Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 24
Друк
Наказ від 14.02.2008 р. № 39

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

Наказ від 14 лютого 2008 року № 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2008 р. за № 184/14875

(витяг)

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та з метою удосконалення порядку обчислення та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 № 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за № 30/5221 (зі змінами), що додаються.

<...>

Міністр Л. Денисова

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2008 р. № 39

Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

ареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2008 р. за № 184/14875

 

1.

Пункт 2.3 доповнити абзацами четвертим — п’ятим такого змісту:

«Страхові внески на випадок безробіття не утримуються із заробітної плати осіб, які досягли пенсійного віку (чоловіки — 60 років, жінки — 55 років), право на пенсію яких не потребує підтвердження. Для всіх інших осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, страхові внески на випадок безробіття не утримуються з дня подачі роботодавцю заяви про звільнення від сплати страхових внесків та копії пенсійного посвідчення.

У разі, якщо особа має право на пенсію, але не звертається за її призначенням, вона подає роботодавцю заяву про звільнення від сплати страхових внесків та довідку органу, що призначає пенсію за місцем проживання такої особи, про наявність права на пенсію за віком або за вислугу років».

2.

У другому реченні пункту 3.1 слова «відповідний запис до журналу обліку платників страхових внесків» замінити словами «відповідні записи до журналу обліку страхувальників з моменту набуття статусу платника страхових внесків до Фонду».

3.

Пункт 3.6 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«Повідомлення про взяття на облік як платника страхових внесків також може бути вручено особисто під підпис уповноваженій посадовій особі юридичної особи або фізичній особі».

4.

Абзац другий пункту 3.8 викласти в такій редакції:

«У разі встановлення заборгованості платника, державна реєстрація якого скасовується, центр зайнятості складає у трьох примірниках в довільній формі довідку про його заборгованість за платежами до Фонду, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, другий — правонаступнику (якщо він визначений), третій — відповідному органу державної реєстрації».

5. У

пункті 5.4:

слова «Кабінетом Міністрів України»

виключити та доповнити пункт словами «що встановлюються щороку на рівні п’ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» для працездатних осіб»;

доповнити

абзацом другим такого змісту:

«Нарахування страхових внесків на оплату щорічної відпустки, період якої більше одного місяця, здійснюється за ставкою, що діє на момент її нарахування, окремо за кожний місяць, виходячи з максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до Фонду, встановленої законодавством у цих місяцях».

6.

Пункт 6.7 доповнити абзацами четвертим — п’ятим такого змісту:

«Якщо платник страхових внесків до Фонду припустився в Розрахунковій відомості помилки за минулі звітні періоди та виявив їх самостійно, то він повинен відкоригувати такі показники у наступному звітному періоді та самостійно сплатити суми донарахованих внесків (недоїмки) та пені, якщо такі є.

У тому випадку, коли роботодавець самостійно до початку перевірки виявив помилки, правильно донарахував страхові внески, нарахував пеню та перерахував до Фонду відповідні суми, то на такого роботодавця штраф не накладається».

7.

Абзац перший пункту 7.2 після слова «організаціях» доповнити словами «та у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників».

8.

Пункт 7.4 викласти в такій редакції:

«7.4. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках і підписується особами, які проводили перевірку, керівником і головним бухгалтером страхувальника. Один примірник акта передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру страхувальника, інший залишається в центрі зайнятості, який проводив перевірку.

В акті зазначається: за який період проведено перевірку, які виявлено порушення при нарахуванні і сплаті страхових внесків.

У разі виявлення під час перевірки простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків (недоїмки) вони донараховуються та стягуються з нарахуванням пені та накладанням штрафу.

До винних у порушеннях посадових осіб застосовується адміністративна відповідальність у порядку, визначеному Інструкцією з оформлення органами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженою постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24.04.2003 № 196, зареєстрованою в Мін’юсті 21.05.2003 за № 382/7703.

Рішення про стягнення простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових внесків (недоїмки), пені та штрафу (додаток 7) (далі — рішення), приймається керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його заступником за місцезнаходженням (місцем проживанням) платника страхових внесків на підставі акта перевірки.

Рішення приймається, якщо загальна сума недоїмки, пені та штрафу складає не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, та протягом п’яти робочих днів направляється роботодавцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Якщо до дня прийняття керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його заступником рішення платник самостійно сплатив всю суму виявлених під час перевірки своєчасно не сплачених чи сплачених не в повному обсязі страхових внесків, пені та штрафу, узгодження розрахунку зазначених сум здійснюється на підставі документів, що підтверджують сплату заборгованості, без винесення рішення.

Роботодавець протягом десяти робочих днів, наступних за днем одержання рішення, зобов’язаний сплатити суми недоїмки, пені та штрафу або оскаржити рішення у встановленому порядку.

Якщо роботодавець відмовився від отримання рішення, воно вважається врученим з дня отримання повідомлення про вручення поштового відправлення з відміткою про відмову в його отриманні.

У разі, якщо відділення поштового зв’язку не може вручити роботодавцю рішення через відсутність уповноважених осіб за місцезнаходженням (місцем проживання) платника страхових внесків або зміну місцезнаходження (місця проживання) без повідомлення центру зайнятості, рішення розміщується на інформаційному стенді для роботодавців у приміщенні центру зайнятості. При цьому день розміщення такого рішення вважається днем його отримання платником.»

9. У

пункті 7.5:

у першому реченні абзацу першого слова «та фінансових санкцій»

замінити словами «пені та штрафу»;

в абзаці четвертому слова «донарахованих сум страхових внесків та застосування фінансових санкцій»

замінити словами «простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових внесків (недоїмки), пені та штрафу».

10.

Абзац другий пункту 9.1 після слів «страхувальники сплачують суму» доповнити словами «простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, суми».

11.

Пункт 9.2 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«Повторним вважається порушення, що скоєне роботодавцем протягом року з моменту виявлення попереднього порушення».

У зв’язку з цим абзац другий

вважати абзацом третім.

12.

Пункт 9.4 доповнити абзацами сьомим — десятим такого змісту:

«Пеня не нараховується та не накладається штраф на прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків у разі введення мораторію на задоволення вимог кредиторів у зв’язку з порушенням господарським судом справи про банкрутство платника відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Дія мораторію щодо нарахування пені та накладання штрафу на боржника припиняється з дня припинення господарським судом провадження у справі про банкрутство.

У разі, якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то при наступній перевірці платника:

пеня не нараховується на суму недоїмки, зафіксовану у рішенні суду про її стягнення на користь центру зайнятості, що набрало законної сили;

пеня нараховується, якщо за період з кінця попередньої перевірки до моменту винесення судом рішення про стягнення виникає нова недоїмка».

13.

Додаток 6 до пункту 6.7 та додаток 7 до пункту 7.4 Інструкції викласти в новій редакції, що додається.*

* Додатки 6 та 7 не публікуються.

— Прим. ред.

Начальник фінансового управління Державного центру зайнятості
О. Сновидович

Начальник юридичного управління Державного центру зайнятості
О. Тарасенкокоментар редакції

Внески до Фонду страхування на випадок безробіття: що змінилося в Інструкції № 339

Наказом, що коментується, унесено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339.

Зупинимося на найцікавіших змінах.

1. Нагадаємо, що згідно зі ст. 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III страхові внески до Фонду страхування від безробіття

не утримуються із суми зарплати працівників, які одержують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також осіб, які досягли встановленого законом пенсійного віку.

До Інструкції № 339 унесено зміни, що роз’яснюють порядок практичного застосування зазначеного положення Закону № 1533.

Так, із зарплати осіб, які досягли пенсійного віку (чоловіки — 60 років, жінки — 55 років), внески не утримуються без надання будь-яких довідок чи документів, оскільки їх право на пенсію не підлягає підтвердженню.

Із зарплати осіб, які одержують пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах, або пенсію за вислугу років, соцвнески до фонду страхування на випадок безробіття не утримуються з дня подання роботодавцю заяви про звільнення від сплати страхових внесків та копії пенсійного посвідчення.

Із зарплати осіб, які мають право на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах, або пенсію за вислугу років, але не звернулися за її отриманням, з дня подання роботодавцю заяви про звільнення від сплати страхових внесків та довідку органу, який призначає пенсію за місцем проживання такої особи, про наявність права на пенсію за віком або за вислугу років.

2. Пункт 5.4 Інструкції № 339 доповнено положенням, згідно з яким нарахування страхових внесків на оплату щорічної відпустки, період якої більше одного місяця, здійснюється за ставкою, що діє на момент її нарахування, окремо за кожний місяць, виходячи з максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої сплачуються внески до Фонду, установленої законодавством у цих місяцях.

Слід зауважити: якщо бухгалтер нараховує так звані «перехідні» відпускні в місяцях, на які вони припадають, то проблем з обкладенням сум відпускних внеском до Фонду страхування від безробіття не виникне. А от для бухгалтерів, які нараховують усю суму «перехідних» відпускних у місяці, в якому працівник іде в щорічну відпустку, саме і введено до Інструкції № 339 зазначену вище норму. Так, у цьому випадку при обкладенні відпускних має застосовуватися ставка внеску, яка діє на момент нарахування відпускних, тобто в місяці, в якому працівник іде у відпустку. При цьому для цілей визначення суми відпускних, яка підлягає обкладенню внеском до Фонду страхування від безробіття, «перехідні» відпускні має бути розподілено на відповідні місяці, на які припадає «перехідна» відпустка. Їх сума разом із зарплатою, що припадає на відповідні місяці, повинна порівнюватися з максимальною величиною, що діє в кожному з місяців «перехідної» відпустки. Нагадаємо, що витрати на оплату праці підлягають обкладенню внесками до Фонду страхування від безробіття в межах максимальної величини, яка дорівнює 15 прожитковим мінімумам на працездатну особу.

3. До п. 6.7 Інструкції № 339 додано положення, згідно з яким якщо роботодавець самостійно до початку перевірки виявив помилку, правильно донарахував страхові внески, нарахував пеню та перерахував до Фонду відповідні суми, то на такого роботодавця штраф не накладається.

4. Як відомо, згідно з п. 9.2 Інструкції № 339 у разі якщо при проведенні перевірки у страхувальника виявляють суми прихованої зарплати, на яку нараховуються страхові внески, на такого страхувальника накладається штраф у розмірі прихованої суми виплат, а в разі повторного порушення — у триразовому розмірі зазначеної суми. Тож повторним вважається порушення, що скоєне роботодавцем протягом року з моменту виявлення попереднього порушення.

5. Звертаємо вашу увагу, що наказом, який коментується, змінено форму Розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (вкладено в номер). Зауважимо, що нова форма Розрахункової відомості практично нічим не відрізняється від її попередниці. Єдине, що в розділі 1 додано рядок «Загальна сума фактичних витрат на оплату праці з початку року (кр. 661), грн.», який легко заповнить будь-який бухгалтер. Також у розділі 2 у рядку 3 виділено підрядок 3.1, який дає можливість підприємствам зазначити

самостійно донараховані страхові внески.

Нова форма має подаватися страхувальниками починаючи зі звіту за І квартал 2008 року. Останній день подання звіту за І квартал 2008 року — 21 квітня.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі