Теми статей
Обрати теми

Діяльність турагентів: податковий та бухгалтерський облік

Редакція ПБО
Стаття

Діяльність турагентів: податковий та бухгалтерський облік

 

Турагент є одним з учасників відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності. По суті, це посередник між туроператором та туристом, який працює безпосередньо на туристському ринку. Саме він повинен допомогти туристу вибрати відповідний тур тієї якості та в тому обсязі, який необхідний у кожному конкретному випадку.

Слід зауважити, що турагент має право не тільки продавати відповідні туристичні продукти та послуги, а й купувати путівки для туристів до санаторіїв, будинків відпочинку тощо. Порядок відображення в обліку операцій з продажу та купівлі турпродукту має свою специфіку. Про податково-бухгалтерські нюанси цих операцій зараз і поговоримо.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Реалізація туристичного продукту

ПДВ.

Порядок обкладення ПДВ операцій турагента з реалізації туристичного продукту встановлено спеціальним п. 8.4 Закону про ПДВ. Згідно з цим пунктом базою оподаткування для туристичного агента є комісійна винагорода, що нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок грошових коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту, туристичних послуг.

Отже, податкові зобов’язання з ПДВ у турагента виникають тільки на суму комісійної винагороди. Відображаються вони за загальним правилом першої події, установленим

п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ, тобто на дату події, що відбулася раніше:

— або на дату отримання винагороди від туроператора;

— або на дату підписання акта наданих послуг.

У момент виникнення податкових зобов’язань турагент виписує податкову накладну

на суму комісійної винагороди та передає її оригінал туроператору (п. 6.1 Порядку № 165). У свою чергу, туроператор на підтвердження своїх податкових зобов’язань з ПДВ на ім’я туриста виписує податкову накладну на повну вартість турпродукту (без вирахування з її суми комісійної винагороди). Наведемо схему руху податкової накладної за операціями, пов’язаними з продажем турпродукту за посередництва турагента на рис. 1.

 

img 1

 

Щодо права турагента на податковий кредит з ПДВ, то воно виникає тільки за «вхідним» ПДВ, що «сидить» усередині витрат, безпосередньо пов’язаних з його господарською діяльністю (наприклад, у витратах, пов’язаних з компенсацією вартості оренди офісу, витратах на оплату комунальний послуг тощо).

А от уключити до податкового кредиту суму ПДВ, нараховану на вартість турпродукту, турагент не має права. Нагадаємо: згідно з

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податків за ставкою 20 % протягом звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності. Ураховуючи, що турпродукт отримується за рахунок коштів туриста та є власністю останнього, у турагента немає підстав для відображення податкового кредиту з ПДВ. До того ж, згідно з викладеною схемою у нього не буде і податкової накладної (туроператор безпосередньо передає її туристу).

Податок на прибуток

. При продажу туристичного продукту на умовах агентського договору до валового доходу турагента включається тільки сума комісійної винагороди (без ПДВ). Збільшується валовий дохід на дату будь-якої з подій, що відбулася раніше: або на дату отримання винагороди, або на дату підписання акта наданих послуг.

Що ж до вартості самого турпродукту, то в податковому обліку турагента вона не відображається. Так, відповідно до

пп. 7.9.1, 7.9.2 Закону про податок на прибуток не включаються до складу валового доходу та не підлягають оподаткуванню кошти або майно, отримані платником податків на підставі цивільно-правових договорів, які не передбачають перехід права власності на таке майно. І відповідно не включаються до валових витрат кошти, повернені за такими договорами. Тому вартість реалізованого турпродукту не збільшить ані валові доходи, ані валові витрати турагента.

Якщо сума винагороди утримується з виручки

. Як правило, в агентському договорі сторони передбачають умову, що виплата винагороди турагенту здійснюється шляхом утримання суми винагороди з виручки, що надійшла за проданий турпродукт. У цьому випадку зобов’язання з ПДВ необхідно відобразити вже на дату отримання грошових коштів від туриста, як на дату першої події за п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ. На цю ж дату турагент збільшить і валові доходи, виходячи із суми комісійної винагороди.

Бухгалтерський облік

. Для узагальнення інформації про суми винагороди, турагент використовує субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». За кредитом цього субрахунку відображається збільшення (отримання) доходу, а за дебетом — сума непрямих податків (ПДВ) та списання в порядку закриття на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності».

Суми надходжень за туристичні продукти, що підлягають перерахуванню туроператору, накопичуються за дебетом субрахунку

704 «Вирахування з доходу», а в кінці звітного періоду списуються на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності».

Для наочності розглянемо приклад відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з продажу туристичного продукту туроператора за посередництва турагента.

Приклад

. Згідно з агентським договором, укладеним з туроператором, туристичне агентство «С-тревел» реалізувало туристичний продукт вартістю 9000 грн. (у тому числі ПДВ — 1500 грн.). При цьому воно утримало винагороду із суми грошових коштів, що надійшли в оплату за турпродукт. За умовами договору сума агентської винагороди дорівнює 3000 грн. (у тому числі ПДВ — 500 грн.).

Договір на туристичне обслуговування укладено з туристом шляхом видачі ваучера.

 

Облік реалізації турпродукту за посередництва турагента

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Отримано попередню оплату за путівки

301, 311

681

9000

2500

2. Нараховано зобов’язання з ПДВ на суму агентської винагороди

643

641

500

3. Перераховано туроператору грошові кошти за мінусом суми комісійної винагороди

377

311

6000

4. Нараховано дохід від продажу путівок

681

703

9000

5. Відображено заборгованість перед туроператором

704

631

9000

6. Відображено заборгованість туроператора в сумі комісійної винагороди турагента

631

377

3000

7. Відображено доходи від надання посередницьких послуг

377

703

3000

8. Списано суму відображених раніше зобов’язань з ПДВ

703

643

500

9. Здійснено взаємозалік заборгованостей

631

377

6000

10. Списано на фінансовий результат:

— дохід від реалізації путівок

703

791

9000

— дохід від наданих послуг

703

791

2500

— вирахування з доходу

791

704

9000

 

Придбання туристичного продукту

ПДВ.

Відразу зауважимо: на операції у сфері туризму, пов’язані з придбанням турпродукту, дія п. 8.4 Закону про ПДВ не поширюється. У цьому випадку необхідно керуватися комісійним абз. 3 п. 4.7 Закону про ПДВ. Згідно з нормами згаданого документа, якщо платник податків (повірений) провадить діяльність з придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок іншої особи (довірителя), датою збільшення податкового кредиту такого повіреного є дата перерахування коштів на користь продавця таких товарів (робіт, послуг) або поставки інших видів компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг), а датою збільшення податкових зобов’язань є дата передачі таких товарів (результатів робіт, послуг) довірителю.

Таким чином, при придбанні турпродукту за дорученням юридичної або фізичної особи, турагент зобов’язаний:

збільшити податковий кредит на дату перерахування коштів туроператору. При цьому підставою для відображення податкового кредиту є податкова накладна, виписана туроператором — платником ПДВ;

нарахувати зобов’язання з ПДВ на повну вартість путівки при передачі довірителю (туристу), склавши при цьому податкову накладну. У результаті сума податкового кредиту перекриється сумою податкових зобов’язань.

Однак це ще не все. При отриманні винагороди (за першою подією) турагент відображає податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із суми винагороди. На підтвердження податкових зобов’язань турагент виписує податкову накладну, оригінал якої передається туристу (на його вимогу).

Наведемо порядок руху податкової накладної за операціями, пов’язаними з придбанням турпродукту за посередництва турагента у вигляді схеми (див. рис 2).

 

img 2

 

Податок на прибуток

. При купівлі путівок за дорученням та за рахунок довірителя (туриста) валові витрати в турагента не виникають. Так, відповідно до п. 5.1 Закону про податок на прибуток валові витрати підприємства — це сума будь-яких витрат платника податків у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які отримуються (виготовляються) таким платником податків для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Оскільки путівки отримуються за кошти довірителя (туриста) і є його власністю, турагент не відносить вартість путівок на валові витрати. При передачі путівки довірителю (туристу) у турагента також немає підстав уключати вартість путівок до складу валових доходів, оскільки ця операція не є продажем у розумінні Закону про податок на прибуток (п. 1.31).

У податковому обліку турагента знайде відображення тільки сума комісійної винагороди. Вона включається до складу валових доходів на підставі

п.п. 4.1.1 Закону про податок на прибуток. Виникають валові доходи за правилом першої події: на дату отримання винагороди або на дату підписання акта наданих послуг (залежно від того, яка з цих подій відбулася раніше).

Якщо сума винагороди надходить разом із грошовими коштами на придбання турпродукту.

У цьому випадку йдеться про отримання передоплати за посередницькі послуги, тому зобов’язання з ПДВ на суму передоплати необхідно відобразити вже на дату надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок або до каси підприємства, як того вимагає п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ.

В обліку з податку на прибуток сума передоплати збільшує валові доходи турагента на дату надходження грошових коштів від туриста, тобто за правилом першої події.

Бухгалтерський облік

. Отримання грошових коштів на придбання турпродукту відображається в бухгалтерському обліку турагента записом Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» — Кт 681 «Розрахунки за авансами одержаними». Зверніть увагу: сума надходжень не визнається доходом турагента (п. 6.2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290). Доходи виникають тільки на суму комісійної винагороди. Для обліку таких сум призначено субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». За кредитом цього субрахунку відображається збільшення (отримання) доходу, а за дебетом — суми непрямих податків, а також списання сум доходу в порядку закриття на субрахунок 791.

Узагальнимо все викладене на прикладі.

Приклад

. За дорученням фізичної особи туристичне агентство «С-тревел» придбаває туристичну путівку до санаторію у Криму. Разом із грошовими коштами на придбання товару фізособа перераховує турагентству й суму комісійної винагороди — 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.). Путівку було придбано за 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.).

 

Облік операцій з придбання турпродукту за посередництва турагента

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Отримано грошові кошти від фізособи на придбання путівки

311

681

7200

1000

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на суму винагороди

643

641

200

3. Перераховано передоплату туроператору за путівку

371

311

6000

4. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

1000

5. Закрито заборгованість перед фізособою

681

631

6000

6. Закрито заборгованість туроператора

631

371

6000

7. Відображено зобов’язання з ПДВ

644

641

1000

8. Нараховано доходи від реалізації посередницьких послуг

361

703

1200

9. Списано раніше відображена суму податкових зобов’язань з ПДВ

703

643

200

10. Відображено залік заборгованостей

681

361

1200

11. Списано доходи на фінансовий результат

703

791

1000

 

Пільгові путівки

Як передбачено пільговим

п.п. 5.1.9 Закону про ПДВ, операції з поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років звільнено від обкладення ПДВ. Слід зауважити: дія цього підпункту поширюється і на операції поставки турпродукту за посередництва турагента. Тобто при поставці пільгових путівок турагент нараховує зобов’язання з ПДВ тільки на суму комісійної винагороди незважаючи на вартість путівки. Підтвердження цьому знаходимо в листі ДПАУ від 21.10.2005 р. № 10155/6/15-0316, де сказано, що застосування зазначеної пільги не залежить від того, за якими цивільно-правовими договорами (купівлі-продажу, комісії, доручення тощо) здійснюється продаж путівок.

 

Реєстрація платником ПДВ

Відповідно до вимог

п.п. 2.3.1 Закону про ПДВ особа зобов’язана зареєструватися платником ПДВ, коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню відповідно до цього Закону, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов’язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість). Отже, підприємство зобов’язане зареєструватися платником ПДВ, як тільки обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг) за останні 12 місяців перевищить 300000 гривень.

Суб’єкти туристичної діяльності визначають цю граничну величину в порядку, установленому спеціальним

п. 8.6 Закону про ПДВ. Згідно з нормами цього пункту для розрахунку береться вартість поставок туристичного продукту, туристичних послуг, наданих як туристичним оператором, так і туристичним агентом. Отже, у розрахунку граничного (300-тисячного) обсягу бере участь не тільки сума комісійної винагороди турагента (база оподаткування), а й вартість туристичного продукту, реалізованого за його посередництва. Зрозуміло, до розрахунку включається і вартість інших оподатковуваних операцій, наприклад, вартість супутніх туристичних послуг.

На цьому завершуємо розгляд питань, пов’язаних з турагентською діяльністю. Як бачите, нічого складного. Бажаємо, щоб пора відпусток, що настала, була для вас успішною та прибутковою.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі