Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Редакція ПБО
Постанова від 08.12.2009 р. № 1335

Кабінет Міністрів України

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова від 8 грудня 2009 р. № 1335

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1.

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2.

Установити, що:

процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпочаті до дня набрання чинності цією постановою, завершуються відповідно до порядку, що діяв до дня набрання чинності цією постановою;

дія підпункту 26 пункту 1 та пункту 2 змін, що вносяться згідно з цією постановою, поширюється на договори про закупівлю, укладені після набрання чинності цією постановою.

3. Розпорядникам державних коштів, які здійснюють державні закупівлі, забезпечити створення у місячний строк і ведення реєстру державних закупівель за формою згідно з додатком.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк:

оприлюднити на власних веб-сайтах реєстр державних закупівель за останні п’ять років до дати такого оприлюднення;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України

Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1335

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

1.

У Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80, ст. 2692, № 90, ст. 3006; 2009 р., № 1, ст. 17, № 11, ст. 338, № 20, ст. 628, № 23, ст. 741, № 40, ст. 1351, № 50, ст. 1674, № 51, ст. 1742, № 55, ст. 1915, № 56, ст. 1955, № 62, ст. 2195, № 65, ст. 2271, № 77, ст. 2616, № 82, ст. 2770, № 92, ст. 3119):

1)

пункт 2 доповнити підпунктом 28 такого змісту:

«28) змова — домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни тендерної пропозиції, цінової пропозиції на штучних або неконкурентних засадах з відома чи без відома замовника.»;

2) у

пункті 6:

абзац третій

викласти в такій редакції:

«Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у вітчизняних виробників, а у разі, коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, — у виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг — нерезидентів.»;

після абзацу третього доповнити пункт

новими абзацами такого змісту:

«Замовник одночасно з поданням на публікацію оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації надсилає повідомлення всім виробникам, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів.

Замовник має право розпочати процедуру закупівлі до затвердження відповідних кошторисів (планів використання бюджетних коштів) у разі встановлення в тендерній документації (запиті щодо цінових пропозицій) при проведенні торгів та/або у договорі про закупівлю умов щодо виникнення бюджетних зобов’язань за договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим — одинадцятим;

3)

абзац восьмий пункту 8 виключити;

4) в

абзаці першому пункту 15 слово «Оголошення» замінити словами «У разі, коли у процедурі закупівлі можуть брати участь нерезиденти, оголошення»;

5)

пункт 19 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«редукціон;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

6)

абзац восьмий пункту 24 після слова «відмови» доповнити словами «в участі»;

7)

абзац перший пункту 241 доповнити реченням такого змісту: «Документальне підтвердження статусу вітчизняного виробника може надаватися місцевими органами виконавчої влади.»;

8)

пункт 29 після слів «пропозиція якого відхилена» доповнити словами «, з обґрунтуванням підстав відхилення та оприлюднюється в цей самий строк на веб-порталі уповноваженого органу»;

9) в

абзаці третьому підпункту 2 пункту 30 слова «проведення процедури» замінити словами «участь у процедурі»;

10) доповнити Положення

пунктом 311 такого змісту;

«311. Замовники ведуть електронний реєстр державних закупівель за встановленою формою, який оприлюднюється на власному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника державних коштів, підприємств, установ та організацій вищого рівня.

Замовники зобов’язані вносити інформацію до реєстру державних закупівель і оприлюднювати її не пізніше семи календарних днів з дня надходження такої інформації до замовника.»;

11)

абзац третій пункту 34 після слова «учасників,» доповнити словами «які є виробниками, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів,»;

12) у

пункті 36:

у першому реченні цифри і слова «30 календарних днів» замінити цифрами і словами «21 календарний день»;

друге речення викласти у такій редакції: «В окремих випадках зазначений строк може бути зменшено до 14 календарних днів.»;

13) в

абзаці першому пункту 37 слова «трьох робочих днів» замінити словами «одного робочого дня»;

14) у першому реченні

пункту 39 слово «сім» замінити словом «п’ять»;

15) у

пункті 57 цифри і слова «30 робочих днів» замінити цифрами і словами «21 робочий день»;

16) у

пункті 61:

абзац третій

викласти в такій редакції:

«учасник не подав документального підтвердження того, що він є вітчизняним виробником, а у разі, коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, — виробником товарів, виконавцем робіт і надавачем послуг;»;

після абзацу сьомого доповнити пункт

новим абзацом такого змісту:

«учасники здійснили змову.».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

17) доповнити Положення

пунктом 651 такого змісту:

«651. У разі відміни торгів замовником, крім випадку відміни при відхиленні всіх тендерних пропозицій до акцепту тендерної пропозиції відповідно до пункту 61 цього Положення, визнання торгів такими, що не відбулися, або виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, він має право застосувати процедуру запиту цінових пропозицій з урахуванням таких особливостей:

процедура може застосовуватися при закупівлі будь-яких товарів, робіт чи послуг;

не застосовуються вартісні обмеження щодо проведення процедури запиту цінових пропозицій;

запит цінових пропозицій безоплатно публікується в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», що видається уповноваженим органом, та розміщується в день публікації на веб-порталі з питань державних закупівель.

Підстави застосування процедури запиту цінових пропозицій з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом, зазначаються замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі.»;

18) у

пункті 66:

в

абзаці другому слова «п’яти календарних днів» замінити словами «одного робочого дня»;

в

абзаці третьому цифри і слова «21 робочий день» замінити цифрами і словами «15 робочих днів»;

19) у другому реченні

абзацу п’ятого пункту 71 цифри і слова «30 календарних днів» замінити цифрами і словами «21 календарний день»;

20) доповнити Положення після розділу «Процедура двоступеневих торгів»

розділом такого змісту:

«

Процедура редукціону

711. Процедура редукціону застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі таких товарів чи послуг перевищує 200 тис. гривень.

712. Процедура редукціону проводиться у порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, установлених цим пунктом.

Під час проведення процедури редукціону замовник розміщує (поширює) інформацію, передбачену цим Положенням, з дотриманням установлених вимог та строків.

Процедура редукціону проводиться двома етапами:

на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація повинна включати вимоги щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки і оплати, кваліфікаційні вимоги. Строк подання учасниками попередніх пропозицій становить не менше ніж 15 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення процедури редукціону;

на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше ніж п’ять календарних днів від дня повідомлення учасникам результатів першого етапу. Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерні забезпечення своїх пропозицій у разі, коли це передбачено тендерною документацією.

Під час

розкриття тендерних пропозицій на другому етапі замовник оголошує найменування та місцезнаходження кожного учасника і ціну кожної тендерної пропозиції в порядку зменшення та пропонує присутнім представникам учасників зменшувати ціну тендерної пропозиції на крок редукціону, який зазначається в тендерній документації. Початковою ціною для редукціону вважається найнижча ціна із поданих тендерних пропозицій. Згоду на зменшення ціни тендерної пропозиції присутні представники учасників підтверджують шляхом підняття карток, на яких зазначено найменування учасника. Якщо після триразового оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни, редукціон припиняється і переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну.»;

21) у

пункті 73:

абзац перший

після слова «учасникам» доповнити словами «, які є виробниками, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів»;

абзац другий

після слова «запиті» доповнити словом «обов’язково»;

22) у

пункті 74 слово «робочих» замінити словом «календарних»;

23) в

абзаці четвертому пункту 77 слово «шести» замінити словами «трьох (шести — у разі визначення переможця за результатами зниження ціни)»;

24)

пункт 79 викласти в такій редакції:

«79. Замовник відхиляє пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у пункті 28 цього Положення, учасники здійснили змову чи учасник не подав документального підтвердження того, що він є вітчизняним виробником, а у разі, коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, — виробником товарів, виконавцем робіт і надавачем послуг.»;

25)

пункт 81 доповнити абзацами такого змісту:

«У разі коли найнижча ціна з числа цінових пропозицій, які відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі, замовник має право, прийнявши відповідне рішення, запропонувати учасникам, цінові пропозиції яких не були відхилені, знизити ціну. В рішенні замовника, яке оформлюється протоколом тендерного комітету, обов’язково зазначається сума, передбачена замовником на фінансування закупівлі, крок зниження, перелік учасників, які запрошуються до зниження ціни, дата, час і місце проведення зниження. У день прийняття зазначеного рішення замовник надсилає учасникам, цінові пропозиції яких не були відхилені, письмові запрошення, в яких обов’язково зазначаються відомості, які повинні бути зазначені в рішенні.

Замовник здійснює зниження ціни на дату, у час, та місці, що визначені в рішенні про проведення зниження та письмових запрошеннях. Якщо на процедуру зниження ціни не з’явився жоден із запрошених учасників або їх представників, процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) визнається замовником такою, що не відбулася.

Замовник оголошує найменування та місцезнаходження кожного учасника і ціну кожної цінової пропозиції та пропонує присутнім учасникам або їх представникам зменшувати ціну пропозиції. Початковою ціною для зниження вважається мінімальна ціна пропозиції. Якщо після триразового оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни, зниження ціни припиняється. Якщо ціна, після оголошення якої зниження припинилося, є нижчою або дорівнює сумі, передбаченій замовником для фінансування закупівлі, переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну. Якщо ціна, після оголошення якої зниження припинилося, є вищою за суму, передбачену замовником для фінансування закупівлі, процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) визнається замовником такою, що не відбулася.»;

26) у другому реченні

абзацу другого пункту 84 слова «, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків, зменшення сторонами ціни договору про закупівлю» виключити.

2.

У підпункті 5 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» (Офіційний вісник України, 2008 р. № 92, ст. 3053) слова «, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною курсу валюти» виключити.

 

 

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1335

РЕЄСТР

державних закупівель

___________________________________________

(найменування замовника)

Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг

Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір

Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги)

Вид процедури закупівлі

Примітки

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі