Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо форм квартальної фінансової звітності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 57
Друк
Роз'яснення

Щодо форм квартальної фінансової звітності

 

Роз’яснення Міністерства фінансів України від 20.06.2008 р.

 

У зв’язку з численними зверненнями щодо використання форм квартальної фінансової звітності повідомляється, що такі форми фінансової звітності затверджені в редакції наказів Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 (форма № 2 «Звіт про фінансові результати») і від 11.12.2006 № 1176 (форми № 1 «Баланс», № 1-м «Баланс», № 2-м «Звіт про фінансові результати»). Одночасно за наявності відповідних показників до зазначених форм фінансової звітності підприємства включають (вписують) такі рядки (статті).

 

Перелік додаткових (вписуваних) показників фінансової звітності

№ п/п

Назва показника

№ (розділу, рядка)

Підстава

пункти положень (стандартів) бухгалтерського обліку

наказ Міністерства фінансів України

1

2

3

4

5

Форма № 1 «Баланс»

1

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

16.2 ПБО2

05.03.2008 № 353

2

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

16.2 ПБО2

05.03.2008 № 353

3

Знос інвестиційної нерухомості

057

16.2 ПБО2

05.03.2008 № 353

4

Гудвіл

065

5 ПБО 19

25.11.2002 № 989

5

Необоротні активи та групи вибуття

IV. 275

36.1 ПБО 2

05.03.2008 № 353

6

Сума страхових резервів

415

45.1 ПБО 2

30.11.2000 № 304

7

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

45.1 ПБО 2

30.11.2000 № 304

8

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

45.2 ПБО 2

22.11.2004 № 731

9

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

45.2 ПБО 2

22.11.2004 № 731

10

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

60.1 ПБО 2

05.03.2008 № 353

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

11

У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

21 ПБО 3

11.12.2006 № 1176

12

У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

24 ПБО 3

11.12.2006 № 1176

13

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

14 ПБО 22

28.02.2002 № 147

14

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

32.1 ПБО 3, 4 розділу III ПБО 27

05.03.2008 № 353

15

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

32.1 ПБО 3, 4 розділу III ПБО 27

05.03.2008 № 353

16

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

18 ПБО 17, поз. 20 Порів. табл. наказ МФУ 14.12.2007 № 1413

28.12.2000 № 353 14.12.2007 № 1413

17

Забезпечення матеріального заохочення

226

<...> 1.2 розділу IV наказ МФУ № 1213

<...> 19.12.2006 № 1213 (у ред. 05.03.2008 № 353)

Форма № 1-м «Баланс»

18

Необоротні активи та групи вибуття

IV. 275

18.1 ПБО 25

05.03.2008 № 353

19

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

32.1 ПБО 25

05.03.2008 № 353

Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

20

У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

041

38 ПБО25

11.12.2006 № 1176

21

У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

132

39 ПБО25

11.12.2006 № 1176

22

Собівартість реалізованих товарів

140

45 ПБО 25

24.02.2001 № 101

23

Забезпечення матеріального заохочення

195

<...> 1.2 розділу IV наказ МФУ № 1213

19.12.2006 № 1213 (у ред. 05.03.2008 № 353)

Консолідована фінансова звітність

Форма № 1 «Баланс»

24

Гудвіл при консолідації

075

16 ПБО 20

30.07.1999 № 176

25

Накопичена курсова різниця

375

17 ПБО 20 12 ПБО 21

30.07.1999 № 176 10.08.2000 № 193

26

Частка меншості

385

13 ПБО 20

30.07.1999 № 176

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

27

Частка меншості

215

13 ПБО 20

30.07.1999 № 176

 

Розміщено:

http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=125721&cat_id=34931

 коментар редакції

Мінфін звів воєдино всі рядки, уписувані до форм проміжної фінансової звітності

Здається, Мінфін узяв за мету пригадати нарешті всі рядки, які у принципі може бути вписано до форм фінансової звітності. А те, що в розміщеному на сайті Мінфіну роз’ясненні, яке коментується,

відсутня згадка про новий вписуваний рядок 231 Балансу, можна тлумачити як ще одне підтвердження необхідності заповнення цього рядка тільки починаючи зі звітності за 9 місяців 2008 року.

Мало того, що вітчизняну фінансову звітність «втиснуто» у жорстко регламентовані форми (на відміну від міжнародних стандартів фінансової звітності, що висувають вимоги тільки до розкриття певних її статей і встановлюють мінімальний їх перелік), так ще перед її складанням потрібно простудіювати не тільки профільні П(С)БО (щодо проміжної фінансової звітності, про яку зараз ідеться, це П(С)БО 2 «Баланс» і П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», затверджені наказом Мінфіну від 31.03.99 р. № 87, а також П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39), а й усі інші П(С)БО — щоб не втратити цінну вказівку на обов’язок вписування того чи іншого рядка.

І якщо вже вітчизняна методологія фінансової звітності передбачає затвердження відповідних форм, то Мінфіну варто затвердити шаблони форм фінансової звітності, зафіксувавши в них всі без виключення рядки (у тому числі і вписувані сьогодні підприємствами самостійно). Але вже зараз назріла проблема втиснути всі необхідні рядки у граничні розміри паперового носія, а з кожним новим, регламентованим до відображення у звітності рядком, проблема тільки загострюватиметься. Вихід один: наприклад, у П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом від 31.03.99 р. № 87, прямо передбачити можливість невключення до форм фінзвітності статей, за якими відсутні показники (їх числові значення). Тоді підприємства змогли б складати фінансову звітність, включаючи до форм звітності та заповнюючи тільки ті рядки, які відображають специфіку виключно їх діяльності.

На сьогодні, на жаль, подібних приписів немає ні щодо Балансу (форми № 1 і № 1-м), ні щодо Звіту про фінансові результати (форми № 2 і № 2-м), ні щодо інших форм фінансової звітності.

Наші коментарі до заповнення вписуваних рядків проміжної фінансової звітності наведемо в табличній формі.

 

Форма звітності

Номер рядка

Примітка

1

2

3

Для підприємств, що визнали нерухомість інвестиційною

Форма № 1

055

Зміст статей та порядок заповнення цих рядків докладно висвітлено у статті «Бухоблікові новації-2008 (коментар до наказу Мінфіну № 353)» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28)

056

057

Для підприємств, що класифікували необоротні активи як утримувані для продажу, а також компонент яких вибув

Форма № 1

275

Питання відображення у звітності інформації про необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, та подання у формі № 2 єдиного показника за операцією фактичного вибуття компонента підприємства шляхом ліквідації або продажу висвітлено у статті «Бухоблікові новації-2008 (коментар до наказу Мінфіну № 353)» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28)

605

Форма № 1-м

275

605

Форма № 2

176

177

Для страховиків

Форма № 1

415

Зверніть увагу: показник вписуваного рядка 416 наводиться в дужках

416

Для операторів лотерей

Форма № 1

417

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку окремих операцій господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджені наказом Мінфіну від 01.10.2004 р. № 619

418

Для підприємств, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

Форма № 2

061

Усі аспекти методології обліку біологічних активів розглянуто в редакційному коментарі до П(С)БО 30 «Біологічні активи» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 102)

091

Форма № 2-м

041

132

Для підприємств державного та комунального секторів економіки

Форма № 2

226

Порядок створення, використання та відображення у звітності забезпечення матеріального заохочення описано в статті «Бухоблікові новації-2008 (коментар до наказу Мінфіну № 353)» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 30)

Форма № 2

195

Для підприємств, що формують консолідовану звітність та відображають результати об’єднання

Форма № 1

065

Починаючи зі звітності за 9 місяців 2008 року в цьому рядку Балансу наводяться дані виключно про позитивний гудвіл, оскільки так званий «негативний» гудвіл визнається тепер доходом. Докладно про це в редакційному коментарі до наказу Мінфіну від 31.05.2008 р. № 756 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 54)

075

Порядок заповнення зазначених рядків регулюється П(С)БО 20 «Консолідована звітність»

375

385

Форма № 2

215

Для підприємств, зобов’язаних оприлюднювати річну фінансову звітність

Форма № 2

165

При розкритті інформації цього рядка слід керуватися П(С)БО 22 «Вплив інфляції»

Для підприємств — платників податку на прибуток

Форма № 2

185

Тут зазначається дохід з податку на прибуток, визначений за правилами П(С)БО 17 «Податок на прибуток»

Для суб’єктів малого підприємництва

Форма № 2-м

140

Цей рядок заповнюють торговельні підприємства, оскільки вони згідно з нормами П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкти малого підприємництва» собівартість реалізованих товарів не включають до складу матеріальних витрат

 

Нагадаємо ще раз: підприємствами всі форми фінансової звітності (а не тільки Баланс) складаються в цілих тисячах гривень без десяткових знаків, за винятком суб’єктів малого підприємництва, які свої форми фінансової звітності складають у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Тетяна Войтенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі