Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Посадова інструкція бухгалтера

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2009/№ 61
Друк
Стаття

Посадова інструкція бухгалтера

 

Серед документів, що регламентують виконання працівником своїх функцій, основним є посадова інструкція. У цій статті розглянемо сутність, функції, цілі посадової інструкції головного бухгалтера та бухгалтера підприємства. Наведемо також приклад таких посадових інструкцій.

Тетяна РУДА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Один із перших обов’язків підприємства-роботодавця перед своїми працівниками — роз’яснити їхні права та обов’язки, сформувати уявлення працівників про їх ділянку роботи і вимоги, що висуваються до них.

З метою реалізації зазначеної функції роботодавця на підприємствах розробляються та затверджуються посадові інструкції.

Посадова інструкція

— це організаційно-правовий документ, в якому встановлюються основні завдання, обов’язки, права та відповідальність посадових осіб підприємства у процесі здійснення ними своєї діяльності.

При складанні посадової інструкції роботодавець повинен дотримуватися таких правил:

1) інструкцію має бути складено на підставі

Довідника № 336, зокрема, кваліфікаційних характеристик професій конкретних працівників;

2) інструкція повинна складатися відповідно до вимог чинного законодавства та не суперечити їм.

Це означає, що до інструкції не можна включати умови, що обмежують права та соціальні гарантії працівника, надані йому трудовим законодавством. Якщо ж такі норми все-таки прямо чи опосередковано буде використано в інструкції, то вони вважатимуться недійсними;

3) інструкція повинна містити повний перелік завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності.

Наведемо примірний текст посадової інструкції головному бухгалтеру та бухгалтеру (з дипломом спеціаліста).

 

 

Примірний текст посадової інструкції
головному бухгалтеру (1231)

   

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________


                найменування організації
   ___________________________________
                   найменування посади особи,
             уповноваженої затвердити документ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

   

________________ № ___________
                        дата

 
__________
      підпис
  ______________________
               ініціал(и), прізвище

______________________________
                                місце складання

 
  __________
         дата

головному бухгалтеру

   

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Головний бухгалтер належить до професійної групи «керівники».

1.2 Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з посади здійснюються наказом директора підприємства.

1.3 Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.

1.4 У підпорядкуванні головного бухгалтера перебувають працівники бухгалтерії підприємства та бухгалтери інших підрозділів підприємства.

1.5 У своїй роботі головний бухгалтер керується:

— чинним в Україні законодавством;

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

— положенням про бухгалтерію підприємства;

— наказами (розпорядженнями) керівника підприємства;

— цією посадовою інструкцією.

1.6 Під час відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого — особа, призначена в установленому порядку).

 

2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Головний бухгалтер:

2.1 Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології обробки облікових даних.

2.2 Організовує роботу бухгалтерської служби та контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

2.3 Вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

2.4 Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого строку.

2.5 Забезпечує складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання та надання в установлені строки користувачам.

2.6 Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

2.7 Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, що передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого управління відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій.

2.8 За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, провадить розрахунки з іншими кредиторами згідно з договірними зобов’язаннями.

2.9 Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2.10 Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадань і псування активів підприємства.

2.11 Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

2.12 Організовує роботу з підготовки пропозицій для директора підприємства щодо:

— визначення облікової політики підприємства, унесення змін до вибраної облікової політики;

— вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

— розроблення системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків та регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій;

— визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

— вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

— поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

— запровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або удосконалення діючої;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

— виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

2.13 Керує фахівцями бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов’язки. Ознайомлює працівників з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, що стосуються діяльності цих працівників, а також зі змінами в чинному законодавстві.

2.14 Погоджує призначення, переміщення та звільнення матеріально відповідальних осіб.

2.15 Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що перебувають на їх повній матеріальній відповідальності.

2.16 Аналізує та узагальнює інформацію, продукує нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

2.17 Розробляє планові та керівні матеріали, створює можливості для майбутнього розвитку, формування інноваційної моделі розвитку.

2.18 Запроваджує нормативні та інструктивні матеріали, забезпечує умови для вдосконалення організації праці, виконання робіт і управління підрозділами.

2.19 Забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій.

2.20 Сприяє встановленню ефективних виробничих взаємовідносин та зв’язків між працівниками.

2.21 Аналізує стан виконання планів, організації робіт, виконавчої майстерності працівників, задоволення вимог замовників і технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи прорахунки.

2.22 Удосконалює форми мотивації праці працівників відповідно до їх професійних і ділових якостей, складності та умов праці, результатів господарської діяльності підприємства.

2.23 Запроваджує заходи щодо професійного розвитку персоналу з метою досягнення високих економічних результатів.

2.24 Створює необхідні умови для успішного ведення робіт, виготовлення нових виробів (надання нових послуг), розповсюдження їх на товарні ринки (ринки послуг), установлення партнерських відносин з постачальниками, споживачами та конкурентами.

2.25 Застосовує світовий досвід і передову вітчизняну практику організації робіт.

 

3 ПРАВА

Головний бухгалтер має право:

3.1 У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

3.2 Діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями з фінансово-господарських та інших питань, що входять до компетенції головного бухгалтера.

3.3 Вести листування з іншими підприємствами та організаціями з питань, що входять до його компетенції.

3.4 Контролювати структурні підрозділи та посадових осіб у питаннях дотримання порядку обліку, зберігання та витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3.5 Запитувати від структурних підрозділів та фахівців підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

3.6 Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства.

3.7 Вносити на розгляд директора підприємства:

— проекти наказів про призначення та звільнення з посади працівників бухгалтерії;

— подання про переведення на іншу роботу працівників бухгалтерії;

— подання на заохочення працівників, які відзначилися;

— проекти наказів про накладення дисциплінарного стягнення;

— пропозиції про зміну посадових і робочих інструкцій працівників бухгалтерії та інших підрозділів підприємства.

3.8 Вимагати від керівництва підприємства надання сприяння у виконанні посадових обов’язків, покладених на нього, та в реалізації прав, передбачених цією посадовою інструкцією.

 

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний бухгалтер несе відповідальність:

4.1 За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2 За недостовірність даних, що надаються керівництву підприємства, органам державної влади.

4.3 За розголошення відомостей, що є комерційною таємницю.

4.4 За заподіяння підприємству матеріальної шкоди.

4.5 За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

4.6 За правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.7 За некоректне ставлення до підлеглих.

4.8 _______________________________________________________________________________________.

 

5 ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1 Закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства.

5.2 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

5.3 Основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій та організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання та витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань.

5.4 Економіку, організацію виробництва, праці та управління, засади цивільного права, податкове, трудове, фінансове та господарське законодавство.

5.5 Основи адміністрування, кадрового менеджменту та екології.

 

6 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1 На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має:

— повну вищу економічну освіту (магістр, спеціаліст);

— стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.

6.2 Головний бухгалтер має підвищувати професійну кваліфікацію відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

При виконанні обов’язків та реалізації своїх прав головний бухгалтер взаємодіє:

7.1 З керівниками всіх структурних підрозділів підприємства — з питань фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.2 З начальником відділу кадрів — з питань добору, прийняття на роботу, звільнення працівників, переміщення матеріально відповідальних осіб та працівників бухгалтерії підприємства.

7.3 _______________________________________________________________________________________.

 

____________________________
              укладач посадової інструкції

__________
підпис
_______________
ініціал(и), прізвище

________
             дата

   

____________________________
         посада особи, яка візує посадову
                                 інструкцію

__________
підпис
_______________
ініціал(и), прізвище

________
             дата

   

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

   

_________________________
                  найменування посади

__________
підпис
_______________
ініціал(и), прізвище

________
             дата

   

 

 

Примірний текст посадової інструкції бухгалтеру
(з дипломом спеціаліста) (2411.2)

   

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________


                найменування організації
   ___________________________________
                   найменування посади особи,
             уповноваженої затвердити документ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

   

________________ № ___________
                        дата

 
__________
      підпис
  ______________________
               ініціал(и), прізвище

______________________________
                                місце складання

 
  __________
         дата

бухгалтеру І категорії

(з дипломом спеціаліста)* бухгалтерії

   

* У цьому випадку йдеться про бухгалтера, який має повну вищу освіту за відповідним напрямом діяльності.

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) належить до професійної групи «професіонали».

1.2 Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з посади здійснюються наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.

1.3 Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства.

1.4 У своїй роботі бухгалтер керується:

— чинним в Україні законодавством;

— Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

— положенням про бухгалтерію підприємства;

— правилами внутрішнього трудового розпорядку;

— цією посадовою інструкцією.

1.5 Під час відсутності бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує інша особа, призначена в установленому порядку. Ця посадова особа набуває відповідних прав та несе відповідальність за неналежне виконання покладених на неї обов’язків.

 

2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста):

2.1 Самостійно та в повному обсязі веде бухгалтерський облік активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій (облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат тощо) з дотриманням методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних.

2.2 Здійснює приймання та контроль за правильністю складання первинної документації, що надходить до бухгалтерії із структурних підрозділів підприємства і сторонніх організацій, та готує її до обробки.

2.3 Забезпечує повне і достовірне відображення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій.

2.4 Складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг), виявляє джерела утворення втрат і непродуктивних витрат, готує пропозиції щодо запобігання їм.

2.5 За погодженням з керівником підприємства та головним бухгалтером подає до банківських установ документи для перерахування податків та зборів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до фондів соціального страхування, платежів до банківських установ, заробітної плати робітників та службовців, інших виплат і платежів.

2.6 Бере участь у проведенні інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та зобов’язань.

2.7 Оформляє матеріали, пов’язані з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування майна підприємства.

2.8 Бере участь у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

2.9 Бере участь у роботі з підготовки пропозицій для директора підприємства щодо:

— визначення облікової політики підприємства, унесення змін до вибраної облікової політики;

— розроблення системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення.

2.10 Розробляє робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, щодо яких не передбачено типових форм, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів та методів ведення обліку і технології оброблення бухгалтерської інформації.

2.11 Готує і надає дані щодо відповідних ділянок бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності, складає окремі її форми, а також форми іншої періодичної звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2.12 Стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву з метою зберігання протягом установленого строку.

2.13 Виконує роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, уносить зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробленні даних.

2.14 Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

2.15 Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку і вносить пропозиції про їх запровадження на підприємстві.

 

3 ПРАВА

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) має право:

3.1 Приймати рішення з метою забезпечення роботи з усіх питань, що входять до його компетенції.

3.2 Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.3 Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією завданнями та обов’язками.

3.4 Запитувати від керівників структурних підрозділів підприємства, фахівців та інших працівників інформацію й документи, необхідні для виконання завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

3.5 Повідомляти головного бухгалтера про всі виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків недоліки в діяльності підприємства та його структурних підрозділів і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.6 Вимагати від керівництва підприємства надання сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків та прав.

3.7 _______________________________________________________________________________________.

 

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) несе відповідальність:

4.1 За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.2 За недостовірність даних, що надаються керівництву підприємства, органам державної влади.

4.3 За розголошення відомостей, що є комерційною таємницею.

4.4 За заподіяння підприємству матеріальної шкоди.

4.5 За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

4.6 За правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.7 ________________________________________________________________________________________.

 

5 ПОВИНЕН ЗНАТИ

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) повинен знати:

5.1 Законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

5.2 Облікову політику, систему регістрів обліку, правил документообігу та технологію облікової інформації на підприємстві.

5.3 План і кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

5.4 Систему та форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

5.5 Правила експлуатації обчислювальної техніки.

5.6 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.7 Правила та норми охорони праці.

 

6 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1 На посаду бухгалтера І категорії (з дипломом спеціаліста) призначається особа, яка має:

— повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

— стаж бухгалтерської роботи за професією бухгалтера II категорії: для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — не менше 2 років.

6.2 Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) має підвищувати професійну кваліфікацію відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКА

7.1 Робота бухгалтера І категорії (з дипломом спеціаліста) оцінюється:

7.1.1 Головним бухгалтером підприємства — у процесі повсякденної діяльності.

7.1.2 Атестаційною комісією — за підсумками роботи за оцінюваний період, але не рідше одного разу на 2 роки.

7.2 Основними критеріями оцінки праці бухгалтера І категорії (з дипломом спеціаліста) є рівень якості, повнота і своєчасність виконання ним завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

 

____________________________
              укладач посадової інструкції

__________
підпис
_______________
ініціал(и), прізвище

________
             дата

   

____________________________
         посада особи, яка візує посадову
                                 інструкцію

__________
підпис
_______________
ініціал(и), прізвище

________
             дата

   

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

   

_________________________
                  найменування посади

__________
підпис
_______________
ініціал(и), прізвище

________
             дата

   
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі