Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Користуєтеся податковими пільгами? Не забудьте про Звіт № 1-ПП

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2009/№ 56
Друк
Стаття

Користуєтеся податковими пільгами? Не забудьте про Звіт №  1-ПП

Чинне законодавство України надає суб’єктам господарської діяльності певні пільги у  сфері оподаткування. Причому щодо їх використання необхідно звітувати. Про особливості складання та подання Звіту про суми пільг в  оподаткуванні юридичних та фізичних осіб  — суб’єктів підприємницької діяльності йтиметься у  запропонованій статті.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Документи статті

КУпАП 

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від  07.12.84  р. №  8073-Х.

Закон про ПДВ 

— Закон України «Про податок на  додану вартість» від  03.04.97  р. №  168/97-ВР.

Закон №  2181 

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від  21.12.2000  р. №  2181-III.

Закон про податкову службу 

— Закон України «Про державну податкову службу в  Україні» від  04.12.90  р. №  509-XII

Інструкція про порядок заповнення форми №  1-ПП 

— Інструкція про порядок заповнення форми звіту №  1-ПП «Про суми пільг в  оподаткуванні юридичних та фізичних осіб  — суб’єктів підприємницької діяльності», затверджена наказом ДПАУ та Державного комітету статистики України від  23.07.2004  р. №  419/453.

Правила розрахунку  пільг з  ПДВ 

— Правила обліку податку на  додану вартість з  метою вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з  цього податку на  формування прибуткової частини Державного бюджету України, затверджені наказом ДПАУ та Державного комітету статистики України від  23.07.2004  р. №  419/453.

Бюджетна класифікація 

— Бюджетна класифікація, затверджена наказом Мінфіну від  27.12.2001  р. №  604.

Довідник пільг №  49 

— Довідник №  49 пільг, наданих чинним законодавством зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на  01.03.2009  р., затверджений заступником голови ДПАУ 01.04.2009  р.

Основні моменти: форма,
суб’єкти, строки

Звіт про суми пільг в  оподаткуванні юридичних та фізичних осіб  — суб’єктів підприємницької діяльності за  формою №  1-ПП

, затверджений наказом ДПАУ від  23.07.2004  р. №  419/453 (далі  — Звіт №  1-ПП), є статистичною формою звітності, призначеною для узагальнення інформації про втрати бюджету внаслідок використання платниками податків прав на  пільги в  оподаткуванні. Відповідно до п.  1.2 Інструкції про порядок заповнення форми №  1-ПП складають його суб’єкти господарської діяльності, які скористалися правом на  пільгу, а  саме:

юридичні особи;

філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не  мають статусу юридичної особи,  — самостійні платники податків;

приватні підприємці  платники ПДВ*..

* Незважаючи на  те що до кола осіб, зобов’язаних подавати Звіт №  1-ПП, входять тільки підприємці, які є платниками ПДВ, у  Звіті необхідно вказувати пільги і  за  іншими податками (звісно, якщо вони використовувалися у  звітному періоді).

Зазначені суб’єкти господарської діяльності зобов’язані

вести облік пільгових об’єктів оподаткування, а  саме об’єктів, що звільнені від  оподаткування, обкладаються податком за  зниженими ставками, не  є об’єктом оподаткування. Вони самостійно розраховують втрати бюджету в  перелічених випадках та відображають їх у  формі №  1-ПП. 

Звіт №  1-ПП подавати не  потрібно, якщо з  початку звітного  року пільгові операції

не  здійснювалися (другий абзац п.  1.2 Інструкції про порядок заповнення форми №  1-ПП). Зверніть увагу: платники ПДВ не  подають звіт, якщо протягом податкового  року в  жодній декларації з  ПДВ не  заповнювалися рядки 2, 3 і  4 розділу I «Податкові зобов’язання» та рядки 12.3, 13.2 і  15 розділу II «Податковий кредит» декларації з  ПДВ, а  також не  подавалася декларація з  ПДВ (скорочена) /(переробного підприємства), зрозуміло, за  умови, що інші пільги не  використовувалися.

Якщо ж у  попередніх кварталах звітного  року платники податків користувалися правом на  пільгу, то звіт подавати необхідно

до закінчення звітного податкового  року. При цьому вже не  має значення, застосовувалися пільги до кінця  року чи ні.

Звіт за  формою №  1-ПП подається до органів державної податкової служби за  місцем реєстрації платника податків

у  строки, передбачені для подання квартальної податкової звітності, тобто протягом 40 календарних днів, наступних за  останнім днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, 9 місяців та  року.

Звіт №  1-ПП можна подати особисто або надіслати

поштою (про наявність такої можливості свідчить напис у  верхньому правому кутку форми «Поштова»). Причому, надсилаючи Звіт №  1-ПП поштою, необхідно пам’ятати, що згідно з  вимогами п.п.  4.1.7 Закону №  2181 звіт має бути направлено на  адресу податкового органу з  повідомленням про вручення не  пізніше ніж за 
10 днів до закінчення граничного строку податкової звітності
.

Звіт за  формою №  1-ПП: заповнюємо разом

Порядок заповнення Звіту №  1-ПП установлено

п.  2.1 Інструкції про порядок заповнення форми №  1-ПП.  Згідно з  нормами згаданого документа показники звіту заповнюються у  гривнях, без десяткових знаків з  відповідним округленням за  загальновстановленими правилами, наростаючим підсумком з  початку  року.

У вступній

частині Звіту зазначаються дані про період, за  який він подається, та відомості про платника податків, а  саме найменування платника податків, поштову адресу, код ЄДРПОУ, код території, код виду економічної діяльності, код форми власності та код організаційно-правової форми господарювання. Крім цього, підприємства державного сектора у  вступній частині звіту вказують код органу державного управління.

Щодо

приватних підприємців, то на  сьогодні в  чинному законодавстві відсутня норма, що передбачає для таких суб’єктів господарювання коди території, видів економічної діяльності, організаційно-правової форми господарювання. У зв’язку з  цим у  вступній частині звіту вони зазначають тільки ідентифікаційний номер за  ДРФО, у  решті граф ставиться прокреслення (див. лист ДПАУ від  12.10.2004  р. №  9077/6/19-1116).

Порядок заповнення

змістовної частини Звіту №  1-ПП (за графами) для наочності розглянемо в  табл. 1.

Таблиця 1

Порядок заповнення Звіту №  1-ПП

< cellspacing="0" dir="ltr" cellpadding="4">

Графа Звіту №  1-ПП

Пункт Інструкції

Порядок заповнення графи

1

2

3

Графа 1

«Код податку, збору, іншого обов’язкового платежу»

П. 2.2

Заповнюється на  підставі

Бюджетної класифікації. Разом із тим необхідну інформацію можна отримати і  з  Довідника пільг, а  саме з  граф «Зміст пільги» (у ній зазначено назву податку) та «Код пільги» (наприклад, код податку на  прибуток  — 11020000, код податку на  додану вартість  — 14010000)

Графа 2

«Назва податку, збору, іншого обов’язкового платежу»

Графа 3

«Код пільги згідно з  Довідником пільг»

П. 2.3

Заповнюється за  кожним видом пільг за  платежами на  підставі

Довідника пільг, який уточнюється, доповнюється та затверджується ДПАУ щоквартально. На сьогодні останній із них доведено листом ДПАУ від  01.04.2009  р. №  49.
Вибравши з  переліку пільгу, якою підприємство користувалося протягом звітного періоду, її назву відображають у  графі 4 (тут же наводиться пункт та назва закону, яким її передбачено), а  відповідний код  — у  графі 3 Звіту №  1-ПП

Графа 4 «

Назва пільг, наданих відповідно до чинного законодавства»

Графа 5

«Сума пільг з  оподаткування; усього»

П. 2.4

Відображаються суми не  внесених до бюджету податків. Порядок розрахунку  таких сум залежить від 

виду пільги:
— якщо в  результаті застосування пільги відбувається зменшення бази оподаткування, то значення графи 5 розраховується як добуток суми, на  яку було зменшено база оподаткування, та ставки податку. Наприклад, підприємство згідно з  п.п.5.2.2 Закону про податок на  прибуток має право включити до валових витрат суму пожертвування неприбутковій організації в  розмірі 1000  грн. (код пільги 11020033 ), тоді сума пільги становитиме: 1000 х 25  % = 250  грн.;
— якщо застосовується знижена ставка оподаткування, то значення графи 5 визначається як добуток бази оподаткування та різниці між повною і  пільговими ставками оподаткування. Наприклад, підприємство нарахувало нерезиденту дохід у  розмірі 10000  грн., що обкладається за  ставкою 15  % згідно з  п.13.1 Закону про податок на  прибуток (код пільги 11020065), тоді сума пільги складе: 10000 х (25  % -
- 15  % )=1000  грн.;
— якщо застосовується пільга у  вигляді зменшення суми податку, значення графи 5 дорівнюватиме сумі пільги. Наприклад, платника ФСП звільнено від  сплати податку з  власників транспортних засобів за  трактори колісні (код пільги 12020010), за  якими сума податку становить 500  грн., тоді у  графі 5 відображається пільга в  розмірі 500  грн.

Щодо осіб, зареєстрованих платниками ПДВ, то величину використовуваних пільг (значення графи 5 Звіту №  1-ПП) вони визначають згідно з 

Правилами розрахунку  пільг з  ПДВ

Графа 6

«Сума пільг з  оподаткування; з  них державного бюджету»

П. 2.5

У графі 6 зазначається частина суми з  графи 5, яка надходить до державного бюджету. Розподіл податкових платежів між державним та місцевим бюджетом наводиться в  законі про держбюджет на  поточний  рік

Графа 7

«Строк застосування пільг в  звітному періоді; дата початку дії»

П.п.  2.6  — 2.8

У цих графах проставляються відповідно дата початку та дата закінчення застосування пільг (з вказівкою числа, місяця,  року).
Якщо строк дії пільги встановлено чинним законодавством до початку звітного періоду та продовжується після його закінчення, то строки застосування пільг збігаються з  датою початку та закінчення звітного періоду. Зважаючи на  те що Звіт №  1-ПП заповнюється за  принципом наростаючого підсумку, дата початку застосування пільги буде постійною протягом усього  року (01.01.2009  р.), а  от дата закінчення застосування пільги змінюватиметься (у звіті за  квартал  — 31.03.2009  р., за  півріччя  — 30.06.2009  р., за  9 місяців  — 30.09.2009  р.; за  рік  — 31.12.2009  р.).
Якщо право на  пільгу отримано/втрачено протягом звітного періоду, то у  графах 7 або 8 відповідно зазначається конкретна дата початку/закінчення застосування пільги

Графа 8

«Строк застосування пільг у  звітному періоді; дата закінчення дії»

Графа 9

«Сума пільг, використана за  цільовим призначенням; усього»

П. 2.9

Відображається сума пільг щодо товарів (робіт, послуг) та коштів, за  якими чинним законодавством установлено вимоги про їх цільове використання. Відповідну ознаку цільового використання наведено в 

Довіднику пільг.
Якщо платник податків користується пільгами за  податками, що підлягають перерахуванню до державного бюджету, значення графи 9 збігатиметься із значенням графи 10.
Щодо ПДВ представники податкових органів роз’яснили, що у  графі 9 відображається сума пільг з  ПДВ за  товарами (послугами), коштами, за  якими законодавством визначено цільове використання, у  звітному періоді, в  якому фактично використовувалися ці товари (послуги), кошти, увезені, перераховані для цільового використання (див. «Вісник податкової служби України», 2007, №  37)

Графа 10

«Сума пільг, використана за  цільовим призначенням; з  них державного бюджету»

 

Звертаємо увагу: крім Звіту №  1-ПП інформація про пільги з  оподаткування відображається також в  податкових деклараціях за  окремими видами податків. При цьому дані, відображені у  Звіті №  1-ПП, повинні збігатися з  даними податкових декларацій. Наприклад, відповідно до

п.  4 додатку 1 до Примірного порядку проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за  справлянням податку на  прибуток, затвердженому наказом ДПАУ від  05.12.2008  р. №  761 (далі  — Порядок №  761), значення рядка 04.9 «Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового  року» декларації при перевірці податковим інспектором узгоджується з  даними Звіту за  формою №  1-ПП (про податкові пільги) за  кодом пільги 11020044. Отже, порівняння даних податкових декларацій та Звіту №  1-ПП є свого роду перевіркою правильності їх складання. До речі, збитки поточного  року у  ф. №  1-ПП не  відображаються, збитки включають до звіту тільки тоді, коли вони перейшли з  минулого  року, тобто коли платник має право їх включити до валових витрат за  ряд. 04.9 декларації з  податку на  прибуток підприємства (див. також «Вісник податкової служби України», 2005, №  27).

Також

Порядок №  761 вимагає відповідності даних:

— рядків 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 та 7.3 (від’ємний фінансовий результат попереднього звітного  року) додатка К3 декларації з  прибутку підприємства та даних ф. №  1-ПП за  кодом пільги 11020045;

— рядка 04.8 додатка Р2 декларації з  прибутку підприємства та даних ф. №  1-ПП за  кодами пільг 11020033 (рядок 1 додатка Р2), 11020034 (рядок 2 додатка Р2), 11020155 (рядок 3 додатка Р2), 11020162 (рядок 5 додатка Р2), 11020184 (рядок 4 додатка Р2).

Як визначити суму пільг з  ПДВ?

Насамперед зауважимо:

пільги з  ПДВ  — це переваги, надані певним суб’єктам підприємницької діяльності, пов’язані з  повним або частковим звільненням від  установлених законом зобов’язань зі сплати цього податку до державного бюджету.

Сума ПДВ, визначена виходячи з  доданої вартості, що не  надійшла до держбюджету внаслідок використання платниками податків пільг з  цього податку, є

втратами держбюджету. Величина таких втрат визначається за  особливим алгоритмом, установленим Правилами розрахунку  пільг з  ПДВ для кожного режиму оподаткування (див. табл. 2).

Таблиця 2

Визначення суми пільг з  ПДВ залежно від  режимів оподаткування

< cellspacing="0" dir="ltr" cellpadding="4">

№ з/п

Режим оподаткування

Пункт Правил розрахунку  пільг з  ПДВ

1

2

3

1

Операції з  поставки товарів (послуг), звільнені від  обкладення ПДВ, або що не  є об’єктом оподаткування

П. 4.1

2

Операції з  поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснюється за  нульовою ставкою

П. 4.2

3

Операції з  експорту товарів при бартерній формі розрахунків

П. 4.2.10

Примітка.

Правила розрахунку  пільг дещо застаріли відносно поточного законодавства з  ПДВ. Цей пункт було написано під норми відповідних законів про держбюджет, які «не давали» експорту при ЗЕД-бартері нульову ставку, а  визначали його як неоподатковувану операцію, тобто вводили заборону на  відображення податкового кредиту («вхідний» ПДВ міг тільки потрапити до валових витрат). Сьогодні ЗЕД-бартер обкладається за  ставкою 0  %, тому цей підпункт неактуальний. У цьому випадку слід діяти згідно з  пп.  4.2.7  — 4.2.9.

4

Операції з  ввезення товарів (супутніх послуг) у  митному режимі імпорту або реімпорту, звільнені від  обкладення ПДВ

П. 4.3

5

Операції, що здійснюються сільгоспвиробниками.
Операції, що здійснюються переробними підприємствами

Пп.  4.4, 4.5

Примітка.

З часу останніх змін до Правил розрахунку  пільг у  застосуванні спецрежимів сталися серйозні зміни, у  тому числі й  у  нормативній базі. Однак, вважаємо, що тут доречно скористатися аналогією з  нормами Правил, і  тоді сільгоспвиробники повинні визначати розмір пільг за  рядком 18.1 декларації з  ПДВ (скороченої), затвердженої наказом ДПАУ від  21.01.2009  р. №  8, а  переробні підприємства  — за  рядком 20 декларації з  ПДВ (переробного підприємства), затвердженої наказом ДПАУ від  28.04. 2009  р. №  221.

6

Операції зі зворотною тарою

П. 4.7

 

Зупинимося на  деяких з  цих операцій докладніше.

Операції з  поставки товарів (послуг), звільнені від  обкладення ПДВ або що не  є об’єктом обкладення ПДВ

. Порядок розрахунку  не  внесених до бюджету сум податку за  такими операціями визначено п.  4.1 Правил розрахунку  пільг з  ПДВ. Але перш ніж перейти до нього, нагадаємо, що перелік операцій, звільнених від  оподаткування, визначено у  ст. 5, 11 Закону про ПДВ. А от  операції, що не  є об’єктом обкладення ПДВ, перелічено в  п.  3.2 Закону про ПДВ, щоправда, деякі з  них не  беруть участі в  розрахунку  не  внесених до бюджету сум податків. Відповідно до п.п.  4.1.10 Правил розрахунку  пільг з  ПДВ до таких «звільнених» операцій належать:

передача орендодавцем майна в  користування орендарю за  умовами договору оперативної оренди, а  також повернення такого майна орендодавцю після закінчення дії такого договору (код пільги 14010067);

передача майна в  заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) згідно з  договором позики та його повернення після закінчення дії договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на  митній території України (код пільги 14010069);

передача майна на  зберігання (відповідальне зберігання), а  також повернення майна його власнику (код пільги 14010067);

обіг валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот і  монет Національного банку України, за  винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуск, обіг та погашення квитків державних лотерей, уведених за  ліцензією Міністерством фінансів України; виплата грошових виграшів, грошових призів та грошових винагород; приймання ставок, у  тому числі шляхом обміну коштів на  жетони чи інші замінники гривні, призначені для використання в  ігрових автоматах та іншому гральному обладнанні (код пільг 14010073 і  14010231);

виплати у  грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а  також пенсій, стипендій, субсидій, за  рахунок  бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов’язкового соціального страхування (крім тих, що надаються в  майновій формі); виплати дивідендів та роялті у  грошовій формі або у  вигляді цінних паперів, що здійснюються емітентом (код пільг 14010077 і  14010336).

Однак, звертаємо увагу, незважаючи на  їх звільнення, таким операціям згідно з 

Довідником пільг №  49 присвоєно пільговий код і, крім того, під таблицею кодів наведено інструкцію із заповнення звіту в  разі наявності таких операцій. Звучить вона так: «…при цьому гр. 5, 6, 9, 10 зазначеного звіту заповнюються з  нульовим значенням, а  графи 1  — 4, 7  — 8 заповнюються згідно з  п.  2 Інструкції*».

Отже, виходить дещо нелогічна ситуація: згідно з 

п.п.  4.1.10 Правил розрахунку  пільг з  ПДВ ці операції звільнено від  внесення до ф. №  1-ПП, а  Довідник пільг №  49 вимагає їх наявності. У цьому випадку розумно вчинити так: якщо у  вас інших пільгованих операцій немає, то на  одну зарплату подавати ф. №  1-ПП не  варто (тим більше, що до відповідальності притягти порушника дуже проблематично, див. докладніше далі), а  якщо ви пільговий звіт подаєте з  інших причин, то заповніть тоді і  ці дивні пільги.

Відповідно до

п.п.  4.1.9 Правил розрахунку  пільг з  ПДВ розрахунок  пільг здійснюється за  формулою:

СП = (Vпост. зв. - (Vприд. з  податком + Vприд. без податку)) х
х 20  %

,

де

СП  — сума пільги;

Vпост. зв

— обсяги поставки товарів (послуг), звільнених від  обкладення ПДВ або що не  є об’єктом оподаткування,  — із рядка 4 і  відповідно з  рядка 3 декларації з  податку на  додану вартість;

Vприд. з  податком 

— обсяги придбаних з  ПДВ на  митній території України товарів (послуг) та імпортованих товарів, а  також отриманих від  нерезидента на  митній території України послуг з  метою їх використання в  межах господарської діяльності платника податків для здійснення операцій, що не  є об’єктом оподаткування та/або звільнених від  оподаткування, із рядка 10.2 (колонки А) та рядків 13.1 і  13.3 декларації з  ПДВ відповідно, збільшені на  суму ПДВ, сплачену (нараховану) у  складі ціни придбання/імпортування/отримання від  нерезидента;

Vприд. без податку 

— обсяги придбаних на  митній території України та імпортованих товарів (послуг) без ПДВ  — з  рядка 11.2 (колонки А) та рядка 13.2 декларації з  ПДВ.

Використовуючи для розрахунку  не  внесених до бюджету сум ПДВ цю формулу, необхідно враховувати два моменти:

1) зважаючи на  те що декларація з  ПДВ складається за  звітний період (місяць квартал), а  Звіт №  1-ПП заповнюється за  принципом наростаючого підсумку, просто взяти дані із зазначених рядків декларації та підставити їх до формули не  можна. Спочатку потрібно

визначити значення необхідного показника (Vпост. зв., Vприд. з  податком, Vприд. без податку) за  квартал (I півріччя, 9 місяців та  рік);

2) у  розрахунку  бере участь закупівельна вартість лише тих товарів, які було

реалізовано у  звітному періоді. Такі товари цілком могли бути придбані в  минулих періодах, причому інформація про їх вартість уже знайшла відображення в  минулих деклараціях. Щодо нереалізованих товарів, то їх вартість із розрахунку  пільги з  ПДВ виключається.

Приклад 1

. Підприємство «Альфа»  — платник ПДВ придбало в  березні 2009  року 100 штук українсько-англійських та англо-українських словників за  ціною 60  грн. у  постачальника  — неплатника ПДВ. Половину придбаних словників протягом звітного періоду було реалізовано за  ціною 80  грн. (без ПДВ) за  1 шт.

Оскільки операції з  поставки словників українсько-англійської та англо-української мов звільнено від  оподаткування на  підставі

п.п.  5.1.2 Закону про ПДВ (код пільги за  Довідником пільг №  49  — 14010083), розрахуємо суму втрат бюджету на  підставі наведеної вище формули. Саме ця сума і  відобразиться в  Звіті №  1-ПП за  квартал 2009  року.

У цьому випадку значення

V пост. зв. склало 4000  грн. (50 шт. х 80  грн.). Значення V прид. з  податком дорівнює нулю, а  значення V прид. без податку  — 3000  грн. (50 шт. х 60  грн.). Визначимо суму пільги з  ПДВ на  підставі отриманих даних:

СП = (4000  грн. - 3000  грн.) х 20  % = 1000 х
х 20  % =

200  грн.

Операції з  поставки товарів та послуг, що обкладаються ПДВ за  нульовою ставкою,

визначено п.  6.2 Закону про ПДВ, міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України, а  також іншими законами з  питань оподаткування.

Особливістю цих операцій є те, що при їх здійсненні платник податків фактично отримує пільгу, яка складається з  двох частин:

— суми пільги із застосування нульової ставки ПДВ;

— суми «вхідного» ПДВ, що підлягає відшкодуванню з  державного бюджету.

Розрахунок  цих двох складових пільги з  ПДВ здійснюється за  алгоритмом, установленим

пп.  4.2.8, 4.2.9 Правил розрахунку  пільг з  ПДВ.

Так, формула розрахунку  суми ПДВ,

не  внесеної до бюджету внаслідок застосування нульової ставки при грошовій формі розрахунків, виглядає так:

СП = (Vпост. нуль. - Vприд.) х 20  %

,

де

СП  — сума пільги;

Vпост. нуль. 

— обсяги поставки товарів (послуг), що обкладається податком за  нульовою ставкою,  — із відповідних підрядків рядка 2 декларації з  ПДВ;

Vприд

.  — обсяги придбання товарів (послуг) на  митній території України  — із рядків 10.1, 11.1 (колонки А) та імпортованих товарів (послуг)  — із відповідних підрядків рядка 12 (колонки А) декларації з  ПДВ для здійснення операцій з  поставки товарів (послуг), що обкладаються податком за  нульовою ставкою.

У свою чергу, сума пільги з  ПДВ,

що підлягає відшкодуванню з  бюджету, визначається за  формулою:

СП = ПКфакт. сплач.

,

де

СП  — сума пільги;

ПКфакт. сплач.

  — сума ПДВ, фактично сплачена одержувачем товарів (послуг) у  попередньому податковому періоді постачальникам товарів (послуг), які використовуються в  межах господарської діяльності платника податків для здійснення операції, що обкладається податком за  нульовою ставкою, у  частині використання в  зазначених операціях  — із рядка 10.1 (колонки Б) та рядків 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 (колонки Б) розділу II «Податковий кредит» декларації з  ПДВ попереднього звітного періоду. Інакше кажучи, сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з  бюджету, дорівнює сумі податкового кредиту за  такою операцією.

І не  забудьте, що, визначаючи суму цих двох складових пільги з  ПДВ, необхідно враховувати нюанси, розглянуті вище, а  саме принцип наростаючого підсумку та участь у  розрахунку  лише тих товарів, які було фактично реалізовано в  поточному звітному періоді.

Приклад 2

. У лютому 2009  року підприємство «Альфа» відвантажило на  експорт за  зовнішньоекономічним контрактом з  покупцем-нерезидентом товар на  суму 30000  грн. (у тому числі ПДВ  0  грн.). Купівельна вартість товару дорівнює 24000  грн. (у тому числі ПДВ  — 4000  грн.).

Визначимо суму втрат бюджету на  підставі наявної інформації.

У ситуації, що розглядається,

V пост. нуль. дорівнює 30000  грн., а  V прид.  — 20000  грн., отже, сума ПДВ, не  внесена до бюджету внаслідок застосування нульової ставки, становитиме:

СП = (30000 - 20000) х 20  % = 10000 х 20  % =
=

2000 (грн.).

У свою чергу, сума пільги з  ПДВ, що підлягає відшкодуванню з  бюджету, дорівнює сумі «вхідного» ПДВ, сплаченого при придбанні товарів, що експортуються:

СП = ПК факт. сплач. =

4000  грн.

Згідно з  умовами прикладів 1 і  2 Звіт за  формою №  1-ПП за  півріччя 2009  року буде заповнено так:

Звіт

«Про суми пільг в  оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб  —
суб’єктів підприємницької діяльності»

за (квартал, I півріччя, 9 місяців,  рік)

I півріччя 200 9  р.

< cellspacing="0" dir="ltr" cellpadding="4">

Код податку, збору, іншого обов’язкового платежу

Назва податку, збору, іншого обов’язкового платежу

Код пільги згідно з  Довідником пільг

Назва пільг, наданих згідно з  чинним законодавством

Сума пільг в  оподаткуванні

Термін користування пільгами у  звітному періоді

Сума пільг, що використана за  цільовим призначенням

усього

з них державного бюджету

дата початку дії

дата закінчення дії

усього

з них державного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14010000

Податок на  додану вартість

14010083

Звільняються від  оподаткування операції з  поставки учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови
(

п.п.  5.1.2 Закону про ПДВ)

200

200

01.01.2009

30.06.2009

14010000

Податок на  додану вартість

14010115

При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка ПДВ становить «0» відсотків до бази оподаткування
(

п.  6.2 Закону про ПДВ)

2000

2000

01.01.2009

30.06.2009

14010000

Податок на  додану вартість

14010129

Суми податку на  додану вартість, сплачені постачальникам за  матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при експорті товарів та супутніх такому експорту послуг платником податку

4000

4000

01.01.2009

30.06.2009

 

На завершення цього підрозділу варто звернути увагу на  наявність у 

Довіднику пільг №  49 ще однієї цікавої пдв-пільги за  кодом 14010351. Вона стосується операцій, що відображаються в  довідковому рядку декларації з  ПДВ  — 91, а  саме операцій з  поставки платником податку послуг, місце надання яких знаходиться за  межами митної території України та які не  є об’єктом оподаткування згідно з  правилами визначення місця поставки послуг, установленими п.  6.5 Закону про ПДВ.

Якщо у  Звіті за  формою №  1-ПП допущено помилку

Порядок виправлення самостійно виявлених помилок у  Звіті №  1-ПП не  прописано ані в 

Інструкції про порядок заповнення форми №  1-ПП, ані в  Правилах розрахунку  пільг з  ПДВ. А загальновідомі правила виправлення помилок, установлені пп.  5.1 і  17.2 Закону №  2181 у  цьому випадку не  застосовуються, адже форма №  1-ПП є формою статистичної звітності.

Проте представники головного податкового відомства наполягають на  виправленні виявлених помилок, оскільки вони призводять до перекручення інформації про втрати доходів бюджету (див. консультацію, опубліковану в  журналі «Вісник податкової служби України», 2007, №  37, с.  32). Зважаючи на  те що чинне законодавство не  передбачає механізму подання уточнюючого звіту за  формою №  1-ПП, податківці рекомендують виправляти допущені помилки

шляхом коригування показників поточного звітного періоду. Так, при виявленні арифметичної помилки у  Звіті за  квартал 2009  року, виправити її необхідно у  Звіті за  I півріччя 2009  року шляхом коригування загальної суми податкових пільг (у бік зменшення чи збільшення).

Майте на  увазі: цей спосіб підходить для виправлення помилок поточного  року. А от  помилки, допущені у  Звіті №  1-ПП за  минулий  рік, виправити вже не  вийде. Річ у  тім, що форма №  1-ПП не  містить необхідних для цього рядків, а  коригувати показники поточного звітного періоду теж не  можна, оскільки це призводить до перекручення інформації про суму пільг поточного  року.

Якщо ж підприємство виявило, що мало подати Звіт №  1-ПП та з  будь-яких причин не  зробило цього, виправитися можна вже в  наступному звітному періоді. Для цього у  звіті за  наступний звітний період необхідно відобразити невраховану суму пільг.

Відповідальність

Незважаючи на  те що звітувати про суму пільг необхідно перед органами державної податкової служби, не  можна забувати, що Звіт №  1-ПП є статистичною формою звітності. Його не  можна вважати податковою декларацією, оскільки на  підставі цього документа не  відображається ані нарахування, ані сплата податків. А отже, і  штрафні санкції, передбачені 

ст.  17 Закону №  2181, щодо ф. №  1-ПП податківці застосувати не  зможуть.

Щодо адміністративної відповідальності посадових осіб підприємства, то відповідно до 

ст.  1863 КУпАП неподання статистичній звітності або подання її недостовірною, не  в повному обсязі, із запізненням тягне за  собою накладення штрафу в  розмірі від  10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак справи про адміністративні правопорушення такого характеру розглядаються не  представниками головного податкового відомства, а  органами статистики (ст. 2443 КУпАП). Тому накладати штрафи за ст. 1863 КУпАПподатківці не  мають права. Вони і  самі підтверджують це в  консультації, опублікованій у  журналі «Податковий, банківський, митний консультант», 2008, №  47, с.  15.

Іноді від  перевіряючих можна почути, що неподання ф. №  1-ПП загрожує порушнику позаплановою перевіркою. При цьому вони посилаються на 

п.  2  ст.  111 Закону про податкову службу, згідно з  яким однією з  підстав для позапланової перевірки є неподання в  установлений строк податкової декларації або розрахунку, якщо їх подання передбачено законом. Однак обов’язковість подання ф. №  1-ПП не  встановлено законом, вимоги про її подання містяться в  підзаконних актах. Тому вважаємо, що її неподання не  може бути підставою для позапланової перевірки.

Таким чином, притягти до відповідальності за  неподання ф. №  1-ПП практично неможливо, однак це не  привід її ігнорувати, адже документ зареєстровано за  всіма правилами.

На цьому завершуємо розгляд питань, пов’язаних зі складанням Звіту №  1-ПП.  Сподіваємося, що наша стаття  допоможе бухгалтеру уникнути помилок при його заповненні та успішно пройти звітну кампанію.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі