Теми статей
Обрати теми

Складаємо звіт до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за І квартал 2009 року

Редакція ПБО
Стаття

Складаємо звіт до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за І квартал 2009 року

 

Ще одним звітом, який зобов’язані подавати щоквартально всі роботодавці, є Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Як заповнюється цей звіт і які особливості його заповнення за І квартал 2009 року, наші читачі дізнаються з цієї статті.

Олена ЛЕСИК, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Строки подання

Відповідно до

пп. 7.5 і 7.6 Інструкції № 36 юридичні особи — платники страхових внесків та фізичні особи — підприємці, які використовують працю найманих працівників зобов’язані щоквартально подавати Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою додатка 11 до п. 3.10 Інструкції № 36 (далі — Розрахункова відомість). Розрахункова відомість за I квартал 2009 року подається за старою формою, що діє з 12.07.2007 р.

Розрахункова відомість складається у двох примірниках, кожний з яких підписується керівником, головним бухгалтером підприємства, виконавцем та завіряється печаткою. Один примірник Розрахункової відомості подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (далі — Фонд) за місцем обліку страхувальника, а другий з відміткою Фонду — залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.

Юридичні особи, що мають підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи), які незалежно від спеціалізації підприємства займаються іншими видами виробничої діяльності та перебувають на самостійному балансі, щоквартально подають до робочого органу виконавчої дирекції Фонду Розрахункову відомість окремо щодо кожного такого підсобно-допоміжного виробництва.

Роботодавці повинні подавати Розрахункову відомість у такі строки:

до 20 квітня (подається звіт за I квартал), до 20 липня (подається звіт за I півріччя), до 20 жовтня поточного року (звіт за 9 місяців), до 25 січня року, наступного за звітним (звіт за рік). Інструкцією № 36 не передбачено перенесення останнього дня строку подання Розрахункової відомості, якщо такий день припадає на святковий або вихідний. Оскільки 20 квітня 2009 року є вихідним днем (згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП вихідний день у неділю 19 квітня переноситься на понеділок 20 квітня), останнім днем подання Розрахункової відомості за I квартал 2009 року є 17 квітня 2009 року.

Нагадаємо: разом зі звітом за рік, тобто до 25 січня року, наступного за звітним, страхувальники повинні подавати Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою

додатка 13 до Інструкції № 36.

Страхувальники мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання Розрахункової відомості відправити її робочому органу виконавчої дирекції Фонду поштою з повідомленням про вручення відповідно до

Порядку оформлення поштових відправлень із вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів та декларацій, затвердженого постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

 

Особливості заповнення Розрахункової відомості

Порядок заповнення Розрахункової відомості визначено в

Методичних рекомендаціях № 579. Розрахункова відомість складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року у гривнях з копійками.

У Розділі 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески» відображаються фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються відповідно до норм

Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР та підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб.

Витрати на оплату праці відображаються за місяцями відповідного кварталу поточного року в межах максимальної величини доходу, з якої справляються внески до фондів соціального страхування (у 2009 році її розмір 10035 грн.), та загальною сумою в розрізі кожного кварталу.

Звертаємо увагу: витрати на виплату винагород за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомога по тимчасовій непрацездатності не включаються до фонду оплати праці, отже, не відображаються в Розділі 1 Розрахункової відомості.

Нагадаємо, що з набуттям чинності

Законом № 799, а саме з 13 січня 2009 року, було змінено розміри страхових тарифів. По 12.01.2009 р. включно внески нараховуються за старим страховим тарифом, а з 13.01.2009 р. — за новим страховим тарифом. На це вказує Фонд у своєму листі від 16.01.2009 р. № 96-09. Отже, при заповненні Розділу 1 Розрахункової відомості за I квартал 2009 року слід мати на увазі, що база для нарахування страхових внесків за січень 2009 року розподіляється пропорційно відпрацьованим дням до 13.01.2009 р. та з 13.01.2009 р.

Тепер розглянемо порядок заповнення Розділу 2 «Розрахунок страхових внесків до Фонду». Цей розділ Розрахункової відомості заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

У рядку 1 «Сума несплачених платежів на початок року» зазначається сума несплачених страхових внесків на початок року. При цьому дані рядка 1 повинні відповідати даним рядка 29 Розрахункової відомості за минулий рік та залишатися незмінними протягом усього року.

У рядку 2 «Нараховано на початок періоду» відображається сума нарахованих страхових внесків у минулих звітних періодах поточного року. При складанні Розрахункової відомості за I квартал 2009 року цей рядок не заповнюється.

У рядку 3 «Нараховано за звітний період» зазначаються суми нарахованих внесків за місяцями звітного періоду (у нашому випадку — сума нарахованих внесків за січень, лютий, березень 2009 року).

Згідно з роз’ясненням Фонду, направленим робочим органам виконавчої дирекції Фонду, у зв’язку зі зменшенням страхових тарифів на 0,1 % з 13.01.2009 р. страхувальники в Розрахунковій відомості за І квартал 2009 року на паперовому носії відображають показник загальної суми виплат, на які нараховуються страхові внески в січні 2009 року (Розділ 1), та показник нарахованої суми страхових внесків за січень 2009 року (рядок 3 «Нараховано за звітний період» «1-й місяць») через дріб (база для нарахування внесків за попереднім страховим тарифом / база для нарахування внесків за новим страховим тарифом, сума внесків, нарахованих за попереднім страховим тарифом / сума внесків, нарахованих за новим страховим тарифом, відповідно).

При цьому робочі органи виконавчої дирекції Фонду в Розрахунковій відомості за І квартал 2009 року в електронному вигляді проставляють новий тариф, а коригування рядка 3 «Нараховано за звітний період» «1-й місяць» здійснюють у рядку 5 «Донараховано при прийнятті звітності».

У разі виникнення необхідності проведення робочими органами виконавчої дирекції Фонду камеральної перевірки нарахованої суми страхових внесків за січень 2009 року, відображеної в Розрахунковій відомості, страхувальник повинен надати наказ про кількість робочих та святкових днів у січні 2009 року.

Рядки 6 — 10 Розрахункової відомості заповнюються на підставі актів перевірки або при самостійному виправленні помилок, допущених у попередніх звітних періодах.

Рядок 11 «Отримано від Фонду на поточний рахунок» заповнюється тільки в разі, якщо у звітному кварталі було отримано суму відшкодування суми перевищення витрат над сумою страхових внесків на підставі довідки-розрахунку, яка складається за формою Розрахункової відомості за місяць, у якому виникла необхідність такого відшкодування. У цьому рядку відображається сума, перерахована Фондом на поточний рахунок страхувальника.

У рядку 14 «Усього належить до сплати» відображається розрахована сума, що підлягає сплаті на кінець звітного періоду.

Рядок 15 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом» заповнюється тільки у випадку, якщо на кінець звітного періоду сума зарахованих витрат та сплачених внесків (рядок 28) перевищує суму, що підлягає сплаті (рядок 14).

Якщо на кінець 2008 років за Фондом утворилася заборгованість (рядок 15 Розрахункової відомості за 2008 рік), її сума переноситься в рядок 16 Розрахункової відомості за I квартал 2009 року. Протягом усього 2009 року цей рядок залишається незмінним.

Рядок 17 «Зараховано витрат із соціального страхування на початок періоду» у Розрахунковій відомості за I квартал 2009 року не заповнюється.

У рядку 18 «Зараховано витрат за звітний період» за місяцями звітного кварталу відображаються витрати, що здійснювалися страхувальником за рахунок коштів Фонду (їх розшифровка наводиться в Розділі 6). При цьому дані рядка 19 «Зараховано витрат за соціальним страхуванням, разом» Розділу I повинні збігатися з даними рядка 38 Розділу 6.

У рядку 19а «З них фактично виплачено» відображаються суми витрат страхувальника за фактично здійсненими страховими виплатами та наданими соціальними послугами постраждалим з початку року до кінця звітного кварталу.

При складанні Розрахункової відомості за I квартал 2009 року рядок 20 «Перераховано на початок періоду» не заповнюється.

У рядку 21 «Перераховано за звітний період» відображається сума внесків, перерахованих страхувальником, за місяцями звітного періоду.

У рядку 28 «Всього зараховано і заплачено» зазначається загальна сума зарахованих витрат та сплачених страхових внесків, фінансових санкцій.

Якщо сума, зазначена в рядку 14, перевищує суму, зазначену в рядку 28, тобто на кінець звітного періоду є платежі, не сплачені до Фонду, то сума таких платежів зазначається в рядку 29. Сума, наведена в рядку 29, розшифровується в рядках 30, 31, 32, 33.

У рядку 30 зазначається недоїмка зі сплати страхових внесків, у рядку 31 — сума пені та штрафів.

Якщо наявність несплачених платежів на кінець звітного періоду пов’язана з тим, що не настав строк сплати страхових внесків, заповнюється рядок 32.

Якщо наявність несплачених внесків пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати, заповнюється рядок 33. У ньому не відображаються внески, строк сплати яких не настав.

У Розділі 3 «Середньооблікова кількість штатних працівників (осіб)» слід відображати середньооблікову кількість штатних працівників. Цей показник розраховується згідно з

п. 3.2 Інструкції № 286. При заповненні Розділу 3 слід мати на увазі, що його дані повинні збігатися з даними графи 2 рядка 1040 статистичної звітності за формою 1-ПВ «Звіт з праці» (строкова, місячна).

У Розділі 4 «Фонд оплати праці» необхідно відобразити фонд оплати праці працівників, які перебували у трудових відносинах з підприємством-страхувальником у звітному періоді.

Розділ 5 «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду» заповнюється тільки в разі, коли підприємство несвоєчасно виплачує заробітну плату. Суми нарахованої, але не виплаченої заробітної плати за останній місяць звітного періоду тут не відображаються.

Розділ 6 «Витрати з коштів Фонду з початку року» заповнюють підприємства, на яких мали місце страхові випадки. Тут відображаються витрати на допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, витрати на поховання постраждалого, витрати на страхові виплати постраждалому в розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні постраждалого на легшу роботу та інші витрати, за мінусом не прийнятих до заліку витрат у звітному році.

 

Числовий приклад

Для заповнення Розрахункової відомості за I квартал 2009 року наведемо умовні числові дані.

Приймемо, що режим роботи підприємства, за яким працювали працівники, у січні та в лютому 2009 року був з урахуванням рекомендацій, викладених у

розпорядженні КМУ від 24.11.2008 р. № 1458-р. Нагадаємо: цим розпорядженням було запропоновано такий порядок перенесення робочих днів у 2009 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями:

— з п’ятниці 2 січня — на суботу 10 січня;

— з понеділка 5 січня — на суботу 24 січня;

— з вівторка 6 січня — на суботу 7 лютого.

З метою визначення суми внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за січень 2009 року фонд оплати праці необхідно розподілити на фонд оплати праці з 1 по 12 січня 2009 року включно та фонд оплати праці з 13 по 31 січня 2009 року. Для цього необхідно чітко знати графік роботи кожного працівника.

Режим роботи підприємства в січні 2009 року такий. Загальна кількість робочих днів у січні 2009 року — 19. При цьому на період з 1 по 12 січня 2009 року за графіком роботи підприємства припадає 4 робочі дні, а з 13 по 31 січня 2009 року — 15 робочих днів. З урахуванням цього режиму роботи підприємства необхідно визначити графік роботи кожного працівника. Потім визначити суму зарплати кожного працівника до 13.01.2009 р. та з 13.01.2009 р., після чого визначити фонд оплати праці з 1 по 12 січня 2009 року включно та фонд оплати праці з 13 по 31 січня 2009 року. Кількість робочих днів у лютому 2009 року — 21.

Додаткові дані:

— Василенко в січні 2009 року надав листок непрацездатності, що свідчить про його хворобу з 29.12.2008 р. по 09.01.2009 р. включно. Сума лікарняних склала 315,80 грн., з них 189,48 грн. — перші п’ять днів тимчасової непрацездатності, оплачені за рахунок коштів підприємства (29, 30, 31 грудня 2008 року), 126,32 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності;

— Григор’єв — пенсіонер за віком;

— Ковтуненко є інвалідом II групи, про що ще у 2008 році надано копію виписки з акта огляду в МСЕК;

— Семенова хворіла з 16 по 25 березня 2009 року, про що було надано листок непрацездатності. Сума лікарняних склала 770 грн., з них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства — 481,25 грн., сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 288,75 грн.;

— у лютому 2009 року фізичною особою, яка не є працівником підприємства (Сеземін), виконано роботи за договором цивільно-правового характеру. Сума винагороди склала 1500 грн.;

— у березні 2009 року працівником підприємства (Авдєєнко) було виконано роботи за договором цивільно-правового характеру. Сума винагороди склала 800 грн.

У таблиці наведемо суми нарахованих працівникам підприємства та фізичній особі, яка виконала роботи за договором цивільно-правового характеру, виплат за I квартал 2009 року.

 

Категорії застрахованих осіб

Січень

Лютий

Березень

зарплата

лікарняні

зарплата

винагорода за ЦП-договором

зарплата

лікарняні

винагорода за ЦП-договором

Працівники

 

Авдєєнко

1000,00

1000,00

1100,00

800,00

Борисенко

1500,00

1500,00

1600,00

Василенко

1342,11

315,80

1500,00

1650,00

Григор’єв

900,00

900,00

980,00

Ткаченко

1800,00

1800,00

1900,00

Семенова

2000,00

2000,00

1300,00

770,00

Яременко

2500,00

2500,00

2600,00

Ковтуненко

1100,00

1100,00

1210,00

Федорова

1700,00

1700,00

1830,00

Мілащенко

650,00

650,00

700,00

Непрацівник

 

Сеземін

1500,00

 

Нагадаємо, що сума лікарняних та винагород за договорами цивільно-правового характеру до бази обкладення внесками до Фонду не включаються.

 

Розподіл зарплати за січень 2009 року

Прізвище працівників

Загальна сума зарплати за січень

Сума зарплати за січень до 13.01.2009 р.

Сума зарплати за січень з 13.01.2009 р.

Авдєєнко

1000,00

210,53

789,47

Борисенко

1500,00

315,79

1184,21

Василенко

1342,11

157,90

1184,21

Григор’єв

900,00

189,47

710,53

Ткаченко

1800,00

378,95

1421,05

Семенова

2000,00

421,05

1578,95

Яременко

2500,00

526,32

1973,68

Ковтуненко

1100,00

231,58

868,42

Федорова

1700,00

357,89

1342,11

Мілащенко

650,00

136,84

513,16

Усього

14492,11

2926,32

11565,79

 

У загальному випадку зарплату працівників за січень 2009 року було розподілено так:

— нарахована зарплата з 01.01.2009 р. по 12.01.2009 р. включно : сума зарплата за січень : 19 x 4;

— нарахована зарплата з 13.01.2009 р. по 31.01.2009 р. : зарплата за січень : 19 x 15.

Водночас, слід мати на увазі, що Василенко хворів з 29.12.2008 р. по 09.01.2009 р. включно. Тому його нараховану зарплату за січень (1342,11 грн.) необхідно розділяти на дві частини таким чином:

— нарахована зарплата до 13.01.2009 р. — 1342,11 : 17 x 2 = 157,90 (грн.);

— нарахована зарплата з 13.01.2009 р. — 1342,11 : 17 x 15 = 1184,21 (грн.),

де 17 — кількість робочих днів відпрацьованих Василенком у січні 2009 року;

2 — кількість робочих днів відпрацьованих Василенком з 01.01.2009 р. по 12.01.2009 р. включно;

15 — кількість робочих днів відпрацьованих Василенком з 13.01.2009 р. по 31.01.2009 р.

Клас професійного ризику виробництва — 19. У зв’язку з цим страховий тариф до 13.01.2009 р. становив 1,06 %, а з 13.01.2009 р. склав 0,96 %.

Інформацію, необхідну для заповнення Розрахункової відомості, наведемо в таблиці.

 

Періоди

База для нарахування внесків до Фонду, грн.

Сума нарахованих внесків, грн.

Сума перерахованих до Фонду внесків, грн.

Січень

До 13.01.2009 р.

2926,32

31,02

155,29

З 13.01.2009 р.

11565,79

111,03

Лютий

14650,00

140,64

142,05

Березень

14870,00

142,75

140,64

Разом

44012,11

425,44

437,98

<...>

 

<...>

(Фрагмент)

 

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків
та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України

за I квартал 2009 року

 

Установлені строки отримання заробітної плати 9* Страховий тариф 1,06 / 0,96 %

 

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

1 квартал

(за місяцями)

2 квартал

(за місяцями)

3 квартал

(за місяцями)

4 квартал

  (за місяцями)

Усього

 з початку року

2926,32/11565,79

14492,11

14650,00

14650,00

14870,00

14870,00

Разом 44012,11

44012,11

 

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.):

№ ряд-ка

Сума всього

Показники

№ ряд-ка

Сума всього

1

155,29

Кошти на початок року

16

сума несплачених платежів

заборгованість за Фондом

 

 

Нараховано

Зараховано витрат із соціального страхування:

 

 

2

На початок періоду

На початок періоду

17

3

425,44

За звітній період

(за місяцями)

За звітній період

(за місяцями)

18

 

31,02/111,03

1-й місяць

1-й місяць

 

 

140,64

2-й місяць

2-й місяць

 

 

142,75

3-й місяць

3-й місяць

 

4

425,44

Разом (2 + 3)

Разом (17 + 18)

19

З них фактично виплачено:

19а

5

Донараховано при прийнятті звітності

Перераховано:

 

 

6

Нараховано за актами, усього

На початок періоду

20

За звітний період

(за місяцями)

21

437,98

1-й місяць

 

155,29

у тому числі:

2-й місяць

 

142,05

3-й місяць

 

140,64

Разом (20 + 21)

22

437,98

7

 — не прийнято до заліку витрат

Перераховано за актами

23

8

 — донараховані суми страхових внесків

у тому числі:

 

 

9

 — пені

 — не прийнято до заліку витрат

24

10

 — штрафу

 — донараховані суми страхових внесків

25

 — пені

26

11

Отримано від Фонду на поточний рахунок

 — штрафу

27

 

 

 

Усього зараховано і заплачено (16 + 19 + 22 + 23)

28

437,98

12

Списано заборгованості

Сума несплачених платежів (14 - 28)

29

142,75

13

Списано пені, штрафів

у тому числі:

 

 

14

580,73

Усього належить до сплати (1 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12 - 13)

недоїмка зі сплати страхових внесків

30

пеня, штрафи

31

15

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)

32

142,75

заборгованість зі сплати страхових внесків, пов'язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати

33

 

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (осіб)

за 1 квартал

за 1 півріччя

за 9 місяців

за рік

10

 

4. Фонд оплати праці (грн.)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Всього з початку року

44012,11

44012,11

 

5. Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду (грн.)

за 1 квартал

за 1 півріччя

за 9 місяців

за рік

 

<...>

 

* Відповідно до ч. 1 ст. 115 КЗпП заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. У прикладі для зручності умовно прийнято, що заробітна плата виплачується тільки один раз на місяць 9 числа.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі