Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бюджетний облік. Новий порядок відкриття рахунків в органах Держказначейства

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 54
Друк
Стаття

Новий порядок відкриття рахунків в органах Держказначейства

 

Ця публікація є розширеним коментарем до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, який викладено в новій редакції.

Вікторія Матвєєва, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відповідно до

наказу Держказначейства від 08.05.2008 р. № 152 Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затверджений наказом Держказначейства від 02.12.2002 р. № 221 (далі — Порядок № 221), викладено в новій редакції. Цей документ набув чинності з 15.06.2008 р., крім положень, які регламентують відкриття рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ, які набувають чинності з 1 січня 2009 року.

 

Розширено сферу дії

Порядку

Оновлений

Порядок № 221 регламентує взаємовідносини при відкритті та закритті рахунків не тільки між органами Держказначейства та розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів, але й відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів, а також органами, що здійснюють контроль за справлянням платежів до бюджету, та органами місцевого самоврядування.

Тепер окремі структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів можуть відкривати не тільки

спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, що надійшли як плата за послуги, як було передбачено раніше, але й бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами.

 

Доповнено перелік бюджетних рахунків

Крім існуючих раніше видів бюджетних рахунків для операцій з бюджетними коштами, клієнти можуть відкривати в органах Держказначейства такі рахунки:

— рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів

місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;

— особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху грошових коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для

розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів.

 

Уточнено механізм відкриття рахунків

Зміни зачепили

розділ 3 Порядку № 221 , що стосується відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень. Тепер на початку бюджетного року територіальні органи Держказначейства після отриманні інформації про відкриті рахунки повинні надати її податковим та митним органам. Крім того, така інформація може надаватися й іншим органам, що здійснюють контроль за справлянням платежів до бюджету, а також відповідним фінансовим органам та/або виконавчим органам відповідних рад на їх вимогу.

Якщо раніше на підставі узагальненої інформації про відкриття рахунків органи Держказначейства складали

Переліки видів надходжень державного та місцевих бюджетів, що мобілізуються на відповідній території, то тепер складатимуть Переліки видів надходжень державного та місцевих бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території (додаток 2 до Порядку № 221). Ці переліки органи Держказначейства подають до своїх Головних управлінь, які проводять блокування рахунків за цими видами надходжень.

Згідно з

п. 5 розділу 3 Порядку № 221 у справах з оформлення рахунків, які формують Головні управління Держказначейства на свої структурні підпрозділи, повинні знаходитися такі документи:

— службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за надходженнями (

додаток 3 до Порядку № 221);

— переліки видів надходжень державного та місцевого бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території;

— картка із зразками підписів та відбитка печатки (

додаток 4 до Порядку № 221).

 

Уточнено порядок відкриття бюджетних рахунків для відокремлених структурних підрозділів

Унесено деякі зміни до порядку подання документів для відкриття рахунків відокремленим структурним підрозділом розпорядників бюджетних коштів, що не є юридичними особами і знаходяться на різних адміністративних територіях. Так, тепер

копію установчого документа (статуту, положення, засновницького договору), яка подається до органів Держказначейства відокремленим структурним підрозділом, може бути завірено не тільки нотаріально, але й розпорядником бюджетних коштів, до складу якого входить такий підрозділ.

Крім документів, що подавалися раніше, для відкриття бюджетного рахунка відокремленому структурному підрозділу необхідно подати

копії документів, що підтверджують його реєстрацію в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування, а також затверджений кошторис (за винятком видатків бюджетів, кошториси для яких не складаються). Причому кошторис не подається в разі відкриття таким клієнтам протягом бюджетного року спеціальних реєстраційних рахунків по обліку операцій з власними надходженнями бюджетних установ.

У разі якщо у відокремленого структурного підрозділу відсутні документи, перелічені в

пп. «б» — «г» п. 2 розділу 4 Порядку № 221, то вони разом з дозволом на відкриття рахунка подають копії таких документів безпосередньо розпорядника бюджетних коштів, до складу якого він входить. Таким підрозділам можуть відкриватися тільки спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, що відносяться до власних надходжень бюджетних установ.

Щодо решти клієнтів, яким відкриваються рахунки в органах Держказначейства, то для них перелік документів змін не зазнав. Мабуть, єдине уточнення стосується

одержувачів бюджетних коштів. Для них перелік документів, що подаються до Держказначейства для відкриття бюджетних рахунків, доповнено копією свідоцтва про держреєстрацію такого клієнта в органі, уповноваженому здійснювати держреєстрацію, яка повинна бути завірена таким органом (крім бюджетних установ) або нотаріально.

 

Нові вимоги до оформлення карток із зразками підписів

У

Порядку № 221 в окремому пункті 4 розділу 5 узагальнено інформацію, що стосується порядку оформлення картки із зразками підписів та відбитка печатки (далі — картка).

Для оформлення картки до органів Держказначейства разом із супровідним листом, підписаним особою, яка має право першого підпису, подаються такі документи:

— копії відповідних сторінок паспорта (1-а, 2-а сторінка та сторінка з пропискою) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, зазначених у цій картці. Копії таких документів повинні бути завірені їх підписами, а також відбитком печатки та словами «З оригіналом згідно»;

— копії наказів, протоколів, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці, завірені печаткою та підписом працівника відділу кадрів цієї установи.

До картки також додається перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені в ній особи (

додаток № 8 до Порядку № 221).

Перелік рахунків може переоформлятися в таких випадках:

— при переоформленні картки із зразками підписів та відбитка печатки;

— при відкритті/закритті рахунків клієнтів (подається за 10 робочих днів до закінчення кварталу, в якому було здійснено операції з відкриття/закриття рахунків).

При оформленні клієнтами карток із зразками підписів для проставляння на них зразків першого та другого підписів

забороняється використовувати факсиміле. Крім того, у картках та тимчасових картках, а також в інших документах, які подаються для відкриття рахунків, забороняється зазначати печатки, призначені для спеціальних цілей (наприклад, для пакетів, пропусків).

 

Змінився порядок закриття рахунків

Певні зміни, що стосуються порядку закриття рахунків, зазначено в

розділі 7 Порядку № 221.

По-перше, тепер Держказначейство закриває рахунки з обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів при дотриманні таких умов:

— відсутність на рахунках залишків коштів;

— відсутність у клієнтів бюджетної заборгованості;

— відсутність у поточному бюджетному періоді бюджетних призначень.

Щодо інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів, то вони закриваються на підставі службової записки про закриття рахунків, підписаної керівником структурного підрозділу Держказначейства.

По-друге, органи Держказначейства можуть самостійно закривати небюджетні рахунки у випадках, коли операції за цими рахунками не здійснювалися протягом попереднього бюджетного року і на них немає залишків коштів. Підставою для закриття таких рахунків також є службова записка.

І, по-третє, як визначено в

абзаці 3 п. 8 розділу 4 Порядку № 221, якщо в результаті реорганізації клієнта (злиття, приєднання, розділення, перетворення, виділення) зміни назви або підпорядкованості його ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), зазначений у статистичній довідці, не змінюється, то рахунки не закриваються. Необхідність закриття рахунків передбачено тільки в разі якщо при реорганізації клієнта змінюється його ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

 

Інші зміни

Оновлений

Порядок № 221 зобов’язує органи Держказначейства при відкритті або закритті рахунків (за винятком проведення цієї операції у зв’язку із закінченням або початком бюджетного року) протягом трьох робочих днів із дня проведення цієї операції повідомити про це в електронному вигляді відповідний податковий орган

Збільшено строки зберігання справ з оформлення рахунків: тепер справи з оформлення рахунків зберігаються в органах Держказначейства не 5, а 10 років з моменту закриття рахунків.

Крім того, змінено існуючі додатки, а також уведено нові

додатки № 3, № 8 і № 9 до Порядку № 221.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі