Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заповнюємо декларацію з ПДВ для сільгосппідприємств

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2009/№ 55
Друк
Стаття

Заповнюємо декларацію з ПДВ для сільгосппідприємств

У зв’язку з уведенням з 1 січня 2009 року спеціального порядку оподаткування діяльності у сфері сільського господарства зазнали певних змін форма сільгосп-декларації з ПДВ та правила її заповнення. Давайте разом ознайомимося з цими новими правилами та подивимося, як заповнюються окремі рядки декларації, що стосуються безпосередньо сільгоспдіяльності.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Правила заповнення
сільгосп-декларації

Для сільськогосподарських підприємств — суб’єктів спеціального режиму оподаткування

п. 81.13 Закону про ПДВ передбачено, що вони подають до податкового органу за своїм місцезнаходженням податкову декларацію з ПДВ (скорочену) у ті ж строки і в тому ж порядку, які встановлено для інших платників ПДВ.

Форму скороченої декларації затверджено

наказом ДПАУ від 23.10.98 р. № 499 (у редакції від 21.01.2009 р. № 8).

У скороченій декларації зазначаються

тільки операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування.

Усі інші операції, що не підпадають під спецрежим (наприклад, поставка купованих товарів, що не належить до сільськогосподарської продукції власного виробництва, послуг, що не входять до

Переліку № 23, здійснення операцій, що не є об’єктом обкладення ПДВ згідно з п. 3.2 Закону про ПДВ тощо), сільгоспвиробники показують у загальній (повній) декларації з ПДВ, у кінці якої проставляється відмітка про одночасне подання скороченої декларації.

Скорочена декларація подається в такі строки (див.

п.п. 4.1.4 Закону № 2181):

місячними платниками — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

квартальними платниками — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Декларація подається платником податків незалежно від того, виникло у звітному (податковому) періоді в нього податкове зобов’язання з ПДВ чи ні.

Сільгосп-декларація складається зі вступної частини та трьох розділів:

Розділ I.

«Податкові зобов’язання». До цього розділу включаються обсяги поставки, що обкладаються ПДВ за ставкою 20 % та здійснюються на митній території України, а саме: операції з поставки сільськогосподарських товарів (послуг), вироблених (наданих) у результаті здійснення діяльності, передбаченої пп. 81.15.2 — 81.15.6 Закону про ПДВ. При цьому рядки 6, 7, 8.2 декларації не заповнюються згідно з пп. 5.4 — 5.6 Порядку № 166. На наш погляд, прокреслення слід проставити і в рядках 3 і 4 декларації, оскільки вони передбачені для відображення операцій, які до спецрежиму оподаткування сільгосппідприємств не вписуються;

Розділ II.

«Податковий кредит». У цьому розділі показуються операції з придбання сільгосппідприємством:

а) товарів (послуг), а також основних фондів, що придбавалися для використання у виробництві сільськогосподарської продукції. Якщо такі товари (послуги) та основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільгосппідприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва і відповідно в інших операціях. Такий розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалося відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми записуються до рядків 10, 12, 13 і довідково відображаються в рядках 101, 121, 131 декларації;

б) послуг, супутніх поставці сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податків*;

* Докладніше з питаннями формування виробничих факторів можна ознайомитися у статті «Перелік № 23 та спецрежим на сільгосппослуги» на с. 19 цього номера.

Розділ III.

«Розрахунки за звітний період». Тут платник податків показує різницю між сумою податкових зобов’язань (рядок 9 декларації) та сумою податкового кредиту з ПДВ (рядок 17 декларації) поточного звітного періоду (додатне або від’ємне значення). Цей розділ складається всього лише із трьох рядків (18, 18.1 і 18.2), до яких саме і записується отриманий результат зі знаком «+» (рядок 18.1) або «-» (рядок 18.2).

До декларації сільгосппідприємство за необхідності подає такі додатки:

Додаток 1

«Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)»;

Додаток 2

«Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»;

Додаток 3

«Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)».

Інформація про подання зазначених додатків наводиться в кінці декларації в полі «До декларації додаються».

Тепер детальніше розглянемо порядок заповнення деяких рядків скороченої декларації, що стосуються спецрежиму оподаткування сільгосппідприємств.

Порядок заповнення окремих рядків сільгосп-декларації

Рядок 16.3 «часткове використання в операціях сільськогосподарського виробництва».

Цей рядок призначено для відображення в ній коригувань, пов’язаних з використанням раніше придбаних товарів (послуг), основних фондів частково для виготовлення сільгосппідприємствами сільськогосподарських товарів (послуг), а частково — для інших товарів (послуг).

Отже, якщо товари (послуги) раніше отримувалися для використання в діяльності підприємства, не пов’язаній із сільськогосподарською, і податковий кредит за ними було відображено в загальній декларації з ПДВ, а потім ці товари (послуги) або їх частину спрямували для виробництва сільгосппродукції в умовах спецрежиму, то відповідну таким товарам (послугам) суму податкового кредиту потрібно виключити із загальної декларації (шляхом відображення необхідних даних у рядку 16.3 зі знаком «-») та перенести її до рядка 16.3 скороченої декларації зі знаком «+».

Відповідно до

п. 5.8 Порядку № 166 таке коригування провадиться виходячи із залишкової вартості основних фондів та вартості залишків товарів, що використовуються або підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, пропорційно частці використання цих товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств — не нижче питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг), розрахованої згідно з п. 81.6 Закону про ПДВ).

При цьому можливі такі варіанти:

— товари (послуги) та основні фонди, раніше придбані для іншої діяльності,

ще не використовувалися в ній, а тепер передаються для використання виключно в спецрежимній діяльності. У такому разі податковий кредит за ними в повному обсязі переноситься із загальної декларації до скороченої;

— товари (послуги) та основні фонди, раніше придбані для іншої діяльності,

ще не використовувалися в ній, а тепер використовуватимуться як в іншій діяльності, так і в сільськогосподарській. За таких умов сума податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг) та основних фондів у тій та в іншій діяльності з урахуванням показника питомої ваги вартості сільгосптоварів у вартості всіх проданих товарів (послуг);

— товари (послуги) та основні фонди

вже використовувалися в іншій діяльності, а тепер передаються для використання виключно у спецрежимній діяльності. У цій ситуації податковий кредит із загальної декларації переноситься до скороченої пропорційно залишковій вартості таких товарів (послуг) та основних фондів;

— товари (послуги) та основні фонди, що

використовуються в іншій діяльності, тепер використовуватимуться ще й у сільгоспдіяльності. У цьому випадку податковий кредит розподіляється пропорційно частці використання таких товарів (послуг) та основних фондів у сільгоспдіяльності з урахуванням показника питомої ваги вартості сільгосптоварів у вартості всіх проданих товарів (послуг).

Зауважимо: у зворотній ситуації, коли сільгосппідприємство планує змінити напрям використання товарів (послуг) та основних фондів

з діяльності у сфері сільського господарства на іншу діяльність, скористатися рядком 16.3 скороченої декларації (шляхом відображення в ньому певних сум зі знаком «-») не можна. На нашу думку, таке коригування має знайти своє відображення в рядку 16.4 скороченої декларації зі знаком «-», а в рядку 16.4 загальної декларації, в якому показується інша діяльність, — зі знаком «+».

Рядок 16.5 «для здійснення експортних операцій (переноситися до р. 16.5 декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом) сума значень рядків ((10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4 (+ чи -)) колонки Б)

х (значення рядка 2.1 колонок А /сума значень рядків (5 + 8 (+ чи -) + 91) колонки А)». У цьому рядку скороченої декларації відображається сума сформованого з урахуванням п.п. 81.15.1 Закону про ПДВ податкового кредиту. Це сума «вхідного» ПДВ, що відповідає частці експортних операцій у загальному обсязі поставок сільгосптоварів. Її значення переноситься до рядка 16.5 загальної декларації.

А от якщо в результаті застосування алгоритму, зазначеного в назві рядка, виходить від’ємне значення, платник податків проставляє в рядку 16.5 скороченої декларації прокреслення і, зрозуміло, нічого не переносить із нього до рядка 16.5 загальної декларації.

Нагадуємо: за правилом, установленим

п. 5.8 Порядку № 166, заповнення рядків 16.1 — 16.4 декларації має супроводжуватися поданням додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)» у розрізі контрагентів та податкових накладних. Щоправда, це не стосується випадків заповнення рядка 16.5, тобто якщо підприємство з усіх коригувальних рядків заповнило тільки рядок 16.5, подавати додаток 1 не потрібно.

Рядок 18 «Різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17)».

Цей рядок призначено для відображення різниці між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного періоду. Для цього зі значення рядка 9 скороченої декларації віднімається значення рядка 17 цієї декларації і залежно від отриманого результату заповнюється один із рядків: або рядок 18.1, або рядок 18.2.

Тобто

додатна різниця між нарахованими сумами податку протягом звітного періоду або періодів, що передують звітному, та сумами податку, сплаченими (нарахованими) підприємством протягом звітного періоду на вартість виробничих факторів, відображається в рядку 18.1 декларації. Ця сума не підлягає сплаті до бюджету сільгосппідприємством, а залишається в його розпорядженні для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальникам у складі вартості придбаних виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми — для інших виробничих цілей (п. 81.2 Закону про ПДВ). Така додатна різниця згідно з п.п. 4.2.1 Закону про податок на прибуток включається до складу валового доходу підприємства та показується в рядку 01.6 декларації з податку на прибуток.

Від’ємна

ж різниця (коли сума ПДВ, сплачена (нарахована) сільгосппідприємством на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану за операціями поставки сільгосптоварів (послуг)), відображається в рядку 18.2 декларації. Вона не підлягає бюджетному відшкодуванню (п. 81.3 Закону про ПДВ) та включається до складу валових витрат сільськогосподарського підприємства на підставі п.п. 5.3.3 Закону про податок на прибуток із зазначенням цієї суми в рядку 04.13 декларації з податку на прибуток.

Як бачимо, з 01.01.2009 р. уже не діє норма щодо спрямування від’ємного значення різниці між нарахованими та сплаченими сумами ПДВ на зменшення податкових зобов’язань наступних звітних періодів.

Зауважимо: норма щодо відображення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у складі валового доходу або валових витрат стосується виключно сільгосппідприємств, які є платниками податку на прибуток. Платників же

фіксованого сільськогосподарського податку ця вимога не стосується — вони податок на прибуток не сплачують, що закріплено у ст. 1 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-XIV.

Приклад заповнення
сільгосп-декларації

Розглянемо порядок заповнення скороченої декларації на умовному прикладі.

Приклад.

Сільськогосподарське підприємство «Зернятко» з 1 січня 2009 року застосовує спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства згідно зі ст. 81 Закону про ПДВ.

У червні 2009 року підприємством здійснено такі операції:

— реалізовано власну сільськогосподарську продукцію на суму 120000 грн. (без ПДВ — 100000 грн.; ПДВ 20 % — 20000 грн.) на митній території України;

— реалізовано власну сільськогосподарську продукцію на суму 70000 грн. на експорт;

— придбано ПММ для заправлення техніки при проведенні збиральних робіт на суму 60000 грн. (без ПДВ — 50000 грн.; ПДВ 20 % — 10000 грн.);

— придбано запасні частини для сільськогосподарської техніки на суму 30000 грн. (без ПДВ — 25000 грн.; ПДВ 20 % — 5000 грн.);

— перераховано орендодавцю орендну плату за землю в сумі 45000 грн.;

— використано в сільськогосподарській діяльності ТМЦ, раніше придбані для іншої діяльності, у сумі 3000 грн. (сума «вхідного» ПДВ за такими ТМЦ становить 600 грн.).

Наведемо зразок заповнення скороченої декларації (фрагмент).

 

< cellspacing="1" dir="LTR" width="633" id="table3">

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА)

011

Х

Звітна

012

Х

Звітна нова

0131

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

Х

0132

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0133

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

 

< cellspacing="1" dir="LTR" width="634" id="table4">

ПВ

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%)

86,7

ПВН

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)

 

 грн.

< cellspacing="1" dir="LTR" width="635" id="table5">

Код рядка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги поставки (без ПДВ)

Сума ПДВ

   

Колонка А

Колонка Б

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів

100000

20000

...

2.1

експортні операції

70000

0

...

...

...

...

5

Загальний обсяг поставки

(сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А)

170000

х

5.1

з рядка 5 — загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду (р. 1 + р. 2.1 + р. 2.2 + р. 4) колонки А

170000

20000

...

...

...

...

9

Усього податкових зобов'язань

(сума значень рядків (1 + 8 (+ чи -)) колонки Б)

х

20000

...

...

...

...

 

< cellspacing="1" dir="LTR" width="635" id="table6">

Код рядка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без ПДВ)

Дозволений податковий кредит

   

Колонка A

Колонка Б

10

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження)

з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

75000

15000

10.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

75000

15000

...

...

...

...

11

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження)

без податку на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

45000

х

11.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

45000

х

...

...

...

...

16

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків
(16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4 (+ чи -) - 16.5) колонки Б)
(у разі заповнення цього рядка (крім рядка 16.5) є обов'язковим подання додатка 1 до декларації):

3000

(+ чи -)

600

...

...

...

...

16.3

часткове використання в операціях сільськогосподарського виробництва (+)

3000

600

...

...

...

...

17

Усього податкового кредиту

(сума значень рядків

(10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (+ чи -)) колонки Б)

х

15600

 

< cellspacing="1" dir="LTR" width="635" id="table7">  

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума ПДВ

18

Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17):

(+ чи -)

4400

18.1

сума ПДВ, яка у поточному звітному періоді підлягає відображенню в особовому рахунку платника та повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (позитивне значення суми рядка 18)

4400

18.2

сума ПДВ, яка включається до валових витрат платника (від'ємне значення суми рядка 18)

 

Як бачимо, у ситуації, що розглядається, різниця між нарахованими сумами податку та сумами податку, сплаченими (нарахованими) підприємством протягом звітного періоду на вартість виробничих факторів, має додатне значення та відображається в рядку 18.1 декларації. Ця сума згідно з

п.п. 4.2.1 Закону про податок на прибуток включається до складу валового доходу підприємства.

Із цією декларацією до податкового органу слід подати також:

додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)», оскільки заповнено рядок 16 декларації, із зазначенням причини коригування: «Зміна напряму використання товарів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського господарства»;

додаток 2 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»;

додаток 3 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)».

Такими є основні особливості заповнення декларації з ПДВ для сільгосппідприємств. Бажаємо, щоб діючий спецрежим оподаткування сприяв зростанню обсягів виробництва сільгосппродукції та зміцненню фінансового стану сільськогосподарської галузі!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі