Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Депозити у валюті

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2009/№ 7
Друк
Стаття

Депозити у валюті

 

Часом, маючи тимчасово вільні валютні грошові кошти, підприємство може вирішити покласти їх на депозит. Адже це дозволяє не тільки уберегти капітал від інфляційних процесів, але і принести вкладнику додатковий дохід. Про облік та оподаткування депозитних валютних операцій і поговоримо.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Насамперед зазначимо «депозитну» нормативну базу. Так, депозитні операції регулюють:

ЦКУ (розділ 71. Позика. Кредит. Банківський вклад. § 3 Банківський вклад (ст. 1058 — 1065));

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III (далі — Закон № 2121);

Інструкція № 492;

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516 (далі — Положення № 516).

Згідно з

п. 1.1 Положення № 516:

«

Вклад (депозит) — це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору».

Як бачимо, для депозитних операцій характерно вкладення грошових коштів на обумовлений строк та під процент (тобто з можливістю отримання

доходу від розміщення вкладу).

 

Як урахувати валютні кошти, розміщені на депозит, у бухгалтерському обліку? Які рахунки для цього використовуються?

За

валютними депозитними операціями обліку підлягають:

— безпосередньо сума вкладу (депозиту) (далі умовимося її називати

основна сума вкладу (депозиту));

проценти, що нараховуються за розміщення коштів на депозит;

курсові різниці (що виникають через інвалютність вкладу (депозиту)).

Бухгалтерський облік вкладу (депозиту) залежить від строку вкладу і того, як його оформлено: на підставі договору або за допомогою ощадного (депозитного) сертифіката. Із урахуванням цього депозити бувають короткостроковими або довгостроковими, а сума коштів, унесена на інвалютний депозит (основна сума депозиту), відображається на рахунках бухгалтерського обліку підприємства-вкладника так:

 

Рахунки обліку валютних депозитів

Основна сума вкладу (депозиту)

депозити

рахунок

умови відображення вкладу (депозиту) на цьому рахунку

1

2

3

Короткострокові депозити

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

На цьому рахунку обліковуються короткострокові депозити, депозитний договір за якими укладено на строк не більше 12 місяців із дати балансу

 

352 «Інші поточні фінансові інвестиції»

На цьому рахунку обліковують короткострокові депозити (на строк не більше 12 місяців із дати балансу), оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами

Довгострокові депозити

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

На цьому рахунку обліковуються довгострокові депозити, депозитний договір за якими укладено на строк понад 12 місяців із дати балансу

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

На цьому рахунку обліковують довгострокові депозити (на строк понад 12 місяців із дати балансу), оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами

Для обліку вкладів (депозитів) у національній та в іноземній валютах доцільно відкрити до цих рахунків окремі субрахунки. При цьому відповідно направлення валютних коштів на депозит відображається записом: Дт 314, 352, 18, 143 — Кт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті».

 

Підприємство вирішило розмістити тимчасово вільні валютні грошові кошти на депозит. У банку відкрито депозитний рахунок, на який перераховано депозитну суму. Які облікові (бухгалтерські та податкові) наслідки такої операції відкриття депозиту?

У бухгалтерському обліку

операція з унесення коштів на депозит (тобто розміщення основної суми депозиту) стосується тільки рахунка обліку розрахунків (див. також попереднє запитання) та у складі витрат підприємства-вкладника не відображається (оскільки не відповідає визначенню бухгалтерських витрат).

Схожість простежується і

в податковому обліку:

— розміщення коштів на депозит не включається до валових витрат платника податків (

п.п. 7.9.2 Закону про податок на прибуток);

— операції з наданням послуг з розміщення депозитів не є об’єктом обкладення ПДВ (згідно з

п.п. 3.2.5 Закону про ПДВ).

Таким чином, операція відкриття депозиту та здійснення депозитного вкладу

на податковий облік підприємства-вкладника не впливає.

 

Як відбувається нарахування та виплата процентів за депозитним договором? Як при цьому підприємству-вкладнику облікувати депозитні проценти?

Привабливості депозиту, звичайно ж, додають проценти, що нараховуються. Особливості їх нарахування та виплати (з урахуванням норм депозитного законодавства — відповідних положень

ЦКУ та Положення № 516 ) визначаються депозитним договором за згодою сторін.

 

Проценти на депозит

Проценти

Розмір процентів

Процентні ставки за депозитними операціями банки встановлюють самостійно. При цьому встановлений розмір процентів застерігається в договорі банківського вкладу (депозиту). Якщо ж договором його не встановлено, то банк зобов’язаний виплатити їх у розмірі облікової ставки НБУ (ч. 1 ст. 1061 ЦКУ, п. 3.4 Положення № 516)

Нарахування процентів

Проценти на вклад (депозит), якщо інше не передбачено договором, нараховуються з дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштів та до дня, що передує поверненню грошових коштів або їх списанню з вкладного (депозитного) рахунка вкладника з інших підстав (ч. 4 ст. 1061 ЦКУ, п. 1.7 Положення № 516)

Виплата процентів

За депозитом в іноземній валюті банк виплачує вкладнику суму нарахованих процентів у валюті вкладу або на умовах і в порядку, передбаченому договором відповідно до заяви вкладника, — в іноземній або в національній валюті (п. 1.6 Положення № 516). Виплата процентів за вкладом (депозитом) здійснюється у строки, обумовлені договором. Нараховані проценти згідно з умовами договору банківського вкладу (депозиту) банки можуть перераховувати на поточний рахунок підприємства або зарахувати на поповнення вкладу (депозиту) (п. 3.1 Положення № 516)

 

У строки, обумовлені договором, підприємство-вкладник відображає нараховані суми процентів

у бухгалтерському обліку . При цьому сума нарахованих банком депозитних процентів, як правило, підтверджується відповідною банківською випискою за депозитним рахунком.

Згідно з

п. 20 П(С)БО 15 проценти (як плата за користування активами підприємства іншою стороною) є доходом підприємства і визнаються таким у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами. У бухгалтерському обліку сума нарахованих депозитних процентів уключається до складу інших фінансових доходів, що відображається записом Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» — Кт 732 «Відсотки одержані».

Для податкового обліку

платіж за використання коштів, розміщених на депозит, також відповідає поняттю «проценти» (п. 1.10 Закону про податок на прибуток). Сума процентів підлягає оподаткуванню: уключається до складу валових доходів платника податків—вкладника — одержувача процентів (п.п. 4.1.4 Закону про податок на прибуток; у декларації з податку на прибуток проценти потрапляють до рядка 01.6). При цьому слід ураховувати особливості оподаткування процентів, установлені п.п. 11.3.6 Закону про податок на прибуток. Так, згідно з цим підпунктом при здійсненні депозитних операцій валові доходи підприємства-вкладника збільшуються в момент нарахування процентів у строки, визначені депозитним договором. Тобто оподаткування депозитних процентів здійснюється в момент їх нарахування. А от ПДВ сума процентів не обкладається (п.п. 3.2.5 Закону про ПДВ).

Зважаючи на викладене вище, у ситуації, коли депозитний договір, припустимо, передбачає щомісячне нарахування процентів, то незалежно від того, коли їх фактично буде одержано підприємством-вкладником, до валових доходів підприємству необхідно включити суму процентів, нарахованих у відповідному звітному періоді.

Особливості обліку депозитних процентів узагальнимо в такій таблиці:

 

Особливості обліку депозитних процентів

Подія

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Нарахування процентів

У бухгалтерському обліку сума нарахованих процентів уключається до складу інших фінансових доходів: Дт 373 — Кт 732

У податковому обліку сума депозитних процентів за датою їх нарахування включається до валових доходів (пп. 4.1.4, 11.3.6 Закону про податок на прибуток). Сума депозитних процентів ПДВ не обкладається (п.п. 3.2.5 Закону про ПДВ)

Відображення у звітності

Рядок 120 звіту про фінансові результати (форма № 2)

Рядок 01.6 декларації з податку на прибуток підприємства

 

У підприємства відкрито депозит в іноземній валюті. Які особливості обліку курсових валютних різниць у цьому випадку? Як (на які дати) відбувається їх перерахунок в бухгалтерському та податковому обліках?

Депозит в інвалюті має свої

валютні облікові особливості. Так, відкриваючи інвалютний депозит, платник податків не повинен забувати про облік курсових різниць, бухгалтерський і податковий облік яких має свою специфіку.

Особливості

бухгалтерського обліку операцій з інвалютою обумовлено «валютним» П(С)БО 21. Нагадаємо: згідно з п. 8 П(С)БО 21 у бухобліку курсові різниці визначаються за монетарними статтями (тобто «грошовим» статтями балансу — статтями про грошові кошти в інвалюті та інвалютну заборгованість, під які відповідно підпадають і депозити) на такі дати:

— на дату балансу і

— на дату здійснення розрахунків.

При цьому курсові різниці на ці дати в бухгалтерському обліку розраховуються, як (1)

за основною сумою депозиту, так і (2) за сумою нарахованих (але ще не виплачених, а отже, що також потрапляють у зв’язку з цим у балансі до розряду монетарних статей) процентів.

У бухгалтерському обліку курсові різниці (КР), що виникають за депозитними операціями, є

неопераційними і обліковуються:

— додатні КР — у складі інших доходів (

Кт 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»);

— від’ємні КР — у складі інших витрат (

Дт 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»).

Відображаючи депозитні інвалютні операції

в податковому обліку, потрібно враховувати норми «валютного» п. 7.3 Закону про податок на прибуток. Нагадаємо: за загальним правилом, установленим п.п. 7.3.3 цього пункту, платнику податків, який проводить валютні операції, у податковому обліку слід здійснювати перерахунок балансової вартості: (1) інвалюти і (2) заборгованості в інвалюті. При цьому важливо пам’ятати: якщо за інвалютою, що є у платника податків, балансова вартість перераховується тільки на кінець звітного періоду, то за заборгованістю в інвалюті платнику податків слід здійснювати перерахунок балансової вартості як на кінець звітного періоду, так і на момент погашення заборгованості (тобто ще й на дату здійснення розрахунків). Відповідно, проводячи на ці дати в податковому обліку перерахунки балансової вартості валюти та заборгованості в інвалюті, попутно при цьому платник податків визначає податкові курсові різниці, що підлягають відображенню в податковому обліку (докладніше з особливостями обліку курсових різниць можна також ознайомитися в тематичному номері газети «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 51, присвяченому валютним операціям).

А тепер, пригадавши особливості визначення податкових курсових різниць, повернемося до обліку депозитів. Варте уваги, що депозитні операції

Закон про податок на прибуток в цілях оподаткування відносить до розряду «заборгованості» в інвалюті. Так, згідно з абзацом шостим п.п. 7.3.3 Закону про податок на прибуток у цілях податкового обліку під терміном «заборгованість», зокрема, розуміються:

основна сума (непогашена частина основної суми) депозиту (вкладу);

сума процентів, нарахованих на таку основну суму депозиту (вкладу), строк оплати яких закінчився на дату закінчення звітного періоду.

Як бачимо, основна сума депозиту та сума (увага!) прострочених у сплаті (тобто які нараховано, однак своєчасно

не виплачено і які значаться на кінець звітного періоду як прострочена заборгованість, що виникла) процентів у цілях оподаткування вважаються заборгованістю, а отже, у податковому обліку їх балансова вартість (як за заборгованістю в інвалюті) перераховується:

— на дату закінчення звітного періоду (на цю дату заборгованість в інвалюті вважається умовно проданою (погашеною));

— на дату розрахунків (тобто на момент погашення заборгованості протягом звітного періоду).

При цьому

величина балансової вартості заборгованості в інвалюті, що бере участь у такому перерахунку, згідно з п.п. 7.3.3 Закону про податок на прибуток визначається шляхом перерахунку її суми у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв відповідно на:

— дату виникнення заборгованості в інвалюті;

— останній день звітного періоду (щодо умовної проданої (погашеної) заборгованості, якщо така заборгованість залишається непогашеною на кінець звітного періоду). При цьому визначена так балансова вартість заборгованості братиме участь у подальшому перерахунку;

— дату розрахунків (дату погашення заборгованості протягом звітного періоду).

Відповідно, здійснюючи перерахунки за депозитними операціями (основною сумою депозиту та простроченими у сплаті процентами) таким чином, та визначаючи по ходу

податкові курсові різниці підприємство-вкладник:

— додатні КР включає до валових доходів (рядок 01.6 декларації з податку на прибуток)

— від’ємні КР відносить до валових витрат (рядок 04.13 декларації з податку на прибуток).

Для наочності узагальнимо облік депозитних курсових різниць у таблиці:

 

Особливості обліку депозитних КР

На які дати визначаються КР

бухгалтерський облік

податковий облік

Основна сума депозиту

КР розраховуються:

— на дату балансу;

— на дату розрахунків (тобто на момент повернення основної суми депозиту)

Згідно з п.п. 7.3.3 Закону про податок на прибуток основну суму депозиту в цілях оподаткування віднесено до категорії заборгованості в інвалюті. Тому (як за заборгованістю в інвалюті) балансова вартість основної суми депозиту перераховується і відповідно податкові КР визначаються: — на кінець звітного (податкового) періоду; — на дату розрахунків (тобто на момент повернення основної суми депозиту)

Проценти за депозитом

За процентами КР розраховуються:

 — на дату балансу;

— на дату розрахунків (тобто на момент виплати депозитних процентів)

У податковому обліку КР розраховуються тільки за процентами, строк оплати яких закінчився на кінець звітного періоду (тобто за процентами, які прострочені у сплаті). Адже саме такі прострочені проценти згідно з п.п. 7.3.3 Закону про податок на прибуток підпадають під визначення заборгованості в інвалюті та за ними балансова вартість перераховується і відповідно податкові КР визначаються: — на кінець звітного (податкового) періоду; — на дату розрахунків (тобто на момент виплати таких прострочених процентів). А от за нарахованими процентами, за якими ще не підійшов строк виплати (на відміну від бухгалтерського обліку), податкові КР не визначаються

 

У підприємства закінчується строк депозитного вкладу. Після його закінчення, як передбачено договором, депозитну суму буде перераховано з депозитного рахунка на поточний рахунок підприємства, а також виплачено проценти. Які облікові особливості такої операції?

Ця операція знайде відображення

в бухгалтерському обліку, де повернення на поточний рахунок основної суми депозиту та отримання процентів стосуватиметься рахунків обліку розрахунків (наприклад, Дт 312 — Кт 314, 373).

У податковому обліку

повернення основної суми депозиту не відображається у складі валового доходу підприємства-вкладника (п.п. 7.9.1 Закону про податок на прибуток). Також повернення суми депозиту не є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. 3.2.5 Закону про ПДВ). Не впливає на податковий облік і сума депозитних процентів при їх отриманні, оскільки їх оподаткування вже відбулося в момент нарахування.

Разом з тим, оскільки повернення валютного депозиту для бухгалтерського обліку є розрахунковою операцією (здійсненням розрахунків), а в податковому обліку вважається погашенням заборгованості в інвалюті, то платника податків треба буде також відповідним чином відобразити в обліку бухгалтерські та податкові курсові різниці, супутні здійсненню такої операції (на що також зверталася увага в попередньому запитанні).

Облік депозитних операцій розглянемо на прикладі.

Приклад.

Підприємство уклало договір банківського вкладу та відкрило короткостроковий (на 3 місяці) депозит в іноземній валюті (у доларах США) на суму $ 10000.

Депозит:

— відкрито 15.09.2008 р. (курс НБУ — 4,85 грн./$);

— закрито 15.12.2008 р. (курс НБУ — 7,47 грн./$).

За умовами договору проценти нараховуються щомісячно, однак виплачуються після закінчення депозитного договору — 15.12.2008 р., сума процентів, нарахована на депозит (усього $ 300) склала (умовно):

— на 30.09.2008 р. — $50 (курс НБУ на 30.09.2008 р. — 4,86 грн./$);

— на 31.10.2008 р. — $100 (курс НБУ на 31.10.2008 р. — 5,76 грн./$);

— на 30.11.2008 р. — $100 (курс НБУ на 30.11.2008 р. — 6,74 грн./$);

— на 15.12.2008 р. — $50 (курс НБУ на 15.12.2008 р. — 7,47 грн./$).

Депозитні проценти виплачено своєчасно — 15.12.2008 р.

В обліку підприємства-вкладника операції відображено так:

 

Депозит в іноземній валюті

(проценти виплачено своєчасно)

Дата

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, $/грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

15.09.2008

1. Перераховано валюту на депозит ($10000 х 4,85 грн./$ = 48500 грн.)

314

312

$10000

48500

— *

* Кошти, розміщені на депозит, не включаються до складу валових витрат платника податків (п.п. 7.9.2 Закону про податок на прибуток). При цьому сума валютних коштів, розміщених на депозит, у податковому обліку переходить до розряду заборгованості

в інвалюті, балансова вартість якої визначається за курсом НБУ на дату її виникнення і відповідно складає 48500 грн. ($10000 х 4,85 грн./$ = 48500 грн.).

30.09.2008

2. Нараховано проценти за вересень ($50 х 4,86 грн./$ = 243 грн.)

373

732

$50

243

243*

* Суму депозитних процентів (у момент нарахування) підприємство-вкладник уключає до валових доходів (п.п. 11.3.6 Закону про податок на прибуток).

3. На дату балансу відображено курсові різниці за основною сумою депозиту ((4,86 грн./$ - 4,85 грн./$) х $10000 = 100 грн.)

314

744

100

100*

* Згідно з п.п. 7.3.3 Закону про податок на прибуток основна сума депозиту потрапляє в податковому обліку до розряду заборгованості в інвалюті. Балансова вартість такої заборгованості підлягає перерахунку, і щодо неї визначаються податкові курсові різниці, для чого в цьому випадку порівнюється балансова вартість заборгованості на кінець звітного періоду — 30.09.2008 р. ($10000 х 4,86 грн./$ = 48600 грн.) з балансовою вартістю заборгованості на момент її виникнення — 15.09.2008 р. ($10000 х 4,85 грн./$ = 48500 грн.). Отриману в результаті такого перерахунку додатну курсову різницю (48600 грн. - 48500 грн. = 100 грн.) підприємство-вкладник включає до валових доходів.

31.10.2008

4. Нараховано проценти за жовтень ($100 х 5,76 грн./$ = 576 грн.)

373

732

$100

576

576

30.11.2008

5. Нараховано проценти за листопад ($100 х 6,74 грн./$ = 674 грн.)

373

732

$100

674

674

У податковому обліку на кінець звітного (11-місячного) періоду платнику податків слід здійснити перерахунок балансової вартості основної суми депозиту (як заборгованості в інвалюті) та визначити курсові різниці. Для цього порівнюється балансова вартість основної суми депозиту на 30.11.2008 р. з її балансовою вартістю на 30.09.2008 р.: (6,74 грн./$ - 4,86 грн./$) х $10000 = 18800 грн. При цьому, як бачимо, істотне зростання курсу долара спричинило відчутну додатну курсову різницю, що підлягає включенню до валових доходів

18800

Щодо процентів, то оскільки проценти (як вересневі, так і жовтневі) у цьому випадку не є простроченими (а отже, у цілях оподаткування не відповідають поняттю «заборгованість в інвалюті»), то їх балансова вартість не перераховується і в податковому обліку курсові різниці за ними на кінець звітного 11-місячного періоду не визначаються

15.12.2008

6. Нараховано проценти за грудень ($ 50 х 7,47 грн./$ = 373,5 грн.)

373

732

$ 50

373,5

373,5

7. На поточний валютний рахунок підприємства:

 

 

 

 

 

— повернено основну суму депозиту ($10000 х 7,47 грн./$ = 74700 грн.)

312

314

$10000

74700

—*

* У податковому обліку повернення основної суми депозиту не відображається у складі валового доходу підприємства-вкладника (п.п. 7.9.1 Закону про податок на прибуток).

— зараховано суму процентів за депозитом ($ 300 х 7,47 грн./$ = 2241 грн.)

312

373

$ 300

2241

8. На дату погашення заборгованості відображено курсові різниці:

 

 

 

 

 

— за основною сумою депозиту ((7,47 грн./$ - 4,86 грн./$) х $10000 = 26100 грн.)

314

744

26100

7300*

* У податковому обліку на дату розрахунків (повернення депозиту, тобто погашення заборгованості) платнику податків слід здійснити перерахунок балансової вартості основної суми депозиту та визначити курсові різниці. У цьому випадку порівнюється балансова вартість основної суми депозиту на дату розрахунків (15.12.2008 р.) з її балансовою вартістю на 30.11.2008 р. (тобто на кінець попереднього 11-місячного звітного періоду): (7,47 грн./$ - 6,74 грн./$) х $10000 = 7300 грн.

 

— за сумою нарахованих процентів (130,5 грн. + 171 грн. + 73 грн. = 374,5 грн.), у тому числі:

— за вересень ((7,47 грн./$ - 4,86 грн./$) х $ 50 = 130,5 грн.);

— за жовтень ((7,47 грн./$ - 5,76 грн./$) х $100 = 171 грн.);

— за листопад ((7,47 грн./$ - 6,74 грн./$) х $100 = 73 грн.)

373

744

374,5

—*

—*

* Оскільки проценти в цьому випадку не є простроченими, а отже, у цілях оподаткування не відповідають поняттю «заборгованість в інвалюті», то в податковому обліку (на відміну від бухгалтерського обліку) курсові різниці за ними на момент виплати не визначаються.

 

Щоправда, варто звернути увагу на такий момент. Переваги депозитних внесків уже неодноразово зазначалися вище. Разом з тим в умовах нестабільності економіки та істотних коливань валютних курсів платник податків може опинитися в ситуації, коли за відкритим депозитом йому доведеться показувати в податковому обліку досить значні податкові курсові різниці (наприклад, при періодичному перерахунку основної суми депозиту в кінці звітних періодів або на момент повернення депозитної суми — див. у таблиці операції 5 і 8). По суті, платники податків при цьому опиняються в не дуже вигідному положенні, адже вони через правила оподаткування, що діють, змушені при відображенні курсових різниць показувати в податковому обліку надприбутки від розміщення коштів на депозит.

І ще один момент. Вище було розглянуто приклад, коли депозитні проценти виплачувалися своєчасно. Якщо ж узяти для порівняння іншу ситуацію і припустити, що за тих же умов прикладу і своєчасного повернення основної суми депозиту вкладнику депозитні проценти при цьому було виплачено

несвоєчасно (з простроченням) — не після закінчення депозитного договору (15.12.2008 р.), а, наприклад, пізніше — 12.01.2009 р. (курс НБУ 7,70 грн./$), то тоді до операцій 1 — 6 із наведеної вище таблиці підприємству додатково в обліку слід було б додати такі записи:

 

Депозит в іноземній валюті

(проценти виплачено

несвоєчасно)

Дата

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, $/ грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

...

15.12.2008

7. Повернено основну суму депозиту на поточний валютний рахунок підприємства ($10000 х 7,47 грн./$ = 74700 грн.)

312

314

$10000

74700

—*

* У податковому обліку повернення основної суми депозиту не відображається у складі валового доходу підприємства-вкладника (п.п. 7.9.1 Закону про податок на прибуток).

 

8. На дату погашення заборгованості відображено курсові різниці за основною сумою депозиту ((7,47 грн./$ - 4,86 грн./$) х $10000 = 26100 грн.)

314

744

26100

7300*

* У податковому обліку на дату розрахунків (повернення депозиту, тобто погашення заборгованості) платнику податків треба буде здійснити перерахунок балансової вартості основної суми депозиту та визначити курсові різниці. У цьому випадку порівнюється балансова вартість основної суми депозиту на дату розрахунків (15.12.2008 р.) з її балансовою вартістю на 30.11.2008 р. (тобто на кінець попереднього 11-місячного звітного періоду): (7,47 грн./$ - 6,74 грн./$) х $10000 = 7300 грн.

Оскільки на 15.12.2008 р. депозитні проценти не було своєчасно виплачено підприємству-вкладнику, то з урахуванням п.п. 7.3.3 Закону про податок на прибуток з 16.12.2008 р. (першого дня прострочення в сплаті) вони переходять до розряду заборгованості в інвалюті. При цьому балансова вартість такої заборгованості визначається за курсом НБУ на дату її виникнення (тобто за курсом НБУ на 16.12.2008 р. — 7,65 грн./$) і відповідно складає $ 300 х 7,65 грн./$ = 2295 грн.

31.12.2008

9. На дату балансу відображено курсові різниці за сумою нарахованих процентів (курс НБУ на 31.12.2008 р. — 7,70 грн./$): (142 грн. + 194 грн. + 96 грн. + 11,5 грн. = 443,5 грн.), у тому числі:

— за вересень ((7,70 грн./$ - 4,86 грн./$) х $ 50 = 142 грн.);

— за жовтень ((7,70 грн./$ - 5,76 грн./$) х $100 = 194 грн.);

— за листопад ((7,70 грн./$ - 6,74 грн./$) х $100 = 96 грн.);

— за грудень ((7,70 грн./$ - 7,47 грн./$) х $ 50 = 11,5 грн.)

373

744

443,5

15*

* Оскільки проценти в цьому випадку є простроченими, то в податковому обліку їх балансова вартість підлягає перерахунку і за ними розраховуються податкові курсові різниці. Для цього порівнюється балансова вартість заборгованості за простроченими процентами на кінець звітного періоду (31.12.2008 р.) з балансовою вартістю такої заборгованості на дату її виникнення (16.12.2008 р.): (7,70 грн./$ - 7,65 грн./$) х $ 300 = 15 грн.

12.01.2009

10. Надійшла на поточний валютний рахунок підприємства сума процентів за депозитом ($ 300 х 7,70 грн./$ = 2310 грн.)

312

373

$ 300

2310

—*

—*

* Зауважимо: оскільки курс НБУ на дату розрахунків (на 12.01.2009 р.) не змінився і, як і раніше (як і на 31.12.2008 р.), становив 7,70 грн./$, то курсові різниці ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку при цьому не виникнуть. Припустимо, що курс НБУ став іншим, тоді платнику податків слід було б розрахувати відповідні бухгалтерські та податкові курсові різниці за простроченими процентами на дату їх погашення.

 

Такими є особливості обліку депозитних валютних операцій, про які, мабуть, варто знати, відкриваючи депозит.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі