Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Створюємо комфортні умови праці для своїх працівників

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2009/№ 60
Друк
Стаття

Створюємо комфортні умови праці для своїх працівників

 

Незважаючи на те що вітчизняна економіка переживає сьогодні не найкращі часи, чимало роботодавців усіляко намагаються зберегти та підтримати свої трудові колективи, розуміючи, що головний капітал будь-якого підприємства — це його висококваліфіковані та віддані кадри. Така підтримка полягає, зокрема, у забезпеченні комфортних умов праці працівників та в турботі про їх здоров’я. Для цього, наприклад, в офісах та виробничих приміщеннях установлюються кондиціонери та зволожувачі повітря, організовується доставка екологічно чистої питної води тощо. Зрозуміло, що все це вимагає певних витрат. Про правила їх відображення в податковому та бухгалтерському обліку підприємства і йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Конституція

— Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про охорону праці

— Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 4004

— Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-ХII.

Перелік № 994

— Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 р. № 994.

Постанова про постачання газводою

— постанова секретаріату ВЦРПС «Про постачання працівників гарячих цехів газованою підсоленою водою» від 11.06.34 р.

Перелік № 4/П-1

— Перелік виробництв, професій та посад, робота у яких надає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безкоштовної видачі вітамінних препаратів та правил безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування, затверджений постановою Державного комітету Ради міністрів СРСР з праці та соціальних питань від 07.01.77 р. № 4/П-1.

Положення № 9

— Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету з нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 р. № 9.

Правила № 7

— Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. № 7.

Правила № 21

— Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Комітету з нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.99 р. № 21.

П(С)БО 7

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

 

Установлення кондиціонера

Як передбачено у

ст. 6 Закону про охорону праці, умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, які використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Крім того, згідно з

ч. 1 ст. 13 зазначеного Закону роботодавець зобов’язаний створити на робочих місцях у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці.

Тобто роботодавець зобов’язаний ужити заходів щодо забезпечення належних, безпечних, здорових, а отже, комфортних умов праці працівників.

А комфортні умови залежать і від якості повітря в робочому приміщенні. При цьому якість повітря характеризується його температурою, вологістю, швидкістю руху. До того ж повітря у приміщенні не повинне містити забруднюючих частинок: запахів, диму, пилку, спор, бактерій, вихлопних газів, радону тощо.

Здебільшого забезпечити такі оптимальні умови допомагає

кондиціонер — пристрій, що відповідає за створення та автоматичне підтримання в закритих приміщеннях усіх або певних параметрів (температури, відносної вологості, чистоти, складу, швидкості руху та тиску повітря), найбільш сприятливих для самопочуття людей.

Необхідність установлення та використання кондиціонерів у

виробничих приміщеннях не викликає сумнівів, оскільки регламентується відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють організацію того чи іншого виробничого процесу, до яких належать, наприклад:

— СН 4088-86 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»;

— СН 2152-80 «Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень»;

— ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги»;

— ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони»;

— СНіП 2.04.05-91 «Опалювання, вентиляція та кондиціонування»;

— ДБН Д.2.6-3-2000 Збірник 3. Системи вентиляції та кондиціонування повітря.

Із викладеного випливає, що витрати на придбання та встановлення кондиціонерів у виробничому приміщенні — це не що інше як витрати на

охорону праці, а отже, вони пов’язані з господарською діяльністю підприємства.

А якщо кондиціонер вирішили встановити в

офісі? У цьому випадку також слід керуватися зазначеними вище загальними вимогами, що стосуються питань організації належних умов праці. А додатково до них — Правилами № 7 і № 21, де прямо зафіксовано необхідність установлення систем кондиціонування повітря, що забезпечують оптимальні значення мікроклімату у приміщеннях, в яких використовуються візуальні дисплейні термінали електронно-обчислювальних машин (далі — ВДТ).

Зауважимо, що

Правила № 7 і № 21 розроблено, щоб уникнути несприятливої дії на працівників шкідливих чинників, що супроводжують роботу з ВДТ, пов’язаних із зоровою та нервово-емоційною напругою.

Порушення встановлених санітарно-гігієнічних правил та норм тягне за собою дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену

Законом № 4004 (див. п. 1.9 Правил № 7 та п. 8.7 Правил № 21 ).

Отже, можна стверджувати: використання кондиціонера як у виробничому, так і в офісному приміщенні

є одним із необхідних заходів щодо охорони праці та звичайно ж пов’язане з господарською діяльністю підприємства. Щоправда, для впевненості не зайвим буде закріпити ці норми в колективному договорі та розробити інструкції з охорони праці відповідно до Положення № 9.

Зазначені витрати в

податковому обліку згідно з Переліком № 994 відносяться до працеохоронних заходів, а саме, до заходів щодо приведення основних фондів у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема:

— систем вентиляції та аспірації, пиловловлювальних пристроїв, установок для кондиціонування повітря у приміщеннях діючого виробництва та робочих місцях

— установок для нагріву (охолодження) повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень.

Ураховуючи, що строк служби цих пристроїв

перевищує 365 календарних днів, а вартість, як правило, більше 1000 грн., витрати на їх придбання відповідно до ст. 8 Закону про податок на прибуток здебільшого відносяться на збільшення балансової вартості основних фондів групи 2 і починають амортизуватися з кварталу, наступного за кварталом придбання, за квартальною нормою 10 %. Однак, якщо для поліпшення мікроклімату приміщення обладнується стаціонарною установкою кондиціонування повітря разом із мережею повітровідводів та іншим допоміжним устаткуванням, то йтиметься про поліпшення такого приміщення. У цих умовах понесені витрати в межах 10 % ремонтного ліміту потраплять до валових витрат, а сума перевищення збільшить балансову вартість відповідного об’єкта основних фондів групи 1.

Якщо підприємству вдалося придбати недорогий кондиціонер (дешевше

1000 грн.), він відображається в порядку, передбаченому для обліку запасів із включенням витрат на його придбання до валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток як пов’язаних з господарською діяльністю та з подальшим перерахунком за правилами п. 5.9 цього Закону. Нагадаємо, що податківці пов’язують цей перерахунок з вибраним методом амортизації в бухгалтерському обліку щодо такого об’єкта.

Щодо безпосереднього встановлення кондиціонера, то воно майже завжди пов’язане з проведенням робіт з прокладання теплової магістралі. На нашу думку, ці роботи можна розглядати як поліпшення основних фондів групи 1 — приміщень чи будівель, в яких установлюється кондиціонер. Відповідно і витрати з прокладання таких магістралей має бути віднесено до валових витрат у межах 10 % ліміту витрат згідно з

п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток або в розмірах перевищення ліміту збільшити балансову вартість відповідного об’єкта основних фондів групи 1.

Оскільки кондиціонер призначено для використання підприємством в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, є всі підстави включити суми

ПДВ, сплачені при його придбанні, до податкового кредиту на підставі п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

У

бухгалтерському обліку матеріальні активи, строк корисного використання яких понад один рік і вартість вище встановленого вартісного критерію (за розсудом підприємства цей критерій може бути встановлено в будь-якому розмірі, наприклад, 500 грн., 1000 грн., 1500 грн. або вище), відносяться до основних засобів та підлягають амортизації. Обліковувати ці об’єкти можна на субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар».

Об’єкти зі строком служби понад рік, але вартістю менше встановленого вартісного критерію (наприклад, менше 1000 грн.), відноситимуться до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) та обліковуватимуться на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Нагадаємо: амортизація МНМА відповідно до

п. 27 П(С)БО 7 може нараховуватися із застосуванням одного з таких методів*:

1) «

50 % / 50 %», згідно з яким амортизація нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, що амортизується, та решта 50 % вартості, що амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом;

2) «

100 % списання», за яким амортизація нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 % його вартості.

* Відповідно до п. 27 П(С)БО 7 амортизація МНМА може здійснюватися також із застосуванням прямолінійного та виробничого методів.

 

Установлення зволожувача повітря

При всіх перевагах використання кондиціонерів у приміщенні є й деякі негативні моменти — створюючи приємну прохолоду, вони дещо осушують повітря. Річ у тім, що оптимальна відносна вологість повітря для людини має бути в межах 40 — 60 %, тільки тоді він почуває себе комфортно. При вмісті вологи в атмосфері менше 40 % навіть у абсолютно здорових людей погіршується загальне самопочуття, з’являються сонливість, неуважність, сухість шкіри та слизових оболонок порожнини рота і дихальних шляхів, що призводить до істотного збільшення ризику респіраторних захворювань. Для підвищення рівня відносної вологості у приміщенні необхідно збільшити концентрацію водяної пари в повітрі, що досягається шляхом установлення

зволожувачів повітря .

Відомості про оптимальні параметри температури та відносної вологості повітря в робочих приміщеннях, зокрема у приміщеннях, в яких використовуються комп’ютери, можна знайти, зокрема, у табл. 2.1

Правил № 21, у СН 4088-86 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» та в ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони».

 

Таблиця 1

Норми мікроклімату для приміщень з ВДТ ЕОМ ТА ПЕВМ
(ГОСТ 12 1.005-88, СН 4088-86)

Пора року

Категорія робіт

Температура повітря, °С

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м/с

Холодна

легка — 1а

22 — 24

40 — 60

0,1

легка — 1б

21 — 23

40 — 60

0,1

Тепла

легка — 1а

23 — 25

40 — 60

0,1

легка — 1б

22 — 24

40 — 60

0,2

 

Як і у випадку з придбанням кондиціонера, витрати на придбання зволожувачів повітря можна класифікувати як

витрати, пов’язані з охороною праці. Адже ці витрати також спрямовано на забезпечення оптимальних значень мікроклімату у приміщеннях з метою створення сприятливих, здорових умов праці, а також підвищення результативності та ефективності праці працівників.

Це означає, що зазначені витрати

пов’язані з господарською діяльністю підприємства і відображаються в податковому та бухгалтерському обліку в тому ж порядку, що і витрати на придбання кондиціонера.

Приклад 1.

Підприємство «Веселка» придбало кондиціонер Mitsubishi SKM22ZA вартістю 2448 грн. (без ПДВ — 2040 грн.; ПДВ 20 % — 408 грн.) і зволожувач повітря Boneco Air-O-Swiss E2441 вартістю 1122 грн. (без ПДВ — 935 грн.; ПДВ 20 % — 187 грн.) для бухгалтерської служби. За умовами прикладу кондиціонер належить до основних фондів групи 2.

Вартість послуг з установлення кондиціонера — 1200 грн. (без ПДВ — 1000 грн.; ПДВ 20 % — 200 грн.). За умовами прикладу до моменту встановлення кондиціонера 10 % ремонтний ліміт уже вичерпано.

Припустимо, що підприємство для оцінки матеріальних активів визначило в бухгалтерському обліку вартісний критерій у розмірі 1000 грн. Амортизація МНМА здійснюється за методом «100 % списання».

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Таблиця 2

Порядок відображення в обліку витрат на придбання кондиціонера та зволожувача повітря

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1. Придбання кондиціонера

1

Перераховано постачальнику передоплату за кондиціонер

2448

371

311

 —

 —

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за кондиціонер

408

641/ПДВ

644

 —

 —

3

Отримано від постачальника кондиціонер

2040

152

631

Витрати на придбання кондиціонера збільшують балансову вартість основних фондів групи 2 на початок звітного кварталу, наступного за кварталом придбання

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ при оприбуткуванні кондиціонера

408

644

631

 —

 —

5

Надано послуги з установлення кондиціонера

1000

152

631

Витрати на встановлення кондиціонера збільшують балансову вартість приміщення (група 1) на початок звітного кварталу, наступного за кварталом установки

6

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості послуг з установлення кондиціонера

200

641/ПДВ

631

 —

 —

7

Оплачено послуги з установлення кондиціонера

1200

631

311

 —

 —

8

Уведено в експлуатацію кондиціонер

2040

106

152

 —

 —

9

Збільшено вартість приміщення

1000

103

152

 —

 —

2. Придбання зволожувача повітря

1

Перераховано постачальнику передоплату за зволожувач повітря

1122

371

311

 —

935*

* Вартість зволожувача повітря бере участь у перерахунку балансової вартості запасів згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за зволожувач повітря

187

641/ПДВ

644

 —

 —

3

Отримано від постачальника зволожувач повітря

935

153

631

 —

 —

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ при оприбуткуванні зволожувача повітря

187

644

631

 —

 —

5

Передано в експлуатацію зволожувач повітря

935

112

153

 —

 —

6

Нараховано амортизацію зволожувача повітря в першому місяці його використання

935

92

112

 —

 —

 

Придбання питної води

Ніхто не заперечуватиме, що споживання якісних продуктів та хорошої питної води покращує здоров’я та настрій людини, подовжує життя, сприяє зростанню продуктивності праці та поліпшенню якості роботи.

Тому дії роботодавців із забезпечення працівників екологічно чистою питною водою з метою забезпечення безпечних, здорових умов праці можна тільки вітати. Тим паче, що право на такі умови на робочому місці гарантує громадянам

ст. 43 Конституції.

Однак як би не хотілося віднести такі дії підприємства до комплексу заходів щодо охорони праці, передбачених

Законом про охорону праці, зробити це, на жаль, не вийде.

Річ у тім, що в межах законодавства з охорони праці забезпеченню в обов’язковому порядку газованою підсоленою водою, безоплатним лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами підлягають виключно

працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами (див. постанову про забезпечення газводою та Перелік № 4/П-1). Тому тільки пов’язані з цим витрати можна вважати господарськими та відображати їх у складі валових витрат підприємства, а «вхідний» ПДВ — у складі податкового кредиту.

Витрати ж на придбання питної води для

інших категорій працівників під господарські не підпадають, а отже, їх не можна віднести на зменшення оподатковуваного прибутку підприємства. Такий висновок випливає з консультації представників податкового відомства, опублікованої в журналі «Вісник податкової служби України», 2005, № 21, с. 46 та листа ДПАУ від 28.10.2008 р. № 484/4/17-0713 (див. с. 24 цього номера).

Аналогічна ситуація складається і з витратами на оренду або на придбання кулера — їх податківці також не розглядають як пов’язані з госпдіяльністю і не надають права включати до валових витрат або амортизувати (див. консультацію, опубліковану в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 12, с. 29).

Єдиний випадок, коли можна розраховувати на валововитратність понесених водо-витрат, — придбання питної води для клієнтів та відвідувачів офісу. Тоді такі витрати підприємство класифікує як

представницькі й отримує право включати їх до валових витрат у межах 2 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) рік.

Зауважимо, що з оподаткуванням безоплатно виданої працівникам питної води може бути пов’язано ще один неприємний момент — нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на підставі

п. 4.2 Закону про ПДВ. У всякому разі працівники податкових органів наполягають на відображенні податкових зобов’язань з ПДВ при забезпеченні працівників обідами за рахунок коштів підприємства (див. консультацію, опубліковану в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 23, с. 30). Та й видача молока окремим категоріям працівників із важкими та шкідливими умовами праці класифікується податківцями як операція поставки товарів, що потребує нарахування ПДВ (див. консультацію, опубліковану в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 23, с. 27). Хоча твердження про те, що така безоплатна видача є поставкою товарів, на наш погляд, усе ж спірне.

Крім того, розглядаючи операцію із забезпечення працівників питною водою як таку, що підпадає під визначення «продаж товарів» (

п. 1.31 Закону про податок на прибуток), тут доведеться відобразити ще й валовий дохід.

Щоправда, радує те, що, на думку працівників ДПАУ, вартість води, придбаної за рахунок коштів роботодавця та призначеної для споживання в офісі всіма працівниками підприємства, а також відвідувачами,

не розглядається як об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб, оскільки ці витрати не може бути персоніфіковано (див. лист від 29.07.2005 р. № 7129/6/17-3116 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 71).

Приклад 2.

Підприємство «Ліра» придбало для працівників виробничої ділянки екологічно чисту питну воду «Добро» на суму 120 грн. Крім того, на підставі договору оренди одержано кулер, вартість якого згідно з актом приймання-передачі — 1500 грн. Плата за оренду кулера на місяць становить 150 грн. Ці витрати не пов’язані з господарською діяльністю підприємства, тому до валових витрат вони не відносяться.

У бухгалтерському обліку підприємства зазначені операції відображаються так:

 

Таблиця 3

Порядок відображення в обліку витрат на придбання питної води

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

Перераховано постачальнику передоплату за питну воду

120

371

311

2

Отримано від постачальника питну воду

120

209

631

3

Отримано в оренду кулер

1500

01

 —

4

Передано в користування питну воду*

120

91

209

* Якщо взяти до уваги викладену вище думку працівників податкових органів щодо забезпечення працівників обідами та молоком за рахунок коштів підприємства, то при видачі питної води також доведеться нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та відобразити валовий дохід.

5

Нараховано орендну плату у зв’язку з орендою кулера

150

91

685

6

Перераховано суму орендної плати орендодавцю кулера

150

685

311

7

Віднесено на фінансовий результат:

 — витрати на придбання води

120

791

91

 — витрати на оренду кулера

150

791

91

 

Докладніше з питаннями споживання води за рахунок коштів роботодавця можна ознайомитися у статті «

Чайна церемонія» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 47).

 

Придбання спорядження для пікніка та спортінвентарю

Не секрет, що належна організація відпочинку людини в цілому може значно зменшити рівень його захворюваності та підвищити продуктивність праці. А чимало роботодавців уже давно засвоїли, що здоров’я трудящих — це запорука стабільної роботи підприємства.

Хорошим способом зміцнення здоров’я працівників, підвищення згуртованості робочого колективу та поширення корпоративної культури є відпочинок на природі або на туристському маршруті. Для повноцінної організації такого відпочинку часто за рахунок коштів підприємства придбаваються мангали, гриль, вудки, м’ячі, тенісні ракетки та інший подібний інвентар.

Зрозуміло, що пов’язати такі витрати з господарською діяльністю платника податків неможливо, тому їх

не може бути враховано у складі валових витрат, а сплачений при їх придбанні ПДВ — у складі податкового кредиту. Тобто профінансувати це придбання підприємство може тільки за рахунок власного прибутку.

При відображенні ж витрат на придбання предметів для корпоративного відпочинку в

бухгалтерському обліку потрібно брати до уваги строк їх корисного використання (більше чи менше року) та вартість (більше чи менше встановленого вартісного критерію). Залежно від таких критеріїв придбані цінності належатимуть або до основних засобів, або до МНМА, або до запасів підприємства.

Приклад 3.

Підприємство «Будсервіс» з метою організації відпочинку своїх працівників придбало:

— гриль вартістю 600 грн.;

— вудку вартістю 480 грн.;

— м’яч волейбольний вартістю 120 грн.

Припустимо, що підприємство віднесло гриль та вудку до МНМА, амортизація яких здійснюється за методом «50 % / 50 %», а м’яч — до запасів.

У бухгалтерському обліку підприємства ці операції відображаються такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

Перераховано постачальнику передоплату за:

— гриль

600

371

311

— вудку

480

— м’яч волейбольний

120

2

Отримано від постачальника:

— гриль

600

153

631

— вудку

480

153

631

— м’яч волейбольний

120

22

631

3

Передано в експлуатацію:

— гриль

600

112

153

— вудку

480

112

153

— м’яч волейбольний

120

949

22

4

Нараховано амортизацію при передачі в експлуатацію:

— гриля

300

949

112

— вудки

240

949

112

 

Ось таким є податково-бухгалтерський порядок відображення витрат на створення комфортних умов праці та відпочинку працівників. Бажаємо вам стабільності, процвітання та можливості фінансувати якомога більше різних соціальних програм!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі