Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 55
Друк
Постанова від 18.06.2008 р. № 552

Кабiнет Мiнiстрiв України

 

Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди

 

Постанова від 18 червня 2008 р. № 552

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

Внести до Методики

оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 (ЗП України, 1995 р., № 12, ст. 276; Офіційний вісник України, 2003 р., № 1, ст. 23, № 52, ст. 2764), зміни*, що додаються.

* Зміни не публікуються, оскільки зазначену Методику наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін.

Зміни у тексті виділено напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 січня 2003 р. № 3)

Методика оцінки об’єктів оренди

 

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою від 18.06.2008 р. № 552)

 

Загальні положення

1. Відповідно до цієї Методики здійснюється оцінка майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, яке належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі — підприємств), що передається в оренду, а саме:

цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (машин, устаткування, інших облікових одиниць основних засобів, нематеріальних активів та інших цінностей, що виділяються у самостійний об’єкт оренди згідно із законодавством);

майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

2. Оцінка об’єктів оренди проводиться з метою визначення вартості таких об’єктів згідно з положеннями (національними стандартами) оцінки майна та цією Методикою з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку для відображення її в договорі оренди та використання під час розрахунку орендної плати.

3. У цій Методиці поняття «оцінка», «незалежна оцінка», «дата оцінки», «оцінювач», «договір на проведення оцінки майна» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України», а поняття «окреме індивідуально визначене майно», «дата інвентаризації», «передавальний баланс підприємства», «стандартизована оцінка» — у значеннях, наведених у Методиці оцінки майна, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669).

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному у законодавстві, що регулює процес оцінки майна та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі положеннями (національними стандартами) оцінки майна, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативними актами Фонду державного майна.

Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу

4. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться комісією, що утворюється органом, визначеним в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на підставі складеного на дату проведення оцінки передавального балансу, в якому відображені результати незалежної оцінки основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та оборотних матеріальних засобів (запасів).

До складу комісії з оцінки майна, що передається в оренду (далі — комісія), включаються в обов’язковому порядку представники орендодавця та органу, уповноваженого управляти зазначеним майном, а також можуть входити представники особи, що подала заяву про оренду.

Під час проведення оцінки визначається вартість майна, що:

передається в оренду;

надається орендареві на умовах кредиту;

передається на утримання або зберігання орендареві;

викуповується орендарем.

5. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться після закінчення підготовчого етапу, під час якого:

проводиться інвентаризація майна підприємства на визначену орендодавцем дату оцінки;

комісією на підставі поданих матеріалів інвентаризації визначається склад майна, що передається в оренду, на утримання або зберігання орендарю, надається орендареві на умовах кредиту, викуповується орендарем;

визначається суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання для проведення незалежної оцінки.

6. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться у такій послідовності:

укладення договору про проведення незалежної оцінки майна;

проведення незалежної оцінки основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів) відповідно до положень (національних стандартів) оцінки майна;

рецензування звіту про оцінку майна;

відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства з подальшим складенням передавального балансу;

проведення стандартизованої оцінки цілісного майнового комплексу на підставі даних передавального балансу і складення акта встановленого зразка (додаток 1

*);

* Додатки не публікуються. — Прим. ред.

рецензування і затвердження акта оцінки цілісного майнового комплексу.

7. Інвентаризація проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158, та положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

8. Належність майна до необоротних та оборотних засобів визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси», 12 «Фінансові інвестиції».

9. Одночасно з проведенням інвентаризації здійснюється у встановленому законодавством порядку аудиторська перевірка стану бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності на підприємстві, цілісний майновий комплекс якого або його структурного підрозділу передається в оренду.

10. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється станом на останнє число місяця, на яке проводиться інвентаризація майна та складається передавальний баланс. До 15 числа місяця, що настає після дати інвентаризації, комісії з інвентаризації подають протокол інвентаризації, передавальний баланс, затверджені керівником підприємства, та інші дані, необхідні для оцінки майна, до

комісії (зазначений строк може бути продовжений за рішенням орендодавця, але не більш як на 15 днів).

11. Вартість майна, що передається в оренду, визначається шляхом підсумовування всіх активів, які входять до цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, крім оборотних засобів та довгострокових фінансових інвестицій. Вартість основних засобів та нематеріальних активів визначається за результатами незалежної оцінки.

12. Вартість основних засобів, включаючи інші необоротні матеріальні активи, об’єктів незавершеного будівництва, невстановленого устаткування, нематеріальних активів, інших необоротних активів, що передаються в оренду, повинна бути приведена у відповідність з вимогами відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном. При цьому

незалежна оцінка основних засобів та нематеріальних активів є обов’язковою. Результати переоцінки погоджуються органом, уповноваженим управляти майном, що передається в оренду.

13. Вартість майна, що надається орендареві на умовах кредиту відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», визначається шляхом підсумовування балансової вартості цінних паперів і залишку коштів у касі, на розрахункових рахунках у банках, дебіторської заборгованості за вирахуванням кредиторської заборгованості.

Якщо кредиторська заборгованість перевищує суму залишку коштів у касі та на розрахункових рахунках у банках, суму дебіторської заборгованості, в кредит надаються лише цінні папери за балансовою вартістю, а у разі їх відсутності сума залишку коштів у касі та на розрахункових рахунках у банках передається орендареві для погашення кредиторської заборгованості підприємства без укладення договору кредиту на підставі внесення відповідної умови до договору оренди.

14. Вартість оборотних матеріальних засобів (запасів), що викуповуються орендарем, визначається за результатами незалежної оцінки.

З вартості

оборотних матеріальних засобів (запасів) , що викуповуються орендарем, вираховується кредиторська заборгованість, яка виникла у зв’язку з придбанням підприємством оборотних матеріальних засобів (запасів), у тому числі робіт і послуг, які включені у собівартість готової продукції, та залишків незавершеного виробництва, і не врахована під час визначення суми кредиту, що надається орендареві.

15.

Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється у 45-денний строк з дня затвердження протоколу про результати інвентаризації та завершується складанням акта встановленого зразка.

До акта оцінки додаються передавальний баланс, а також довідки про наявність на балансі підприємства майна, наведеного у розділі II акта оцінки із зазначенням назв, інвентарних номерів, балансової та залишкової вартості відповідних об’єктів.

Перший примірник матеріалів інвентаризації та оцінки зберігається у орендодавця, другий — у орендаря.

16. Акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається в оренду, затверджується керівником відповідного органу, визначеного у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

17. У разі коли орендодавцем структурного підрозділу є підприємство, акт оцінки затверджується керівником органу, уповноваженого управляти майном підприємства, структурний підрозділ якого передається в оренду.

18. У разі

виявлення майна, яке не відображене в матеріалах інвентаризації, на вимогу однієї із сторін договору оренди або органу, уповноваженого управляти цим майном, повинна бути здійснена дооцінка об’єкта оренди і внесені відповідні зміни до акта оцінки і відповідних договорів, укладених з орендарем.

 

Оцінка нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна

19. У разі оренди нерухомого майна здійснюється його незалежна оцінка. При цьому вартість робіт з оцінки оплачується за домовленістю сторін договору оренди.

Оцінка нерухомого майна проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій або спеціальній вартості. При цьому ринкова і спеціальна вартість визначаються відповідно до вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1995).

У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є орган, визначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», звіт про незалежну оцінку розглядається і рецензується зазначеним органом.

У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є підприємство, висновок про вартість майна затверджується органом, що уповноважений управляти майном такого підприємства.

Якщо органом, що управляє майном підприємства, є Кабінет Міністрів України, звіт про незалежну оцінку розглядається і рецензується Фондом державного майна.

Якщо для розрахунку орендної плати не передбачено здійснення незалежної оцінки нерухомого майна, може здійснюватися

стандартизована оцінка зазначеного майна відповідно до пунктів 20 та 21 цієї Методики.

20. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) за заявою підприємства-орендодавця комісією, що утворюється органом, уповноваженим управляти майном цього підприємства, здійснюється

стандартизована оцінка майна на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням всіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок.

За рішенням підприємства-орендодавця може також здійснюватися незалежна оцінка зазначеного майна. Вартість робіт з оцінки оплачується за домовленістю сторін договору оренди.

21.

Стандартизована оцінка нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна завершується складанням комісією акта його оцінки (додаток 2), який затверджується органом, який утворив комісію, а незалежна оцінка — складанням звіту про оцінку майна, який підписується оцінювачами, що безпосередньо її здійснювали, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

До акта додаються відомості розрахунку вартості нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду

(додатки 11 — 13 до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669), а також звіти про оцінку майна.

22. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), яке перебуває на балансі господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного фонду, здійснюється незалежна оцінка, а звіт про оцінку майна затверджується керівником відповідного органу, визначеного у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».коментар редакції

Оцінка об’єктів оренди здійснюється за оновленою Методикою

Цей документ зацікавить орендарів та орендодавців державного і комунального майна. Зазначені суб’єкти керуються Методикою оцінки об’єктів оренди (далі — Методика) стосовно майна, що передається в оренду, надається орендарю на умовах кредиту, передається на утримання та зберігання орендарю, а також викуповується орендарем.

Як зазначено в Методиці, оцінка майна провадиться з метою визначення вартості таких об’єктів для відображення її в договорі, а також для розрахунку розміру орендної плати. Загальновідомо, що орендна плата є однією з істотних умов договору оренди і тому орендарям та орендодавцям для достовірного визначення орендної плати без цього документа ніяк не обійтися.

Зупинимося на основних моментах документа, що коментується.

Як і раніше, оцінкою майна займається

спеціальна комісія, і залежно від того, яке саме майно (ЦМК, нерухоме майно чи індивідуально визначене майно) передається в оренду, Методика встановлює різні вимоги до складу комісії. При цьому уточнено, що оцінка ЦМК здійснюється комісією на підставі передавального балансу, складеного на дату проведення оцінки. У цьому документі має бути відображено результати незалежної оцінки основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та оборотних матеріальних активів (запасів). І якщо раніше Методика передбачала проведення оцінки на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням усіх переоцінок та дооцінок, то сьогодні ця норма збереглася тільки щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

Під час проведення оцінки комісія тепер визначає тільки вартість майна. Раніше на комісію покладався обов’язок визначати не лише вартість такого майна, а і його склад. Сьогодні ж склад майна, що підлягає оцінці, визначають під час проведення інвентаризації.

Варте уваги, що тепер у Методиці чітко визначено, яку

підготовчу роботу слід провести перед оцінкою майна:

— інвентаризацію майна на певну дату;

— визначення комісією складу майна, що підлягає оцінці;

— визначення суб’єкта оцінної діяльності — суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки.

Крім того, у п. 6 Методики докладно викладено

послідовність проведення оцінки об’єкта:

1) укладення договору щодо проведення незалежної оцінки майна;

2) проведення незалежної оцінки об’єктів;

3) рецензування звіту про оцінку майна;

4) відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства з подальшим складанням передавального балансу;

5) проведення стандартизованої оцінки ЦМК на підставі даних передавального балансу і складання акта оцінки (додаток 1 до Методики);

6) рецензування та затвердження акта оцінки ЦМК.

Змінився порядок визначення вартості майна, що передається в оренду:

— вартість такого майна визначається шляхом підсумовування всіх активів, що входять до ЦМК підприємства та його структурних підрозділів,

крім оборотних засобів і довгострокових фінансових інвестицій. При цьому вартість основних засобів та нематеріальних активів необхідно визначати виходячи з результатів незалежної оцінки;

— виключено норми, що передбачають обов’язкове проведення дооцінки об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких дорівнювала нулю, а також дооцінки оборотних матеріальних засобів (запасів). У разі якщо така переоцінка все ж таки здійснюватиметься, її результати необхідно погоджувати з органом, уповноваженим управляти таким майном.

Збільшено строки проведення оцінки ЦМК з 20 до

45 днів від дня затвердження протоколу про результати інвентаризації.

Тепер поговоримо про зміни стосовно оцінки нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна.

По-перше, стосовно майна, що передається в оренду, Методика передбачає проведення стандартизованої (раніше — самостійної) чи незалежної оцінки. У принципі, істотної різниці між самостійною та стандартизованою оцінками немає. Таку оцінку, як і раніше, здійснює комісія, створена органом, уповноваженим управляти майном такого підприємства, на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням усіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок. Результати оцінки оформляються

актом оцінки, що тепер затверджується органом, який створив таку комісію (раніше такий документ затверджувався керівником підприємства). Крім того, до акта додаються відомості розрахунку вартості нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду, форми яких наведено в додатках 11 — 13 до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 р. № 1891.

По-друге, з Методики вилучено норму, що встановлює різний порядок погодження звіту про вартість такого майна залежно від площі об’єктів: до 200 кв. м і понад 200 кв. м. Сьогодні все залежить від того, хто є орендодавцем нерухомого майна:

— якщо орендодавцем виступають

ФДМУ, його регіональні відділення та представництва; органи, уповноважені Верховною Радою АРК та органами місцевого самоврядування, то звіт про незалежну оцінку розглядають і затверджують зазначені органи;

— якщо орендодавцем є

підприємство, то висновок про вартість майна затверджується органом, уповноваженим управляти майном такого підприємства.

При цьому якщо органом, уповноваженим управляти майном підприємства, є КМУ, то звіт про незалежну оцінку розглядається та рецензується ФДМ.

Вікторія Матвєєва

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі