Теми статей
Обрати теми

Аналіз помилок. Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною до 14 років частково оплачено за рахунок коштів підприємства

Редакція ПБО
Стаття

Листок непрацездатності по  догляду за  хворою дитиною до 14 років частково оплачено за  рахунок  коштів підприємства

Ситуація

У червні 2009  року (з 15.06.2009  р. по  24.06.2009  р.) працівниця перебувала на  лікарняному у  зв’язку з  доглядом за  хворою дитиною до 14 років, на  підтвердження чого вона надала листок непрацездатності. Листок непрацездатності було подано в  червні. Страховий стаж працівниці — 9 років 5 місяців. Сума оплати листка непрацездатності склала 780,48  грн., при цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності було оплачено за  рахунок  коштів підприємства (487,80  грн.), три дні, що залишилися,  — за  рахунок  коштів Фонду соціального страхування з  тимчасової втрати працездатності (292,68  грн.). Тобто листок непрацездатності було оплачено в  загальному порядку. Оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомогу по  тимчасовій непрацездатності нараховано в  червні 2009  року. Суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності включено до складу валових витрат підприємства на  підставі

п.п.  5.6.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у  редакції від  22.05.97  р. №  283/97-ВР (далі  — Закон про податок на  прибуток). Помилку виявлено в  серпні 2009  року після подання звітності за  півріччя. Декларація за  півріччя 2009 року була прибутковою.

Порушення

Річ у  тім, що відповідно до

ч. 3  ст.  35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у  зв’язку з  тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від  18.01.2001  р. №  2240-III допомога по  тимчасовій непрацездатності по  догляду за  хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з  першого дня за  період, протягом якого дитина згідно з  висновком лікаря потребує догляду, але не  більше ніж за  14 календарних днів.

Отже, весь період тимчасової непрацездатності працівниці, пов’язаної з  необхідністю догляду за  хворою дитиною, мав оплачуватися за  рахунок  коштів Фонду соціального страхування з  тимчасової втрати працездатності (далі  — Фонд).

Підприємство не  може включати суму допомоги по  тимчасовій непрацездатності до складу своїх валових витрат, оскільки це витрати Фонду.

Аналіз ситуації

У зв’язку з  тим що працівниця надала листок непрацездатності, який засвідчує тимчасову непрацездатність

у  зв’язку з  доглядом за  хворою дитиною до 14 років за  період з  15.06 по  24.06.2009  р., їй мало бути виплачено допомогу по  тимчасовій непрацездатності за 
8 робочих днів повністю за  рахунок  коштів Фонду. Однак помилково перші п’ять днів тимчасової непрацездатності були оплачено за  рахунок  коштів підприємства.

Оплата перших днів тимчасової непрацездатності та допомога по  тимчасовій непрацездатності оподатковуються однаково, а  саме на  суму лікарняних нараховується внесок до Пенсійного фонду в  розмірі 33,2  %, утримуються податок з  доходів за  ставкою 15  % та внесок до Пенсійного фонду в  розмірі 2  %.

Таким чином, коригувати суму внеску до Пенсійного фонду та суму податку з  доходів не  потрібно.

Унаслідок допущеної помилки

підприємство занизило витрати Фонду на  суму 487,80  грн., що спричинило переплату страхових внесків на  зазначену суму.

Помилку виявлено вже після подання звітності за  півріччя 2009  року, тому її необхідно виправити у  звіті за  формою Ф4-ФСС з  ТВП за  9 місяців 2009  року.

Крім того, підприємство помилково віднесло суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності у  зв’язку з  доглядом за  хворою дитиною до 14 років до валових витрат. У зв’язку з  цим було завищено валові витрати в  декларації з  податку на  прибуток за  півріччя 2009  року на  487,80  грн., унаслідок чого виникла недоплата з  податку на  прибуток у  сумі 121,95  грн. (487,80  грн. х 25  %).

Виправлення помилки

У бухгалтерському обліку помилку необхідно виправити за  допомогою проводки, яка виконується методом «червоне сторно» на  суму оплати листка непрацездатності, помилково здійсненої за  рахунок  коштів підприємства (487,80  грн.),  — Дт 949  — Кт 661. Одночасно на  ту ж суму виконується проводка  — Дт 652  — Кт 661.

Оскільки допущена помилка спричинила заниження витрат Фонду та завищення валових витрат, її необхідно виправити у  звіті за  формою Ф4-ФСС з  ТВП та декларації про податок на  прибуток.

Згідно з 

п.  3 Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у  звітності страхувальників за  коштами загальнообов’язкового державного соціального страхування у  зв’язку з  тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленим народженням та похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з  тимчасової втрати працездатності від  25.12.2003  р. №  123 (далі  — Порядок №  123) та п.  5.4 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з  тимчасової втрати працездатності від  26.06.2001  р. №  16 (далі  — Інструкція №  16), у  випадку якщо страхувальник самостійно виявляє помилки в  раніше поданій звітності до початку перевірки органом Фонду, що стосується правильності нарахування суми страхових внесків до ФТВП, витрат, пов’язаних із загальнообов’язковим соціальним страхуванням у  зв’язку з  тимчасовою втратою працездатності, та витрат, зумовлених похованням, він зобов’язаний повідомити письмово про факт та зміст помилки робочому органу ФТВП за  місцем реєстрації протягом 5 робочих днів із дня виявлення помилки.

У цьому випадку письмове повідомлення про факт виявлення помилки має містити таку інформацію:

— найменування страхувальника;

— реєстраційний код та код ЄДРПОУ;

— період виявлення помилки;

— зміст помилки з  посиланням на  законодавчий (нормативний) акт, відповідно до якого виконуються виправлення;

— суму відкоригованої допомоги;

— дату складання повідомлення.

Повідомлення складається у  двох примірниках, підписується директором, головним бухгалтером та завіряється печаткою. Один примірник повідомлення зберігається у  страхувальника, другий  — у  робочому органі ФТВП разом зі звітом за  звітний квартал, в  якому здійснювалося виправлення.

Оскільки внаслідок допущеної помилки утворилася переплата за  страховими внесками, пеня не  нараховується.

Відповідно до

Порядку №  123 помилки, допущені при нарахуванні допомоги в  минулих кварталах, виправляються шляхом коригування відповідних рядків таблиці IV «Витрати за  рахунок  страхових внесків» звіту за  формою Ф4-ФСС з  ТВП.

У цьому випадку необхідно відкоригувати графи 3 і  4 ряд. 2 «По тимчасовій непрацездатності по  догляду за  хворою дитиною або хворим членом сім’ї» таблиці IV звіту за  формою
Ф4-ФСС з  ТВП. У звіті за  формою Ф4-ФСС з  ТВП за  півріччя 2009  року у  графі 3 ряд. 2 таблиці IV було зазначено 3 дні, у  графі 4  — 292,68  грн. З метою коригування даних у  звіті за  формою Ф4-ФСС з  ТВП за  9 місяців 2009  року у  графі 3 ряд. 2 таблиці IV необхідно вказати 8 днів, у  графі 4  — 780,48  грн. Отже, помилка виправляється шляхом збільшення витрат за  рахунок  страхових внесків.

Порядок повернення коштів у  цьому випадку регулюється

п.  6.9 Інструкції №  16. Так, якщо витрати, проведені страхувальником у  звітному кварталі, перевищують нараховану суму страхових внесків та інших платежів, то різниця між сумою витрат та сумою страхових внесків зараховується в  рахунок  майбутніх платежів наступного кварталу. А якщо витрати не  можуть бути покриті страховими внесками і  в  наступному кварталі, сума перевищення з  урахуванням очікуваного результату в  цьому кварталі відшкодовується страхувальнику робочим органом ФТВП після подання звіту за  формою Ф4-ФСС з  ТВП. Відшкодування можливе до подання зазначеного звіту при наданні страхувальником довідки-розрахунку, що підтверджує наявність переплати.

Порядок виправлення помилок, які допущено при розрахунку  податку на  прибуток, визначено в 

пп.  2.1  — 2.3 Порядку складання декларації з  податку на  прибуток підприємства, затвердженого наказом ДПАУ від  29.03.2003  р. № 143, та в  пп.  5.1, 17.2 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від  21.12.2000  р. №  2181-III (далі  — Закон №  2181).

Оскільки помилку виявлено вже після закінчення строків подання декларації, в  якій її було допущено (за півріччя 2009  року), виправити самостійно виявлену помилку в  декларації з  податку на  прибуток підприємство може через

поточну декларацію (у цьому випадку  — за  9 місяців) або через уточнюючий розрахунок .

Якщо підприємство виправляє помилку через декларацію за  9 місяців 2009  року, у  рядку 05.2 «самостійно виявлені помилки за  результатами минулих податкових періодів» необхідно зазначити суму, на  яку завищено валові витрати (488  грн.), зі знаком «-».

У зв’язку з  тим, що внаслідок помилки було занижено податкове зобов’язання, підприємство згідно з 

п.  17.2 Закону №  2181 зобов’язано нарахувати самоштраф у  розмірі 5  % від  суми недоплати. У цьому випадку розмір штрафу становить 6  грн. (122  грн. х 5  %). У разі виправлення помилки в  поточній декларації штраф сплачується у  звичайні строки у  складі податкових зобов’язань за  декларацією за  9 місяців 2009  року.

Підприємство може виправитися до строків подання поточної декларації через уточнюючий розрахунок  до декларації за  півріччя 2009  року, який заповнюється так. У першому підрядку рядка 2 необхідно зазначити код рядка декларації, що виправляється («04.3»), у  другому підрядку  — суму, на  яку завищено витрати на  оплату праці зі знаком «-». Сума недоплати (122  грн.) відображається в  ряд. 7 уточнюючого розрахунку. Сума самостійно нарахованого штрафу (6  грн.) вказується в  ряд. 8 уточнюючого розрахунку.

Фрагмент уточнюючого розрахунку  до декларації за  півріччя 2009  року

< cellspacing="1" dir="LTR" width="642">

Показники

Код рядка

Загальна сума

1

2

3

Доходи не  враховані (+), зайво враховані (-) в  обчисленні валового доходу попереднього звітного періоду, у  тому числі за  кодами рядків декларації, у  якій було допущено помилки*:

1

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати не  враховані (+), зайво враховані (-) в  обчисленні валових витрат попереднього звітного періоду, у  тому числі за  кодами рядків декларації, у  якій було допущено помилки*:

2

- 488

код

04.3

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

- 488

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування не  враховані (+), зайво враховані (-) в  обчисленні амортизації попереднього звітного періоду

3

Сума заниженого (+) або завищеного (-) об’єкта оподаткування

р. 1 -  р. 2 -  р. 3

4

+ 488

Ставка оподаткування, що діяла на  момент допущення помилки, у  відсотках

5

25

Сума помилки, допущеної при зменшенні податкових зобов’язань, у  тому числі за  кодами рядків декларації, у  якій було допущено помилки*:

6

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у  зв’язку з  виправленням помилки

р. 4 х  р. 5 -  р. 6 або  р. 7.2 -  р. 7.1

7

122

Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку  якого виявлена помилка

7.1

4000
(умовно)

Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку  якого виявлена помилка

7.2

4122

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у  зв’язку з  виправленням помилки**

р. 7 х 0,05

8

6

Помилки, допущені при заповненні рядків 19  — 23 декларації

9

код

19

19.1К7

19.2

19.3

20

21

22

23К4

сума (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При виправленні помилки через уточнюючий розрахунок  суму недоплати та штраф слід перерахувати перед його поданням до місцевої ДПІ (

п.п.  «а» п.  17.2 Закону №  2181). Згідно з  роз’ясненнями ДПАУ (див. лист від  15.01.2004  р. №  560/7/11-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, №  48) в  іншому разі ці суми розглядатимуться як податковий борг з  відповідним застосуванням штрафних санкцій.

Звертаємо увагу: після подання уточнюючого розрахунку  до декларації за  півріччя 2009  року в  ряд. 15 декларації за  9 місяців 2009  року слід відобразити правильну суму нарахованого податку на  прибуток минулого податкового періоду, тобто з  урахуванням проведених виправлень.

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Катерина СКРИПКІНА

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі