Теми статей
Обрати теми

Методичні рекомендації по заповненню розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Редакція ПБО
Лист від 20.03.2009 р. №

Методичні рекомендації по заповненню розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 20.03.2009 р. № ДЦ-03-2140/0/6-09

(витяг)

 

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — розрахункова відомість) заповнюється платниками страхових внесків на випадок безробіття, визначеними Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття» (далі — Закон) та підпунктами 2.1.1 та 2.1.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Інструкція).

Пунктом 6.7 Інструкції визначено, що роботодавці — платники страхових внесків щокварталу складають у двох примірниках розрахункову відомість (додаток 6 до Інструкції), один екземпляр якої подається до центру зайнятості, в якому платник перебуває на обліку,

до : 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 25 січня.

Якщо останній день строку подання розрахункової відомості припадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Усі примірники розрахункової відомості підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або організації, виконавцем та завіряються печаткою. Другий примірник звіту, завірений центром зайнятості, залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.

Фізичні особи, у т. ч. фізичні особи — підприємці, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, щокварталу надають розрахункову відомість, починаючи з кварталу, в якому здійснені виплати.

Об’єднання громадян, благодійні, профспілкові та релігійні організації, політичні партії, які протягом звітного року не використовували найману працю, подають до центру зайнятості, в якому вони перебувають на обліку, розрахункову відомість один раз на рік до 25 січня наступного за звітним роком. Проте, якщо зазначені організації мають найманих працівників, то розрахункова відомість подається в строки, передбачені в п. 6.7 Інструкції.

<...>

За бажанням платника розрахункова відомість може подаватися в електронному вигляді в порядку, визначеному законодавством.

Розрахункова відомість складається із заголовної частини та шести розділів.

У заголовній частині відображаються: повна назва платника страхових внесків (відповідно до установчих документів), адреса та телефон, ідентифікаційний код, код основного виду економічної діяльності за КВЕД, персональний номер платника страхових внесків, номер поточного рахунку та назва банку, вказується система оподаткування (необхідну підкреслити).

Розрахункова відомість складається платниками страхових внесків за даними первинного бухгалтерського обліку наростаючим підсумком з початку року (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) у гривнях з копійками.

<...>

Розділ 1. «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески»

(складається у гривнях з копійками, дані відображаються за кожний місяць окремо)

У розділі 1 відображаються фонд оплати праці та грошове забезпечення, на які нараховуються страхові внески до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) відповідно до Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування», окремо для роботодавців (в розмірі

1,6 % — для роботодавців, які використовують працю найманих працівників та мають укладені договори цивільно-правового характеру з працівниками, що перебувають в трудових відносинах із роботодавцем; в розмірі 2,2 % — для роботодавців, які мають укладені договори цивільно-правового характеру з фізичними особами, які не перебувають в трудових відносинах із роботодавцем) та застрахованих осіб.

Одночасно в розділі 1 відображається загальна сума витрат на оплату праці та грошового забезпечення з початку року. Крім того, слід зазначити, що із грошового забезпечення, до якого належить щомісячне грошове забезпечення та суми одноразових, щомісячних винагород, матеріальних і грошових допомог, премій, починають утримувати страхові внески

з 13 січня 2009 року і відображають їх у всіх звітних періодах 2009 року в розрахунковій відомості тільки в стовпчику «для застрахованих осіб». Військові формування починають нараховувати та сплачувати страхові внески на випадок безробіття, як роботодавці, лише з 01.01.2010 та відповідно відображати їх в розрахунковій відомості «для роботодавців».

<...>

Витрати на оплату праці працівників, у тому числі в натуральній формі, повинні відповідати виплатам, зазначеним у Головній книзі платника страхових внесків, за мінусом сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків. При визначенні виплат, що включаються до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат фонду оплати праці, на які нараховуються страхові внески, слід керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5, за винятком видів виплат з фонду оплати праці, які не підлягають оподаткуванню відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Рядок «Разом»

дорівнює сумі попередніх трьох рядків за місяцями по кожному кварталу (за I, II, III, IV квартали) окремо по рядках «для роботодавців (1,6 %, 2,2 %)» та «для застрахованих осіб».

Рядок «Усього з початку року»

дорівнює сумі рядків «Разом» по кожному кварталу, відповідно до періоду звітності, окремо по рядках «для роботодавців (1,6 %, 2,2 %)» та «для застрахованих осіб»:

— у звіті за I квартал — рядку «Разом» за I квартал;

— у звіті за I півріччя — сумі рядків «Разом» за I та II квартали;

— у звіті за 9 місяців — сумі рядків «Разом» за I, II та III квартали;

— у звіті за рік — сумі рядків «Разом» за I, II, III та IV квартали.

Рядок «Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та грошового забезпечення з початку року, грн.»

Заповнюється платниками наростаючим підсумком з початку року та відображає нараховану заробітну плату працівників та інші витрати на оплату праці, включаючи допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, дохід осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, що перебувають і не перебувають у штаті підприємств, установ, організацій, та грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу.

«в тому числі сума виплат (для застрахованих осіб), на які нараховуються страхові внески (грн.) за окремими категоріями застрахованих осіб»

(складається у гривнях з копійками, дані відображаються за кожний квартал окремо).

Рядок «Усього з початку року» дорівнює сумі рядків по кожному кварталу (за I, II, III, IV квартали) відповідно до періоду звітності, окремо по рядках «Пенсіонери», «Інваліди», «Іноземці», «Військовослужбовці».

 

Розділ 2. «Розрахунок страхових внесків до Фонду»

Складається у гривнях з копійками, дані частково відображаються за кожний місяць окремо та наростаючим підсумком з початку року.

Рядок 1 «Заборгованість на початок року за платниками»

Дорівнює рядку 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками» звіту за попередній рік.

Рядок 13 «Заборгованість на початок року за Фондом»

Дорівнює рядку 12 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом» звіту за попередній рік.

Ці суми повинні бути незмінними протягом року.

Блок «нараховано»

Відображається загальна сума страхових внесків, нарахованих за встановленими розмірами за звітний період та з початку поточного року відповідно до Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Нарахування страхових внесків до Фонду відображається за кредитом рахунку 65 «Розрахунки із страхування», субрахунку 653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття». Утримання страхових внесків із застрахованих осіб відображається за кредитом рахунку 65 «Розрахунки із страхування», субрахунок 653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття».

Рядки «на початок періоду»

Суми нарахованих страхових внесків окремо по «роботодавцях» (1,6 %, 2,2 %) та «застрахованих особах» переносяться зі звіту за попередній період (квартал, півріччя, 9 місяців) з рядків «за звітний період разом». У звіті за I квартал не заповнюються.

Рядки «за звітний період (за місяцями)»

Дорівнюють сумі рядків за три місяці, в яких відображається сума страхових внесків, нарахованих за встановленими розмірами у звітному періоді за відповідний місяць окремо по «роботодавцях» (1,6 %, 2,2 %) та по «застрахованих особах».

Перевірка нарахування за відповідний місяць:

— по роботодавцях = Фонд оплати праці (з розділу 1 за відповідний місяць «для роботодавців в стовпчику 1,6 %») помножити на розмір страхових внесків для роботодавців, встановлений на відповідний місяць (1,6 %) + Фонд оплати праці (з розділу 1 за відповідний місяць «для роботодавців в стовпчику 2,2 %») помножити на розмір страхових внесків для роботодавців, встановлений на відповідний місяць (2,2 %);

— по застрахованих особах = Фонд оплати праці (з розділу 1 за відповідний місяць «для застрахованих осіб») помножити на розмір страхових внесків для застрахованих осіб, встановлений на відповідний місяць (0,6 %).

Рядок «разом»:

Дорівнює сумі рядків «на початок періоду» та «за звітний період (за місяцями)» окремо по «роботодавцях» та «застрахованих особах».

Рядок 2 «Сума всього»:

Відображається загальна сума нарахованих страхових внесків платником з початку року (сума рядків «разом» по «роботодавцях» та «застрахованих особах»).

Рядок 3 «Донараховано страхових внесків»

Відображається загальна сума донарахованих (+) чи зайво нарахованих (-) страхових внесків, у разі виявлення самостійно платником помилок у минулих звітних періодах та спеціалістом базового центру зайнятості під час перевірки при прийнятті звітності.

Рядок 3.1 «у тому числі: самостійно платником»

Заповнюється платником, у разі самостійно виявлених помилок із суми, зазначеної в рядку 3.

Рядок 4 «Нараховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником»

Вказуються суми донарахованих страхових внесків (р. 5), нарахованої пені (р. 6) та штрафу (р. 7) за результатами перевірки правильності нарахування та своєчасності перерахування страхових внесків до Фонду працівниками базового центру зайнятості відповідно до акту перевірки.

В рядку 8 показується пеня, самостійно нарахована платником в період між звітами.

Рядок 4 дорівнює сумі рядків з 5 по 8 включно.

<...>

Рядки 9 «Списано заборгованості» та 10 «Списано пені»

Ці рядки заповнюються тільки в тому випадку, якщо в поточному році відповідно до порядків проведення органами державної служби зайнятості проводиться списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків, в процесі провадження судом справи про банкрутство та у зв’язку із відмовою у стягненні за рішенням суду (затверджених постановами правління Фонду, відповідно, від 22.10.2002 р. № 146, від 16.07.2004 р. № 292 та від 18.07.2007 № 452) та відповідно до рішень господарського суду.

Рядок 11 «УСЬОГО до сплати»

= р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 - р. 9 - р. 10.

Рядок 12 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом»

Рядок 12 заповнюється в тому випадку, якщо платником страхових внесків надмірно перераховані кошти до Фонду.

Платники заповнюють зазначений рядок, за умови, що сума в рядку 11 менша за суму в рядку 20: рядок 12 = р. 20 - р. 11.

Блок «перераховано»

Відображається загальна сума страхових внесків, перерахованих у звітному періоді та з початку поточного року за встановленими розмірами відповідно до Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Перерахування коштів до Фонду відображається за дебетом рахунку 65 «Розрахунки із страхування», субрахунок 653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття», та відповідно до платіжних доручень з відміткою банку.

Рядки «на початок періоду»

Заповнюється окремо по «роботодавцях» та «застрахованих особах», переносяться зі звіту за попередній період (квартал, півріччя, 9 місяців) з рядків «за звітний період, разом». У звіті за I квартал не заповнюються.

Рядки «за звітний період (за місяцями)»

Дорівнюють сумі рядків за три місяці, які заповнюються відповідно до платіжних доручень на перерахування страхових внесків до Фонду за відповідний місяць окремо по «роботодавцях» та «застрахованих особах».

<...>

Рядок «разом»

Дорівнює сумі рядків «на початок періоду» та «за звітний період (за місяцями)» окремо по «роботодавцях» та «застрахованих особах».

Рядок 14 «Сума всього»

Відображається загальна сума перерахованих страхових внесків платником з початку року (сума рядків «разом» по «роботодавцях» та «застрахованих особах»).

Рядок 15 «Перераховано за актами за звітний період»

Вказуються суми донарахованих страхових внесків (р. 16), пені (р. 17) та штрафів (18), перерахованих платником на рахунок Фонду відповідно до акта перевірки правильності нарахування та своєчасності перерахування страхових внесків до Фонду, проведеної працівниками базового центру зайнятості.

Рядок 15 дорівнює сумі рядків з 16 по 18 включно.

<...>

Рядок 19 «Повернуто зайво перераховані суми»

Відображаються суми повернутих платникам надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків, відповідно до підпункту 5.13 Інструкції.

Рядок 20 «УСЬОГО враховано і сплачено»

= р. 13 + р. 14 + р. 15 - р. 19.

Рядок 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками»

Рядок 21 заповнюється в тому випадку, якщо загальна сума, яка належить до сплати, перевищує суму перерахованих коштів.

Довідково: при заповненні звіту платниками страхових внесків за умови, що сума в рядку 11 більша за суму в рядку 20: рядок 21 = р. 11 - р. 20 та одночасно дорівнює сумі рядків 22 + 23 + 24 + 25 + 26.

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками складається з:

— недоїмки за платником зі сплати страхових внесків (р. 22) — несплачені в строк нараховані страхові внески;

— штрафів (р. 23) — несплачена сума штрафів, накладених на страхувальника згідно з чинним законодавством;

— пені (р. 24) — несплачена сума нарахованої пені за несвоєчасну та неповну сплату страхових внесків;

— суми страхових внесків, строк сплати яких не настав (р. 25) — заборгованість зі сплати страхових внесків, які нараховані на суму невиплаченої заробітної плати на кінець звітного періоду;

— реструктуризована та розстрочена заборгованість (р. 26) — суми заборгованості за платниками зі сплати страхових внесків, які реструктуризовані та розстрочені центрами зайнятості відповідно до законів України за попередні роки та у поточному році.

 

Розділ 3. «Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)»

(кількість осіб)

Відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, що розраховується відповідно до положень Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722.

Рядок «Усього» заповнюється відповідно до даних стовпчика 2 «За період з початку року» рядка 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб» статистичної звітності платника за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» (термінова — місячна).

В рядку «у тому числі: пенсіонерів» відображається середньооблікова кількість працюючих пенсіонерів (працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у т. ч. на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку).

В рядку «інвалідів» відображається середньооблікова кількість працюючих інвалідів, які не досягли пенсійного віку.

В рядку «іноземців» відображається середньооблікова кількість працюючих іноземців та осіб без громадянства, яким надано дозвіл на працевлаштування в Україні.

Розділ 4. «Середня чисельність працівників, які у звітному періоді працювали за договорами цивільно-правового характеру (осіб)»

(кількість осіб)

Відображається середня чисельність працівників, які у звітному періоді працювали за договорами цивільно-правового характеру, та які не перебувають у трудових відносинах із юридичною чи фізичною особою.

Розділ 5. Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення (осіб)

(кількість осіб)

Відображається кількість військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення.

Розділ 6. «Заборгованість з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за минулі роки (без урахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду) (грн.)»

(для платників — в гривнях з копійками)

Заборгованістю з виплати заробітної плати вважається сума, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі із фонду оплати праці, що належить до виплати, тобто за винятком обов’язкових утримань (прибутковий податок та сума страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що сплачує працівник) і яка не виплачена до 1 числа місяця, наступного за звітним без урахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду відображається як кредитове сальдо рахунку 661.

Рядок «На початок року»

— показується заборгованість з виплати заробітної плати за минулі роки станом на 1 січня поточного року і повинна залишатися незмінною протягом поточного року.

В рядках за I квартал, I півріччя, 9 місяців, за рік — показується заборгованість з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду, а саме:

— за I квартал — станом на 01.04;

— за I півріччя — станом на 01.07;

— за 9 місяців — станом на 01.10;

— за рік — станом на 01.01.

 

Начальник фінансового управління

О. Сновидовичкоментар редакції

Методичні рекомендації щодо заповнення розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду страхування на випадок безробіття: роз’яснення Мінпраці

Листом, що коментується, Мінпраці надав Методичні рекомендації щодо заповнення розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 29, с. 33 було докладно з числовими прикладами розглянуто порядок заповнення розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Розрахункова відомість) за I квартал 2009 року.

До викладеного в цій статті матеріалу можна додати, що в листі, що коментується, Мінпраці акцентував увагу на порядку відображення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу в Розрахунковій відомості за I квартал 2009 року.

Так, у розділі 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески» відображається загальна сума витрат на оплату праці та грошове забезпечення з початку року. Мінпраці зазначає, що з грошового забезпечення, до якого належать щомісячне грошове забезпечення та суми одноразових, щомісячних винагород, матеріальної допомоги та грошової допомоги, премій, страхові внески починають утримувати з 13.01.2009 р. та відображають їх у всіх звітних періодах 2009 року в Розрахунковій відомості тільки у стовпці «для застрахованих осіб». Військові формування нараховуватимуть та сплачуватимуть страхові внески на випадок безробіття як роботодавці і відповідно відображати їх у Розрахунковій відомості «для роботодавців» тільки з 01.01.2010 р.

Кількість військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення, відображається відповідно в Розділі 5 «Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення (осіб)» Розрахункової відомості.

Варто звернути увагу, що в листі, який коментується, Мінпраці щодо заповнення довідкового рядка «Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та грошового забезпечення з початку року, грн.» зазначило таке: цей рядок заповнюється платниками наростаючим підсумком з початку року та відображає нараховану заробітну плату працівників та інші витрати на оплату праці, уключаючи допомогу по тимчасовій втраті працездатності, дохід осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, що перебувають чи не перебувають у штаті підприємства, установи, організації, та грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу. Тобто Мінпраці наполягає на відображенні в цьому рядку також нарахованих сум допомоги по тимчасовій непрацездатності. Хоча існує й інша думка з цього питання (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 29, с. 47).

Разом із тим правильність заповнення цього рядка можна перевірити тільки при проведенні перевірки органами Фонду соціального страхування на випадок безробіття безпосередньо на підприємстві. Відповідальності за неправильне заповнення цього рядка чинним законодавством не передбачено.

 

Тетяна Руда

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі