Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 54
Друк
Наказ від 31.05.2008 р. № 756

Міністерство фінансів України

 

Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку

 

Наказ від 31 травня 2008 року № 756

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 р. за № 539/15230

(витяг)

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки витяги з П(С)БО 2 та П(С)БО 25, а також в цілому П(С)БО 19, до яких унесено зміни згідно з цим наказом, наводимо нижче в кодифікованому вигляді.

Зміни у тексті виділено напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

4. Установити, що

Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку набирають чинності з 01.07.2008 .

<...>

Міністр В. Пинзеник

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 396/3689

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2008 року № 756)

(витяг)

 

Загальні положення

<...>

6. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства

у тисячах гривень без десяткових знаків.

<...>

 

Зміст статей балансу

<...>

20. У статті «Інші необоротні активи» наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні активи», крім гудвілу

який наводиться у рядку 065.

<...>

34. У статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.

У вписуваному рядку 231 «у т. ч. в касі» наводять суму наявної в касах підприємства готівки (як, у тому числі з рядка 230).

<...>

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 р. за № 499/3792

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2008 року № 756)

 

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об’єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття інформації про об’єднання підприємств та/або видів їх діяльності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи (далі — підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ).

3. Це Положення (стандарт) не застосовується до обліку часток у спільних підприємствах та до операцій щодо об’єднання підприємств та/або видів їх діяльності, які:

3.1. Поєднуються для створення спільного підприємства.

3.2. Перебувають під спільним контролем.

3.3. Поєднуються шляхом злиття

.

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Гудвіл

— перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання.

Дата придбання

— дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.

Дочірнє підприємство

— підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Дата угоди — дата досягнення домовленості між учасниками про об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності

.

Ідентифіковані активи та зобов’язання

— придбані активи та зобов’язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

Контроль

— вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності.

Материнське (холдингове) підприємство

— підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Немонетарні активи

— всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

Абзац десятий пункту 4 виключено

Дата обміну — дата придбання, якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності досягається в одній операції обміну. Якщо таке об’єднання здійснюється більш ніж за однією операцією обміну (зокрема, коли об’єднання здійснюється поетапно шляхом послідовного придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на яку кожна окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у бухгалтерському обліку

.

Об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності — поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання економічних вигод у інший спосіб. Поєднання може відбуватися шляхом приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів), прийняття зобов’язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності контролюється тією самою стороною (сторонами) до і після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є об’єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності

.

Абзац тринадцятий пункту 4

виключено

Справедлива вартість

— сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Частка меншості

— частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чисті активи

— активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань.

 

Облік придбання

5. Якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то, починаючи з дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов’язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання.

Гудвіл відображається у вписуваному рядку Балансу 065 «Гудвіл».

Порядок обліку та списання гудвілу, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213.

6. У разі придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі фінансових інвестицій.

7.

Об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності відображається в обліку за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності здійснюється шляхом передачі інших активів або прийняття на себе зобов’язання, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату обміну) активів або зобов’язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, збільшеної на суму витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням.

8. Придбані покупцем ідентифіковані активи, зобов’язання і непередбачені зобов’язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх справедливою вартістю, крім необоротних активів, утримуваних для продажу, які оцінюються за чистою вартістю реалізації. Справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань визначається у порядку, наведеному в додатку до цього Положення (стандарту). Коригування справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань, якщо це передбачено угодою про об’єднання, здійснюється протягом 12 місяців з дати придбання за умови, що сума коригування може бути достовірно визначена

.

9.

Якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань, а вартість окремих інвестицій поетапно порівнюється з часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов’язань, які придбані на кожному етапі.

10. Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак можливого зменшення його корисності в порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 35/10315.

11. Покупець визнає лише ті придбані ідентифіковані активи, зобов’язання і непередбачені зобов’язання, які були на дату придбання та якщо їх справедливу вартість можна достовірно оцінити

.

12. Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат.

13. Якщо на дату придбання або на дату обміну вартість частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання перевищує сукупність витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, то сума перевищення визнається доходом

.

14. Вартість частки чистих активів дочірнього підприємства, що належить меншості, відображається материнським підприємством за їх справедливою вартістю.

15. Відображена в бухгалтерському обліку на дату набрання чинності Змінами до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2008 № 756:

15.1. Вартість негативного гудвілу списується з одночасним коригуванням нерозподіленого прибутку.

15.2. Сума накопиченої амортизації гудвілу списується зі зменшенням його первісної вартості.

16. По гудвілу амортизація не нараховується.

17. Після об’єднання підприємств складається фінансова звітність кожним підприємством (індивідуальна) та материнським — за групу підприємств (консолідована)

.

Розкриття інформації про об’єднання підприємств

18. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося

об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, покупцем, вказуються:

18.1. Назва та загальна характеристика підприємств, що об’єдналися.

18.2. Дата об’єднання.

18.3. Інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об’єднаних підприємств

та/або видів їх господарської діяльності.

19. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося придбання підприємства (контрольного пакета акцій), наводиться інформація про:

19.1. Відсоток придбаних акцій з правом голосу.

19.2. Вартість

об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності і опис активів або зобов’язань, що надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати. У разі, коли емісія акцій відбувається на частину вартості об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, наводиться інформація про:

кількість випущених та фактично розміщених акцій (інших інструментів власного капіталу);

справедливу вартість таких акцій (інших інструментів власного капіталу) та обґрунтування її визначення

.

19.3. Характер і сума забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають в результаті придбання і визнані на дату придбання.

20. У примітках до фінансової звітності також зазначається інформація про зміни балансової вартості гудвілу з наведенням даних про балансову вартість гудвілу на початок і кінець року та розкриттям інформації про:

20.1. Накопичену суму втрат від зменшення корисності на початок і кінець періоду.

20.2. Визнаний за звітний рік гудвіл, за винятком гудвілу, що увійшов до групи вибуття, яка на дату придбання відповідала критеріям утримуваних для продажу активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 № 617, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за № 1054/8375.

20.3. Гудвіл, уключений до групи вибуття, яку класифікують як утримувану для продажу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

21. У примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про групи активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань придбаного підприємства та/або компонента підприємства, визнані на дату придбання, а також їх балансову вартість на дату балансу, що передує даті придбання

.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19

 

Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань

 

Об’єкти визначення справедливої вартості

Визначення справедливої вартості

1

2

1. Цінні папери

Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутності такої оцінки — експертна оцінка

2. Дебіторська заборгованість

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою за вирахуванням резерву сумнівних боргів та витрат на отримання дебіторської заборгованості в разі потреби. Дисконтування не здійснюється для короткострокової заборгованості, якщо різниця між номінальною сумою дебіторської заборгованості та дисконтованою сумою несуттєва (менше 5 % номінальної суми)

3. Запаси

 

3.1. Готова продукція і товари

Ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів

3.2. Незавершене виробництво

Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на завершення, реалізацію та надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку аналогічної готової продукції

3.3. Матеріали

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання)

4. Основні засоби

 

4.1. Земля та будівлі

Ринкова вартість

4.2. Машини та устаткування

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість — відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

4.3. Інші основні засоби

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

5. Нематеріальні активи

Поточна ринкова вартість. За відсутності такої вартості — оціночна вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації

6. Чисті активи або зобов’язання за пенсійними програмами з передбаченими виплатами

Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за вирахуванням справедливої вартості будь-яких активів пенсійної програми

7. Податкові активи та зобов’язання

Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які виникають унаслідок об’єднання підприємств

8. Поточні та довгострокові зобов’язання

Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися при погашенні заборгованості, визначеної за відповідними поточними відсотковими ставками. Дисконтування не здійснюється для короткострокових зобов’язань, якщо різниця між номінальною сумою зобов’язання та дисконтованою сумою є несуттєвою (менше 5 % номінальної вартості)

9. Обтяжливі контракти та інші

непередбачені зобов’язання

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті при погашенні зобов’язання, визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою

 

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 р. за № 161/4382

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2008 року № 756)

(витяг)

 

<...>

Звіт про фінансові результати

<...>

44. У статті «Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції» показується збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться в дужках.

<...>

Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків готової продукції суб’єкти малого підприємництва витрати, пов’язані з виробництвом (виготовленням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відображати в порядку,

наведеному в Методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 року № 422. Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції суб’єкти малого підприємництва витрати виробництва і собівартість виробленої готової продукції можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186.

<...>

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменкокоментар редакції

З 1 липня 2008 року: гудвіл — актив, що не амортизується, «негативний гудвіл» — дохід покупця, новий рядок у Балансі — 231

Наказом від 31.05.2008 р. № 756, що публікується (далі — Наказ № 756), Мінфін підкоригував чергову порцію національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Причому цього разу зміни внесено лише до трьох з них: П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Мінфіну від 31.03.99 р. № 87, П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», затвердженого наказом Мінфіну від 07.07.99 р. № 163, та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39. І якщо останній із названих стандартів піддався суто технічним правкам (наявне в абзаці п’ятому п. 44 П(С)БО 25 посилання на наказ Мінфіну від 30.09.98 р. № 196, який скасовано ще у 2003 ро ці, замінено на інший чинний сьогодні наказ цього відомства від 25.06.2003 р. № 422), то зміни та доповнення норм двох інших заслуговують на уважний розгляд.

Так, наказом № 756 у новій редакції викладено більшість пунктів П(С)БО 19, у результаті чого фактично встановлено відмінний від колишнього порядок обліку операцій з об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності. Значні корективи цього стандарту, що відбулися, безперечно, спрямовані на зближення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності та зумовлені насамперед прийняттям ще у 2004 ро ці МСФО (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу», який замінив однойменний МСФО (IAS) 22.

Стисло суть основних змін, які привнесено до П(С)БО 19, полягає в такому:

1) оновлено визначення терміна «

об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності» (п. 4 П(С)БО 19);

2) обумовлено, що

об’єднання може бути проведено декількома способами (п. 4 П(С)БО 19) та може являти:

— приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого;

— придбання всіх чистих активів (окремих чистих активів) іншого підприємства;

— визнання зобов’язань іншого підприємства;

— придбання капіталу іншого підприємства;

3) розширено список

операцій щодо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, до яких відтепер також не застосовуються норми цього Положення (п. 3 П(С)БО 19), а саме:

— для створення

спільного підприємства;

шляхом злиття;

4) визначено, як саме обліковувати

поетапне об’єднання (п. 4 П(С)БО 19);

5) уведено вимогу «виявлення» та

відокремленого відображення в обліку покупця непередбачених зобов’язань на дату придбання (звичайно, лише в разі, коли справедливу вартість таких зобов’я зань може бути достовірно оцінено) (пп. 8 і 11 П(С)БО 19);

6)

гудвіл визнається активом, що не амортизується (п. 16 П(С)БО 19). При цьому в момент первісного визнання гудвіл розраховується як і раніше, але, на відміну від колишніх вимог, він не амортизується згодом, проте періодично (на дату річного балансу, тобто щорічно) перевіряється на предмет наявності ознак можливого зменшення корисності в порядку, передбаченому П(С)БО 28 «Зменшення корисності», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2004 р. № 817 (п. 10 П(С)БО 19). Нагадаємо, що до внесених змін П(С)БО 19 приписував, щоб гудвіл амортизувався в процесі строку його корисного використання.

Тут дуже важливо відзначити, що в подальших звітних періодах

відновлювати раніше визнані втрати від зменшення корисності гудвілу у фінансовій звітності (тобто визнаний збиток) нормами оновленого П(С)БО 19 не передбачено. По суті, у цьому полягає основна відмінність перевірки на предмет зменшення корисності (знецінення) гудвілу від подібної перевірки на наявність ознак можливого зменшення корисності інших активів. На відміну від нового обмеження, установленого щодо зміни корисності гудвілу, за загальним правилом у випадку, якщо перестали існувати ознаки зменшення корисності активу, його корисність може бути відновлено шляхом відповідного (зворотного) збільшення балансової (залишкової) вартості. Але не гудвілу;

7)

скасовано термін «негативний гудвіл», а замість нього введено громіздке, але фактично рівнозначне за значенням: «перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності» (п. 13 П(С)БО 19);

8) змінено підхід до відображення

«негативного гудвілу», що виник на дату придбання або дату обміну, який тепер негайно має визнаватися покупцем як дохід (п. 13 П(С)БО 19);

9)

регламентовано списання з Балансу вартості раніше визнаного негативного гудвілу, відображеної в бухгалтерському обліку на дату набуття чинності наказом № 756, шляхом одночасного коригування нерозподіленого прибутку (п. 15 П(С)БО 19). Очевидно, що в цьому випадку робиться запис за дебетом субрахунку 192 «Негативний гудвіл» у кореспонденції з кредитом субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений»;

10) частка меншості зараз обов’язково повинна

оцінюватися за справедливою вартістю (п. 14 П(С)БО 19);

11)

змінено вимоги до інформації про об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, що підлягає розкриттю у примітках до фінансової звітності (розділ «Розкриття інформації про об’єднання підприємств» П(С)БО 19).

Щодо П(С)БО 2 «Баланс», то цей стандарт піддано наказом № 756 не таким масштабним змінам: у ньому підкориговано всього три пункти.

Сьогодні п. 6 П(С)БО 2 прямо приписує

відображати в Балансі активи, зобов’язання та власний капітал підприємства в тисячах гривень без десяткових знаків. Власне, ще в листі від 14.04.2006 р. № 31-34000-20-25/7725, відповідаючи на запит щодо одиниці вимірювання при заповненні фінансової звітності, Мінфін указав на необхідність наведення показників у всіх її формах у цілих тисячах гривень. На практиці ж, як відомо, органи статистики, як правило, приймали фінансову звітність, заповнену в тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми (пояснюючи цю вимогу встановленою методологією обробки статистичних спостережень та особливостями відповідного програмного забезпечення — власне, це програмне забезпечення без проблем «з’їсть» і показники без десяткових знаків після коми: для цього працівникам органу статистики доведеться після кожного показника просто додавати самостійно «,0»).

Унаслідок внесення наказом № 756 до п. 6 П(С)БО 2 відповідного застереження про одиницю вимірювання склалася дещо парадоксальна ситуація. Адже якщо підходити формально, то виходить, що в цілих тисячах слід заповнювати лише форму № 1 «Баланс», оскільки цього вимагає однойменний стандарт бухгалтерського обліку, що зазнав змін саме щодо цієї форми. А як же бути з усіма іншими формами фінансової звітності? Дійсно, адже на всіх них без винятку зазначено, що складаються вони в тисячах гривень (тільки для Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма № 1-м) та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) п. 1 П(С)БО 25 установлено обов’язок приведення його показників у тисячах гривень з одним десятковим знаком). Невже ще й до наказів від 31.03.99 р. № 87, від 29.11.2000 р. № 302 та від 19.05.2005 р. № 412, що визначили зміст та форми фінансової звітності підприємств (відповідно № 2 «Звіт про фінансові результати», № 3 «Звіт про рух грошових коштів», № 4 «Звіт про власний капітал», форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» та форму № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами») слід чекати змін? Чи не простіше було Мінфіну подібне застереження внести до одного стандарту — П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом від 31.03.99 р. № 87?

Проте, незважаючи на промах Мінфіну, оскільки саме він диктує правила, тепер усі форми фінансової звітності (звичайно, за винятком форм № 1-м і № 2-м) подаватимемо (й органам статистики у тому числі)

у цілих тисячах гривень без десяткових знаків (адже інакше не буде забезпечено повну співставність показників фінансової звітності). Зауважимо, що свою позицію з цього питання Держкомстат поки що офіційно не оприлюднив.

Наступне нововведення, привнесене наказом № 756 до П(С)БО 2, стосується доповнення форми № 1 «Баланс» ще одним вписуваним рядком:

приписано деталізувати показник рядка 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» наводячи суми наявної в касах підприємства готівки у вписуваному рядку 231 «у т. ч. в касі». Не аналізуватимемо мотивів, що спонукали Мінфін до введення цього рядка до Балансу (можна лише припустити, що викликано це бажанням в умовах інфляції, оцінити обсяг готівкової грошової маси, що зберігається в касах підприємств), головне — відповісти на запитання, що виникло: починаючи зі звітності за який звітний період слід до форми № 1 вписувати рядок 231 (запитання це не зайве, адже оскільки між рядками 230 і 240 порожніх рядків немає, доведеться виготовляти нові бланки!).

У п. 4 самого наказу № 756 установлено, що

зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку набувають чинності з 01.07.2008 р. А згідно зі ст. 13 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» баланс підприємства складається на кінець останнього дня кварталу (року). Цілком очевидно, що за перше півріччя звітного 2008 року Баланс складається станом на кінець 30 червня поточного року і відповідно — за правилами, установленими на цю дату. Отже, нові правила заповнення мають бути вперше застосовано тільки до Балансу, що складатиметься на 30.09.2008 р., і саме на цю дату має буде наведено у формі № 1 рядок 231 (за нашою інформацією, саме так вважають і фахівці Мінфіну, і фахівці Держкомстату).

До речі, у схожій ситуації, що виникла при поданні фінансової звітності за 2006 рік, коли наказом Мінфіну від 11.12.2006 р. № 1176 було викладено в новій редакції форми № 1, № 1-м і № 2-м, а сам зазначений наказ набув чинності з 1 січня 2007 року Мінфін та Держкомстат спільним листом від 17.01.2007 р. № 31-34000-10-8/579 та № 04/4—6/5 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 8, с. 5) роз’яснили, що фінансова звітність за 2006 рік складається за формою, установленою Мінфіном і

чинною на звітну дату — 31 грудня 2006 року. Підтверджено цю позицію було і пізнішим листом Мінфіну від 13.02.2007 р. № 31-34000-30-25/2773.

І, зрештою, уточнення, унесене до п. 20 П(С)БО 2, викликано змінами, яким піддалося П(С)БО 19. Через те, що змінився підхід до відображення в бухгалтерському обліку «негативного гудвілу» (сьогодні, повторимо, він зветься інакше та

визнається доходом), зазначені два стандарти у вписуваному рядку Балансу 065 «Гудвіл» приписують відображати винятково гудвіл. Зазначимо, що діє це правило також починаючи з 01.07.2008 р.

Тетяна Войтенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі