Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 85
Друк
Інструкція від 07.07.2008 р. № 342

Затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 7 липня 2008 р. № 342

 

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2008 р. за № 824/15515

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

Ця Інструкція встановлює порядок ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (далі — типова форма № 1-ВТ), яку заповнюють підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичні особи — підприємці (далі — підприємства), у процесі діяльності яких утворюються відходи, у тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари (далі — упаковка).

1.2.

До типової форми № 1-ВТ не включаються дані про речовини (продукти, сполуки), що є готовою продукцією, яка підлягає подальшому використанню, напівфабрикати, призначені за технологією виробництва для подальшої переробки з метою одержання готової продукції, а також відходи, що надходять у водні об’єкти зі стічними водами та викидаються в атмосферне повітря і які відображаються у формі статистичної звітності № 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря», затвердженій наказом Держкомстату України від 03.06.2008 № 172, та формі № 2-ТП (водгосп) «Звіт про використання води», затвердженій наказом Держкомстату України від 30.09.97 № 230, зареєстрованим в Мін’юсті 16.10.97 № 480/2284. Разом з тим у типовій формі № 1-ВТ повинні відображатися речовини, уловлені (одержані) у процесі очистки газів і стічних вод, які відходять від джерел забруднення на відповідних спорудах та установках.

1.3.

Не відображаються у типовій формі № 1-ВТ відходи та упаковка, якщо за технологічним регламентом виробництва (надання послуг), узгодженим з відповідним Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища, неможливо визначити кількість утворюваних відходів та упаковки, яка використовується.

1.4.

Терміни в цій Інструкції вживаються згідно з визначеннями, наведеними в ДСТУ 3911-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги та ДСТУ 3910-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій (далі — ДСТУ 3910-99).

Запровадження типової форми № 1-ВТ на підприємстві може здійснюватися

за наказом керівника чи технічного директора або за письмовим розпорядженням начальника цеху (відділення, дільниці, іншого підрозділу) чи керівника відповідної служби підприємства, зразок якого наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.

Облік відходів і упаковки за типовою формою № 1-ВТ рекомендується

проводити на паперових або електронних носіях за кожним технологічним процесом, окремою операцією, одиницею устаткування, де утворюються відходи і використовується упаковка.

Інформація, наведена в типовій формі № 1-ВТ, може використовуватися

для ведення державного обліку і паспортизації відходів, складання адміністративних даних, проведення контролю, експертизи проектів та об’єктів, підготовки технічної документації, реєстраційних карток для реєстрів місць утворення, перероблення та видалення відходів, проведення інвентаризації, затвердження лімітів і отримання дозволів на утворення і розміщення відходів, отримання ліцензій та дозволів на поводження з відходами і упаковкою, оперативного вирішення питань поводження з неякісною та небезпечною продукцією, ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об’єктів і укладання декларацій безпеки, заповнення документів для транскордонних перевезень відходів тощо.

 

2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ № 1-ВТ

2.1. У типовій формі № 1-ВТ графи,

виділені жирними лініями, заповнюються підприємствами в обов’язковому порядку. Графи, виділені тонкими лініями, заповнюються підприємствами за наявності міжнародних, національних, галузевих чи внутрішніх нормативних документів (далі — НД), що регламентують наведення відповідних даних.

2.2.

Заповнення реквізитів у заголовку типової форми № 1-ВТ

Найменування підприємства наводиться відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи разом з ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ, для фізичної особи — підприємця наводяться реквізити, зазначені у свідоцтві про його державну реєстрацію, та ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків.

Після прийменника «за» у назві типової форми проставляється період, за який здійснюється облік утворюваних відходів та використаної упаковки або їх більшої частини згідно з наказом (розпорядженням) по підприємству (дільниці), із зазначенням проміжку часу (наприклад,

200_ р., або I півріччя 200_ р., або II квартал 200_ р., або конкретний тиждень чи доба, або з 10 до 12 години на певну дату) чи іншого показника технологічного циклу виробництва (наприклад, за третю зміну на певну дату або за другу плавку на певну дату). Якщо більшість відходів та видів упаковки обліковується за різні періоди часу, після прийменника «за» проставляється прочерк «-».

Найменування підрозділу підприємства: цеху, відділення, дільниці або іншої структурної одиниці заповнюється відповідно до документації

(наприклад, заточне відділення механічного цеху № 2).

Код основного чи додаткового виду економічної діяльності, яка здійснюється цим підрозділом, наводиться з Державного класифікатора ДК 009:2005 Класифікація видів економічної діяльності, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.

Зазначений код виду економічної діяльності має збігатися з одним з кодів (основним чи додатковим) довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Код і найменування виробничого, технологічного процесу, установки (устаткування), де утворюються відходи та використовується упаковка, наводяться відповідно до

додатка 2 до цієї Інструкції. У разі відсутності виробничого, технологічного процесу, установки (устаткування) в додатку 2 до цієї Інструкції його найменування визначається за чинним нормативним документом (ДСТУ, ГОСТ, ОСТ). У разі відсутності будь-якого НД у заголовку типової форми № 1-ВТ указується найменування технологічного процесу та його окремої операції безпосередньо за документацією підприємства, наприклад, технологічний процес виготовлення шпону струганого, операція розпилювання кряжів на ванчоси; технологічний процес фасування олії, операція виготовлення PET-пляшки.

2.3. У

графі 1 послідовно вказуються найменування відходів, які утворюються у процесі виробництва (надання послуг), упаковки, що використовується для пакування продукції чи виробничих потреб (якщо упаковка вже не може бути використана за призначенням, її відображають як відходи упаковки). Окремо зазначається упаковка, виготовлена самим підприємством, імпортована та отримана від вітчизняного виробника.

Найменування відходів у

графі 1 наводяться за чинними НД, а упаковки — згідно з додатками 3 і 4 до цієї Інструкції або за Номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Держкомстату від 30.08.2002 № 320, зі змінами, затвердженими наказами від 29.12.2005 № 439 та від 29.12.2007 № 477 (далі — Номенклатура продукції промисловості).

Для найменування відходів обирається відповідний термін з

додатка 5 до цієї Інструкції (додаток А до ДСТУ 3910-99).

У разі відсутності відповідного терміна в додатку А з ДСТУ 3910-99 необхідно використовувати галузеві НД, що визначають вузькоспецифічні терміни на зразок

дрос, дегра, настил, ізгар тощо.

Для упаковки термін вибирається з

додатків 3 і 4 до цієї Інструкції, для упаковки з композиційних матеріалів — з розділу К* додатка 3 до цієї Інструкції, а для складних відходів вживають спеціальні терміни, наведені в додатку 5** до цієї Інструкції (додаток Б до ДСТУ 3910-99).

* Повинно бути Е. —

Прим. ред.

** Наімовірніше, — 6. —

Прим. ред.

Для ідентифікації компонентів складних відходів вживають відповідні терміни,

наприклад, суміш сталевої та пластикової стружки або перекисно-аміачний розчин жирів.

У разі відсутності найменування відходу за

додатками 5 і 6 до цієї Інструкції та найменування упаковки за додатками 3 і 4 до цієї Інструкції уживають уніфіковане найменування речовини (матеріалу, виробу) з числа найменувань вихідних компонентів чи кінцевих продуктів процесу, у якому утворюються відходи та використовується упаковка.

Таке уніфіковане найменування відходу чи упаковки (наприклад, коробка картонна, оболонка/плівка поліетиленова) вибирають з Номенклатури продукції промисловості або з НД, які використовуються на підприємстві (для упаковки — з

додатка 4 до цієї Інструкції). У такому разі уніфіковане найменування відходу доповнюється словом (словосполученням), яке розкриває причину віднесення речовини (матеріалу, продукту) до категорії відходів (зокрема відходів упаковки), наприклад, відпрацьований (а, е), зношений (а, е), забруднений (а, е) (із зазначенням компонента-забруднювача), некондиційний (а, е), бракований (а, е) тощо (наприклад, банки оцинковані із залишками нітроемалі, відпрацьований вуглець чотирихлористий, забруднений мастилами, залишки аргону в балонах).

У разі неможливості визначення найменування відходу або упаковки жодним із зазначених способів уживається уніфіковане найменування виробничого процесу (операції) чи обладнання або технологічної одиниці,

яке наведене в заголовку типової форми № 1-ВТ згідно з додатком 7 цієї Інструкції (наприклад, осад промивної ванни, піддон для внутрішньовиробничого транспортування тощо).

Як тимчасовий виняток для заповнення графи 1

використовуються слова відходи (відхід) або тара, упаковка. Надалі це найменування підлягає уточненню.

2.4. У

графі 2 наводяться відомості про фізичний стан відходів або про упаковку. Фізичний стан відходів визначається словами: твердий (конденсований), шламоподібний (пастоподібний), рідиноподібний (рідинний, рідина), газоподібний (газ). Вид упаковки визначається за найменуваннями, зазначеними у розділах А — Е додатка 3 до цієї Інструкції.

2.5. У

графах 3 та 4 наводяться відповідно код та найменування відходів за Класифікатором відходів ДК 005-96, уведеним у дію наказом Держстандарту України від 29.02.96 № 89 (далі — Класифікатор відходів), а для упаковки — у графі 3 наводиться код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97, затвердженим наказом Держстандарту України від 30.12.97 № 822, та в графі 4 — найменування упаковки з додатків 3, 4 до цієї Інструкції або за іншим НД на конкретний вид тари (пакувального матеріалу).

Якщо в

графі 1 для упаковки використовується термін з додатка 3 до цієї Інструкції, то в графі 3 слід навести відповідний код, зазначений у цьому самому додатку.

Код відходів вибирається за Класифікатором відходів з урахуванням виду економічної діяльності підрозділу і конкретного технологічного процесу, наведеного в заголовку типової форми № 1-ВТ, та номенклатурного найменування відходу, зазначеного в

графі 1 .

2.6. У

графі 5 наводиться норматив утворення відходу (уключаючи відходи упаковки) чи норматив використання упаковки на підставі відповідного НД (галузевого або чинного на підприємстві).

Графа 5

заповнюється таким чином: норматив утворення відходу чи використання упаковки за одиницю часу наводиться у відповідних одиницях продуктивності у вигляді дробу, у чисельнику якого зазначається фізична одиниця вимірювання кількості відходів чи упаковки, а в знаменнику — одиниця часу (наприклад, т/рік, {шт./квартал, м3/місяць, одиниць/добу, контейнерів/зміну} тощо).

У разі нормування утворення відходів чи використання упаковки на основі конкретного показника виробництва норматив також наводиться у вигляді дробу, у знаменнику якого зазначається одиниця вимірювання показника виробництва (

сировина, продукція, енергоносій, параметр процесу), наприклад, для виробництва взуття: тонн обрізків шкіри/1000 м2 шкіряної сировини, або тонн обрізків шкіри/1000 пар виробленого взуття, або (для фасування олії) кількість PET-пляшок/тонну олії.

Для упаковки багаторазового використання вказується кількість циклів її використання до перетворення у відходи внаслідок зношення. Наприклад,

кратність використання або відсоток зношення за один цикл тощо.

У разі відсутності встановленого нормативу утворення відходу чи використання упаковки в графі 5 проставляється прочерк «—

».

2.7. У

графі 6 проставляється фізична одиниця вимірювання кількості (обсягу) утворюваного відходу чи упаковки (т {кг}, шт., м3 {л, мл}, м2 {дм2}, бочки тощо) відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого та введеного в дію наказом Держстандарту України від 09.01.97 № 8. Перевагу слід надавати вимірюванню кількості відходів та упаковки в одиницях маси (тоннах).

Якщо

графа 5 заповнена, то в графі 6 зазначається та сама одиниця вимірювання.

2.8. У

графі 7 проставляється коефіцієнт перерахування у тонни показника, наведеного в графі 6. Якщо в графі 6 зазначені тонни, то в графі 7 вказується коефіцієнт 1. Якщо кількість утворюваних відходів або задіяної упаковки неможливо перерахувати в одиниці маси, у графі 7 проставляється прочерк «—».

2.9. У

графі 8а наводиться кількість утворених відходів чи використаної упаковки за період часу (виробничий цикл), зазначений у заголовку типової форми. Кількість відходів та упаковки наводиться у тих одиницях вимірювання, які вказано в графі 6. У графі 8б зазначається кількість відходів чи упаковки в тоннах, яка є добутком показника, наведеного в графі 8а, та коефіцієнта, наведеного в графі 7.

Якщо кількість відходу чи упаковки, наведена в

графах 8а і 8б, обліковується за проміжок часу чи виробничий цикл, відмінний від того, який зазначено після найменування типової форми № 1-ВТ, то у графах 8а і 8б у дужках (після запису кількості відходу чи упаковки) зазначається реальний проміжок часу, за який утворилась ця кількість відходів або була використана наведена кількість упаковки.

2.10. У

графі 9а вказується кількість утвореного відходу чи використаної упаковки, яка збирається і утилізується самим підприємством або іншим переробником за угодою, укладеною з виробником.

У

графі 9б зазначається кількість відходів чи упаковки в тоннах, яка є добутком показника, наведеного в графі 9а, та коефіцієнта, наведеного в графі 7. Якщо в графі 7 коефіцієнт перерахунку відсутній, то в графі 9б проставляється прочерк «—».

Якщо утворений відхід на підприємстві не утилізується, то в

графах 9а та 9б проставляється прочерк «—». Прочерк проставляється також і в разі, якщо використана підприємством упаковка після споживання упакованої продукції не збирається цим підприємством і воно не уклало відповідних угод з переробниками відходів упаковки.

Дані

граф 8а і 9а (чи 8б і 9б) щодо використаної підприємством упаковки мають збігатися, якщо після споживання упакованої продукції використана упаковка повністю збирається та переробляється самим підприємством-виробником або за угодами, укладеними підприємством-виробником з підприємствами-переробниками.

Якщо технологія утилізації відходів або упаковки відповідає чинним НД і пройшла екологічну експертизу, відходи й упаковка, кількість яких наведена в графі 9а чи 9б, не підлягають подальшому обов’язковому державному обліку і паспортизації, за винятком випадків, зазначених у НД щодо поводження з окремими видами відходів. Ці обсяги відходів та упаковки надалі контролюються тільки за документами бухгалтерського обліку підприємства, а також за документами про виконання укладених ним угод щодо утилізації відходів упаковки.

2.11. У

графах 10а та 10б наводяться обсяги відходів, які:

— видаляють (знищують, захоронюють) або тимчасово розміщують (накопичують) на території підприємства без подальшої утилізації;

— передають для утилізації іншим юридичним особам (як вторинну сировину);

— видаляють з території підприємства-виробника на полігони, звалища та інші об’єкти видалення або розміщення відходів.

У

графі 10а кількість відходів наводиться в тих одиницях вимірювання, які зазначені в графі 6, а в графі 10б — у тоннах.

За умови повної утилізації відходів на підприємстві показники

граф 8а і 9а та 8б і 9б збігаються, а у графах 10а й 10б проставляється прочерк «—».

Сума даних

граф 9а і 10а повинна дорівнювати кількості відходів (упаковки), наведеній у графі 8а, або бути меншою (якщо НД установлені технологічні втрати відходів), а сума даних граф 9б та 10б — кількості відходів (упаковки), наведеній у графі 8б.

У

графах 10а та 10б зазначається кількість упаковки, яку не збирає і не утилізує саме підприємство або інший переробник, з яким підприємство-виробник уклало відповідну угоду. У разі відображення даних щодо використаної упаковки, яку підприємство не збирає і не утилізує самостійно, показники граф 8а та 10а (8б і 10б) повинні збігатися.

2.12. У

графі 11 наводяться відомості про об’єкт (об’єкти), куди надходять відходи або використана упаковка для утилізації або видалення. Наприклад, до таких об’єктів належать:

станція нейтралізації

або установка типу «Циклон» для спалювання відходів, які зосереджені безпосередньо на підприємстві;

фірма, яка займається збиранням та заготівлею відходів як вторинної сировини (переробкою та утилізацією упаковки);

полігон чи звалище для промислових чи побутових відходів;

об’єкт тимчасового або довготривалого розміщення відходів.

У

графі 11 наводяться дані про підрозділ, де відбувається утилізація зібраної підприємством упаковки, або відомості про підприємства, з якими укладено договори на збирання та утилізацію використаної упаковки. У разі відсутності таких даних у графі 11 наводяться відомості про оптових споживачів або торговельних агентів, до яких надходить продукція в упаковці.

Відомості про подальше поводження з відходами та використаною упаковкою за місцем надходження наводяться у графі 11, де зазначаються утилізація, переробка, знешкодження, тимчасове зберігання, транспортування, захоронення, спалення, компостування.

2.13. У

графах 13, 14 послідовно відображаються значення показників, найменування яких зазначаються у графі 12. Зокрема, заповнення граф 13, 14 типової форми № 1-ВТ розпочинається відповідно до запису класу небезпеки, якщо його встановлено чинними НД або визначено для конкретного відходу чи виду упаковки. У разі відсутності відомостей щодо класу небезпеки відходів чи упаковки в графах 13 і 14 проставляється прочерк «—».

Якщо відходи або упаковку, які обліковуються, віднесено до категорії небезпечних матеріалів, речовин чи об’єктів за чинними НД, технічною документацією підприємства або за наказом про ведення первинного обліку, проти найменування «Категорія небезпеки» у

графі 13 наводиться одиниця вимірювання показника відходу чи упаковки, указаного в графі 12, відповідно до НД або документації підприємства, а саме: 1 — вибухові речовини та вироби; 3 — легкозаймисті розчини; 4.1 — легкозаймисті тверді речовини; 4.2 — речовини, які можуть самозайматися; 4.3 — речовини, які виділяють легкозаймисті гази при зіткненні з водою; 5.1 — речовини, які здатні до окислення; 5.2 — органічні пероксиди; 6.1 — токсичні речовини; 6.2 — інфекційні речовини; 7 — радіоактивні матеріали; 8 — корозійні речовини; 9 — інші небезпечні речовини та вироби.

У

графі 14 наводиться кількісне значення показника відходу чи упаковки, що контролюється чи вимірюється в одиницях, визначених у графі 13 . Якщо контрольований показник відходу чи упаковки не визначається чисельно, його значення наводиться словами (наприклад, для визначеного у графі 12 показника колір у графі 14 можна навести значення темно-рожевий).

Якщо для вимірювання показника, наприклад,

кольору відходу, не застосовують спеціальні одиниці (наприклад, шкалу або бал кольору), то в графі 14 проставляється прочерк «—».

У разі відсутності вимог щодо категорії небезпеки відходів чи упаковки, які обліковуються, у

графах 13 та 14 проставляється прочерк «—».

Відомості про інші показники відходу і упаковки з числа рекомендованих у додатку Ж ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін, уведеного в дію наказом Держстандарту України від 03.02.2000 № 97, зокрема відповідні показники небезпеки, одиниці вимірювання та значення згідно з вимогами чинних нормативних актів, слід уносити до

граф 12 — 14 тільки у випадках, коли відповідними НД чи технологічною документацією підприємства (наприклад, за стандартами безпеки праці) передбачено здійснення контролю чи вимірювання параметрів відходу (наприклад, колір, або температура, або тиск залишкового газу в балоні) за місцем утворення.

У

графах 12 — 14 відображаються тільки такі показники відходів і упаковки та методи вимірювання і контролю, які передбачені чинними НД для існуючих технологічних процесів та речовин, матеріалів, предметів і відходів, що є чинними для підприємства.

Заступник директора Департаменту екологічної безпеки В. Мойсеєнко

 

 

Додаток 1
 до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

Зразок

Назва підприємства (структурного підрозділу підприємства) і його підпорядкування

 

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)

Дата

 
Назва населеного пункту №

 

Про введення в дію типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ

«

Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ
«Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

На виконання наказу Мінприроди України, яким затверджена ця Інструкція, згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про відходи» та інших законодавчо-нормативних актів у сфері поводження з відходами та пов’язаних з цим вимог безпеки

НАКАЗУЮ (ЗОБОВ’ЯЗУЮ)

1. Призначити відповідальною особою за здійснення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари на підприємстві (далі — первинний облік)

(прізвище, ініціали, посада) з (дата).

2. Відповідальному за первинний облік

(прізвище, ініціали) спільно з керівниками структурних підрозділів і служб підприємства на підставі даних попереднього обстеження укласти перелік місць, де ведеться первинний облік (технологічних дільниць, одиниць обладнання або окремих операцій), перелік конкретних видів відходів та пакувальних матеріалів і тари, що мають обліковуватися за кожним з цих місць, та періодичність здійснення обліку кожного виду відходів (упаковки) (дата).

3. Керівникам структурних підрозділів та служб підприємства спільно з відповідальним за первинний облік

(прізвище, ініціали) призначити своїми наказами (розпорядженнями) відповідальних осіб за ведення і зберігання типових форм № 1-ВТ за кожним конкретним місцем первинного обліку відповідно до їх посадових обов’язків та фаху (кваліфікації) з (дата).

4. Відповідальному за первинний облік

(прізвище, ініціали) спільно з керівниками відповідних структурних підрозділів і служб підприємства встановити порядок забезпечення відповідальних осіб, визначених у пункті 3:

бланками типових форм № 1-ВТ та/або програмними продуктами для їх ведення;

відповідними засобами контролю та метрологічного забезпечення;

розрахунками коефіцієнтів переведення кількості відходів та упаковки в тонни до

(дата).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на технічного директора

(прізвище, ініціали).

 

Підпис керівника підприємства

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

Перелік виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Код

найменування виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

1

2

Енергетика (процеси спалювання в енергетиці та переробній промисловості)

Стаціонарні джерела

 

Електростанції загального використання

110101

експлуатація установок для спалювання ≥ 300 МВт (котлоагрегати)

110102

експлуатація установок для спалювання ≥ 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

110103

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

110104

експлуатація газових турбін

110105

експлуатація стаціонарних двигунів

 

Системи централізованого теплозабезпечення

110201

експлуатація установок для спалювання ≥ 300 МВт (котлоагрегати)

110202

експлуатація установок для спалювання ≥ 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

110203

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

110204

експлуатація газових турбін

110205

експлуатація стаціонарних двигунів

 

Нафтопереробні підприємства

110301

експлуатація установок для спалювання ≥ 300 МВт (котлоагрегати)

110302

експлуатація установок для спалювання ≥ 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

110303

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

110304

експлуатація газових турбін

110305

експлуатація стаціонарних двигунів

110306

експлуатація процесових печей без контакту

 

Установки для перетворення твердого палива

110401

експлуатація установок для спалювання ≥ 300 МВт (котлоагрегати)

1

10402

експлуатація установок для спалювання ≥ 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

1

10403

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

1

10404

експлуатація газових турбін

1

10405

експлуатація стаціонарних двигунів

1

10406

експлуатація коксових печей

1

10407

інше (газифікація вугілля, зріджування)

 

Видобуток вугілля, нафти /газу, компресори трубопроводів

1

10501

експлуатація установок для спалювання ≥ 300 МВт (котлоагрегати)

1

10502

експлуатація установок для спалювання ≥ 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

1

10503

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

1

10504

експлуатація газових турбін

1

10505

експлуатація стаціонарних двигунів

1

10506

експлуатація компресорів трубопроводів

Непромислові установки для спалювання

 

Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах

120202

експлуатація установок для спалювання ≥ 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

120203

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

120204

експлуатація стаціонарних газових турбін

120205

експлуатація стаціонарних двигунів

120206

експлуатація іншого стаціонарного обладнання

 

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі

120201

експлуатація установок для спалювання ≥ 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

120202

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

120203

експлуатація стаціонарних газових турбін

120204

експлуатація стаціонарних двигунів

120205

експлуатація іншого стаціонарного обладнання (печі, каміни, обладнання для приготування їжі)

 

Установки для спалювання в сільському та лісовому господарствах і в секторі культивування водяних організмів

120301

експлуатація установок для спалювання ≥ 50 (котлоагрегати)

120302

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

120303

експлуатація стаціонарних газових турбін

120304

експлуатація стаціонарних двигунів

120305

експлуатація іншого стаціонарного обладнання

Спалювання в промисловості

 

Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і стаціонарних двигунах

130101

експлуатація установок для спалювання ≥ 300 МВт (котлоагрегати)

130102

експлуатація установок для спалювання ≥ 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

130103

експлуатація установок для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

130104

експлуатація стаціонарних газових турбін

130105

експлуатація стаціонарних двигунів

130106

експлуатація іншого стаціонарного обладнання

 

Безконтактні технологічні печі

130203

експлуатація кауперів доменних печей

130204

експлуатація печей для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу

130205

експлуатація інших печей

 

Контактні технологічні процеси

130301

функціонування агломераційних заводів

130302

експлуатація печей вторинного нагрівання для виробництва чавуну та сталі

130303

функціонування ливарних цехів для виробництва сірого чавуну

130304

первинне виробництво свинцю

130305

первинне виробництво цинку

130306

первинне виробництво міді

130307

вторинне виробництво свинцю

130308

вторинне виробництво цинку

130309

вторинне виробництво міді

130310

вторинне виробництво алюмінію

130311

виробництво цементу

130312

виробництво вапна

130313

виробництво асфальтобетону

130314

виробництво листового скла

130315

виробництво контейнерного скла

130316

виробництво скляної вати

130317

виробництво іншого скла (включаючи спеціальне скло)

130318

виробництво мінеральної вати

130319

виробництво цегли та кахлю

130320

виробництво тонких керамічних матеріалів

130321

виробництво паперу (процес сушки)

130322

виробництво глинозему

130323

виробництво магнію (обробка доломіту)

130324

виробництво нікелю (термальний процес)

130325

виробництво емалі

130326

зварювання металів

130327

інше

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)

 

Технологічні процеси в нафтовій промисловості

210101

переробка нафтопродуктів

210102

здійснення каталітичного крекінгу

210103

функціонування підприємств з відновлення сірки

210104

експлуатація сховищ і транспортування нафти на нафтопереробних заводах

210105

інше

 

Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній промисловості

210201

коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні)

210202

завантаження доменної печі

210203

плавлення чавуну і відливання чушок

210204

застосування твердого бездимного палива

210205

експлуатація мартенівської печі

210206

експлуатація кисневого конвертера на заводі для виробництва сталі

210207

виробництво сталі в електричній печі

210208

експлуатація прокатних станів

210209

експлуатація агломераційної установки (за винятком коду 030301)

210210

інше

 

Технологічні процеси в кольоровій металургії

210301

виробництво алюмінію (електроліз)

210302

виробництво феросплавів

210303

виробництво кремнію

210304

виробництво магнію (за винятком коду 130323)

210305

виробництво нікелю (за винятком коду 130324)

210306

виробництво легованих металів

210307

гальванізація

210308

електрогальванізація

210309

інше

 

Технологічні процеси в промисловості з виробництва неорганічних хімічних речовин

210401

виробництво сірчаної кислоти

210402

виробництво азотної кислоти

210403

виробництво аміаку

210404

виробництво сульфату амонію

210405

виробництво нітрату амонію

210406

виробництво фосфату амонію

210407

виробництво добрив NPK

210408

виробництво сечовини

210409

виробництво сажі (кіптява)

210410

виробництво двоокису титану

210411

виробництво графіту

210412

виробництво карбіду кальцію

210413

виробництво хлору

210414

виробництво фосфатних добрив

210415

зберігання неорганічних хімічних продуктів

210416

інше

 

Технологічні процеси в промисловості з виробництва органічних хімічних речовин (крупнотоннажне виробництво)

210501

виробництво етилену

210502

виробництво пропілену

210503

виробництво 1,2 дихлоретану (за винятком коду 040505)

210504

виробництво вінілхлориду (за винятком коду 040505)

210505

виробництво 1,2 дихлоретану і вінілхлориду (збалансований процес)

210506

виробництво поліетилену низької щільності

210507

виробництво поліетилену високої щільності

210508

виробництво полівінілхлориду

210509

виробництво поліпропілену

210510

виробництво стиролу

210511

виробництво полістиролу

210512

виробництво стирол-бутадієну

210513

виробництво стирол-бутадієнового латексу

210514

виробництво стирол-бутадієнового каучуку (SBR)

210515

виробництво акрилонітрилу бутадієну стиролу (АБС)

210516

виробництво окису етилену

210517

виробництво формальдегіду

210518

виробництво етилбензолу

210519

виробництво фталевого ангідриду

210520

виробництво акрилонітрилу

210521

виробництво адипінової кислоти

210522

зберігання органічних хімічних речовин

210523

виробництво гліоксилової кислоти

210524

виробництво галогенованих вуглеводнів

210525

виробництво пестицидів

210526

виробництво стійких органічних сполук

210527

інше (фітосанітарія)

 

Технологічні процеси в деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах

210601

виробництво деревостружкової плити (ДСП)

210602

виробництво целюлози та паперу (крафт-целюлоза)

210603

виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка)

210604

виробництво целюлози (нейтральний сульфітний поліхімічний процес)

210605

хлібопромисловість

210606

виробництво вина

210607

виробництво пива

210608

виробництво міцних спиртних напоїв

210609

інші галузі харчової промисловості

210610

виробництво бітумних покрівельних матеріалів

210611

виробництво шляхового асфальтного покриття

210612

виробництво цементу

210613

виробництво скла

210614

виробництво вапна

210615

виробництво батарей

210616

видобуток мінеральних руд

210617

інше (уключаючи виробництво волокнистого азбесту)

210618

використання вапняку і доломіту

210619

виробництво та використання соди

210620

машинобудування (механічна обробка металу)

210621

переробка сільськогосподарської продукції

210622

легка та обробна промисловості

210700

Експлуатація холодильних установок

210800

Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду

Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної енергії

 

Видобуток та первинна обробка твердого викопного палива

310101

відкрита розробка родовищ

310102

підземна розробка родовищ

310102

зберігання твердого палива

310104

інше

 

Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого викопного палива

310201

робота на материку

310202

робота у відкритому морі

310203

інше

 

Видобуток, первинна обробка та завантаження газоподібного видобувного палива

310301

робота на материку (десульфуризація)

310302

робота на материку (за винятком десульфуризації)

310303

робота у відкритому морі

310304

інше

 

Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину)

310401

експлуатація морських терміналів (танкери, транспортування та зберігання)

310402

інші види транспортування та зберігання (уключаючи трубопроводи)

 

Розподіл бензину

310501

експлуатація станцій відправлення з нафтопереробних заводів

310502

транспортування та зберігання (за винятком коду 310503)

310503

експлуатація станцій обслуговування (уключаючи заправку автомобілів)

310504

інше

 

Мережі розподілу газу

310601

експлуатація трубопроводів

310602

експлуатація трубопровідних компресорних станцій

310603

мережі розподілення

310700

паливо у вигляді геотермальної енергії

Використання розчинників та інших продуктів

 

Нанесення лакофарбового покриття

410101

виробництво автомобілів

410102

ремонт автомобілів (нове визначення діяльності)

410103

будівництво та оздоблення будівель (за винятком коду 410107)

410104

побутове використання (за винятком коду 410107)

410105

фарбування рулонної продукції

410106

суднобудування

410107

обробка деревини

410108

інші види промислового використання фарб (за винятком коду 410102)

410109

інші види непромислового використання фарб

Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання

410201

знежирення металів

410202

хімічне чищення

410203

виробництво електронних деталей

410204

інша промислова чистка

 

Виробництво або обробка хімічних продуктів

410301

обробка поліестеру

410302

обробка полівінілхлориду

410303

обробка пінополіуретану

410304

обробка пінополістиролу

410305

обробка каучуку

410306

виробництво фармацевтичних продуктів

410307

виробництво фарб

410308

виробництво чорнила

410309

виробництво клеїв

410310

продування бітуму

410311

виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та фотографій

410312

оздоблення текстилю

410313

дублення шкіри

410314

інше

 

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності

410401

виробництво скловати

410402

виробництво шлакової вати

410403

поліграфічна промисловість

410404

екстракція жирів, харчових та нехарчових масел

410405

застосування клеїв та клейких стрічок

410406

збереження деревини

410407

антикорозійна обробка та консервація транспортних засобів

410408

побутове використання розчинників (за винятком використання фарб)

410409

депарафінізація транспортних засобів

410410

виробництво фармацевтичної продукції

410411

інше (збереження насіння)

 

Використання ГФУ, N2O, NH3, ПФУ і SF6

410501

використання

N2O для анестезії

410502

експлуатація обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні галокарбонів

410503

експлуатація обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів

410504

процеси з витіканням піни (за винятком коду 410304)

410505

експлуатація вогнегасників

410506

застосування аерозолю

410507

експлуатація електричного обладнання (за винятком коду 410203)

410508

інше

Обробка та видалення відходів

 

Спалювання відходів

510201

спалювання побутових або муніципальних відходів

510202

спалювання промислових відходів (за винятком відкритого спалювання)

510203

спалювання у факелі на нафтопереробних заводах

510204

спалювання у факелі в хімічній промисловості

510205

спалювання відстою стічних вод

510206

спалювання у факелі при видобутку нафти та газу

510207

спалювання відходів від лікарень

510208

спалювання відпрацьованого масла

 

Видалення твердих відходів на землі

510401

ліквідація контрольованих відходів на землі

510402

ліквідація неконтрольованих відходів на землі

510403

інше

510700

спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому повітрі (за винятком коду 610300)

 

Кремація

510901

спалювання трупів

510902

спалювання туш тварин

 

Обробка інших відходів

511001

очищення стічних вод у промисловості

511002

очищення стічних вод у житловому і комерційному секторах

511003

розміщення осаду стічних вод

511004

розміщення відходів у землі

511005

виробництво компосту від відходів

511006

виробництво біогазу

511007

виробництво м’ясо-кісткового борошна

511008

інше виробництво палива (залишки відпрацьованого палива)

Сільське і лісове господарство, землекористування та зміна лісової біомаси

 

Вирощування сільськогосподарських культур з використанням добрив (за винятком гною)

610101

вирощування та збирання постійних (незмінних) культур

610102

вирощування та збирання сільськогосподарських культур

610103

використання рисових полів

610104

садівництво

610105

використання пасовищ

610106

зберігання землі під паром

Вирощування сільськогосподарських культур без використання добрив

610201

вирощування та збирання постійних (незмінних) культур

610202

вирощування та збирання сільськогосподарських культур

610203

використання рисових полів

610204

садівництво

610205

використання пасовищ

610206

зберігання землі під паром

610300

спалювання після пожнивних залишків, соломи та ін. на сільськогосподарських полях

 

Ентеральна (кишкова) ферментація

610401

тримання молочних корів

610402

тримання іншої рогатої худоби

610403

тримання овець

610404

тримання свиней для відгодівлі

610405

тримання коней

610407

тримання кіз

610408

тримання курей несучок

610409

тримання бройлерів

610410

тримання іншої свійської птиці (качки, гуси та ін.)

610411

вирощування хутрових звірів

610412

тримання свиноматок

610414

тримання буйволів

610415

інші

 

Прибирання, збереження та використання гною, а також органічних сполук

610501

тримання молочних корів

610502

тримання іншої рогатої худоби

610503

тримання свиней для відгодівлі

610504

тримання свиноматок

610505

тримання овець

610506

тримання коней

610507

тримання курей несучок

610508

тримання бройлерів

610509

тримання іншої свійської птиці (качки, гуси, тощо.)

610510

вирощування хутрових звірів

610511

тримання кіз

610514

тримання буйволів

610515

інші

610600

Використання пестицидів та вапняку

 

 

Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ УПАКОВКИ, ЇХ АБРЕВІАТУРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА НУМЕРАЦІЙНІ КОДИ

 

А. Пластики

Матеріал

Абревіатура

Код

Поліетилентерефталат

ПЕТ

1

Поліетилен високої щільності

ПЕВЩ

2

Полівінілхлорид

ПВХ

3

Поліетилен низької щільності

ПЕНЩ

4

Поліпропілен

ПП

5

Полістирол

ПС

6

 

 

7

 

 

 

 

19

 

Б. Папір і волокнисті матеріали

Матеріал

Абревіатура

Код

Картон (гофрований)

ПАП

20

Картон (негофрований)

ПАП

21

Папір

ПАП

22

 

 

 

 

39

 

В. Метали

Матеріал

Абревіатура

Код

Сталь

СТ

40

Алюміній

АЛ

41

 

 

42

 

 

 

 

49

 

Г. Деревинні матеріали

Матеріал

Абревіатура

Код

Дерево

ДЕР

50

Пробкове дерево

ДЕР

51

Деревинно-волокниста плита

ДВП

52

Деревинно-стружкова плита

ДСП

53

Фанера

Ф

54

 

 

 

 

59

 

Ґ. Текстильні матеріали

Матеріал

Абревіатура

Код

Бавовна

ТЕКС

60

Джут

ТЕКС

61

 

 

 

 

69

 

Д. Скло

Матеріал

Абревіатура

Код

Скло (безколірне)

СК

70

Скло (зелене)

СК

71

Скло (темне)

СК

72

 

 

73

 

 

 

 

79

 

Е. Композиційні матеріали

Матеріал

Абревіатура*

Код

Папір і картон/різноманітні матеріали

К/ПАП

80

Папір і картон/пластик

К/ПАП

81

Папір і картон/алюміній

К/ПАП

82

Папір і картон/гальванізований лист

К/ПАП

83

Папір і картон/пластик/алюміній

К/ПАП

84

Папір і картон/пластик/алюміній /гальванізований лист

К/ПАП

85

 

 

86

 

 

 

 

89

Пластик/алюміній

К/ПЛ

90

Пластик/гальванізований лист

К/ПЛ

91

Пластик /різноманітні матеріали

К/ПЛ

92

 

 

93

 

 

94

Скло/пластик

К/СК

95

Скло/ алюміній

К/СК

96

Скло /гальванізований лист

К/СК

97

Скло / різноманітні матеріали

К/СК

98

 

 

99

 

* Для композиційних матеріалів Е/абревіатура, що відповідає матеріалу, який переважає.

 

 

Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

ОСНОВНІ ВИДИ УПАКОВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Матеріал

Різновид тари (упаковки)

Призначення

1

2

3

Пластик

бідони — бочки ємністю від 20 до 250 л

харчові продукти/вироби

нехарчові продукти/вироби

бочки ємністю 250 л та понад 250 л

харчові продукти/вироби

нехарчові продукти/вироби

великі мішки

 

бутлі

напої

інше

коробки

 

контейнери

 

ящики

 

піддони

 

Картон

коробки (ящики)

 

бочки

 

контейнери

 

піддони

 

Метали

сталь

бідони ємністю до 50 л

харчові продукти/вироби

нехарчові продукти/вироби

бідони ємністю 50 л до 300 л

харчові продукти/вироби

нехарчові продукти/вироби

алюміній

бідони ємністю до 50 л

харчові продукти/вироби

нехарчові продукти/вироби

бідони ємністю 50 л до 300 л

харчові продукти/вироби

нехарчові продукти/вироби

Дерево

ящики/лотки

 

кошики

 

бочки/діжки

 

піддони

 

бокс піддони

 

Скло

пляшки/бутлі

напої

інше

контейнери

 

 

 

Додаток 5
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ КОНКРЕТНІ ВИДИ І СТАН ВІДХОДІВ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДО НИХ

Агломерат

Продукт випалу руд та інших матеріалів, у якому легкоплавка частина матеріалу, твердіючи, скріплює між собою тверді частинки

Барда

Залишки бродильного виробництва, з яких видалені леткі компоненти

Бітум

Природна або штучно отримана пластична чи високов’язка речовина — суміш вуглеводнів з продуктами їхньої полімерізації та окислення

Вижимки

Вичавки* Макуха

Залишки овочів, фруктів та іншої рослинної продукції після пресової обробки

Випади

Жмутики вовни, що їх отримують з-під класирувальних сортувальних столів, тріпальних, сушильних та інших машин під час пневмотранспортування вимитої вовни, очищення пресового цеху (у вимитому стані мають закатаний вигляд)

Виштамповка

Випресовка Задирка

Залишки металу та інших матеріалів після ковальсько-пресової обробки

Віск

Жироподібна аморфна речовина, що являє собою складні ефіри вищих жирних кислот і одноатомних вищих спиртів, які залишаються після переробки тваринних, рослинних і природних продуктів

Вовна некондиційна:

Вовна брильна Вовна каналізаційна Вовна кислотна Вовна підпилочна Вовна підстрига Вовна рубка Вовна смєтка Очіс

Залишки вовни, що утворюються на різних стадіях переробки хутрової сировини

Води дренажні

Води, які профільтрувалися у дренаж з тіла гідротехнічної споруди або її основи, а також з осушуваного (зрошуваного) земельного масиву

Води зворотні

Води зворотні неочищені Води зворотні недостатньо очищені Води зворотні очищені (нормативно) Води зворотні чисті (нормативно)

Води, які повертаються за допомогою технічних споруд та засобів з господарської ланки кругообігу води до його природних ланок у вигляді стоків та скидів

Води ляльні

Води з домішками (здебільшого нафтопродуктів), зібрані в колодязях — лялах машинних відділень суден

Води попутні

Води кар’єрні Води пластові

Природні води (водні розчини), які виділяються у процесі видобутку корисних копалин

Води скидні

Води, які відводяться зі зрошуваних сільськогосподарських угідь та забудованих територій, що поливаються, а також води, які відводять з ділянок, де застосовується гідромеханізація

Води стічні

Різновид зворотних вод, що утворилися у процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності, а також під час відведення із забудованих територій вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів

Ганчір’я

Дрантя Лахміття Мотлох

Зношені текстильні вироби, що їх не використовують за цільовим призначенням

Гнилісні залишки

Продукти процесу розкладу органічних речовин, що утримують азот (білків), під впливом мікроорганізмів

Гній

Екскременти тварин

Гранулят

Дрібні, щільні агрегати будь-якої речовини у вигляді зерен, які утворюються під час переходу речовини з рідинного у твердий стан або в інших процесах

Гудрон

Смоляна маса, яка залишається після відгону від нафти легких фракцій та більшості олив, або кубовий залишок, що залишається під час дистиляції жирних кислот та сирого гліцерину у харчовій промисловості

Екстракт

Розчин певних компонентів, які виділено із суміші твердих або рідинних речовин за допомогою селективних розчинників (екстрагентів)

Жиропіт

Неочищений ланолін

Виділення потових і сальних залоз на шкірах та волосяному покриві тварин, що видаляються у підготовчих операціях під час виробляння шкір та хутряної сировини

Жом

Залишки подрібнених коренеплодів після екстрагування цільового продукту

Зажимні кінці

Відрізки матеріалу, що утворюються у процесі розкроювання або обробки матеріалу в місцях його закріплення

Зола

Попіл

Залишок після спалення органічних сполук до мінералізованого стану

Капежі

Втрати рідинних продуктів, напівфабрикатів, сировини, що обумовлені нещільностями обладнання

Кек

Твердий залишок фільтрації пульпи

Кінці

Відрізки волокна, ниток, стрічки, пряжі та інших матеріалів, розміри яких не дозволяють використовувати їх за прямим призначенням основного матеріалу

Кісточки

Тверді стрижневі частини (насіння) плодів фруктів, овочів і ягід

Клапоть

Вирубка Клапоть кушнірський Клапоть мірний Клапоть підніжний Міжлекальний випад

Обрізки тканин та інших листових матеріалів, що отримуються у різних технологічних операціях, розміри і якість яких не дозволяють використовувати їх у виробництві основних виробів

Кокс

Твердий залишок, що утворюється внаслідок нагрівання різних видів палива до високих температур без доступу повітря: кам’яновугільний, пековий, електродний, нафтовий

Компост

Перегній

Продукт розкладання мікроорганізмами твердих сумішей органічного походження

Конфіскати

Окремі органи або частини тіл людей і тварин, вилучені під час розбирання (розчленування, розтинання) туш (трупів) або під час хірургічних операцій та вівісекцій

Костра

Задерев’янілі частини стеблин прядивних рослин (льону, коноплі, кенафу та ін.), які одержують під час їхньої первинної обробки

Кубовий залишок

Малолеткий висококиплячий залишок, що утворюється у процесах дистиляції та ректифікації рідких сумішей на фракції

Ливник

Прибування

Частина відливки, що утворюється поза габаритами виробу, який відливається, під час заповнення розплавом ливарної форми; відокремлюється під час подальшого оброблення виробу

Лушпиння

Насіннєва оболонка

Зовнішня оболонка насіння і плодів, що залишається після лущення та обрушування насіння рослин

Макулатура

Паперові вироби та залишки паперу, не придатні для подальшого використання

Мездра

Підшкірно-жирова клітковина, м’ясо, сало, шматки сухожилля, які видаляють зі шкір у підготовчих операціях

Меляса

Кормова патока

Концентрований розчин вуглеводів (переважно цукристих), з якого подальше вилучення цукру за звичайною технологічною схемою буряко-цукрового виробництва неможливе

Мичка

Пухнаста однорідна маса волокон з невеличкими обривками пряжі

Наріст

Дендріт

Відокремлені від поверхні коралоподібні відкладення, що утворюються у перенасичених розчинах, а також у процесі нанесення покриттів тощо

Насіння

Зародкові частинки рослинної сировини, що перероблюються

Недогарок

Огарки

Окислені за високої температури залишки мінеральної сировини — продукти випалювання руд та концентратів

Облой

Залишки матеріалу, що утворюються у зазорах штампувального та ливарного інструменту

Обрізь

Зрізи Пруг

Залишки країв листа (шматка) матеріалу, що утворюються під час розкроювання тканин, шкіри, хутра, металу та інших листових матеріалів

Окалина

Іржа

Продукт окислення металів, відокремлений від основної маси металу

Осад фільтраційний

Дефекат

Залишковий продукт процесу очищення розчинів від завислих речовин. У крохмале-патоковому виробництві — залишковий продукт очищення сиропу. У цукровому виробництві — залишковий продукт очищення бурякового соку від домішок, які містять вапно

Пасма

Сувої ниток суворих або пофарбованих, що не піддаються подальшому перемотуванню

Пек

Маса, що залишається після перегонки кам’яновугільного, торф’яного, деревного дьогтю, а також нафтової смоли після піролізу

Перліт жирний

Відпрацьований сорбент (перліт) із залишками жирів і мастил

Підміть

Суміш обрізків ниток, волокна і пуху з різним ступенем засміченості та засмальцьованості, яка збирається під час підмітання підлоги у приміщеннях крутильного і ткального виробництв, а також під час обмахування та очищення машин

Підмильний луг

Нейтралізовані промислові стоки, що містять омилені жирні кислоти, нейтральний жир і нежирові речовини

Порода

Порода вміщаюча

Природний матеріал, що містить у різних кількостях різні мінеральні агрегати

Послід

Екскременти птахів і дрібних тварин

Пульпа

Суміш технічної рідини процесу з твердими компонентами

Плутанка

Невпорядковано переплетені, заплутані нитки, волокна, пряжа, дріт тощо

Пух

Неущільнені тонкі волокна тваринного, рослинного і штучного походження, слабо зчеплені між собою

Рідина промивна

Промивні води

Розчин, емульсія, суспензія, пульпа або їхні суміші, що утворюються в результаті очищення матеріалів, виробів тощо шляхом змиву непотрібних (шкідливих) компонентів технічною рідиною

Сажа

Аморфний вуглець — продукт неповного згоряння або термічного розкладання органічних сполук

Скрап

Дрібні застиглі частинки та безформні пластинки застиглого металу, що утворюються внаслідок розбризкування чи розливів рідкого металу, а також залишки металу на ливарному обладнанні

Соапсток

Суміш омилених (вільних) жирних кислот, нейтральних жирів і нежирових речовин, яка утворюється в результаті нейтралізації рослинних олій та жирів

Стружка

Відструги Ошурки Тирса

Продукти руйнування матеріалів у процесі механічної обробки

Улюк волокнистий

Маса з недорозвиненого щуплого насіння (улюка) бавовнику з різним ступенем опушеності, з домішкою волокна у вільному стані, волокнуватих дефектів і сміття

Фекалії

Екскременти людини

Фільтрат

Рідина, що виділяється твердими відходами під час їхнього зберігання (транспортування) або утворюється під час спеціальних фільтраційних процесів

Фус

(фуз) Кубовий відстій

Осад, що утворюється під час відстоювання рідких продуктів у ємностях (гідрофус — фус, що утворився в процесі гідратації олії)

Хвости

Залишки корисних копалин, що утворюються у процесах збагачення, з низьким вмістом корисних компонентів, у концентраті

Шкаралупа

Лушпина

Залишки твердого покриття яєць та плодів

Шлак

Побічний продукт процесів окислення-відновлення, у загальному випадку суміш оксидів з іншими компонентами процесу (наприклад, томасшлак — суміш фосфорного ангідриду і продуктів його взаємодії з іншими компонентами (головним чином з вапном) у сталеплавильному (конверторному) процесі)

Шлам

Відстій Мул Осад Шліх

Конденсована маса, яка виділяється із суспензії під гравітаційним або механічним впливом з можливими залишками рідини

Шрот

Жмих

Тверді залишки насіння олійних культур після вилучення з них олії екстракцією та пресуванням

  

* Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна.

 

 

Додаток 6
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЩО ВІДБИВАЮТЬ ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ВІДХОДІВ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДО НИХ

Гель

Консистентна (драглиста) дисперсна система, що утворюється в результаті коагуляції золю

Емульсія

Дисперсна система, що являє собою розподілені в рідині мікрочастинки іншої рідини, що не змішується з нею, з розмірами частинок, більшими, ніж у золів

Завись

Суспензія, в якій частки осідають або спливають дуже повільно через малу різницю щільності дисперсного середовища та дисперсної фази

Золь

Дим* Піна Туман

Колоїдна дисперсна система з часток розміром 0,001 — 0,1 мкм, рівномірно розподілених в основному компоненті: гідрозоль — у воді, аерозоль — у газовому середовищі (повітрі)

Коагулят

Осад дисперсної фази, що випадає з колоїдної системи під час її дестабілізації

Конгломерат

Маса

Невпорядковане механічне сполучення невідомого компонентного складу і структури

Лом

Бій Шматки Уламки

Некондиційні вироби або частини виробів з металів чи з інших твердих речовин

Паста

Концентрована суспензія

Порошок

Тонкоподрібнена тверда речовина

Пил

Завислі у газовому середовищі (повітрі) або осілі на тверду поверхню тверді частинки розмірами від 0,01 до 100 мкм

Розчин

Стійка, незалежно від часу, гомогенна суміш щонайменше двох компонентів, які рівномірно розподілені за об’ємом відходу, основний з яких — розчинник, котрий утворює певні рідкі, газоподібні або тверді фазові стани з іншими компонентами

Суміш

Сукупність щонайменше двох відомих компонентів невідомої структури

Смола

Конденсована маса органічного походження

Сплав

Твердий або рідинний розчин, хімічна сполука металів між собою або з неметалами, яка має основні властивості металів; однорідна система, яку отримують шляхом сплавлення металів, неметалів, оксидів, органічних речовин

Суспензія

Агрегатно і кінетично нестійка дисперсна система, що являє собою розподілені в рідині або газі тверді частки з розмірами 100 і більше мікронів

 

* Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна.

 

 

Додаток 7
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

ТЕРМІНИ, ЩО ЇХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК ДОДАТКОВІ ПІД ЧАС ПОЗНАЧЕННЯ ВІДХОДІВ ЧЕРЕЗ НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕСУ, У ЯКОМУ ВОНИ УТВОРЮЮТЬСЯ

 

Брак

Вибраковка

ВВиділення

Вижимка

Викид

Відпрацювання

ВВідсів

Гравівідсів*

Відстій

Возгон

Залишок

Конденсат

Концентрат

Накип

Осад

Осмол

Пересортиця

Плав

Продукт

Продукти зносу

Продукти корозії

Просів

Рециркулят

Розплав

Фракція

Шом

 

* Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі