Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Якщо продані ОЗ повернено

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 42
Друк
Стаття

Якщо продані ОЗ повернено

 

З продажем об’єкта ОЗ у своїй діяльності може зіткнутися практично кожне підприємство. Проте іноді трапляється і так, що продані ОЗ згодом повертаються покупцем. Про наслідки такої операції для продавця та її облікові особливості сьогодні і поговоримо.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

П(С)БО 7

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

П(С)БО 27

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617 (у редакції від 03.10.2007 р. № 1100).

 

Отже, розглянемо таку ситуацію.

Ситуація

. Припустимо, підприємство має на балансі об’єкт ОЗ (комп’ютер). Об’єкт використовується в господарській діяльності, у бухгалтерському та податковому обліку щодо нього нараховується амортизація. Підприємство вирішує продати такі ОЗ іншому суб’єкту господарювання. З покупцем укладається договір купівлі-продажу, за яким відбувається передача об’єкта ОЗ та оплата за нього. Через місяць покупець повертає об’єкт ОЗ продавцю (припустимо, комп’ютер не підійшов за своїми функціональними можливостями і покупець збирається шукати інший, потужніший; можливість такого повернення передбачалася договором). Які наслідки такої операції для продавця? Як у продавця обліковуватиметься повернений об’єкт ОЗ, якщо, наприклад, у подальшому планується його продаж іншому покупцю, або, навпаки, продавець більше його продавати не збирається?

Насамперед розглянемо особливості відображення

продажу об’єкта ОЗ в обліку продавця.

 

Продаємо основні засоби

Після 01.01.2008 р. (набрання чинності оновленим

П(С)БО 27) відображення продажу ОЗ у бухгалтерському обліку набуло своїх особливостей. Так, необоротні активи, які збирається продавати підприємство, у разі відповідності критеріям, переліченим у п. 1 р. II П(С)БО 27, формують окрему категорію активів необоротні активи, утримувані підприємством для продажу. Згідно з п. 6 р. II П(С)БО 27 такі необоротні активи (визнані підприємством утримуваними для продажу) має бути переведено із необоротних активів до складу оборотних та зараховано на спеціально призначений для цього субрахунок 286 «Необоротні активи і групи вибуття, утримувані для продажу». На цей субрахунок такі активи зараховуються за найменшою з двох величин: балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 9 р. II П(С)БО 27). Також за найменшою з двох оцінок необоротні активи, утримувані для продажу, відображаються і на дату балансу.

На необоротні активи, утримувані підприємством для продажу,

амортизація в бухгалтерському обліку не нараховується.

Реалізація об’єктів необоротних активів, утримуваних підприємством для продажу, вважається

операційною діяльністю підприємства, при цьому:

— доходи від продажу таких об’єктів відображаються на субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»;

— балансова вартість об’єктів, що реалізуються, списується на субрахунок 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

Про такі новації обліку необоротних активів уже зазначалося у статті «Бухоблікові новації-2008 (коментар до наказу Мінфіну № 353)» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28 і № 30. Там же пропонувався варіант відображення операцій з продажу об’єктів ОЗ, не класифікованих підприємством як необоротні активи, утримувані для продажу.

Щодо

податкового обліку продажу ОФ, то він при цьому залишився незмінним і регулюється пп. 8.4.3 і 8.4.4 Закону про податок на прибуток. Так, зокрема, при продажу комп’ютера (об’єкта ОФ групи 4) балансову вартість групи зменшують на суму вартості продажу ОФ (а якщо сума вартості продажу ОФ виявиться рівною або більшою за балансову вартість групи, то балансову вартість прирівнюють до нуля, а суму перевищення включають до валових доходів). При цьому для підприємства — платника ПДВ продаж ОФ супроводжується нарахуванням ПДВ за ставкою 20 %.

Розглянемо приклад.

Приклад

. За договором купівлі-продажу підприємство продає об’єкт ОЗ — комп’ютер. Первісна вартість комп’ютера — 4200 грн., сума нарахованого зносу — 2700 грн., залишкова вартість — 1500 грн. Договірна вартість продажу комп’ютера — 2100 грн. (у тому числі ПДВ — 350 грн.). Балансова вартість ОФ групи 4 на кінець кварталу продажу комп’ютера склала 7400 грн.

В обліку операції відобразяться так:

 

Продаж об’єкта ОЗ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

Переведення об’єкта ОЗ до оборотних активів

1. При переведенні об’єкта ОЗ до оборотних активів відображено:

 

 

 

 

 

— залишкову вартість об’єкта ОЗ

286*

104

1500

* Чиста вартість реалізації комп’ютера (1750 грн. — без ПДВ) перевищує його балансову (залишкову) вартість, тому на субрахунок 286 такий об’єкт зараховується за меншою — балансовою вартістю (1500 грн.).

— суму зносу, нарахованого щодо об’єкта ОЗ

131

104

2700

Продаж об’єкта ОЗ

1. Відображено дохід від продажу об’єкта ОЗ

377

712

2100

— *

* У податковому обліку балансова вартість ОФ групи 4 зменшується на суму вартості продажу ОФ (на 1750 грн.).

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

350

3. Списано балансову вартість проданого необоротного активу, утримуваного для продажу

943

286

1500

4. Отримано оплату від покупця

311

377

2100

 

Повернення ОЗ покупцем

Припустимо, через місяць, покупець повертає придбані ОЗ назад продавцю.

Розглянемо особливості відображення такої операції в бухгалтерському та податковому обліку, припустивши при цьому такі можливі ситуації:

— повернений об’єкт підприємство також планує в подальшому продавати повторно;

— повернений об’єкт підприємство вирішить знову використовувати як об’єкт ОЗ у власній господарській діяльності.

І спершу поговоримо про податковий облік таких операцій.

 

Податковий облік

Відразу зазначимо, що в податковому обліку розподілу ОФ подібно до бухгалтерського обліку (на утримувані та не утримувані для продажу)

Законом про податок на прибуток не передбачено. Так, згідно з п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток матеріальні цінності, призначені для використання в господарській діяльності платника податків протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів із дати введення їх в експлуатацію і вартістю понад 1000 грн., що поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом, у цілях оподаткування класифікуються як основні фонди. У зв’язку з цим предмети, що відповідають переліченим критеріям, у цілях податкового обліку є основними фондами, зараховуються до складу відповідних груп ОФ та обліковуються в порядку, установленому ст. 8 Закону про податок на прибуток (навіть якщо згодом платник податків, припустимо, надумає їх продавати).

Отже, у разі повернення покупцем раніше придбаного об’єкта (комп’ютера) такий об’єкт через відповідність «податковим» критеріям основних фондів для продавця в податковому обліку буде, як і раніше, ОФ і зараховуватиметься до складу відповідної групи ОФ (для комп’ютера — група 4). Проте, ураховуючи, що в цьому випадку відбувається

повернення об’єкта, таке його зворотне зарахування до складу ОФ продавця здійснюватиметься за допомогою «поворотного» п. 5.10 Закону про податок на прибуток. Нагадаємо, цей пункт передбачає необхідність коригування (у періоді повернення) раніше відображених «продажних» наслідків — перерахунок валових доходів або валових витрат, а також здійснення коригування балансової вартості основних фондів. Отже, провівши коригування та уточнивши балансову вартість у періоді повернення ОФ, повернений об’єкт у продавця буде знов уключено в податковому обліку до складу основних фондів.

Щоправда, варто зробити одне уточнення. Хоча в

п. 5.10 Закону про податок на прибуток зазначається про коригування балансової вартості ОФ у періоді повернення об’єкта, проте, беручи до уваги порядок обліку балансової вартості, установлений п.п. 8.3.2 Закону про податок на прибуток, фактично таке коригування буде враховано при формуванні балансової вартості на початок кварталу, наступного за кварталом повернення ОФ. А отже, фактичне відновлення поверненого об’єкта в податковому обліку продавця у складі ОФ відбудеться тільки на початок наступного кварталу (з подальшим звичайним нарахуванням щодо таких ОФ податкової амортизації).

Також продавцю в періоді повернення слід провести коригування й у ПДВ-обліку: відкоригувати раніше відображені при продажу податкові зобов’язання з ПДВ з відповідним виписуванням розрахунку коригування згідно з

п. 4.5 Закону про ПДВ.

 

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку (на відміну від податкового) ситуація складається дещо інакше, і тут уже важливе значення має подальша доля поверненого об’єкта — зокрема, збирається чи ні підприємство продавати його в подальшому. У зв’язку з цим підприємству потрібно визначитися з класифікацією ОЗ, що повертаються, і вирішити: визнавати чи не визнавати їх у бухгалтерському обліку утримуваними для продажу.

Якщо повернені ОЗ у подальшому продаватимуться

. Припустимо, повернені покупцем ОЗ підприємство, як і раніше, вирішить визнавати необоротним активом, утримуваним для продажу, і не планує вводити його в експлуатацію як об’єкт ОЗ, розраховуючи, що такий об’єкт буде продано в подальшому. Тоді через вимоги П(С)БО 27 такі об’єкти, як зазначалося вище, має бути враховано на субрахунку 286. У такому разі повернення проданого об’єкта в бухгалтерському обліку продавця супроводжується відповідними коригувальними записами і повернений об’єкт зараховується на субрахунок 286.

Розглянемо особливості обліку такої ситуації на продовження прикладу, наведеного вище.

 

Якщо повернений об’єкт, як і раніше, визнається необоротним активом, утримуваним для продажу

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Відображено повернення проданого об’єкта покупцем

704

377

2100

— *

* У податковому обліку в періоді повернення об’єкта коригуються раніше відображені наслідки продажу, тобто балансова вартість ОФ групи 4 збільшується на суму вартості продажу ОФ (тобто на 1750 грн.). З урахуванням правил обліку балансової вартості ОФ фактично таке збільшення відбудеться на початок кварталу, наступного за кварталом повернення об’єкта.

2. Відображено коригування ПДВ-зобов’язань щодо поверненого об’єкта (методом «червоне сторно»)

704

641

350

3. Відображено коригування собівартості реалізованого об’єкта, оприбутковано повернений об’єкт (методом «червоне сторно»)

943

286

1500

4. Повернено покупцю грошові кошти

377

311

2100

 

Подальший продаж такого об’єкта продавець відобразить в обліку в розглянутому раніше порядку (з використанням субрахунків 712 і 943).

Якщо повернений об’єкт використовуватиметься підприємством у власній господарській діяльності як ОЗ

. Отримавши об’єкт ОЗ від покупця, продавець може прийняти рішення більше його не продавати (принаймні протягом найближчого року), тобто не визнавати необоротним активом, утримуваним для продажу, а знову використовувати у своїй господарській діяльності як об’єкт основних засобів. У такому разі при поверненні об’єкта продавець зараховує його в бухгалтерському обліку до складу ОЗ.

При цьому слід також урахувати норми

п. 12 р. II П(С)БО 27, які обумовлюють порядок оцінки необоротного активу, що більше не визнається підприємством утримуваним для продажу. Так, згідно з цим пунктом такий актив оцінюється за нижчою з величин:

а) балансовою вартістю необоротного активу на момент його визнання як утримуваного для продажу, скоригованою на суми амортизації та переоцінки, які було б визнано за період його утримування для продажу;

б) вищою з оцінок: чистою вартістю реалізації необоротного активу або вартістю використання.

І якщо нижчою виявляється перша вартість, то підприємству необхідно в бухгалтерському обліку, зараховувавши повернений об’єкт до складу ОЗ, відобразити (донарахувати) і суму зносу щодо нього, який було б нараховано за період утримування об’єкта для продажу, а також суму переоцінок, якщо такі мали б місце (з віднесенням таких сум на інші витрати звітного періоду).

На продовження розглянутого вище прикладу, припустимо, що покупець повертає продавцю придбаний комп’ютер, який підприємство вирішує знову використовувати у своїй діяльності як об’єкт ОЗ. При цьому в бухгалтерському обліку сума зносу, який було б нараховано за період утримування об’єкта для продажу, щодо такого комп’ютера склала 200 грн., рішень про переоцінки не приймалося.

 

Якщо повернений об’єкт визнається об’єктом ОЗ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

1. Відображено повернення проданого об’єкта ОЗ покупцем

704

377

2100

— *

* У податковому обліку в періоді повернення об’єкта коригуються раніше відображені наслідки продажу, у результаті чого балансова вартість ОФ групи 4 на початок кварталу, наступного за кварталом повернення об’єкта, збільшується на суму вартості продажу ОФ (тобто на 1750 грн.).

2. Відображено коригування ПДВ-зобов’язань щодо поверненого об’єкта (методом «червоне сторно»)

704

641

350

3. Відображено коригування собівартості реалізованого об’єкта

943

286

1500

4. Зараховано повернений об’єкт до складу ОЗ (записи щодо його відновлення у складі ОЗ відображено методом «червоне сторно»)

286

104

1500

131

104

2700

5. Щодо об’єкта, який більше не визнається підприємством утримуваним для продажу, нараховано знос за період утримування для продажу

977

131

200

 

Такими є наслідки, які можуть супроводжувати продаж і подальше повернення ОЗ покупцем. Як бачимо, вони мають свою бухоблікову специфіку, у зв’язку з чим у цілях бухгалтерського обліку важливо визначитися з класифікацією ОЗ, що повертаються: визнавати їх і далі утримуваними для продажу або ж вважати звичайними об’єктами ОЗ. Від цього, у свою чергу, залежатимуть облікові особливості здійснюваних операцій.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі