Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Позика товарами, що визначені родовими ознаками

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 71
Друк
Стаття

Позика товарами, що визначені родовими ознаками

Прошу видати самогону... у тимчасове користування

 

Якби в часи, описані письменником Олександром Козачинським у романі «Зелений фургон», діяли положення нинішнього законодавства, то міліціонера Грищенка, який видавав речові докази в тимчасове користування, крім підозр у зловживанні службовим положенням з боку новопризначеного начальника, можна було б звинуватити в ухиленні від сплати податків.

Причина цього — у тому, що сучасне законодавство передбачає при переданні в позику товарів, визначених родовими ознаками, перехід права власності на такі товари одержувачу з усіма податковими наслідками,що з цього випливають.

Про ці наслідки й поговоримо у статті.

Микола ШПАКОВИЧ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Договір позики, предметом якої є товари, визначені родовими ознаками

Ст. 1046 ЦКУ

передбачає, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність іншій стороні (позичальнику) грошові кошти чи речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцю таку саму суму грошових коштів (суму позики) чи таку саму кількість речей того самого роду і такої самої якості. Докладніше про те, які речі вважаються визначеними родовими ознаками див. у статті «Що потрібно знати про договір позики» на с. 19.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей чи речей, визначених родовими ознаками.

Ст. 1049 ЦКУ

передбачає, що позичальник зобов’язаний повернути позикодавцю речі, визначені родовими ознаками, у тій самій кількості, того самого роду і тієї самої якості, що й передані йому позикодавцем, у строки і в порядку, установленому договором. Якщо договором не встановлено строку повернення позики або якщо цей строк визначено моментом пред’явлення вимоги, позику має бути повернено позичальником протягом тридцяти днів з дня пред’явлення вимоги про повернення.

Позика вважається поверненою в момент передання позикодавцю речей, визначених родовими ознаками.

Отже,

договір позики, предметом якої є товари, визначені родовими ознаками (далі — товарна позика), передбачає перехід права власності на такі товари, як у момент передання в позику, так і в момент повернення.

Ця обставина є визначальною для віднесення цих операцій до «продажу товарів» у розумінні

Закону про податок на прибуток, а також до «поставки товарів» згідно із Законом про ПДВ.

 

Податок на прибуток

Нагадаємо, що згідно з

п. 1.31. Закону про податок на прибуток продаж товарів — будь-які операції, що здійснюються відповідно до договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, що передбачають передання права власності на такі товари за плату чи компенсацію, незалежно від строків його надання, а також операції з безкоштовного передання товарів.

Отже, передання товарів, визначених родовими ознаками, за договором позики є продажем у розумінні

Закону про податок на прибуток. Відповідно і подальше повернення цих товарів з позиції податкового законодавства може розглядатися як їх продаж позичальником.

У позичальника, який отримав товари в позику виникає заборгованість, яку має бути погашено в установлені договором строки шляхом передання товарів у тій самій кількості, того самого роду і тієї самої якості, що й передані йому позикодавцем.

У п.

1.19 Закону про податок на прибуток зазначено, що операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари в будь-якій формі, відмінній від грошової, включаючи будь-які форми заліку та погашення взаємної заборгованості, у результаті яких не передбачається зарахування грошових коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів, є бартерною (товарообмінною).

Нагадаємо, що доходи та витрати від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються виходячи з договірної ціни такої операції, але не нижче звичайної ціни (

п.п. 7.1.1 Закону про податок на прибуток).

Отже, у момент передання товарів, визначених родовими ознаками, у кредитора виникають валові доходи, а в позичальника — валові витрати (за умови, що вони використовуватимуться в господарській діяльності) у розмірі звичайної ціни товарів, що передаються. А при поверненні позичених товарів, навпаки: у позичальника — валові доходи, а в позикодавця — валові витрати.

При цьому слід звернути увагу: якщо строк, на який надаються товари в позику, досить тривалий, то звичайна ціна товарів може суттєво змінитися, а сума заборгованості залишиться незмінною (договором не передбачено нарахування процентів).

Однак варто пам’ятати, що «бартерність» товарної позики якщо й має право на визнання, то тільки з метою оподаткування. З правової точки зору передання-повернення предмета позики — це, звичайно ж, не бартер (міна), а дві окремі операції з передання майна та повернення сторін у первісний майновий стан, здійснені за спеціальними правилами, властивими саме і тільки договору позики.

 

ПДВ

Згідно з

п. 1.4 Закону про ПДВ поставка товарів — будь-які операції, що здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, що передбачають передання права власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків його надання.

Як уже було зазначено вище, у ході передання товарів, визначених родовими ознаками, у межах договору позики переходить право власності, отже, така операція є поставкою і є об’єктом обкладення податком на додану вартість (

п.п. 3.1.1 Закону про ПДВ).

База оподаткування операцій з поставки товарів при їх переданні в межах товарної позики визначається виходячи з їх договірної вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче звичайної ціни (

п. 4.2 Закону про ПДВ), оскільки в ході такої операції не передбачено їх оплати.

Про те, що операції товарної позики обкладаються ПДВ за ставкою 20 %, зазначала ДПАУ ще до введення нового

ЦКУ (див. лист від 16.11.2000 р. № 15251/7/16-1201, п. 50).

Отже, при передаванні товарів за договором позики у позикодавця виникають податкові зобов’язання з ПДВ (за умови, що він зареєстрований платником цього податку), а позичальник має право на включення такої суми ПДВ до податкового кредиту (за наявності податкової накладної та за умови, що отримані в позику товари використовуватимуться в операціях, що обкладаються ПДВ).

Датою виникнення податкових зобов’язань позикодавця і права на податковий кредит позичальника є дата передавання товарів у позику, оскільки ця подія є першою та єдиною при такій операції.

При поверненні товарів, визначених родовими ознаками, від позичальника позикодавцю податкові зобов’язання виникають у першого (за умови, що він зареєстрований платником цього податку), а право на податковий кредит — у другого (за наявності податкової накладної).

 

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку видачу та повернення товарної позики слід розглядати як обмін подібними запасами. Згідно з

п. 9 П(С)БО 15 дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням і мають однакову справедливу вартість.

У свою чергу,

п. 13 П(С)БО 9 установлює принципи визначення вартості подібних запасів при здійсненні їх обміну: первісною вартістю одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, визнається балансова вартість переданих запасів (якщо вона менше чи дорівнює справедливій вартості) або справедлива вартість отриманих запасів (якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість). Тобто менша із зазначених величин.

Різниця між балансовою та справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.

Правила обліку товарної позики проілюструємо на умовному прикладі.

Підприємство А (позикодавець) передає підприємству Б (позичальнику) на умовах товарної позики матеріали, балансова вартість яких становить 11000 грн., справедлива вартість яких — 10000 грн.

Після закінчення строку договору підприємство Б (позичальник) придбаває однорідні матеріали тієї самої якості і передає позикодавцю в рахунок погашення товарної позики.

У бухгалтерському та податковому обліку обох підприємств ці операції відображатимуться так:

 

Дата

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Підприємство А (позикодавець)

1

Відвантажено матеріали за договором товарної позики

377

205

10000

10000

Списано на витрати різницю між первісною та справедливою вартістю переданих запасів згідно з

п. 13 П(С)БО 9

(11000 грн. - 10000 грн. = 1000 грн.)

949

205

1000

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

377

641

2000

Валові доходи визначаємо виходячи зі звичайної ціни згідно з

п.п. 7.1.1 Закону про податок на прибуток

2

Оприбутковано запаси, що надійшли в рахунок погашення позики

205

631

10000

10000

Податковий кредит з ПДВ

641

631

2000

Проведено залік заборгованостей

631

377

12000

Підприємство Б (позичальник)

1

Оприбутковано запаси, що надійшли в позику

205

631

10000

10000

Податковий кредит з ПДВ

641

631

2000

2

Відвантажено запаси в рахунок погашення товарної позики

377

205

10000

10000

Податкові зобов’язання з ПДВ

377

641

2000

Проведено залік заборгованостей

631

377

12000

 

Насамкінець побажаємо читачам, щоб їх підприємства завжди були спроможними надати товарну позику своїм діловим партнерам у скрутний час. Але при цьому не забули своєчасно і правильно нарахувати валові доходи та податкові зобов’язання з ПДВ, щоб не накликати на себе гніву контролюючих органів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі