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів

, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 № 1315;

Зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561.

<...>

Перший віце-прем’єр-міністр України,
Міністр фінансів України
М. Азаров

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. № 1413

Зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

 

1. У

графі 2 пункту 9 «Кролівництво і звірівництво» розділу ІІ «Тваринництво» додатку 1 Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 № 1315:

рядок 1 доповнити

текстом такого змісту:

«Шкурки, гній, жир, тушки звірів»;

рядок 2 викласти

в такій редакції:

«Шкурки, гній, жир, тушки звірів, приріст живої маси».

2. У

Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561:

2.1

Пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів не поширюється на:

— операції з біологічними активами, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та на невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

— основні засоби, що утримуються з метою продажу;

— інвестиційну нерухомість».

2.2.

Підпункт 1.7 пункту 7 розділу 2 викласти в такій редакції:

«1.7. Тварини.»

2.3. У

пункті 11:

абзац сьомий викласти у такій редакції:

« — витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження і пуск основних засобів. Первісна вартість об’єкта основних засобів збільшується на попередньо оцінену суму витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, у випадках, та порядку визначеному законодавством»;

абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

«Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»)».

2.4.

Пункт 15 викласти у такій редакції:

«Підприємство оцінює об’єкт основних засобів, придбаний в обмін на немонетарний актив (або поєднання монетарних та немонетарних активів), за справедливою вартістю, якщо операція обміну має комерційний характер. Придбаний об’єкт оцінюють у такому порядку також у разі, якщо підприємство не може негайно на дату здійснення операції припинити визнання переданого активу. Якщо придбаний об’єкт не може бути оцінений за справедливою вартістю, то він оцінюється за балансовою вартістю переданого активу.

Підприємство визначає, чи має операція обміну комерційний характер, виходячи з оцінки очікуваних змін майбутніх грошових потоків унаслідок операції. Операція обміну має комерційний характер, якщо істотною (суттєвою) стосовно справедливої вартості активів, що обмінюються, є зміна:

величини ризику часу та суми надходження грошових потоків між отриманим та переданим активом,

або зміни вартості частини підприємства, на яку впливає операція, змінюється внаслідок обміну».

2.5.

Пункт 23 доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

«Кожна частина об’єкта основних засобів, вартість якої є суттєвою стосовно первісної та/або балансової вартості об’єкта, може амортизуватися окремо. З цією метою воно розподіляє суму, первісно визнану щодо об’єкта основних засобів, на його суттєві частини.

Якщо підприємство амортизує окремо деякі частини об’єкта основних засобів, воно також окремо амортизує решту об’єкта, яка складається з таких частин об’єкта, що окремо є несуттєвими».

2.6.

Пункт 24 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Строк корисної експлуатації та метод амортизації суттєвої частини об’єкта основних засобів можуть бути такими самими, як строк корисної експлуатації та метод амортизації іншої суттєвої частини цього ж об’єкта. Такі частини можна об’єднувати в групу».

2.7.

Абзац третій пункту 35 доповнити другим реченням такого змісту:

«При цьому для таких об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково визначається ліквідаційна вартість».

2.8. У

абзацах першому і другому пункту 37 слово «відновлення» замінити словами «вигід від відновлення».

2.9.

Пункт 40 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

«До вибуття об’єкта основних засобів застосовуються критерії Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290, для визнання доходу. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181, застосовується до вибуття шляхом продажу з подальшою орендою.

Компенсація, що підлягає отриманню після продажу (вибуття) об’єкта основних засобів, визнається за його справедливою вартістю. Якщо платіж за об’єкт відстрочується, отриману компенсацію визнають за грошовим еквівалентом ціни. Різницю між номінальною сумою компенсації та грошовим еквівалентом ціни визнають як фінансовий дохід».

2.10.

Пункт 46 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Підприємство припиняє визнавати частину об’єкта основних засобів, якщо цю частину замінено, а витрати на її заміну включено до первісної (переоціненої) вартості об’єкта. Якщо підприємство не може визначити первісну вартість заміненої частини, воно може її оцінити у сумі витрат на заміну».

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку Л. Ловінська

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. № 1413

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

 


з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 1 і № 1-м «Баланс»

1

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4

2

Рядок 030, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4

3

Рядок 080, графи 3 і 4

Форма №1, сума рядків 010, 020, 030*, 040 — 070, графи 3 і 4

* Сюди треба включити рядок 035. —

Прим. ред.

4

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4

5

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 100 — 160, 170 — 250, графи 3 і 4

6

Рядок 280, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 080, 260, 270, графи 3 і 4

7

Рядок 380, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 300 — 340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, графи 3 і 4

8

Рядок 430, графи 3 і 4

Форма №1, сума рядків 400, 410, 415**, 420, мінус рядок 416, графи 3 і 4

** При підрахунку повинні бути враховані показники і рядків 417 і 418. —

Прим. ред.

9

Рядок 480, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 440 — 470, графи 3 і 4

10

Рядок 620, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 500 — 610, графи 3 і 4

11

Рядок 640, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

12

Рядок 035, графа 3

Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030

13

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040

14

Рядок 055, графа 3

Форма № 2, рядок 040 мінус рядок 035

15

Рядок 100, графа 3

Форма № 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 070, 080, 090

16

Рядок 105, графа 3

Форма № 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060

17

Рядок 170, графа 3

Форма № 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160

18

Рядок 175, графа 3

Форма № 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130

19

Рядок 190, графа 3

Форма № 2, рядок 170 мінус рядок 180

20

Рядок 195, графа 3

Форма № 2, рядок 175 плюс рядок 180 або рядок 175 мінус вписуваний рядок 185 «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності»

21

Рядок 220, графа 3

Форма № 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 або рядок 200 мінус рядки 195, 205, 210

22

Рядок 225, графа 3

Форма № 2, рядок 205 мінус рядки 190, 200 або рядок 195 плюс рядок 205 мінус рядки 200 і 210

23

Рядок 280, графа 3

Форма № 2, сума рядків 230 — 270

24

Рядок 010 — 280, графа 4

Форма № 2 за попередній рік, рядки 010 — 280, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

25

Рядок 030, графа 3

Форма № 2-м, рядок 010 мінус рядок 020, графа 3

26

Рядок 070, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060, графа 3

27

Рядок 170, графа 3

Декларація з податку на прибуток підприємства

28

Рядок 180, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс або мінус рядок 080, графа 3

29

Рядок 190, графа 3

Форма № 2-м, рядок 070 мінус рядок 180, графа 3

30

Рядки 010 — 190, графа 4

Форма № 2-м за попередній рік, рядки 010 — 190, графа 3

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

31

Рядок 010, графа 3

Форма № 2, рядок 170, графа 3

32

Рядок 010, графа 4

Форма № 2, рядок 175, графа 3

33

Рядок 020, графа 3

Форма № 2, рядок 260, графа 3

34

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, сума рядків 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130, графа 3

35

Рядок 050, графа 4

Форма № 2, сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 150, 160, графа 3

36

Рядок 060, графа 3

Форма № 2, рядок 140, графа 3

37

Рядок 070, графа 3

Форма № 3, різниця між сумою рядків 010 — 060, графа 3 і сумою рядків 030 — 050, графа 4

38

Рядок 070, графа 4

Форма № 3, різниця між сумою рядків 010, 030 — 050, графа 4 і сумою рядків 020 — 060, графа 3

39

Рядок 090, графа 3

Форма № 1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4

40

Рядок 090, графа 4

Форма № 1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3

41

Рядок 110, графа 3

Форма № 1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3 (без врахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо)

42

Рядок 110, графа 4

Форма № 1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4 (без врахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо)

43

Рядок 120, графа 3

Форма № 3, різниця між сумою рядків 070 — 110, графа 3 і сумою рядків 080 — 110, графа 4

44

Рядок 120, графа 4

Форма № 3, різниця між сумою рядків 070 — 110, графа 4 і сумою рядків 080 — 110, графа 3

45

Рядок 150, графа 3

Форма № 3, рядок 120, графа 3 мінус рядки 130, 140, графа 4

46

Рядок 150, графа 4

Форма № 3, рядок 120, графа 4 плюс рядки 130, 140, графа 4 або сума рядків 130 і 140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3

47

Рядок 170, графа 3

Форма № 3, рядок 150, графа 3 плюс рядок 160, графа 3 або рядок 150, графа 3 мінус рядок 160, графа 4

48

Рядок 170, графа 4

Форма № 3, рядок 150, графа 4 плюс рядок 160, графа 4 або рядок 150, графа 4 мінус рядок 160, графа 3

49

Рядок 280, графа 3

Форма № 3, сума рядків 180 — 230, графа 3, мінус сума рядків 240 — 270, графа 4

50

Рядок 280, графа 4

Форма № 3, сума рядків 240 — 270, графа 4 мінус сума рядків 180 — 230, графа 3

51

Рядок 300, графа 3

Форма № 3, рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 або рядок 280, графа 3 мінус рядок 290, графа 4

52

Рядок 300, графа 4

Форма № 3, рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або рядок 280, графа 4 мінус рядок 290, графа 3

53

Рядок 370, графа 3

Форма № 3, сума рядків 310 — 330, графа 3 мінус сума рядків 340 — 360, графа 4

54

Рядок 370, графа 4

Форма № 3, сума рядків 340 — 360, графа 4 мінус сума рядків 310 — 330, графа 3

55

Рядок 390, графа 3

Форма № 3, рядок 370, графа 3 плюс рядок 380, графа 3 або рядок 370, графа 3 мінус рядок 380, графа 4

56

Рядок 390, графа 4

Форма № 3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або рядок 370, графа 4 мінус рядок 380, графа 3

57

Рядок 400, графа 3

Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 3 або рядок 170 графа 3 плюс рядок 300, графа 3 мінус рядок 390, графа 4 або рядок 170, графа 3 мінус рядки 300 і 390, графа 4 або рядок 170, графа 3 мінус рядок 300, графа 4 плюс рядок 390, графа 4

58

Рядок 400, графа 4

Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 4 або рядок 170, графа 4 плюс рядок 300, графа 4 мінус рядок 390, графа 3 або рядок 170, графа 4 мінус рядки 300 і 390, графа 3 або рядок 170, графа 4 мінус рядок 300, графа 3 плюс рядок 390, графа 4

59

Рядок 410, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 3

60

Рядок 420, графа 3

Форма № 3, рядок 040, графа 4

61

Рядок 420, графа 4

Форма № 3, рядок 040, графа 3

62

Рядок 430, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

63

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 400, 410, 420, графа 3

64

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 400, 410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4

65

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 410, 420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4

66

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400, 420, графа 4

Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

67

Рядок 010, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300 — 380, графа 4 відповідно

68

Рядок 010, графи 3 — 11

Форма № 4 (за попередній рік), рядок 300, графи 3 — 11 відповідно

69

Рядок 050, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 — 380, графа 3 відповідно (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

70

Рядок 050, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3 — 11 відповідно

71

Рядок 130, графа 8

Форма № 2, рядок 220 або 225, графа 3

72

Рядок 150, графа 3 (позитивне значення)

Форма № 4, рядок 150, графа 8 (від’ємне значення)

73

Рядок 160, графа 7 (позитивне значення)

Форма № 4, рядок 160, графа 8 (від’ємне значення)

74

Рядок 290, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 060 — 280, графи 3 — 11 відповідно

75

Рядки 300, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3 — 11 відповідно

76

Рядок 300, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 — 380, графа 4 відповідно

77

Рядки 010 — 300, графа 11

Форма № 4, рядки 010 — 300, алгебраїчна сума граф 3 — 10 відповідно

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

78

Рядки 010 — 080, графа 14

Форма № 5, рядки 010 — 080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно

79

Рядок 080, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 011, графи 3 і 4

80

Рядок 080, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 012, графи 3 і 4

81

Рядок 080, графи 3 — 15

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 010 — 070, графи 3 — 15 відповідно

82

Рядки 100 — 260, графа 14

Форма № 5, рядки 100 — 260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15, відповідно

83

Рядок 260, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 031, графи 3 і 4

84

Рядок 260, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 032, графи 3 і 4

85

Рядок 260, графи 3 — 19

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 100 — 250, графи 3 — 19, відповідно

86

Рядок 340, графа 4

Форма № 1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів підрядникам для фінансування капітального будівництва)

87

Рядок 340, графи 3 і 4

Форма № 5, сума рядків 280 — 330, графи 3 і 4

88

Сума рядків 350 — 370, графа 4

Форма № 1, рядок 040, графа 4

89

Сума рядків 380 — 410, графа 4

Форма № 1, рядок 045, графа 4

90

Рядок 420, графа 5

Форма № 1, рядок 220, графа 4

91

Рядок 420, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 350 — 410, графи 3, 4, 5

92

Сума рядків 440 — 490, графа 3

Форма № 2, рядок 060, графа 3

93

Сума рядків 440 — 490, графа 4

Форма № 2, рядок 090, графа 3

94

Рядок 491, графа 4

Форма № 5, рядок 775, графа 4

95

Сума рядків 500 — 520, графа 3

Форма № 2, рядок 110, графа 3

96

Сума рядків 500 — 520, графа 4

Форма № 2, рядок 150, графа 3

97

Сума рядків 530, 550, 560, графа 3

Форма № 2, рядок 120, графа 3

98

Сума рядків 540 — 560, графа 4

Форма № 2, рядок 140, графа 3

99

Сума рядків 570 — 610, 630, графа 3

Форма № 2, рядок 130, графа 3

100

Сума рядків 570 — 600, 620, 630, графа 4

Форма № 2, рядок 160, графа 3

101

Рядок 690, графа 3

Форма № 5, сума рядків 640 — 680, графа 3

102

Рядок 690, графа 3

Форма № 3, рядок 430, графа 3

103

Рядок 690, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

104

Рядок 780, графи 3 — 9

Форма № 5, сума рядків 710 — 775, графи 3 — 9

105

Рядки 710 — 780, графа 9

Форма № 5, рядки 710 — 780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7

106

Рядок 780 мінус рядок 775, графи 3 і 9

Форма № 1, сума рядків 400 і 410*, графи 3 і 4

* А також ще рядки 415 — 418. —

Прим. ред.

107

Сума рядків 800 — 860, 880, графа 3

Форма № 1, рядок 100, графа 4

108

Рядок 870, графа 3

Форма № 1, рядок 110, графа 4

109

Рядок 890, графа 3

Форма № 1, рядок 120, графа 4

110

Рядок 900, графа 3

Форма № 1, рядок 130, графа 4

111

Рядок 910, графа 3

Форма № 1, рядок 140, графа 4

112

Рядок 920, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 800 — 910, графи 3, 4, 5

113

Рядок 940, графа 3

Форма № 1, рядок 161, графа 4

114

Рядок 1210

Форма № 5, сума рядків 1241 і 1251

115

Рядок 1210

Декларація з податку на прибуток підприємства

116

Рядок 1220 мінус рядок 1230 або

Форма № 1, рядок 060, графа 3

117

Рядок 1230 мінус рядок 1220

Форма № 1, рядок 460, графа 3

118

Рядок 1225

Форма № 5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус або плюс рядок 1252

119

Рядок 1225 мінус рядок 1235 або

Форма № 1, рядок 060, графа 4

120

Рядок 1235 мінус рядок 1225

Форма № 1, рядок 460, графа 4

121

Рядок 1235

Форма № 5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс або мінус рядок 1253

122

Рядок 1240

Форма № 5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс або мінус рядок 1243

123

Рядок 1240

Форма № 2, рядок 180, графа 3 плюс рядок 210, графа 3

124

Рядок 1250

Форма № 5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 1252, плюс або мінус рядок 1253

125

Рядок 1300

Форма № 5, сума рядків 080 і 260, графа 10

126

Рядки 1410 — 1415, графа 11

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10

127

Рядки 1410 — 1415, графа 12

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 4, мінус графа 7, плюс графа 8

128

Рядки 1410 — 1415, графа 17

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16

129

Рядок 1410, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 036, графа 3 і 4 відповідно

130

Рядок 1410, графи 4 і 12

Форма № 1, рядок 037, графи 3 і 4

131

Рядки 1420 — 1423, графа 11

Форма № 5, рядки 1420 — 1423, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10

132

Рядки 1420 — 1423, графа 17

Форма № 5, рядки 1420 — 1423, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16

133

Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1 рядок 110, графи 3 і 4 відповідно

134

Рядок 1410, графи 3 — 17

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 1411 — 1415, графи 3 — 17 відповідно

135

Рядок 1420, графи 3 — 17

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 1421 — 1423, графи 3 — 17 відповідно

136

Рядок 1430, графи 3 — 17

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 1410 і 1420, граф 3 — 17 відповідно

137

Рядок 1500

Форма № 5, сума рядків 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519

138

Рядок 1520

Форма № 5, сума рядків 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539

139

Рядок 1540

Форма № 5, рядок 1500, плюс рядок 1520

140

Рядки 1500 — 1540, графа 3

Обороти за дебетом рахунку 27

141

Рядки 1500 — 1540, графа 5

Форма № 5, рядки 1500 — 1540, графа 3, мінус графа 4, якщо графа 3 > графи 4

142

Рядки 1500 — 1540, графа 6

Форма № 5, рядки 1500 — 1540, графа 3, мінус графа 4, якщо графа 3 < графи 4

143

Рядок 1540, графа 5

Форма № 2, рядок 061

144

Рядок 1540, графа 6

Форма № 2, рядок 091

145

Рядок 1550, графи 5, 6

Форма № 5, рядок 1540, графа 5, плюс графа 6

146

Рядки 1500 — 1550, графа 9

Форма № 5, рядки 1500 — 1540, графа 7, мінус графа 8

 

 

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

(витяг)

*

Форма № 6 «Інформація за сегментами»

147

Сума граф 3 — 16 за рядками 010 — 390 відповідного року

Форма № 6, рядки 010 — 390, графи 17 і 18

148

Рядок 010, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 011 — 013, графи 3 — 18

149

Рядок 011, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 035, графи 3, 4

150

Рядок 013, плюс рядок 051, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 060, графи 3, 4

151

Рядок 020, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 021 і 022, графи 3 — 18

152

Сума рядків 020 і 052 графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 110 і 120, графи 3 і 4

153

Сума рядків 021, 022, 052, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків110, 120, графи 3, 4

154

Рядок 030, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 130, графи 3, 4 або різниця включена до рядка 050 форми № 6

155

Рядок 040, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 010, 020, 030, графи 3 — 18

156

Рядок 053, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 200, графи 3, 4

157

Рядок 060, графи 3 — 8

Форма № 6, рядок 012, графи 3 — 18

158

Рядок 070, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 040, 050 мінус рядок 060, графи 3 — 18

159

Рядок 070, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 035, 060, 110, 120, 130, 185, 200, графи 3 і 4

160

Рядок 080, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 081, 082, графи 3 — 18

161

Рядок 081, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 040, графи 3, 4

162

Рядок 090, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 070, графи 3, 4

163

Рядок 100, графа 17, 18

Форма № 2, рядок 080, графи 3, 4

164

Рядок 110, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 090, графи 3, 4

165

Рядок 120, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 140, 150, графи 3, 4

166

Рядок 121, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 150, графи 3, 4

167

Рядок 130, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 160, графи 3, 4

168

Рядок 140, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 080, 090, 100, 110, 120, 130, графи 3 — 18

169

Рядок 153, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 205, графи 3 і 4

170

Рядок 154, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 180, 210, графи 3 і 4

171

Рядок 160, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 082, графи 3 — 18

172

Рядок 170, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 140, 150 мінус рядок 160, графи 3 — 18

173

Рядок 180, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 040 мінус рядок 140, графи 3 — 18

174

Рядок 190, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 070 мінус рядок 170, графи 3 — 18

175

Рядок 190, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 220 або 225, графи 3, 4

176

Рядок 230, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 200 і 220, графи 3 — 18

177

Рядок 230, графи 17, 18

Форма № 1, рядок280, графи 3, 4

178

Рядок 270, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 240 і 260, графи 3 — 18

179

Рядок 270, графи 17, 18

Форма № 1, сума рядків 430, 480, 620 і 630, графи 3, 4

180

Рядок 280, графи 17, 18

Форма № 5, рядок 340, графи 3 (за звітний і попередній рік)

181

Рядок 290, графи 17, 18

Форма № 5, рядок 1300 (за звітний і попередній рік)

182

Рядок 300, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 011, графи 17, 18

183

Рядок 310, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 230, графи 17, 18

184

Рядок 320, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 280, графи 17, 18

185

Рядок 350, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 300, графи 17, 18

186

Рядок 360, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 310, графи 17, 18

187

Рядок 370, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 320, графи 17, 18

 

* Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності додатку до приміток до річної фінансової звітності «Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку» (форма № 7) не публікуються, оскільки згідно з наказами Міністерства фінансів України від 18.01.2008 р. № 30 та № 31 ця форма у складі річної фінансової звітності за 2007 рік не подається (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 9, с. 3). —

Прим. ред.

 

Примітка. У рядках 050 і 150 та 220 і 260 наводяться ті показники, які не включені до відповідних показників за рядками 010, 020, 030, 080, 090 — 120 і 130 та 200 і 240 за графами 15 і 16 форми № 6.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку Л. Ловінська

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі