Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 38
Друк
Наказ від 31.03.2008 р. № 498

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

 

Наказ від 31 березня 2008 року № 498

(витяг)

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки витяги з Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів наводимо нижче з урахуванням унесених змін.

Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

Міністр В. Пинзеник

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. № 561

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

 

(

із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 14 грудня 2007 року № 1413, від 31 березня 2008 року № 498)

(витяг)

<...>

 

3. Облік надходження основних засобів

 

<...>

11.

Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з таких витрат:

<...>

витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження і пуск основних засобів. Первісна вартість об’єкта основних засобів збільшується на попередньо оцінену суму витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, у випадках та порядку, визначеному законодавством,

зокрема на суму оцінених витрат на рекультивацію порушених земельних ділянок шляхом створення забезпечення;

інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Фінансові витрати не включаються до первісної вартості

основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»).

<...>

 

7. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів

 

<...>

38.

Перевищення сум попередніх дооцінок (індексацій) разом з сумою відновлення корисності над сумою зменшення корисності і попередніх уцінок залишкової вартості раніше переоцінених об’єктів основних засобів, що вибули, відображається за кредитом рахунку обліку нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. У разі застосування підприємством іншої періодичності зарахування відповідного перевищення до складу нерозподіленого прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації.

<...>

 

 

Додаток до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

<...>

6. Облік вибуття основних засобів

<...>

41

Відображення сум дооцінки об’єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об’єкта субрахунок 423 «Дооцінка активів» має кредитове сальдо по конкретному об’єкту (ідентифіковано сальдо) на основі записів з початку експлуатації об’єкта про зміну (індексацію) балансової вартості основних засобів в картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об’єктів основних засобів).

423 «Дооцінка активів»

441 «Прибуток нерозподілений»

 

У разі застосування підприємством іншої періодичності зарахування відповідної суми дооцінки до складу нерозподіленого прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації

 

 

<...>

7. Облік основних засобів в оренді

<...>

44

Передано устаткування в оренду:

 

 

а)

операційну

 

В аналітичному обліку на рахунку 10 «Основні засоби» зазначається факт знаходження об’єкта в операційній оренді

б)

Виключено

 

 

в)

Виключено

 

 

г)

Виключено

 

 

д)

Виключено

 

 

45

Включено об’єкт основних засобів до групи вибуття:

 

 

а)

сума зносу об’єкта

13 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

б)

сума перевищення залишкової вартості об’єкта над його справедливою вартістю

949 «Інші витрати операційної діяльності»

10 «Основні засоби»

в)

залишкова вартість об’єкта

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

10 «Основні засоби»

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 р. № 2

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів

 

(

із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 2008 року № 498)

<...>

 

Додаток 3 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій із запасами


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

<...>

Розділ 2. Переоцінка запасів

<...>

18

Відновлено раніше списану величину вартості запасів внаслідок зростання їх чистої вартості реалізації

20 «Виробничі запаси», 21 «Поточні біологічні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 28 «Товари»

71 «Інший операційний дохід»

<...>коментар редакції

Мінфін підтверджує: переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, обов’язкове

Слідом за наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353

(далі — наказ № 353) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28) Мінфіну довелося коригувати ще два документи: Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом від 30.09.2003 р. № 561 (далі — Методрекомендації № 561), та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом від 10.01.2007 р. № 2 (далі — Методрекомендації № 2).

У статті «Уповноважений рекомендувати... замість коментаря до Методрекомендацій з порівнянності та обліку», опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 10, уже зазначалося, що доповнений тоді наказом Мінфіну від 14.12.2007 р. № 1413 п. 11 Методрекомендацій № 561 (щодо збільшення первісної вартості об’єкта основних засобів на розрахункову величину витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований) слід було б доповнити застереженням про

одночасне створення забезпечення на обґрунтовану суму зобов’язань. І от тепер п. 11 Методрекомендацій № 561 повністю приведено у відповідність до оновленого п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби».

Варте уваги, що

згідно з п. 21 П(С)БО 7, який допускає включення до складу нерозподіленого прибутку (з одночасним зменшенням додаткового капіталу) перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок цього об’єкта щомісячно (щоквартально, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, а не тільки при вибутті переоцінених об’єктів, нарешті це допускає і п. 38 Методрекомендацій № 561 (додатковий капітал зменшують записом за дебетом субрахунку 423 «Дооцінка активів» та кредитом субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений»).

Однак Мінфін чомусь, як і раніше, умовчує про необхідність унаслідок проведеної підприємством — платником податку на прибуток — дооцінки основних засобів (сума якої відображається в бухгалтерському обліку згідно з п. 19 П(С)БО 7 у складі

додаткового капіталу) визнання відстроченого податкового зобов’язання у звітному періоді проведення такої дооцінки (оскільки саме в цьому періоді, як відомо, виникають тимчасові податкові різниці, що підлягають оподаткуванню), яка відображається в обліку за дебетом субрахунку 423 «Дооцінка активів» та кредитом рахунка 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» (див. лист Мінфіну від 02.12.2002 р. № 053-39157).

Крім того, нічого не зазначається в Методрекомендаціях № 561 і про необхідність одночасного зі здійсненням відповідного запису за дебетом субрахунку 423 «Дооцінка активів» та кредитом субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» зменшення суми відстроченого податкового зобов’язання, визнаного із суми дооцінки об’єктів необоротних активів та відображеного за кредитом рахунка 54. Хоча в останньому абзаці листа від 13.06.2007 р. № 31-34000-10-16/12153 (присвяченого, до речі, порядку відображення в бухгалтерському обліку відстроченого податкового зобов’язання із суми дооцінки) Мінфін прямо зазначає, що

при зміні величини власного капіталу (щомісячно, щоквартально, раз на рік, при вибутті об’єкта основних засобів) слід зробити коригування величини відстрочених податкових зобов’язань на розрахункову суму податку на прибуток із суми такої зміни.

Ураховуючи все це, на нашу думку, відповідно пп. 28 і 41 додатка до Методрекомендацій № 561 мали б виглядати так:

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція
рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

28

Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:

а)

дооцінки залишкової вартості

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

б)

дооцінки зносу

10 «Основні засоби»

131 «Знос основних засобів»

в)

визнаного відстроченого податкового зобов’язання із суми дооцінки основних засобів

423 «Дооцінка активів»

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

41

Відображення сум:

 

 

а)

дооцінки об’єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об’єкта субрахунок 423 «Дооцінка активів» має кредитове сальдо за конкретним об’єктом (ідентифіковане сальдо) на підставі записів з початку експлуатації об’єкта про зміну (індексацію) балансової вартості основних засобів у картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об’єктів основних засобів). У разі застосування підприємством іншої періодичності зарахування відповідної суми дооцінки до складу нерозподіленого прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісячно (щоквартально, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації

423 «Дооцінка активів»

441 «Прибуток нерозподілений»

б)

коригування відстрочених податкових зобов’язань на розрахункову суму податку на прибуток із суми зміни власного капіталу

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

423 «Дооцінка активів»

 

 

Мабуть, найважливішими змінами, унесеними до Методрекомендацій № 561, можна назвати, по-перше, виключення пп. «б» — «д» п. 44 з додатка до зазначеного документа (де наводилися записи щодо відображення в обліку лізингодавця наданого у фінансову оренду об’єкта) і, по-друге, доповнення цього додатка новим п. 45. Новою кореспонденцією рахунків, по суті, підтверджується, що тепер при прийнятті підприємством рішення про

продаж об’єктів основних засобів обов’язково класифікувати їх як необоротні активи, утримувані для продажу, а потім уже відображати реалізацію за правилами П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Мабуть, так само слід учиняти і з об’єктами фінансової оренди (хоча, заради справедливості, варто зазначити, що п. 10 П(С)БО 14 «Оренда» жодних змін щодо цього поки що не зазнав).

Що ж до змісту п. 45 додатка до Методрекомендацій № 561, то дозволимо собі вказати Мінфіну на низку невідповідностей цього пункту, зокрема, п. 6 розділу II П(С)БО 27, п. 10 розділу II П(С)БО 27, а також характеристиці субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, та запропонувати правильну редакцію зазначеного п. 45:

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

45

Визнано утримуваними для продажу необоротні активи (включено об’єкт основних засобів до групи вибуття):

а)

сума зносу об’єкта

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

б)

сума перевищення залишкової вартості об’єкта над його справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію)

946 «Втрати від знецінення запасів»

10 «Основні засоби»

в)

балансова вартість або справедлива вартість об’єкта (за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію) (менша з величин)

286 «Необоротні активи і групи вибуття, утримувані для продажу»

10 «Основні засоби»

 

Тепер п. 18 додатка 3 до Методрекомендацій № 2 для відображення доходу від подальшого збільшення чистої вартості реалізації (у межах величини попереднього зменшення (уцінки)) раніше уцінених запасів, що є активами на дату балансу, визначено субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (замість сторнування запису про попереднє зменшення вартості запасів, що пропонувалося раніше). До речі, визнаний відповідно до п. 11 розділу II П(С)БО 27

дохід від подальшого збільшення чистої вартості реалізації необоротних активів (групи вибуття), утримуваних для продажу, теж слід відображати за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Тетяна Войтенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі