Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідка про результати вивчення та узагальнення судової практики застосування статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2008/№ 12
Друк
Лист від 23.08.2007 р. № -

Довідка про результати вивчення та узагальнення судової практики застосування статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

 

На виконання плану роботи Вищого адміністративного суду України на I півріччя 2007 року Управлінням законодавства та узагальнення судової практики та Судовою палатою з розгляду справ за зверненнями юридичних осіб здійснено вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

 

1. Законодавство, що регулює правовідносини у сфері соціальної захищеності інвалідів в Україні

Статтею 43 Конституції України задекларовано право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Виконання та реалізація зазначеної конституційної норми забезпечується законами України, підзаконними актами та актами ненормативного характеру, які встановлюють механізм реалізації права на працю.

Відповідно до частини восьмої статті 69 Господарського кодексу України підприємство з правом найму робочої сили забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування, зокрема, інвалідів. Відповідальність підприємства за невиконання даної вимоги встановлюється законом.

Спеціальним законом

, який визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями і інтересами, є Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 № 875-XII (далі — Закон).

Одним із аспектів соціальної захищеності інвалідів відповідно до частини першої статті 17 цього Закону є право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Основні правила визначення нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів та застосування штрафних санкцій за невиконання цього нормативу встановлено статтями 19, 20 Закону. З часу прийняття цього Закону, з метою найбільш ефективного врегулювання відносин, пов’язаних із працевлаштуванням інвалідів, до зазначених норм неодноразово вносилися зміни та доповнення. Суттєвих змін зазнали ці норми у 2005 — 2006 роках з набранням чинності законами України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 № 2505-IV (набрав чинності з 31.03.2005), «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 31.05.2005 № 2602-IV (набрав чинності з 22.06.2005), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів» від 06.10.2005 № 2960-IV (набрав чинності з 01.01.2006), «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість» від 23.02.2006 № 3483-IV (набрав чинності з 18.03.2006) (порівняльна таблиця статей 19, 20 у редакціях зазначених законів додається*). Нормативно-правові акти, видані на виконання Закону, також були приведені у відповідність до його положень.

* Додаток не публікується. —

Прим. ред.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону (в редакції Закону від 31.05.2005) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю (далі — роботодавці), установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Обчислення середньооблікової чисельності працюючих здійснювалося відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві України, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 № 171, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.08.95 за № 287/823 (наказ втратив чинність з 01.01.2006 згідно з наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286).

З 01.01.2006 року для здійснення такого розрахунку застосуванню підлягає Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена зазначеним наказом, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722.

Визначення поняття робочого місця і умов, за яких воно вважалося створеним, наводилось у Положенні про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.95 № 314 (постанова

втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 31.01.2007 № 70).

Наразі поняття

робоче місце інваліда, спеціальне робоче місце інваліда визначено статтею 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV (набрав чинності з 01.01.2006), і розуміється як:

робоче місце інваліда

— місце або виробнича ділянка постійного або тимчасового знаходження особи у процесі трудової діяльності на підприємствах, в установах і організаціях;

спеціальне робоче місце інваліда

— окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, яка потребує додаткових заходів з організації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом пристосування основного і додаткового устаткування, технічного обладнання тощо*.

* Додаток не публікується. —

Прим. ред.

Обов’язки роботодавців стосовно забезпечення прав інвалідів на працевлаштування визначені частиною третьою статті 18 Закону, а саме:

— виділення та створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальних робочих місць;

— створення для інвалідів умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації;

— забезпечення інших соціально-економічних гарантій, передбачених чинним законодавством;

— надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів;

— звітування Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вважаємо за потрібне зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1836 «Про реалізацію статті 181 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» потреба у створенні інваліду, зареєстрованому в державній службі зайнятості як безробітний, спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги до них встановлюються індивідуальною програмою реабілітації**.

** Вважаємо за потрібне зазначити, що відповідну норму встановлено не безпосередньо зазаначеною постановою, а п. 2 Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затвердженого постановою КМУ № 1836.

До речі, нагадаємо, що на виконання п. 9 цього Порядку нещодавно спільним наказом Державного центру зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів від 19.11.2007 р. № 91/109 затверджено форму Примірного договору про працевлаштування інваліда та надання дотації. —

Прим. ред.

Про наявність вакансій для працевлаштування інвалідів роботодавці повідомляли територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду) шляхом подання до 1 лютого, наступного після звітного періоду статистичної звітності у формі № 10-ПІ поштова — річна «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів», затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.12.2004 за № 1671/10270. У зазначеній формі звітності окремим рядком зазначалася встановлена нормативом кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів та кількість фактично працевлаштованих інвалідів. Однак зазначений наказ втратив чинність згідно з

наказом Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» від 10.02.2007 № 42, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за № 117/13384.

Відповідно до пункту 2.1 чинної форми*

звіт складається роботодавцями щороку і до 1 березня, наступного після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим листом за місцем їх державної реєстрації відділенню Фонду.

* Зазначимо, що тут мова повинна йти не про «чинну форму», а про «чинну Інструкцію», оскільки саме в тексті п. 2.1 Інструкції відповідно до Закону зазначено «до 1 березня» — водночас у відповідному реквізиті чинної форми помилково зазначено «не пізніше 1 березня». —

Прим. ред.

Водночас про наявність вакантних місць роботодавці щомісячно повідомляли центри зайнятості, направляючи звітність у формі № 3-ПН «Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках» (місячна), яка затверджена наказом Державного комітету статистики України від 06.07.98 № 244, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.98 за № 464/2904. Зазначений наказ визнано таким, що з 01.01.2006 р. втратив чинність, згідно з наказом Державного комітету статистики України від 30.11.2005 № 392. Натомість,

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2005 р. № 420, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 за № 1534/11814, затверджено нову форму звітності № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій» та інструкцію щодо її заповнення.

Відповідно до статті 20 Закону роботодавці, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, самостійно сплачують відповідним відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.

Порядок сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів встановлювався постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 № 1767. Зазначена постанова втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 31.01.2007 № 70**.

*

* Ця постанова та затверджені нею порядки, що перелічені, опубліковано в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13. — Прим. ред.

Водночас з метою приведення у відповідність нормативно-правових актів до вимог чинного законодавства зазначеним документом затверджено ряд актів, а саме:

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю;

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх праце­влаштування;

Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів;

Порядок сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету;

Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю.

Таким чином, законодавство про соціальну захищеність інвалідів в Україні зазнало значних змін, спрямованих на вирішення питань працевлаш­тування інвалідів, підвищення ефективності використання коштів, що надходять до державного бюджету у вигляді адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

2. Причини виникнення спорів, пов’язаних із правовідносинами, визначеними статтями 19, 20 Закону; суб’єктний склад учасників адміністративного процесу

Метою зазначеного аналізу є вивчення причин виникнення спорів про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним, виявлення проблемних питань судової практики вирішення таких спорів та надання пропозицій для формування однакової судової практики.

Об’єктом зазначеного дослідження була практика Верховного Суду України, ухвали Вищого адміністративного суду України, винесені протягом 2006 — 2007 років, 87 рішень судів першої та апеляційної інстанцій, постановлених у
2006 році і використаних у матеріалах узагальнень судової практики, які здійснені апеляційними господарськими судами України відповідно до запиту Вищого адміністративного суду України від 23.01.2007 № 05-26/95.

Як свідчать матеріали розглянутих судами справ спірні правовідносини між роботодавцями та відділеннями Фонду виникали протягом 2000 — 2005 років, а відтак при їх вирішенні застосовувалося законодавство, чинне протягом зазначеного періоду.

У процесі вивчення судової практики виявлено, що причинами виникнення зазначених спорів, в основному, є питання про правомірність стягнення сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі — штрафні санкції, адміністративно-господарські санкції), правильність розрахунку необхідної кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів. При цьому спір між сторонами щодо розміру штрафних санкцій, як правило, відсутній.

Судова практика Вищого адміністративного суду України містить випадки касаційного розгляду справ стосовно оскарження рішень місцевих рад народних депутатів про встановлення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Підставою звернення до суду із зазначеними позовними вимогами були, як правило, приписи статей 19, 20 Закону, відповідно до яких у випадку невиконання обов’язку щодо працевлаштування інвалідів, роботодавці зобов’язані сплатити штрафні санкції у строк, встановлений законодавством.

Характеризуючи суб’єктний склад сторін у справах про стягнення штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаш­тування інвалідів, на нашу думку, слід виходити з наступного.

Відповідно до пункту 1 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1434, Фонд є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міністерства праці та соціальної політики і підпорядковується йому.

Згідно з пунктом 9 зазначеного Положення для реалізації покладених на Фонд завдань за погодженням з Мінпраці утворюються територіальні відділення Фонду в межах граничної чисельності його працівників.

Основним завданням Фонду відповідно до пункту 3 цього Положення є, зокрема, контроль за виконанням роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого Законом. Фонд також відповідно до покладених на нього завдань здійснює контроль за сплатою роботодавцями адміністратив­но-господарських санкцій і пені (підпункт 3 пункту 4 зазначеного Положення).

Частиною дев’ятою статті 20 Закону встановлено, що спори, які виникають із правовідносин за статтями 19, 20 Закону, вирішуються відділеннями Фонду в судовому порядку. Таким чином, позивачами у зазначеній категорії справ виступають відділення Фонду.

З огляду на статус Фонду, покладені на нього повноваження та вимоги статті 60 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС) прокурори в інтересах держави в особі відділень Фонду мають право на звернення до суду з позовними заявами про стягнення штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Відповідачами у зазначеній категорії справ є підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які відповідно до Закону зобов’язані створювати робочі місця для інвалідів (частина перша статті 19 Закону).

Однак не виключені випадки

звернення до суду роботодавців до відділень Фонду з приводу пропуску строку застосування адміністративно-господарських санкцій та підстав їх застосування.

 

3. Проблемні питання практики застосування статей 19, 20 Закону

Як свідчить аналіз судової практики при розгляді цієї категорії справ найскладнішим було визначення юрисдикції цих справ, застосування до спірних правовідносин статті 250 Господарського кодексу України, яка встановлює строки застосування адміністративно-господарських санкцій, визначення доказової бази.

 

3.1. Питання визначення юрисдикції справ за участю відділень Фонду соціального захисту інвалідів

З набранням чинності КАС у судовій практиці виникла проблема із визначенням суду, компетентного розглядати справи цієї категорії.

Як показав аналіз досліджуваної категорії справ у судовій практиці мали місце випадки вирішення їх як в порядку господарського, так і адміністративного судочинства. Зазначені проблеми у право­застосуванні свідчать про те, що процесуальне законодавство стосовно розмежування юрисдикції справ між господарськими та адміністративними судами, потребує вдосконалення. На сьогодні чинне законодавство, яке регулює питання соціальної захищеності інвалідів в Україні, та приписи КАС дозволяють по-різному тлумачити норми стосовно юрисдикції справ про стягнення штрафних санкцій за нестворені робочі місця для інвалідів.

Так, відносячи досліджувану категорію справ до справ господарської юрисдикції, суди враховують суб’єктний склад сторін та норми статті 50 КАС і обґрунтовують свою позицію наступним.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 17 КАС компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Частиною третьою, четвертою статті 50 КАС визначено, що суб’єкт владних повноважень є відповідачем в адміністративній справі, якщо інше не встановлено КАС. Юридичні особи, які не є суб’єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень у встановлених випадках, до яких не відносяться позови відділень Фонду до роботодавців про стягнення штрафних санкцій за нестворені робочі місця для інвалідів. З огляду на викладене, суди вважають, що зазначений спір, по суті, є господарським.

Прикладом такого вирішення є справа за позовом прокурора м. Одеси в інтересах держави в особі Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Відкритого акціо­нерного товариства «Одесагаз» про стягнення штрафних санкцій.

В наукових колах також обговорюється ця проблема і поширеною є думка про те, що відповідно до статей 19, 20 Закону, відділення Фонду у цих правовідносинах фіксують порушення вимог чинного законодавства і не уповноважені ухвалювати будь-які юридичні рішення. Отже, при розгляді відповідного позову діяльність суду спрямовано на встановлення факту вчинення правопорушення й застосування до відповідача заходів відповідальності, а тому такий спір не може вирішуватися за правилами адміністративного судочинства1 .

1

Битяк Ю., Писаренко Н. Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах за участю суб’єктів владних повноважень //Право України. — 2006. — № 10. — С. 78 — 81, Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. — 2006. — № 2. — С. 180 — 185.

Змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів» статтю 20 Закону викладено в новій редакції, частиною п’ятою якої визначено господарський суд як суд компетентний розглядати справи за позовами відділень Фонду про стягнення адміністративно-господарських санкцій за нестворені робочі місця для інвалідів.

Правовою підставою для розгляду таких справ господарськими судами є частина друга статті 2 КАС, відповідно до якої допускається інший, ніж встановлений КАС порядок судового провадження щодо рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

Однак у ході вивчення судових справ встановлено, що справи зазначеної категорії, в переважній більшості випадків, розглядаються за правилами адміністративного судочинства.

Позиція адміністративних судів полягає в тому, що справи за участю відділень Фонду, який є урядовим органом державного управління, є адміністративними, оскільки відповідають вимогам пункту 1 частини першої статті 3 КАС стосовно визначення адміністративної справи.

Відповідно до покладених на нього завдань Фонд здійснює контроль за своєчасним перерахуванням сум штрафних санкцій, що надходять від роботодавців за невиконання ними нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів (підпункт 3 пункту 4 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів).

Таким чином, Фонд та його відділення є органами державної влади, які у правовідносинах з роботодавцями, зокрема у зв’язку із здійсненням контролю за перерахуванням штрафних санкцій, передбачених статтею 20 Закону, реалізують владні управлінські функції, а право відділень Фонду на звернення до суду у відповідних відносинах визначено в законодавчому порядку (частина 9 статті 20 Закону).

Пункт 4 частини першої статті 17 КАС визначає, що до компетенції адміністративних судів відносяться спори за зверненнями суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

Окрім того, такі справи не підпадають під перелік публічно-правових справ, визначених частиною другою статті 17 КАС, на які не поширюється компетенція адміністративних судів.

Така позиція адміністративних судів підтримана Вищим господарським судом України, Верховним Судом України у судових рішеннях та інформаційних листах2 .

2

Інформаційний лист Верховного Суду України від 26.12.2005 № 3.2.-2005 // Вісник господарського судочинства. — 2006. — № 2. — С. 124 — 126, Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про деякі питання, пов’язані із розмежуванням компетенції господарських і адміністративних судів» від 07.02.2006 № 01-8/301 // Вісник господарського судочинства. — 2006. — № 2.

З огляду на викладене, можна дійти висновку, що

судова практика визначення адміністративного суду як компетентного розглядати справи за позовами відділень Фонду про стягнення штрафних санкцій та пені за нестворені робочі місця для інвалідів є правильною.

 

3.2. Проблемні питання застосування до спірних правовідносин приписів статті 250 Господарського кодексу України

Аналіз судової практики показав, що проблемним є питання застосування до спірних правовідносин строків застосування адміністративно-господарських санкцій, визначених статтею 250 Господарського кодексу України.

На нашу думку, це пов’язано із тим, що питання про правову природу цих строків та дії зазначеної статті в часі, є дискусійним.

Статтею 250 Господарського кодексу України встановлено, що адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб’єктом законодавчо встановлених правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.

Позивачі вважають, що зазначені строки є строками застосування адміністративно-госпо­дар­ських санкцій, і видом строків реалізації госпо­дарсько-правової відповідальності, встановлених статтею 223 Господарського кодексу України, а тому до відносин, які виникають між відділеннями Фонду та роботодавцями з приводу невиконання нормативу робочих місць для інвалідів, не застосовуються.

В обґрунтування своїх вимог відділення Фонду посилаються на ту обставину, що спірні правовідносини регулюються Законом, який не регламентує порядок проведення підприємствами господарської діяльності, а є соціальним законом, що встановлює механізми реалізації захисту прав та інтересів осіб з обмеженими можливостями. Стаття 250 Господарського кодексу України розміщена в главі 27 зазначеного Кодексу і визначає строки застосування штрафних санкцій за порушення суб’єктами господарювання правил здійснення саме господарської діяльності.

Посилаючись на частину четверту статті 217, частину першу статті 249, статтю 250 Господарського кодексу України, позивачі вважають, що це строки, в межах яких уповноважений орган державної влади або орган місцевого самоврядування вправі прийняти рішення про застосування до суб’єкта господарювання адміністративно-господарських санкцій.

Однак відповідно до статті 20 Закону, пункту 3 Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів (втратив чинність), пункту 2 чинного Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, роботодавці самостійно розраховують та сплачують відповідним відділенням Фонду суми адміністративно-господарських санкцій.

Застосування відділеннями Фонду штрафних санкцій до роботодавців ні статтею 20 Закону, ні Положенням про Фонд соціального захисту інвалідів не передбачено.

Водночас відповідно до завдань, покладених на зазначений Фонд, останній здійснює контрольні функції за виконанням роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та сплатою ними адміністративно-господарських санкцій і пені. Тому стаття 250 Господарського кодексу України до спірних правовідносин не підлягає застосуванню.

Вивчення судових справ свідчить про те, що суди при вирішенні спорів застосовують строки, визначені статтею 250 Господарського кодексу України, як строки звернення до суду, вважаючи, що санкції, передбачені статтею 20 Закону, є видом адміністративно-господарських санкцій, правовий режим яких визначено статтями 238 — 250 Господарського кодексу України. Варто зазначити, що законодавець неодноразово змінював правову природу цього платежу. В редакції Закону від 21.03.91 платіж роботодавців відділенням Фонду був визначений як відрахування. З моменту вступу в силу Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 05.07.2001 відрахування до Фонду соціального захисту інвалідів за невиконання нормативу стали штрафними санкціями.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів» від 06.10.2005 штрафні санкції були визначені як адміністративно-господарські санкції.

Водночас Законом не встановлено будь-яких строків для застосування таких санкцій. Тому суди при вирішенні цього питання виходять з вимог статті 250 Господарського кодексу України, яка встановлює строки застосування саме адміністративно-господарських санкцій, і обґрунтовують свою позицію наступним.

Згідно зі статтею 2 Господарського кодексу України учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Статтею 19 цього Кодексу визначено, що держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання в тому числі у сфері фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та податкових відносин за додержанням суб’єктами господарювання кредитних зобов’язань перед державою і розрахункової дисципліни, додержанням вимог валютного законодавства, податкової дисципліни. При цьому органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами.

Види адміністративно-господарських санкцій, передбачені статтею 239 Господарського кодексу України, а саме органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції: вилучення прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; стягнення зборів (обов’язкових платежів); зупинення операцій за рахунками суб’єктів господарювання; застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних операцій; застосування індивідуального режиму ліцензування; зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних видів господарської діяльності; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності; обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання; скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання; інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим Кодексом та іншими законами.

Таким чином, як показала судова практика, до правовідносин між роботодавцями та відділеннями Фонду про стягнення адміністративно-господарських санкцій застосовуються строки, визначені статтею 250 Господарського кодексу України.

Для прикладу можна навести справу за позовом прокурора м. Севастополя в інтересах Севастопольського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгтехніка». Рішенням господарського суду міста Севастополя, залишеним без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено з підстав пропуску строку для застосування адміністративно-господарських санкцій.

Вищий адміністративний суд України, переглядаючи в касаційному порядку зазначені судові рішення, підтримав висновки судів попередніх інстанцій стосовно того, що штрафні санкції, передбачені статтею 20 Закону, є різновидом адміністративно-господарських санкцій, а тому для обчислення строку їх стягнення суди правильно керувалися нормами статті 250 Господарського кодексу України.

Така судова практика відповідає правовій позиції Верховного Суду України, викладеній, зокрема у рішенні у справі за позовом Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче товариство «Темп Лтд Ко» про стягнення штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у 2003 році.

Зазначена справа була направлена на новий розгляд до суду першої інстанції, оскільки судами неповно встановлено фактичні обставини справи та, зокрема не з’ясовано, чи не були пропущені строки застосування адміністративно-господарських санкцій, згідно з вимогами статті 250 Господарського кодексу України.

Вивчення судових справ свідчить про відсутність єдиної практики вирішення питання про дію зазначеної статті в часі.

Судова практика містить випадки застосування статті 250 Господарського кодексу України до правовідносин, які виникли до 01.01.2004 — до набрання чинності зазначеним Кодексом. Так, вирішуючи спір у справі за позовом Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Державного підприємства «Свердловантрацит» суди всіх інстанцій дійшли висновку про те, що дія зазначеної статті поширюється на правовідносини, які виникли у період з 2001 року по 2003 рік, незважаючи на те, що Господарський кодекс України набрав чинності з 01.01.2004. Такого висновку дійшли суди, виходячи з аналізу абзацу 2 частини четвертої розділу IX «Прикінцеві положення» зазначеного Кодексу, яким встановлено, що до господарських відносин, які виникли до набрання чинності відповідними положеннями Господарського кодексу України, зазначені положення застосовуються щодо тих прав і обов’язків, які продовжують існувати або виникли після набрання чинності цими положеннями.

Іншим прикладом визначення дії в часі зазначеної статті є справа за позовом Волинського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Цикламен», при розгляді якої суди усіх інстанцій дійшли висновку, що частиною 5 розділу IX «Прикінцеві положення» Господарського кодексу України передбачено, що положення зазначеного Кодексу щодо відповідальності за порушення правил здійснення господарської діяльності, а також за порушення господарських зобов’язань застосовуються у разі, якщо ці порушення були вчинені після набрання чинності зазначеними положеннями, крім випадків, коли за порушення господарських зобов’язань була встановлена інша відповідальність договором, укладеним до 01.01.2004.

Суди вважають, що положення Господарського кодексу України стосовно відповідальності учасників господарських відносин за порушення, вчинені до набрання цим Кодексом чинності, застосовуються лише у разі якщо вони пом’якшують таку відповідальність.

На нашу думку, слід погодитися із таким обґрунтуванням, оскільки частина 5 розділу IX «Прикінцеві положення» Господарського кодексу України встановлює застосування норм цього Кодексу стосовно саме господарської відповідальності, видом якої є адміністратив­но-господарські санкції, визначені статтею 20 Закону.

Враховуючи, що

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів», з 01.01.2006 відмінено дію положень статті 250 Господарського кодексу України щодо строків стягнення штрафних санкцій за недотримання нормативу по створенню робочих місць для інвалідів, суди зазначають, що вказана норма, відповідно до статті 58 Конституції України, не має зворотної дії в часі (адміністративна справа за позовом Волинського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Волинської обласної дирекції акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» про стягнення штрафних санкцій за нестворені робочі місця для інвалідів у 2002 році).

Однак з огляду на те, що розрахунок та сплата штрафних санкцій здійснюється наступного року, за роком в якому відбулося порушення, у судовій практиці виникла проблема із визначенням часу, з якого стаття 250 Господарського кодексу України застосуванню не підлягає.

Так, одна з позицій полягає в тому, що при розгляді спорів про стягнення адміністративно-господарських санкцій за непрацевлаштування інвалідів у 2005 році зазначена стаття підлягає застосуванню, оскільки правопорушення відбулося до внесення відповідних змін.

Проте, як вже зазначалося, адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються роботодавцями самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону. Таким чином, у відділень Фонду виникає право на звернення до суду з позовом після 15 квітня року, що настає за звітним, при цьому, на нашу думку, слід керуватися законодавством, чинним на зазначену вище дату. Тобто за правопорушення, що виник­ли у 2005 році, штрафні санкції розраховуються і сплачуються у 2006 році, а тому стаття 250 Господарського кодексу України застосуванню не підлягає.

При застосуванні статті 250 Господарського кодексу України мають місце випадки неоднакового визначення терміну, з якого у відділень Фонду виникає право на звернення до суду.

Так, у вже згадуваній справі за позовом Волинського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Цикламен» адміністративні суди всіх інстанцій визначили, що початком перебігу строку звернення до суду є дата отримання позивачем звіту за формою № 10-ПІ.

Аналогічна позиція висловлена Вищим адміністративним судом України у справі за позовом Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стел», яка обґрунтована тим, що порушення відповідачем вимог законодавства про соціальну захищеність інвалідів полягає в тому, що підприємством невиконаний встановлений норматив для працевлаштування інвалідів, внаслідок чого до нього можуть бути застосовані штрафні санкції. Тобто порушенням є саме непрацевлаштування відповідачем встановленої для його підприємства кількості інвалідів, а не факт несплати ним штрафних санкцій за недодержання нормативу для працевлаштування інвалідів.

Із матеріалів справи суди встановили, що кількість інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до статті 19 Закону, зазначено у звіті за формою № 10-ПІ за 2004 рік, який отриманий позивачем 17.02.2005. З огляду на це, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що з дати подання звіту починається перебіг 6-місячного строку звернення до суду, який триває до 17.08.2005.

Дійсно, шестимісячний строк застосування штрафних санкцій відраховується з дня, коли роботодавець надав до відділення Фонду звіт форми № 10-ПІ про зайнятість та працевлаштування інвалідів, тобто з дня коли відділення Фонду довідалося про порушення законодавства про соціальну захищеність інвалідів.

Однак вважаємо за необхідне зазначити, що невиконання роботодавцем нормативу по праце­влаштуванню інвалідів не порушує прав відділень Фонду. З аналізу вимог Закону вбачається, що штрафні санкції є альтернативним зобов’язанням роботодавця, який повинен або дотримати норматив робочих місць для інвалідів, або сплатити штрафні санкції. Тому право позивача порушується у випадку несплати йому у строк до 15 квітня адміністративно-господарських санкцій, оскільки факт невиконання нормативу не означає, що останні не будуть сплачені.

Разом з тим суди в одних випадках визначають 15 квітня як початок перебігу строку звернення до суду, в інших — 16 квітня. Як приклад можна навести судові рішення у справі за позовом Волинського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Волинської обласної дирекції акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль», в яких суди першої та апеляційної інстанцій, позицію яких підтримав і Вищий адміністративний суд України, дійшли висновку, що позовна заява була подана з пропуском однорічного строку, перебіг якого починався з 15.04.2003. Аналогічним чином і з тим самим обґрунтуванням судами всіх інстанцій вирішена справа за позовом прокурора Ленінського району м. Севастополя в інтересах держави в особі Севастопольського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Товариство сприяння бізнесу». Суди зазначили, що перебіг строку позовної давності за несплачені штрафні санкції та нестворені у 2003 році робочі місця для працевлаштування інвалідів розпочався 15.04.2004 і закінчився 15.04.2005.

Водночас, у справі за позовом Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до ДП «Первомайськвугілля» в особі структурного підрозділу «Вантажно-транспортне управління» про стягнення несплачених штрафних санкцій суди усіх інстанцій встановили, що

відповідач повинен був сплатити штрафні санкції не пізніше 15.04.2004, але самостійно не сплатив. В такому випадку датою виявлення порушення слід вважати 16.04.2004. Рік з дня виявлення порушення до дня звернення до суду сплинув 16.04.2005.

Аналізуючи порушене питання, на нашу думку, слід погодитися із останнім обґрунтуванням, оскільки воно відповідає загальнотеоретичним вимогам визначення перебігу строку давності, який розпочинається з наступного дня після вчинення чи виявлення правопорушення.

Водночас, вважаємо за потрібне зазначити, що починаючи з 01.01.2006 до спірних правовідносин слід застосовувати строки звернення до суду, визначені статтею 99 КАС з урахуванням положень статті 103 цього Кодексу.

Виходячи з вимог частини першої, п’ятої статті 103 КАС, останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається цей день, а перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

 

3.3. Визначення предмету доказування у справах про стягнення адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів

Адміністративно-господарську відповідальність, передбачену статтею 20 Закону, за своєю правовою природою суди визначають як господарсько-правову відповідальність. Підставою для застосування такої відповідальності учасника господарських відносин, з позиції судів, є вчинене роботодавцем правопорушення в сфері господарювання (частина перша статті 218 Господарського кодексу України). Відповідно до частини другої зазначеної статті учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Із цією нормою кореспондується стаття 71 КАС, якою на сторони покладено обов’язок доводити ті обставини, на яких ґрунтуються їх вимоги та заперечення.

Таким чином, сторони повинні подати докази на підтвердження обставин, на які вони посилаються, або на спростування обставин, про які стверджує інша особа.

Водночас потрібно зазначити, що визнання стороною в суді обставин, якими друга сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, не є для суду обов’язковим (частина третя статті 72, частина друга статті 76 КАС). Це не виключає можливості перевірки судом обставин доказами, за умови сумнівів щодо їх достовірності. У цьому полягає один із принципів адміністративного судочинства — офіційного з’ясування обставин у справі.

Вивчення судової практики показало, що в зв’язку із зміною законодавства про соціальну захищеність інвалідів в Україні, змін зазнала і судова практика, зокрема стосовно визначення предмету доказування у зазначеній категорії справ.

Аналіз норм Закону в редакції, чинній до 01.01.2006, дозволяє дійти висновку, що обов’язок працевлаштування інвалідів було покладено на органи, визначені частиною першою статті 18 Закону — центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, органи місцевого самоврядування, громадські організації інвалідів.

Роботодавці ж зобов’язані були створювати робочі місця для інвалідів та інформувати про це органи працевлаштування.

З огляду на викладене, в судовій практиці тривалий час для відмови у задоволенні вимог було достатнім наявності доказів наступних фактів: ненаправлення інвалідів вищезазначеними органами до роботодавців для праце­влаштування; відсутність відмови у прийнятті інвалідів на роботу; надання до відділень Фонду статистичної звітності. Тобто вина в непрацевлаштуванні інвалідів покладалася на органи працевлаштування.

Однак в 2004 році ситуація дещо змінилася. Первинним стало встановлення вини або її відсутності у діях чи бездіяльності роботодавця шляхом оцінки доказів виконання роботодавцем заходів щодо створення робочих місць для працевлаштування інвалідів та інформування про наявність вакансій органів працевлаштування.

Зазначене підтверджується судовою практикою, зокрема постановою Верховного Суду України, винесеною у справі за позовом Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Фірми «Союз-Віктан» ЛТД про стягнення заборгованості з відрахувань цільових коштів на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів стосовно їх соціально-трудової і професійної реабілітації у 2002 році. Верховний Суд України зазначив, що обов’язок підприємства щодо створення робочих місць для інвалідів не супроводжується його обов’язком підбирати і працевлаштовувати інвалідів на створені робочі місця. Такий обов’язок покладається на органи працевлаштування, що перелічені в частині першій статті 18 цього Закону.

Водночас Верховним Судом України було визначено обставини, які підлягають доказуванню у справах зазначеної категорії. Зокрема, судам потрібно встановлювати:

— створення робочих місць відповідно до встановленого нормативу;

— інформування органів працевлаштування про наявність вакантних місць;

— спрямування органами працевлаштування інвалідів до роботодавців;

— причини непрацевлаштування роботодавцями інвалідів, направлених спеціальними органами.

Вивчення судової практики показує, що суди в основному правильно визначають предмет доказування у зазначеній категорії справ, зазначаючи, що працевлаштуванню інваліда передує виконання відповідачем дій, перелік яких визначений пунктами 3, 5, 14 Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів (втратило чинність), до яких відносяться:

— розроблення заходів щодо створення робочих місць для інвалідів;

— включення їх до колективного договору;

— інформування центрів зайнятості, місцевих органів соціального захисту населення та відділення Фонду про створення (пристосування) робочих місць для працевлаштування інвалідів;

— у межах нормативу створення за власні кошти робочих місць для працевлаштування інвалідів в порядку, визначеному пунктом 3 зазначеного Положення;

— щорічно до 1 лютого року, що настає за звітним, подання відділенням Фонду відомостей про середню річну заробітну плату на підприємстві, середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу та про кількість працюючих інвалідів;

— визначення видів виробництв, цехів та дільниць, де доцільно використовувати працю інвалідів;

— інформування державної служби зайнятості та місцевих органів соціального захисту населення про вільні робочі місця та вакантні посади, на яких може використовуватися праця інвалідів;

— створення для інвалідів умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, забезпечення соціально-економічних гарантій, передбачених чинним законодавством;

— запровадження у разі потреби посад інструкторів-перекладачів для роботи з глухими працівниками;

— розроблення і затвердження інструкції про робоче місце інваліда.

Таким чином, як свідчить судова практика, якщо роботодавець вжив усіх необхідних заходів для недопущення господарського правопорушення, то суди визнають незаконним застосування адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць і відмовляють у задоволенні позову.

Прикладом такого вирішення справи може слугувати справа за позовом Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до комунального підприємства «Голосіїво-житло» про стягнення штрафних санкцій за 2004 рік, при касаційному розгляді якої Вищий адміністративний суд України зазначив, що відповідач звільняється від відповідальності за непрацевлаштування інвалідів, не дивлячись на те, що згідно зі звітом про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2004 рік було передбачено створення 40 робочих місць, а фактично працювало 11 осіб, оскільки вимоги Закону виконав.

Господарські суди при вирішенні цієї справи, не звернули увагу на те, що органами праце­влаштування не приймались заходи, визначені статтею 18 Закону щодо працевлаштування інвалідів на робочі місця в Комунальне підприємство «Голосіїво-житло», та не встановили фактів відмови відповідача у працевлаштуванні інвалідів, направлених на вакантні посади.

У зв’язку з цим судові рішення у справі було скасовано, а у позові Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів відмовлено.

Однак судова практика Вищого адміністративного суду України містить поодинокі випадки іншого вирішення справ цієї категорії. Наприклад, у справі за позовом відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємства «Віктон» про стягнення штрафних санкцій за нестворені робочі місця у 2004 році судом першої інстанції в позові відмовлено.

Судом апеляційної інстанції, позицію якого підтримав Вищий адміністративний суд України позов задоволено. При цьому суд касаційної інстанції зазначив, що нормами чинного законодавства щодо соціальної захищеності інвалідів на відповідача покладено обов’язок щодо забезпечення певної кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів. Тобто Підприємство «Віктон»

не звільняється від обов’язку сплачувати штрафні санкції до відділення Фонду на підставі статті 20 Закону, оскільки зазначена норма не ставить відповідний обов’язок підприємства у залежність від будь-яких обставин, з яких інвалід не працює на підприємстві.

Як показав аналіз судових рішень, наданих апеляційними господарськими судами, їх практика також містить випадки аналогічного вирішення справ. Прикладом може слугувати справа за позовом Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» про стягнення штрафних санкцій за незайняті інвалідами робочі місця у 2004 році. Скасовуючи рішення суду першої інстанції в зв’язку з тим, що відповідачем не вжито всіх заходів для створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, Запорізький апеляційний господарський суд зазначив, що обов’язок державних органів щодо працевлаштування інвалідів виникає після виконання підприємствами обов’язку щодо створення робочих місць і надання, передбаченої законодавством про соціальну захищеність інвалідів, інформації про наявність вільних робочих місць та вакантних посад, на яких може використовуватися праця інвалідів. При відсутності такої інформації, органи, визначені статтею 18 Закону не можуть скористатися своїми правами. Водночас, суд зазначає, що результатом працевлаштування відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України є укладення трудового договору між працівником (в даному випадку інвалідом) та власником підприємства або уповноваженим ним органом. Тобто безпосереднє працевлаштування інвалідів здійснюється роботодавцями.

Із аналізу нормативно-правових актів щодо повноважень відповідних органів, Запорізький апеляційний господарський суд дійшов висновку, що

суб’єкти, визначені статтею 18 Закону, лише сприяють у працевлаштуванні інвалідів, а безпосереднє їх працевлаштування здійснюють роботодавці. Штрафні санкції відповідно до статті 20 Закону роботодавці зобов’язані сплачувати незалежно від положень, викладених у статті 18 Закону.

Зазначеним судом при застосуванні статті 18 Закону пропонується виходити із положень Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159». Зазначена Конвенція виходить з того, що органи державної влади повинні сприяти працевлаштуванню шляхом:

— сприяння можливості зайнятості інвалідів на відкритому ринку праці (стаття 3);

— проведення консультацій з представницькими організаціями підприємців і трудящих щодо здійснення зазначеної політики, в тому числі заходів, яких слід вжити з метою сприяння співробітництву та координації державних і приватних органів, що займаються професійною реабілітацією, консультацій з представницькими організаціями інвалідів і у справах інвалідів (стаття 5);

— вжиття заходів з метою організації й оцінки служб професійної орієнтації, професійного навчання, працевлаштування, зайнятості, а також інших пов’язаних з ними служб, щоб інваліди мали можливість отримувати, зберігати роботу та просуватися по службі; наявні служби для трудящих в цілому використовувати там, де це можливо та доцільно, з потрібною адаптацією (стаття 7);

— вжиття заходів для сприяння створенню та розвитку служб професійної реабілітації та зайнятості для інвалідів у сільських районах і окремих місцевостях (стаття 8).

Як вже зазначалося Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість» від 23.02.2006, стаття 18 викладена у новій редакції та доповнено Закон новою статтею 181 , які не встановлюють обов’язок державних органів працевлаштовувати інвалідів. Зазначені зміни покликані удосконалити механізм сприяння зайнятості особам з обмеженими фізичними можливостями шляхом використанням гнучких форм організації праці, застосуванням надомної праці, сприяння підприємницькій діяльності, а також активізації роботи державної служби зайнятості, пов’язаної з їх професійною орієнтацією, навчанням та працевлаштуванням. Такі зміни є спробою законодавця привести норми Закону у відповідність до правової системи Європейського Союзу, оскільки сфера соціальної захищеності інвалідів в Україні, відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 № 1629-IV є пріоритетною сферою адаптації.

Однак, як показує практика, законодавчо встановлена альтернатива — створення робочого місця та працевлаштування інваліда або сплата штрафних санкцій за невиконання означеного обов’язку — призводить до того, що допускається неоднозначне трактування прав та обов’язків роботодавців, відділень Фонду та інших органів, визначених у Законі.

Такий стан призводить до того, що Фонд соціального захисту інвалідів перетворюється на орган, який стягує адміністративно-господарські санкції і не зацікавлений у працевлаштуванні інвалідів.

Тому, на нашу думку, при вирішенні питання про правомірність стягнення адміністративно-господарських санкцій слід виходити із загальних норм права відносно відповідальності за порушення зобов’язань та встановлення в діях або бездіяльності роботодавця складу правопорушення з метою застосування юридичної відповідальності у вигляді адміністративно-господарських санкцій.

Елементами правопорушення є вина та наявність причинного зв’язку між самим порушенням та його наслідками. Вважається, що застосування принципу вини як умови відповідальності пов’язане з необхідністю доведення порушення зобов’язання. Однак ні зазначеною нормою, ні Законом не передбачено звільнення від відповідальності у разі відсутності вини роботодавця.

Таким чином, безумовно, актуальним є питання про необхідність законодавчого доопрацювання окремих положень Закону стосовно конкретизації прав та обов’язків учасників таких правовідносин, умов настання відповідальності і звільнення від неї.

 

3.4. Проблемні питання визначення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

Згідно з частиною першою статті 20 Закону, в редакції Закону від 31.05.2005, для роботодавців установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

За змістом частини другої, третьої зазначеної статті роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу і забезпечують працевлаштування інвалідів.

Однак статтею 19 Закону (у редакції Закону від 14.10.94 до набрання чинності Законом в редакції від 05.07.2001), місцеві Ради народних депутатів були наділені повноваженнями спільно з роботодавцями, за участю відділень Фонду, на підставі пропозицій органів Міністерства соціального захисту населення України щорічно визначати нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Судова практика Вищого адміністративного суду України містить випадки касаційного перегляду справ, пов’язаних із застосуванням зазначеної норми. Прикладом є справа за позовом Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» про стягнення штрафних санкцій за порушення встановленого наказом Департаменту економічної політики та ресурсів виконавчого комітету Львівської міської ради від 18.06.2001 № 27 нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Направляючи справу на новий розгляд до суду першої інстанції, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що зазначена норма встановлювала порядок визначення нормативу робочих місць, призначених для інвалідів, і в якості обов’язкової умови передбачала, що такий норматив має бути встановлений спільно з підприємством.

Враховуючи вимоги глави 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якої до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) та делеговані повноваження, пункту 12 статті 34 цього Закону, згідно з яким до делегованих повноважень належить бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для праце­влаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць, Вищий адміністративний суд зазначив наступне.

Судами першої та апеляційної інстанцій не досліджувалася обставина правомірності видання наказу Департаменту економічної політики та ресурсів виконавчого комітету Львівської міської ради від 18.06.2001 № 27, оскільки не досліджено питання, чи делегувала Львівська міська рада виконавчому комітету вказані повноваження.

Тобто судами не досліджено належним чином питання дотримання порядку встановлення нормативів робочих місць для інвалідів та його відповідність вимогам Закону.

Аналогічного висновку дійшов Вищий адміністративний суд України у справі за позовом Відкритого акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівний завод» до виконавчого комітету Стахановської міської ради Луганської області, третя особа — Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів про визнання недійсним рішення. При цьому суд касаційної інстанції зазначив, що в порушення вимог статті 19 Закону (у редакції Закону від 14.10.94 до набрання чинності Законом в редакції від 05.07.2001) рішення від 15.05.2001 № 229 про встановлення на 2001 рік нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, прийнято виконавчим комітетом Стахановської міської ради з перевищенням своєї компетенції. Доказів делегування повноважень місцевої ради народних депутатів відповідному виконавчому комітету щодо встановлення зазначеного нормативу суду не надано, як і того, що позивач одержував відповідні пропозиції і залучався органами місцевого самоврядування до визначення нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Відповідач не надав суду доказів того, що при прийнятті відповідного рішення приймали участь громадські організації інвалідів, відділення Фонду, що спірне рішення виносилось на підставі пропозицій органів Міністерства соціального захисту населення, як це передбачено законодавством, чинним на час прийняття відповідного рішення.

Крім того, відповідачем не надано до суду належних доказів доведення позивачеві нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів на 2001 рік.

Така позиція відповідає позиції Верховного Суду України, висловленій у справі за позовом прокурора Гагарінського району м. Севастополя в інтересах держави в особі Севастопольського міського відділення Фонду України соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Таврида Електрик» про стягнення штрафних санкцій за недотримання підприємством встановленого нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2000 році.

Як вже зазначалося,

у чинній редакції статті 19 Закону роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, визначеного цією статтею.

При розрахунку кількості робочих місць використовується штатна чисельність працівників за основним місцем роботи.

Зазначене підтверджує і судова практика. У справі за позовом Чернівецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Малого приватного підприємства «Оазис Плюс» Вищий адміністративний суд України, залишаючи без змін рішення суду апеляційної інстанції, яким змінено рішення місцевого господарського суду, зазначив, що інвалідів, працюючих за сумісництвом, не можна відносити до облікового складу працівників, які перебувають в штаті даного підприємства, оскільки відповідно до пункту 2.3 Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві України, до облікового складу штату працівників не включаються працівники, прийняті на роботу за сумісництвом, облік таких працівників ведеться окремо, так як вказані працівники знаходяться на обліку в штаті працівників за основним місцем роботи.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що відповідачем належним чином не було повідомлено центр зайнятості щодо наявності вакантних місць для працевлаштування інвалідів, що підтверджує неналежне створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Вважаємо за потрібне зазначити, що згідно з листом Фонду соціального захисту інвалідів від 28.02.2007 № 1/6-110 працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори ставки, тобто оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа.

Вивчення судових справ свідчить про відсутність єдиної практики здійснення розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. В одних випадках суди не ставлять сплату підприємством штрафних санкцій в залежність від кількості відпрацьованих інвалідом місяців у певному році, оскільки нормативними актами передбачена відповідальність за кількість нестворених робочих місць і кількість непрацевлаштованих на них інвалідів, а не за фактичну кількість відпрацьованих інвалідом місяців. Такою є позиція господарського суду Житомирської області у справі за позовом Житомирського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Дочірнього підприємства «Ружин-молоко» про стягнення адміністративно-господарських санкцій за недотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2005 році.

Скасовуючи судове рішення у зазначеній справі, Житомирський апеляційний господарський суд зазначив наступне.

Відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватись відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Згідно із пунктом 3.2.1 зазначеної Інструкції середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців у цьому періоді, тобто відповідно на 2, 3, 4, ... 12 (пункт 3.2.5 зазначеної Інструкції).

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що

фактична тривалість роботи кожного інваліда на підприємстві впливає на показник кількості працюючих інвалідів у звітному періоді.

Судами встановлено, що відповідно до звіту відповідача про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2005 рік середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу осіб в господарстві становила 104 чоловіки.

Відповідно кількість місць для працевлаштування інвалідів дорівнює числу 4.

Згідно зі списком працюючих інвалідів — штатних працівників, які були зайняті у господарстві у 2005 році, відповідачем працевлаштовано
4 інваліди, з яких один працював 10 місяців, другий — 12 місяців, третій — 5 місяців, четвертий — 12 місяців.

З урахуванням наведеного, середньооблікова чисельність інвалідів, які працювали на підприємстві Дочірнього підприємства «Ружин-молоко», вираховується наступним чином: (10 + 12 + 5 + 12) : 12 = 3,25*, тобто відповідачем у 2005 році було працевлаштовано 3 інваліди при нормативі — 4.

* Цей розрахунок не є правильним за формою, оскільки чисельник дробу повинен в наведеному прикладі складатися з дванадцяти показників середньооблікової кількості штатних працівників-інвалідів за усі відповідні календарні місяці відповідного календарного року, проте арифметично результат розрахунку може збігатися з наведеним. Докладніше про це див. статтю О. Голенка «Достатній період» роботи інваліда, або На двох стільцях» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 53, с. 44. —

Прим. ред.

Ще одним прикладом такого розрахунку робочих місць є справа за позовом прокурора Коропського району в інтересах держави в особі відділення Фонду соціального захисту інвалідів в Чернігівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Газбудсервіс», при вирішенні якої місцевий господарський суд встановив, що фактично в 2004 році середньооблікова чисельність працівників-інвалідів на підприємстві відповідача становила одне робоче місце, оскільки один інвалід відпрацював 12 місяців, інший —
3 місяці. Таким чином, відповідачеві потрібно було зробити наступний розрахунок: (12 + 3) : 12 = 1,25* і створити одне робоче місце для праце­влаштування інваліда. Така позиція підтримана судами апеляційної та касаційної інстанцій.

* Цей розрахунок не є правильним за формою, оскільки чисельник дробу повинен в наведеному прикладі складатися з дванадцяти показників середньооблікової кількості штатних працівників-інвалідів за усі відповідні календарні місяці відповідного календарного року, проте арифметично результат розрахунку може збігатися з наведеним. Докладніше про це див. статтю О. Голенка «Достатній період» роботи інваліда, або На двох стільцях» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 53, с. 44. —

Прим. ред.

У процесі вивчення судової практики виявлено, що у судів виникали ускладнення при вирішенні питання розрахунку робочих місць роботодавцями, в яких більшість посад пов’язані з важкими умовами і на яких праця інвалідів неможлива. Причиною такого стану є неузгодженість норм Закону, який встановлював єдиний для всіх роботодавців норматив створення робочих місць, за винятком підприємств окремих галузей господарства, для яких зазначений норматив встановлювався спеціальним законом, із Законом України «Про охорону праці» та трудовим законодавством.

В основному такі проблеми виникали при розгляді справ за участю підприємств вугільної промисловості. В одних випадках суди вважають, що норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів повинен розраховуватися із тієї кількості робочих місць, які не пов’язані із шкідливими умовами праці, в інших випадках — в загальному порядку.

Позиції судів обґрунтовані наступним.

Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про охорону праці» підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону праці» умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці. Не можна працівнику пропонувати роботу, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

З огляду на викладене, суди вважають, що у випадку, коли специфіка підприємства передбачає більшість посад, пов’язаних з важкими умовами праці, де заборонена праця інвалідів, то праця інвалідів має використовуватись з урахуванням такої специфіки.

Тобто, встановлюючи нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів, необхідно враховувати лише ту кількість робочих місць на підприємстві, які не пов’язані з шкідливими, важкими та небезпечними умовами праці, що визначаються в порядку, передбаченому Законом України «Про охорону праці» та іншим законодавством України.

Така позиція викладена у справі за позовом Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Державного підприємства «Антрацит» про стягнення штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у 1999, 2000 роках.

Аналогічним чином вирішено справу за позовом Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Антарес» про стягнення штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів в 2004 році.

Іншим прикладом судової практики може слугувати справа за позовом Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до АТЗТ «Спецбуд «Донкоксохімбуд» про стягнення штрафних санкцій за недотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2004 році, при вирішенні якої суди всіх інстанцій не прийняли до уваги посилання відповідача на те, що згідно зі специфікою діяльності відповідача більшість посад на підприємстві пов’язана з важкими та небезпечними умовами праці, де заборонена праця інвалідів. Робочі місця для інвалідів не створювалися, оскільки, на думку відповідача, чинним законодавством України передбачено гарантії соціального захисту інвалідів шляхом встановлення особливих вимог щодо організації робочого місця інваліда та покладення на підприємства обов’язку забезпечувати для інвалідів належні та безпечні умови праці з урахуванням медичних показань, але без встановлення для підприємств жодних обмежень щодо обов’язку працевлаштування інвалідів.

Так само не були взяті до уваги посилання відповідача на те, що при визначенні нормативу для працевлаштування інвалідів слід враховувати лише ту кількість робочих місць, які не пов’язані зі шкідливими умовами праці, оскільки зазначене не передбачено законом.

Наразі на законодавчому рівні імперативно визначено єдиний для всіх роботодавців норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів та порядок його обчислення.

Відповідно до частини другої статті 19 (в редакції Закону від 31.05.2005)

норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, порядок його встановлення визначається виключно цим Законом.

Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, або порядок їх встановлення, відмінні від зазначених у цьому Законі, застосовуються положення цього Закону.

Виходячи з вимог зазначеної норми, частина четверта статті 15 Закону України «Про залізничний транспорт», частина п’ята статті 16 Закону України «Про поштовий зв’язок», частина четверта статті 41 Закону України «Про телекомунікації», частина восьма статті 21 Закону України «Про електроенергетику», які встановлюють інші нормативи, до спірних правовідносин застосуванню не підлягають.

Проте, на нашу думку, зазначені зміни не вирішили проблеми, оскільки неузгодженість між вимогами Закону та Закону України «Про охорону праці» не вирішена. Водночас зазначені вище спеціальні закони не приведені у відповідність до внесених змін, що може стати підставою для різного їх правозастосування.

 

3.5. Практика розгляду справ за участю відповідачів — платників єдиного податку

Вивчення судових справ свідчить про відсутність єдиної практики вирішення спорів про стягнення адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів роботодавцями — платниками єдиного податку.

Причиною такої неоднакової практики є різне тлумачення судами правової природи платежу, який повинні сплачувати роботодавці відділенням Фонду.

Задовольняючи позови про стягнення санкцій, суди виходять з того, що Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.99 № 746/99 не розповсюджується на спірні правовідносини, які виникають між відділеннями Фонду та підприємствами, що обрали спрощену систему оподаткування, оскільки внески до відділень Фонду, визначені пунктом 6 зазначеного Указу, які суб’єкт малого підприємництва — платник єдиного податку не повинен сплачувати, не є адміністративно-господарськими санкціями, визначеними статтею 20 Закону.

Зазначене суди обґрунтовують наступним.

Статтею 92 Конституції України встановлено принцип пріоритету закону в регулюванні податкових відносин, зокрема у встановленні системи оподаткування, податків і зборів.

Частиною сьомою статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» встановлено, що податки і збори (обов’язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, сплаті не підлягають.

Внесок до відділень Фонду не відповідає визначенню поняття «податку і збору (обов’язкового платежу) до бюджетів та державних цільових фондів», наведеному в частині першій статті 2 Закону України «Про систему оподаткування» і не міститься в переліку податків та зборів (обов’язкових платежів), наведених в статтях 14, 15 зазначеного Закону.

Спрощена система оподаткування за своєю природою є економічним явищем і полягає в заміні сплати, передбачених звичайною системою оподаткування податків, сплатою єдиного податку.

З огляду на викладене, роботодавці, що обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані виконувати норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, а в разі його невиконання сплачувати адміністративно-господарські санкції до відділень Фонду, якщо не доведуть, що ними вжито усіх належних заходів для недопущення господарського правопорушення.

Зазначене відповідає позиції Вищого адміністративного суду України, викладеній у справі за позовом Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал» про стягнення суми штрафних санкцій за нестворені у 2003 році місця для працевлаштування інвалідів.

Інша позиція викладена у справі за позовом Харківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Інженерно-виробничого кооперативу «Енергія».

У зазначеній справі Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що відповідно до пункту 6 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 № 727/98 суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником, зокрема, внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів.

Відповідно до статті 11 Закону бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок коштів державного бюджету, благодійних внесків, добровільних пожертвувань та інших надходжень.

Станом на дату видання Указу Президента України — 03.07.98 — статтею 20 Закону було передбачено, що підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно від форм власності та господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж встановлено нормативом, зобов’язані щорічно відраховувати до відділень Фонду України соціального захисту інвалідів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Сева­стополі цільові кошти на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації. Розмір відрахувань визначається середньою річною заробітною платою на відповідному підприємстві (об’єднанні), в установі і організації за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Визначення відрахувань у якості штрафних санкцій було здійснено з моменту вступу в силу Закону в редакції від 05.07.2001.

З огляду на викладене, судам потрібно досліджувати, чи зі сплачених сум єдиного податку до Державного бюджету України перераховуються суми, у тому числі на рахунки відділення Фонду.

На нашу думку, висловлюючи таку позицію, суди не звернули уваги на те, що відрахування до відділень Фонду не мають характеру обов’язкових платежів і сплачуються лише в тому разі, якщо роботодавцем не виконуються нормативи по створенню робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Ці платежі мають характер санкцій за нестворення робочих місць, а тому не належать до податків і зборів (обов’язкових платежів), справляння яких передбачене Законом України «Про систему оподаткування». Положеннями абзацу 2 пункту 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» (в редакції Закону від 04.06.97) передбачено, що дія цього Закону не поширюється на надходження коштів, зокрема неподаткових платежів до Державного бюджету України (в тому числі до Фонду соціального захисту інвалідів), які визначаються Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

 

3.6. Деякі питання стягнення пені за порушення терміну сплати адміністративно-господарських санкцій

Проблемною у судовій практиці є застосування статті 20 Закону щодо стягнення пені за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій. Нарахування пені було запроваджено Законом в редакції від 05.07.2001. Однак ні Закон, ні інші законодавчі акти України не визначали розміру нарахування пені та порядку її стягнення. У зв’язку з цим зазначену норму Закону неможливо було реалізувати на практиці.

Змінами, внесеними Законом в редакції від 31.05.2005, зазначену норму викладено у новій редакції, відповідно до якої порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені на суму заборгованості по сплаті штрафних санкцій в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний календарний день її прострочення, включаючи день сплати.

Як показав аналіз, позивачі не часто заявляють позовні вимоги про стягнення пені за прострочення сплати адміністративно-господарських санкцій, а тому відсутня достатня кількість справ для отримання правильних та об’єктивних висновків.

Прикладом вирішення справи про стягнення, зокрема пені, є справа за позовом Чернівецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Малого приватного підприємства «Оазис Плюс» про стягнення штрафних санкцій за нестворення робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2004 році та пені за прострочення платежу. При касаційному перегляді справи Вищий адміністративний суд України зазначив, що суди першої та апеляційної інстанцій обґрунтовано відмовили в стягненні пені, оскільки застосування штрафних санкцій мало місце за 2004 рік, тобто до внесення змін, якими визначено розмір пені.

 

3.7. Проблеми правозастосування частин третьої, п’ятої статті 20 Закону

Частиною третьою статті 20 Закону встановлено, що сплату адміністративно-господарських санкцій і пені роботодавці проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів).

У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх сплати за рішенням господарського суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно роботодавця в порядку, передбаченому законом (частина п’ята статті 20 Закону).

Не дивлячись на те, що зазначена норма неодноразово зазнавала змін, на нашу думку, її положення і на сьогодні потребують вдосконалення. Визначаючи порядок сплати штрафних санкцій за рахунок прибутку роботодавця або ж його майна, законодавець не встановив належний механізм реалізації зазначеної норми. Так,

чинною нормою не встановлено, хто і який орган визначає факт відсутності прибутку у роботодавця та орган, який в примусовому порядку звертає стягнення на майно роботодавця за умови відсутності у нього прибутку, при цьому без відповідного рішення.

Виходячи з вимог статті 2 Закону України «Про виконавче провадження», примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу. Зазначений Закон визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, зокрема порядок звернення стягнення на належне майно боржника за умови відсутності грошових коштів. Тому

абсолютно зайвим є посилання у частині п’ятій статті 20 Закону на заміну порядку виконання судового рішення у випадку неможливості його виконання у зв’язку з відсутністю прибутку.

Незважаючи на законодавчу невизначеність цього питання, судова практика застосування частин третьої, п’ятої статті 20 Закону є сталою.

Застосовуючи зазначені приписи Закону, суди вважають, що

Закон не ставить в залежність сплату санкцій від наявності чи відсутності прибутку, а визначає лише порядок сплати штрафних санкцій. Для прикладу можна навести справу за позовом Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до приватного підприємства «Луганський завод сільськогосподарських деталей» про стягнення штрафних санкцій за нестворені робочі місця у 2003 році, при касаційному перегляді якої Вищий адміністративний суд України доводи відповідача щодо відсутності прибутку на підприємстві визнав безпідставними. Така позиція відповідає позиції Верховного Суду України, висловленій у справі за позовом Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче товариство «Темп Лтд Ко» про стягнення штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у 2003 році.

 

4. Висновки

Однією з вимог верховенства права, виведених Європейським судом з прав людини, є вимога про якість закону. Вирішуючи справу «Круслен проти Франції»,

Європейський суд зазначив, що словосполучення «згідно із законом» передбачає певну якість такого закону, вимагаючи, щоб він був доступним для особи, яка б могла передбачити наслідки застосування цього закону до себе.

Одним із напрямків удосконалення законодавства про соціальну захищеність інвалідів в Україні має бути чітке визначення в Законі не лише розміру штрафних санкцій за невиконання нормативу по створенню робочих місць, а й підстав для звільнення від такої відповідальності, наприклад, відсутність інвалідів в регіоні, в якому розташовано підприємство, ненаправлення інвалідів на підприємство для працевлаштування; вжиття роботодавцем всіх заходів по виконанню вимог законодавства щодо створення робочих місць для інвалідів тощо.

Виходячи з аналізу судової практики, для уникнення помилок, що допускаються судами при застосуванні статей 19, 20 Закону та з метою забезпечення однакової практики, судам слід враховувати таке.

1. У розумінні пункту 1, підпункту 3 пункту 4, пункту 9 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, частини дев’ятої статті 20 Закону, пункту 1 частини першої статті 3, пункту 4 частини першої статті 17 КАС

справи за позовами суб’єктів владних повноважень — відділень Фонду до роботодавців, що виникають із правовідносин за статтями 19, 20 Закону, є адміністративними.

2. Відповідно до статей 19, 20 Закону розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, розрахунок та сплата штрафних санкцій здійснюються наступного року за роком, в якому відбулося порушення нормативу. У зв’язку з цим

зазначені розрахунки здійснюються на підставі законодавства, чинного протягом звітного періоду, а їх сплата та подання звітності здійснюються на підставі законодавства, чинного на момент вчинення відповідних дій.

3. Виходячи із завдань Фонду стосовно здійснення контролю за виконанням підприємствами нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та сплатою ними адміністративно-господарських санкцій і пені (підпункт 3 пункту 4 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів),

фактом вчинення правопорушення є несплата адміністративно-господарських санкцій. З огляду на викладене, судам слід мати на увазі, що право звернення до суду виникає після встановлення факту несплати адміністративно-господарських санкцій у встановлений законом строк.

З 01.01.2006 до спірних правовідносин у зазначеній категорії справ застосовуються строки звернення до суду, визначені статтею 99 КАС з урахуванням вимог статті 103 КАС.

Стаття 250 Господарського кодексу України стосовно строків застосування адміністративно-господарських санкцій застосовується до правовідносин, які існували у 2003, 2004 роках.

4. Судам відповідно до статті 71 КАС належить у кожній справі всебічно перевіряти всі обставини справи. Зокрема, слід враховувати, що працевлаштуванню інваліда передує створення відповідачем робочих місць відповідно до встановленого нормативу та інформування органів працевлаштування про наявність вакантних місць.

Якщо відповідачем вжито всіх передбачених чинним законодавством заходів по забезпеченню працевлаштування інвалідів, на нього не може бути покладена відповідальність.

Окрім того, суди повинні з’ясовувати, чи спрямовувалися органами працевлаштування інваліди до роботодавців та причини їх непрацевлаштування.

5. При застосуванні Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві України (втратила чинність), Інструкції зі статистики кількості працівників (чинна з 01.01.2006) судам слід враховувати зміну строку направлення звітності відповідно з 1 лютого на 1 березня наступного після звітного періоду*.

* На величину показників середньооблікової кількості штатних працівників за рік строк направлення розрахунку за формою № 10-ПІ (річна) ніяким чином не впливає. —

Прим. ред.

6. Застосовуючи частину першу статті 19 Закону та вимоги зазначених Інструкцій, судам слід мати на увазі, що роботодавці при розрахунку кількості робочих місць повинні використовувати

штатну чисельність працівників за основним місцем роботи. До облікового складу штату працівників не включаються працівники, прийняті на роботу за сумісництвом. Працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори ставки, тобто оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа**. При цьому фактична тривалість роботи кожного інваліда на підприємстві впливає на показник*** кількості працюючих інвалідів у звітному періоді.

*

* До того ж відповідно до п.п.3.2.2 Інструкції зі статистики кількості працівників (чинна з 01.01.2006): «При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 цієї Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (пп. 2.5.8 — 2.5.9 Інструкції)». — Прим. ред.

*** Тут повинно бути «середньооблікової». —

Прим. ред.

7. Звернути увагу судів на те, що

Закон встановлює рівні умови господарської діяльності для всіх підприємств в аспекті дотримання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів та порядок його обчислення.

8. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.99 № 746/99

не розповсюджується на спірні правовідносини, які виникають між відділеннями Фонду та підприємствами, що обрали спрощену систему оподаткування.

9. При застосуванні частин третьої, п’ятої статті 20 Закону судам слід враховувати, що зазначені норми

не ставлять в залежність сплату санкцій від наявності чи відсутності прибутку, а вказують лише на порядок їх сплати.

З метою вдосконалення законодавства і судової практики щодо застосування статей 19, 20 Закону вважаємо, що викладені вище проблеми потребують детального і глибокого обговорення як науковців, так і практиків. У зв’язку з цим пропонуємо Довідку про результати вивчення та узагальнення судової практики застосування статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» обговорити на засіданнях судових палат, президії Вищого адміністративного суду України та направити для обговорення членам Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, Фонду соціального захисту інвалідів.

 

Суддя Вищого адміністративного суду України Н. Фадєєва
Науковий консультант відділу узагальнення судової практики Н. Богданюк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління законодавства та узагальнення судової практики В. Демченко
Начальник відділу узагальнення судової практики О. Головенкокоментар редакції

ВАСУ трактує питання працевлаштування інвалідів

 

Документ, що публікується, виявився дуже своєчасним сьогодні, коли у розпалі кампанія з подання роботодавцями до відділень Фонду соціального захисту інвалідів звітів за формою № 10-ПІ (річна) за 2007 рік, і у зв’язку з цим пов­ним ходом іде фактична перереєстрація роботодавців у відповідних відділеннях (від них вимагають подавати нові

заяви про реєстрацію за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 14.03.2007 р. № 98, яка вже публікувалася в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 53, с. 62, але для зручності ми наводимо її у цьому номері — див. після коментаря ).

Особливо доречна ця Довідка ВАСУ і тому що тепер, мабуть, немає особливого сенсу зупинятися на загальних питаннях виконання роботодавцями їх обов’язків із працевлаштування працездатних інвалідів на підприємствах та у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності: ми недавно зверталися до цієї теми у статті О. Хамайдюк «Праця інвалідів, які не досягли пенсійного віку» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 101, с. 25). У Довідці ВАСУ наведено аналіз проблемних питань щодо застосування норм законодавства із соціального захисту інвалідів, і оскільки вони є проблемними (більше того: такими їх визнав ВАСУ), уже з цієї причини корисно розібратися з цим у всіх подробицях, а крім того, будучи проблемними вони породжують судові спори, а отже, удвічі корисно ознайомитися із судовою практикою вирішення відповідних спорів, тобто, як ці проблемні питання трактують суди. Документ може здатися нетерплячому читачу надмірно великим, але це звична плата за ґрунтовність викладу, при цьому головне, що слід зазначити, — стиль викладу в ньому помітно доступніший, ніж зустрічається в більшості суддівських документів...

Зазначимо головні висновки, що містяться в цій Довідці.

По-перше, ВАСУ дійшов висновку про

компетенцію адміністративних судів розглядати справи за позовами відділень Фонду соціального захисту інвалідів про стягування штрафних санкцій та пені з роботодавців-порушників, а отже, і за позовами роботодавців до Фонду, наприклад, у зв’язку з обмеженням їх прав при поданні звітності.

По-друге, щодо питань обмеження строків пред’явлення судового позову (а в такому контексті звичайно ж роботодавців насамперед хвилює

граничний строк звернення з позовом до них відділень Фонду), ВАСУ визначив свою позицію як щодо колишньої практики застосування статті 250 ГКУ (з 01.01.2006 р. до правовідносин, що обговорюються, уже не застосовується, тому на цих моментах ми не зупинятимемось), так і стосовно сьогоднішнього стану речей. Якщо бути максимально лаконічним, то можна зазначити, що щодо несплати адміністративно-господарської санкції за недотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2007 році до роботодавця-порушника Фонд має право подати відповідний позов до адміністративного суду не пізніше 16 квітня 2009 року. Загалом, час у Фонду ще є...

По-третє і по-четверте, стосовно, мабуть, найболючіших для роботодавців питань — чи має бути обумовлено застосування адміністративно-господарської санкції до роботодавця, який не виконав норматив працевлаштування інвалідів, наявністю

вини останнього в тому, що норматив не було виконано, а також взаємопов’язаного з цим питання про неможливість виконання нормативу підприємствами з важкими чи специфічними умовами праці, у принципі неприйнятними для інвалідів, — то щодо цих питань ВАСУ в Довідці, що коментується, почав за упокій, а закінчив за здоров’я...

Цілком підтримуючи інвалідів працездатного віку в отриманні ними відповідних їх можливостям робочих місць (та коштів для гідного життя), ми завжди зазначали, що законодавець дуже спростив питання, закривши очі на специфіку підприємств окремих галузей, і якщо в самій ВР частка інвалідів найскладнішої нозології абсолютно без шкоди для продуктивності може перевалити за 100 %, то спроба дотримання нормативу тими ж транспортними підприємствами може призвести до того, що всьому апарату управління та обслуговуючому персоналу доведеться обзавестися інвалідськими книжками…

У значенні «за упокій»: у «констатуючій частині» своєї Довідки ВАСУ констатував актуальність «питання про необхідність законодавчого доопрацювання окремих положень Закону», але при цьому прямо визнав, що в контексті, що обговорюється,

законодавством не передбачено звільнення від відповідальності роботодавця за відсутності вини останнього. ВАСУ так само холоднокровно констатував, що «наразі на законодавчому рівні імперативно визначено єдиний для всіх роботодавців норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів та порядок його обчислення». Такої позиції жорстко дотримується сам Фонд соціального захисту інвалідів (про що ми неодноразово писали), і останнім часом вона переважає в судах...

Водночас у значенні «за здоров’я» у висновках, що завершують Довідку, а саме в пункті 4 цієї частини Довідки ВАСУ недвозначно заявив: «Якщо відповідачем вжито всі передбачені чинним законодавством заходи по забезпеченню працевлаштування інвалідів, на нього не може бути покладена відповідальність. Окрім того, суди повинні з’ясовувати, чи спрямовувалися органами працевлаштування інваліди до роботодавців та причини їх непрацевлаштування».

Ці слова настільки ж варті, щоб їх процитувати, наскільки й невизначені з точки зору їх статусу, тобто впливу на суддів...

По-п’яте, ВАСУ, по суті, позбавив платників єдиного податку надії на сприятливе (і мабуть, уже забуте) трактування законодавства, яке звільняло б їх від сплати адміністративно-господарської санкції за невиконання нормативу працевлаштування. Фонд соціального захисту інвалідів із завидною послідовністю відстоював жорстку позицію навіть у ті роки, коли її намагався оспорювати Держпідприємництва, а зараз і поготів...

По-шосте, кажучи про сплату адміністративно-господарської санкції та пені

за рахунок прибутку роботодавця, що залишився в його розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), а також про можливість у разі неможливості сплати стягнення таких сум шляхом звернення позову на майно боржника, ВАСУ чомусь навіть не згадує, що в минулі часи аналогічна норма, як правило, застосовувалася судами як «реабілітуюча», тобто збиткові підприємства завдяки цій нормі можна сказати, «як правило», уникали сплати відповідних штрафних санкцій (у колишній редакції) за невиконання нормативу з працевлаштування інвалідів. Симптоматично вже те, що ВАСУ, по суті, об’єднує різні норми — установлені відповідно частинами третьою та п’ятою ст. 20 Закону. Аналізуючи актуальну судову практику, ми вже неодноразово зазначали, що сьогодні відсутність прибутку в роботодавця, як правило, не рятує його від сплати адміністративно-господарської санкції і пені (цю позицію твердо відстоює Фонд соціального захисту інвалідів). Отже, якщо обговорювати тільки частину третю ст. 20 Закону, то розуміти її залишається просто: суми адміністративно-господарської санкції і пені не включаються до складу валових витрат платника податку на прибуток (що і так зрозуміло).

Олександр Голенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі