Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік багаторічних зелених насаджень та витрат на їх утримання

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 23
Друк
Стаття

Облік багаторічних зелених насаджень та витрат на їх утримання

 

У цій статті поговоримо про облік таких об’єктів благоустрою, як багаторічні зелені насадження. Адже вони, будучи атрибутом як території перед фасадом підприємства, так і його виробничих та складських територій, виконують не тільки естетичну роль — створення гармонійного візуального середовища. Слід пам’ятати, що дерева, чагарники та газони — це насамперед своєрідний акумулятор кисню та захист від пилу і шуму.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

  

Багаторічні насадження як елемент благоустрою

Згідно зі

ст. 13 Закону про благоустрій території підприємств, установ, організацій, а також території, закріплені за ними на договірних умовах, належать до об’єктів благоустрою. При цьому до елементів благоустрою (ст. 21 Закону про благоустрій) віднесено і зелені насадження. Згідно з п. 2.1 Правил № 105 під зеленими насадженнями розуміються деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Утримувати такі об’єкти в належному стані є обов’язком підприємств (

ст. 18 Закону про благоустрій). Адже згідно з п. 5.5 Правил № 105 відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях є такі підприємства, установи та організації.

Отже, підприємства, керуючись

Правилами № 105, повинні проводити певний комплекс робіт з озеленення прилеглої території та належного її утримання. Зелені насадження на території промислових підприємств, складських територіях належать до зелених насаджень обмеженого користування.

Крім того, згідно зі

ст. 28 та п. 4 ст. 36 Закону про благоустрій заходи щодо озеленення території, яка належить підприємствам, установам, організаціям на правах власності чи праві користування, провадяться за рахунок коштів таких підприємств, установ, організацій*.

* Озеленення на об’єктах державної та комунальної власності фінансується за рахунок бюджетних коштів (пп. 2, 3 ст. 36 Закону про благоустрій).

Відповідно до

ст. 22 Закону № 1699 місцевими правилами забудови згідно з державними будівельними нормами встановлюються вимоги до озеленення та благоустрою територій. Рішення щодо благоустрою територій, прийняті органами місцевого самоврядування, є обов’язковими до виконання розміщеними на таких територіях підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Таким чином, на підставі норм перелічених вище документів можна говорити, що в деяких випадках заходи щодо озеленення мають обов’язковий характер. Тому, без обліку як самих зелених насаджень, так і витрат на їх утримання, підприємству не обійтися.

 

Облік створення багаторічних насаджень

Перелік робіт, що проводяться в процесі створення зелених насаджень, наведено в

розділі 8 Правил № 105. Крім того, підприємство при створенні багаторічних насаджень може скористатися Нормами висадки розсади квітково-декоративних рослин при створенні та ремонті квітників у населених пунктах, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.12.2007 р. № 198п. 2.3 цих Норм наведено норми висадки багаторічних квітково-декоративних рослин), а також Нормами висіву насіння газонних трав при створенні та ремонті газонів, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 01.02.2006 р. № 31.

Бухгалтерський облік

. Бухгалтерський облік операцій з озеленення залежатиме від вартості та очікуваного строку служби об’єкта зелених насаджень. При цьому підприємство має право визначитися, що вважати об’єктом обліку — кожне зелене насадження (дерево, кущ, газон, квітник — п.п. 14.1.2 Правил № 105), чи, наприклад, усі зелені насадження, що висаджено на визначеній ділянці (п. 4 П(С)БО 7). Наприклад, багаторічні насадження, висаджені на декількох ділянках прилеглої території, можуть обліковуватися підприємством як декілька окремих об’єктів.

Так, багаторічні зелені насадження можуть обліковуватися:

у складі МНМА (малоцінних необоротних матеріальних активів) — на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (якщо їх вартість не перевищує встановленого суб’єктом господарювання вартісного критерію, що розмежовує в бухобліку основні засоби і МНМА; до числа таких, наприклад, можна віднести недорогі багаторічні дерева та чагарники, газони);

у складі основних засобів — на субрахунку 108 «Багаторічні насадження» (якщо вартість багаторічних зелених насаджень (дерев, чагарників тощо) при цьому перевищує встановлений суб’єктом господарювання вартісний критерій, що розмежовує в бухобліку основні засоби і МНМА).

Амортизація таких об’єктів основних засобів, як багаторічні насадження, нараховується за тими самими правилами, що й амортизація будь-яких інших об’єктів основних засобів, тобто із застосуванням будь-якого з методів, передбачених

п. 26 П(С)БО 7. Строк корисного використання таких об’єктів визначається підприємством самостійно, виходячи з очікуваного періоду використання багаторічних насаджень у господарській діяльності підприємства.

Для об’єктів багаторічних насаджень, що обліковуються у складі МНМА згідно з

п. 27 П(С)БО 7, крім прямолінійного та виробничого методів нарахування амортизації, допускається нарахування амортизації одним з таких способів:

— у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, що амортизується, та решта 50 % вартості, що амортизується, — у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом;

— у першому місяці використання об’єкта 100 % його вартості, що амортизується.

Якщо

озеленення багаторічними насадженнями здійснюється в процесі будівництва об’єкта, витрати на таке озеленення згідно з п.п. 3.1.3 п. 3.1 розділу 3 Правил № 174 входитимуть до кошторисної вартості будівництва і відповідно в бухгалтерському обліку обліковуватимуться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (з подальшим формуванням після закінчення будівництва об’єкта або об’єктів основних засобів на рахунку 10 «Основні засоби»). При цьому залежно від того, як підприємством в обліку визнаватимуться споруджені об’єкти основних засобів (тобто буде прилегла до споруди озеленена територія вважатися окремим об’єктом основних засобів чи, наприклад, вона буде складовою частиною побудованого об’єкта), витрати на озеленення прилеглої території відображатимуться або на субрахунку 108 «Багаторічні насадження», або, наприклад, на субрахунку 103 «Будинки та споруди». Щоправда, у ситуації, коли заздалегідь передбачається, що строки корисного використання побудованого об’єкта та зелених насаджень, посаджених на території, прилеглій до такого об’єкта, є різними (наприклад, планується, що будівля прослужить довше, ніж зелені насадження), то, на наш погляд, краще віддати перевагу «окремообліковому» варіанту і витрати на озеленення все ж таки обліковувати на субрахунку 108 «Багаторічні насадження».

Податковий облік.

Як відомо, для відображення витрат в податковому обліку важливим є їх зв’язок з господарською діяльністю. Тому головне, щоб платник податків міг підтвердити зв’язок витрат з озеленення прилеглої території з господарською діяльністю. Для деяких суб’єктів господарювання (наприклад, закладів ресторанного господарства, готелів, торговельно-розважальних комплексів тощо) це не проблема. Озеленення території напряму пов’язано з їх госпдіяльністю, оскільки покликано привернути відвідувачів та створити їм усі умови для приємного відпочинку. Також безперешкодно відобразити витрати на озеленення в податковому обліку зможуть і ті підприємства, озеленення для яких передбачено місцевими правилами забудови або нормативною документацією.

Наведемо деякі норми законодавчих актів, які можуть стати в нагоді підприємству в обґрунтовуванні зв’язку витрат на озеленення з господарською діяльністю (табл. 1).

 

Таблиця 1

Вимоги законодавства в частині озеленення території

Норми, що містять вимоги до підприємств щодо озеленення виробничих територій

Нормативний акт

Юридичні особи

зобов’язані утримувати в належному стані території, надані їм на законних підставах. Якщо ділянку надано за договором оренди, у ньому бажано застерегти, хто здійснюватиме благоустрій прилеглої території

П.п. 1 п. 2 ст. 18 Закону про благоустрій

Роботодавці

повинні вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом зниження та усунення запиленості

Ст. 158 КЗпП

Атмосферне повітря на територіях суб’єктів господарювання, повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого або тимчасового перебування людей

має відповідати санітарним нормам. Суб’єкти господарювання при здійсненні своєї діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного повітря і повітря у виробничих приміщеннях, фізичного впливу на атмосферу

Ст. 19, 22 Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.94 р.
№ 4004-ХІІ

Суб’єкти господарювання

зобов’язані утримувати земельні ділянки та території, а також виробничі та інші приміщення (власні та орендовані) відповідно до вимог санітарних норм. У процесі експлуатації виробничих та інших приміщень власник (користувач) зобов’язаний створити безпечні та здорові умови праці і відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм, вживати заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього середовища

Фінансування робіт з планування окремих земельних ділянок, на яких фізичні чи юридичні особі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування або впорядкування територій, здійснюється, як правило, за рахунок коштів цих осіб

Абзац третій ст. 4 Закону № 1699

При розміщенні стаціонарних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на ділянках без твердого покриття вздовж їх фасадів проводиться

необхідний благоустрій

П. 27 Правил № 369

Територію підприємства потрібно озеленяти. На території підприємства, яке виділяє шкідливі речовини в атмосферу, не можна розміщувати деревинно-чагарникові насадження щільними групами та смугами, що сприяє накопиченню шкідливостей

П.п. 6 п. 2 частини ІІ Правил № 287

Відповідальними за збереження зелених насаджень та належний догляд

за ними на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях є такі підприємства, установи та організації

П. 5.5 розділу 5 Правил № 105

 

Якщо зв’язок таких витрат з госпдіяльністю довести неможливо, то витрати з озеленення території підприємство в податковому обліку не відображає, такі витрати матимуть місце тільки в бухгалтерському обліку.

Отже, зупинимося на ситуації, коли витрати на озеленення пов’язано з господарською діяльністю і відображатимуться підприємством у податковому обліку. З метою підтвердження зв’язку витрат на озеленення з господарською діяльністю незайвим буде видати наказ по підприємству про необхідність здійснення таких витрат. У ньому, наприклад, може бути застережено, що підприємство планує озеленити прилеглу територію для привернення більшої кількості відвідувачів та підвищення комфортності їх відпочинку, підвищення конкурентоспроможності, створення образного впізнання підприємства, зважаючи на проведення планових заходів щодо озеленення тощо.

Так, якщо прилегла територія озеленяється

багаторічними зеленими насадженнями, вартість яких не перевищує 1000 грн., то в податковому обліку багаторічні зелені насадження потраплять до складу «податкової малоцінки» (п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток). Їх вартість підлягатиме перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток з відображенням у рядку А7 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток. На думку податківців, згадані вище матеріальні цінності беруть участь у перерахунку до моменту їх уведення в експлуатацію і виключаються з перерахунку лише в частині, в якій такі об’єкти амортизуються в бухгалтерському обліку. Про це представники податкового відомства зазначали в консультації, опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 81, у журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 1 — 2. Зокрема, там було зазначено: якщо в бухгалтерському обліку застосовується 100 % метод амортизації МНМА, то в перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток такі МНМА беруть участь до моменту введення в експлуатацію. Якщо ж в бухгалтерському обліку використовується 50 % амортизації, то в момент уведення в експлуатацію з перерахунку виключається тільки 50 % балансової вартості таких МНМА.

А от

багаторічні зелені насадження зі строком використання понад 1 рік і вартістю понад 1000 грн. у податковому обліку буде віднесено до основних фондів групи 3. При цьому підприємство має право самостійно вирішити, що вважати в податковому обліку об’єктом основних фондів — усі зелені насадження, що висаджуються на одній ділянці, чи, наприклад, кожне зелене насадження окремо.

Утім, у деяких випадках (коли озеленення, наприклад, здійснюється в процесі будівництва об’єкта, після закінчення якого підприємство вирішує, що прилегла озеленена територія є складовою частиною побудованого об’єкта) витрати на озеленення прилеглої території підприємство в податковому обліку може віднести до об’єктів основних фондів групи 1.

Для обґрунтування втрат зелених насаджень, що не прижилися у процесі посадки, підприємство може скористатися

Нормативами № 32, в яких установлено норми приживлюваності дерев і кущів при проведенні робіт з озеленення.

Стосовно

ПДВ, що входить до вартості витрат на озеленення, то за умови, що придбані товари (послуги) буде використано платником податків в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, підприємство має всі підстави включити такі суми ПДВ до податкового кредиту (п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

Таблиця 2

Класифікація багаторічних насаджень у бухгалтерському та податковому обліку

№ з/п

Критерій

Об’єкти насаджень

Бухгалтерський облік

Податковий облік

1

2

3

4

5

1

Вартість об’єкта багаторічних зелених насаджень

не перевищує 1000 грн. (без урахування ПДВ)

Недорогі багаторічні дерева і чагарники, газони з багаторічною травою

Облік ведуть у складі

МНМА на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

Обліковуються як запаси. Причому в перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток вартість таких насаджень братиме участь до моменту їх уведення в експлуатацію і вилучаються з перерахунку в частині бухамортизації

2

Вартість об’єкта багаторічних зелених насаджень

перевищує 1000 грн. (без урахування ПДВ)

Багаторічні насадження: дерева, чагарники тощо)

Облік ведуть у складі

основних засобів на субрахунку 108 «Багаторічні насадження»*

Обліковуються у складі основних фондів групи 3

* Коли озеленення багаторічними насадженнями здійснюється в процесі

будівництва об’єкта, витрати на таке озеленення згідно з п.п. 3.1.3 Правил № 174 входитимуть до кошторисної вартості будівництва і відповідно в бухгалтерському обліку враховуватимуться на рахунку 15 «Незавершене капітальне будівництво». У подальшому витрати на озеленення прилеглої території відображатимуться на субрахунку 108 «Багаторічні насадження» окремо від витрат на будівництво об’єкта. Оскільки земля, будівлі та багаторічні насадження, розташовані на ній, є окремими необоротними активами, то в бухгалтерському обліку вони повинні відображатися окремо.

 

Приклад 1.

Підприємство ресторанного господарства проводить озеленення прилеглої території, а також літнього майданчика. Для цього придбано підприємством та висаджено працівниками ландшафтної студії:

— на ділянці 1(уздовж фасаду будівлі) — 14 саджанців хвойних багаторічних дерев (0,8 м) на суму 4620 грн. (у тому числі ПДВ — 770 грн.). З них
7 саджанців ялиці Кореани по 360 грн. (у тому числі ПДВ — 60 грн.) за 1 саджанець і 7 саджанців ялиці Конколор по 300 грн. (у тому числі ПДВ — 50 грн.) за 1 саджанець. Роботи з висадки склали 2160 грн. (у тому числі ПДВ — 360 грн.);

— на ділянці 2 (навкруги літнього майданчика) — живопліт на суму 4800 грн. (у тому числі ПДВ — 800 грн.) — по 240 грн. за погонний метр (у тому числі ПДВ — 40 грн.). Роботи з висадки склали 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.);

— на ділянці 3 (уздовж тильної сторони будівлі) — трава газонна для тіньових місць — 1 кг за ціною 66 грн. за кілограм (у тому числі ПДВ — 11 грн.). Роботи з розбиття газону (30 кв. м) склали 1080 грн. (у тому числі ПДВ — 180 грн.).

Вартісний критерій, що розмежовує в бухобліку основні засоби і МНМА, установлено підприємством у розмірі 1000 грн.

 

Таблиця 3

Облік багаторічних зелених насаджень

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Оприбутковано посадковий матеріал:

— кущі для живоплоту

152

631

4000

—*

— саджанці ялиці (за кожним саджанцем: 7 шт. х 300 грн. та 7 шт. х 360 грн.)

153

631

3850

—**

— насіння трави газонної

208

631

55

—**

153

208

 

 * Відбувається збільшення балансової вартості основних фондів групи 3 (п.п. 8.3.5 Закону про податок на прибуток).

** Якщо оприбуткування посадкового матеріалу, зокрема саджанців ялиці, насіння трави газонної, і безпосередньо висадка (розбиття газону) здійснюється в різних звітних періодах, то витрати на такий посадковий матеріал в періоді придбання потраплять до перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток через рядок А1 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток. У періоді, в якому буде проведено роботи з висадки (розбиття газону), однак об’єкти озеленення ще не буде введено в експлуатацію, вартість їх створення з урахуванням насіння слід відобразити в рядку А7 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток. Якщо оприбуткування посадкового матеріалу та висадка (розбиття газону) відбувається в одному звітному періоді, то вартість об’єктів МНМА відразу потрапить до перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток через рядок А7 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

 

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1581

3

Перераховано оплату постачальнику за посадковий матеріал

631

311

9486

4

Виконано роботи ландшафтною студією:

— з висадки ялиць

153

631

1800

— зі створення живоплоту

152

631

2000

— з розбиття газону

153

631

900

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

940

6

Перераховано оплату ландшафтній студії

631

311

5640

7

Об’єкти багаторічних зелених насаджень уведено в експлуатацію:

— ялиця (облік окремо за кожною)

112

153

5650

—*

— живопліт

108

152

6000

— газон

112

153

995

—*

* Згідно з обліковою політикою підприємства амортизація за МНМА нараховується в розмірі 100 % при введенні в експлуатацію, тому вартість газону на цю дату виключається з перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

  

Утримання та ремонт багаторічних насаджень

Бухгалтерський облік.

Витрати на підтримання об’єктів зелених насаджень у належному стані та витрати на проведення їх ремонтів, у процесі яких об’єкту озеленення повертатимуться первісні якості, у бухгалтерському обліку згідно з п. 15 П(С)БО 7 відносяться до витрат діяльності. Як правило, у підприємств такі витрати знайдуть своє відображення на рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».

А от

витрати на поліпшення (модернізацію) об’єктів зелених багаторічних насаджень, результатом яких є збільшення в майбутньому економічних вигод (наприклад, розширення газону або розарію, збільшення площі живоплоту), згідно з п. 14 П(С)БО 7 збільшуватимуть первісну вартість об’єктів, що поліпшуються.

Податковий облік.

Витрати на утримання багаторічних зелених насаджень (які використовуються підприємством в господарській діяльності) у належному стані, а також витрати на ремонт малоцінних багаторічних насаджень відносяться до валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Щодо

витрат на ремонт та інші поліпшення багаторічних зелених насаджень, які значаться у складі основних фондів групи 3, то вони враховуватимуться в податковому обліку як «ремонтні витрати» в порядку, установленому п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток: у межах 10 % ліміту відносяться на валові витрати, понад 10 % (та за його відсутності) збільшать балансову вартість групи 3.

Перелік заходів, що належать до утримання, а також до ремонту об’єктів зелених насаджень, і порядок їх проведення, наведено в

розділах 9 і 13 Правил № 105. Аналогічний перелік заходів при проведенні зазначених вище робіт містить і Порядок № 154. Причому вимоги останнього документа стосуються виключно організацій, що займаються ремонтом та експлуатацією об’єктів міського благоустрою, проте цей документ може бути корисний і решті підприємств.

 

Таблиця 4

Класифікація заходів щодо ремонту та утримання зелених насаджень

Роботи при капітальному ремонті


(п.п. 13.1.1 розділу 13 Правил № 105, додаток 1 до п.1.4 Порядку № 154 )

Роботи при поточному ремонті

(п.п. 13.2.1 розділу 13 Правил № 105, додаток 3 до п.1.6 Порядку № 154 )

Утримання зелених насаджень у належному стані

(розділ 9 Правил № 105, додаток 5 до п.1.8 Порядку № 154)

— відновлення газонів, квітників і розаріїв із садінням квіткової розсади та саджанців троянд, у тому числі з додаванням землі, мінеральних та органічних добрив;
— омолоджування старих дерев і кущів, знешкодження омели та лікування дупел;
— видалення дерев і кущів. Заміна у плановому обсязі засохлих та пошкоджених дерев і кущів, садіння нових дерев і кущів, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі, заміна рослинного ґрунту в садивних ямах із внесенням мінеральних добрив;
— роботи, пов’язані з відновленням родючості ґрунту на земельних ділянках, на яких розміщені зелені насадження;
— улаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водопроводу із заміною зношених труб та водопровідної арматури

— підсипання ґрунту, підсівання газонів (до 25 % загальної площі) та садіння багаторічних квіткових рослин у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами (підготовка ґрунту, вирівнювання, садіння, полив);
— видалення окремих засохлих чи фаутних* дерев і кущів;
— садіння нових окремих дерев і кущів до 10 % загальної чисельності наявних дерев і кущів на об’єкті;
— знешкодження омели;
— зміцнення укосів дерном;
— ремонт поливального водопроводу з незначною заміною труб (до 10 % загальної довжини водопроводу)

догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізування крон дерев і кущів, вирізування сухих сучків та віття, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв’язування кущів неморозостійких порід, обрізування живоплоту (газонного бордюру), видалення аварійних дерев;
догляд за газонами: підсівання газонів окремими ділянками, укладка дерном окремими ділянками, прочісування газонів граблями, підживлення газонів та поливання, прополювання, скошування трави, збирання та вивезення скошеної трави, сміття та опалого листя;
догляд за квітниками: облаштування квітників з усіма видами супутніх робіт (поливання, прополювання, розпушення ґрунту, щеплення та видалення відповідних суцвіть, прибирання стебел з квітників, штикування на зиму), підстригання килимових рослин, розкриття багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлення, підв’язування рослин, укриття рослин на зиму, викопування та зберігання цибулинних і бульбових

* Фаутне — дерево з пошкодженнями та дефектами стовбура різного походження.

 

Приклад 2.

Підприємством вжито заходів щодо підтримання в належному стані зелених насаджень: ландшафтно-упоряджальною організацією виконано роботи з декоративного підстригання живоплоту — на суму 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.).

Проведено роботи з відновлення газону — підсіяно траву газонну для тіньових місць (55 % загальної площі газону):

— вартість використаного посадкового матеріалу (трави газонної) 36 грн. (у тому числі ПДВ — 6 грн.);

— вартість робіт ландшафтної організації з відновлення газону — 600 грн. (у тому числі ПДВ — 100 грн.). Оскільки підсіювання газону складає 55 % загальної площі газону, то проведення таких робіт класифікується як капітальний ремонт об’єкта зеленого насадження.

  

Таблиця 5

Облік витрат на утримання і ремонт багаторічних насаджень

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

Проведено роботи з утримання живоплоту в належному стані

1

Надано послуги ландшафтної організації з декоративного підстригання живоплоту

92

631

1500

1500

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

300

3

Оплачено рахунок сторонньої організації

631

311

1800

Проведено капітальний ремонт газону

4

Придбано насіння трави газонної для підсівання газону

208

631

30

30

5

Передано насіння для підсівання

92

208

30

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

6

7

Перераховано оплату за насіння трави газонної

631

311

36

8

Виконано роботи з підсівання газону ландшафтною організацією

92

631

500

500

9

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

100

10

Перераховано оплату ландшафтної студії

631

311

600

 

Багаторічні насадження на орендованій ділянці.

Це стосується підприємств, що орендують будівлі, та мають намір при цьому вживати заходів щодо озеленення прилеглої території. Доцільно, щоб таку можливість було їм надано договором оренди, тобто щоб орендодавець дозволяв проводити орендарю такі заходи. При цьому в договорі також бажано застерегти порядок передачі орендодавцю вже озелененого об’єкта після закінчення строку оренди (тобто уточнити, проводиться така передача з компенсацією орендодавцем орендарю витрат на озеленення чи без такої).

Вирубка (видалення) багаторічних насаджень.

Видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території населених пунктів здійснюється за рішенням органу державної виконавчої влади (виконкому) на підставі ордера (п. 3 Порядку вирубки насаджень).

Згідно з

п. 4 Порядку вирубки насаджень підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява юридичної чи фізичної особи про видалення зелених насаджень.

Компетентний орган протягом трьох днів після надходження заяви затверджує склад відповідної комісії. До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, а також інших зацікавлених організацій.

Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, які підлягають вирубці, за зразком, затвердженим Мінбудом.

Акт (форму наведено в

додатку 1 до наказу № 302) складається в чотирьох примірниках і подається на погодження до територіальних органів Мінприроди у триденний строк. Три примірники погодженого акта повертаються комісії, по одному з яких передаються власнику (користувачу) земельної ділянки та заявнику.

Одержувати ордер не потрібно, якщо:

— балансоутримувач здійснює вирубку аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об’єкті благоустрою на підставі акта обстеження зелених насаджень;

— видалення зелених насаджень здійснюється в процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян або майну громадян та/або

юридичних осіб. Акт обстеження оформлюється згодом;

— видалення зелених насаджень на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці. Таке видалення здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

Крім того, за вирубку (видалення) зелених насаджень може встановлюватися плата згідно з

постановою КМУ «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів» від 08.04.99 р. № 559.

У разі вирубки (видалення) об’єкта багаторічних зелених насаджень таку операцію буде відображено в обліку як звичайне списання основних засобів (основних фондів групи 3). Вирубка зелених насаджень, які не належать до основних фондів, відображається тільки в аналітичному обліку. В обліку їх вартість уже віднесено до витрат у момент садіння (уведення в експлуатацію).

На завершення варто зазначити ще деякі моменти, що стосуються зелених насаджень. Так,

розділ 14 Правил № 105 передбачає, що власники або користувачі земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, зобов’язані мати паспорт об’єкта (благоустрою, території підприємства, на якому розташовані зелені насадження).

Такий паспорт складається за матеріалами інвентаризації зелених насаджень, що проводиться згідно з

п. 1.4 Інструкції № 226 бюро технічної інвентаризації, підприємствами, організаціями, які мають на це право за погодженням з виконавчими органами міських, селищних, сільських рад один раз на п’ять років (з квітня по жовтень). Інвентаризація передбачає:

— визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежинами тощо;

— визначення кількості дерев та чагарників за видами насаджень, породами, віком, діаметром на висоті 1,3 м стовбурів дерев та стану їх утримання;

— визначення вартості об’єкта в цілому та його окремих ділянок;

— своєчасне внесення змін, які відбулися в зелених насадженнях, до креслення, технічних паспортів об’єктів зеленого господарства та зведених даних про зелені насадження населеного пункту.

Власник або користувач земельних ділянок, підприємство, організація, установа, на території яких розміщено зелені насадження,

визначають на конкурсних засадах виконавця робіт з інвентаризації та укладають з ним договір на виконання робіт (п. 2.1 Інструкції № 226).

Паспорт об’єкта затверджується власником або користувачем земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, і підписується виконавцем робіт з інвентаризації.

Дані паспорту заносяться до облікових бухгалтерських документів власників або користувачів земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження. Копія паспорта передається до виконавчих органів міських, районних, селищних та сільських рад для складання реєстру зелених насаджень.

Крім того, власники або користувачі земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, щорічно повинні вносити до облікових документів дані про зміни, які відбулися на об’єктах або земельних ділянках, де розташовані зелені насадження, за цей період.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі