Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Змін до Iнструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Редакція ПБО
Наказ від 06.02.2009 р. № 41

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Iнструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Наказ від 6 лютого 2009 року № 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2009 р. за № 234/16250

(витяг)

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової кризи на сферу зайнятості населення» та з метою вдосконалення порядку обчислення та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Iнструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 № 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за № 30/5221 (зі змінами) (далі — Iнструкція), що додаються.

2. Установити, що роботодавці, зазначені в абзаці четвертому пункту 1.3 Iнструкції, починають сплачувати страхові внески з 1 січня 2010 року.

3. Пункт 2.3 Iнструкції застосовується з урахуванням вимог пункту 2 розділу II Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової кризи на сферу зайнятості населення».

<...>

Міністр Л. Денісова

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.02.2009 р. № 41

Зміни до Iнструкції

про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.03.2009 р. за № 234/16250

 

1. Пункт 1.3

викласти у такій редакції:

«1.3. У цій Iнструкції терміни вживаються у такому значенні:

Роботодавець:

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання та фізичні особи, які використовують найману працю;

військові частини Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, які виплачують грошове забезпечення, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи внутрішніх справ та податкової міліції, а також воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування), створені відповідно до законодавства на постійній основі (далі — військові формування);

власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії або представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Застраховані особи — наймані працівники; особи, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, особи начальницького складу податкової міліції, а також особовий склад воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених відповідно до законодавства на постійній основі (далі — військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби, а у випадках, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття.

Наймані працівники — фізичні особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації або у фізичної особи.

Страхувальники — роботодавці, застраховані особи, фізичні особи — підприємці та інші особи (включаючи юридичних осіб), які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, які відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» сплачують страхові внески.».

2. У

пункті 2.1:

підпункт 2.1.2 викласти у такій редакції:

«2.1.2. Застраховані особи.»;

після підпункту 2.1.2 доповнити підпунктом 2.1.3 такого змісту:

«2.1.3.

Фізичні особи — підприємці та інші особи (включаючи юридичних осіб), які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.».

У зв’язку з цим

підпункт 2.1.3 вважати підпунктом 2.1.4;

абзац четвертий підпункту 2.1.4 виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий підпункту 2.1.4 вважати абзацом четвертим.

3. Назву

розділу 3 викласти у такій редакції:

«3. Порядок обліку платників страхових внесків на випадок безробіття».

4.

Пункти 3.1 — 3.3 викласти у такій редакції:

«3.1. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

Взяття на облік як платників страхових внесків відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється центрами зайнятості в разі наявності в них окремого балансу і самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами за місцезнаходженням цього підрозділу на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про відокремлені підрозділи.

Роботодавці набувають статусу платника страхових внесків до Фонду:

юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб — з дня взяття їх на облік;

фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, — з дня укладання трудового договору (контракту) з найманим працівником.

Фізичні особи — підприємці, взяті на облік на підставі відомостей з реєстраційної картки, у разі використання найманої праці реєструють трудовий договір з найманим працівником у центрі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з дня його укладання. Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою регулюється наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. № 260, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.06.2001 р. за № 554/5745.

3.2. Страхувальники, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», беруться на облік в робочих органах виконавчої дирекції Фонду за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від них заяви за формою згідно з додатком 2.

Заява зазначеними страхувальниками подається в 10-денний термін із дня:

реєстрації представництва нерезидента центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

реєстрації структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні Міністерством юстиції України;

державної реєстрації представництва іноземного банку Національним банком України;

реєстрації військової частини;

укладання договору цивільно-правового характеру з фізичною особою.

Фізичні особи, які не є підприємцями, беруться на облік як платники страхових внесків одночасно з реєстрацією (відповідно до статті 241 Кодексу законів про працю України) у центрі зайнятості за місцем свого проживання письмового трудового договору, укладеного з найманою особою, та набувають статусу роботодавця — платника страхових внесків до Фонду в день укладення трудового договору з першим із найманих працівників.

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, а також зазначені в абзаці четвертому пункту 1.3 цієї Iнструкції, набувають статусу платника страхових внесків відповідно з дня укладення цивільно-правового договору, утворення військового формування.

3.3.

Для взяття на облік у робочих органах виконавчої дирекції Фонду страхувальники, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», та фізичні особи — підприємці разом із заявою подають завірені відповідальною особою центру зайнятості копії таких документів:

1) юридичні особи:

довідки про внесення до Державного реєстру підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ);

одного з таких документів:

свідоцтва про реєстрацію нерезидента, виданого центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні;

свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку, виданого Національним банком України;

свідоцтва про реєстрацію військової частини;

2) фізичні особи:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів (за наявності);

цивільно-правового договору з особою, за яку сплачуються страхові внески;

паспорта;

3)

фізичні особи — підприємці:

свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця;

цивільно-правового договору з особою, за яку сплачуються страхові внески.».

5. У

пункті 3.4 слова та цифру «з додатком 2 та завірену відповідальною особою центру зайнятості копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів» замінити словами та цифрою «з додатком 3 та завірені відповідальною особою центру зайнятості копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів (за наявності) та паспорта».

6.

Пункт 3.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«паспорта.».

7. У

пункті 3.6:

у абзаці першому після слів «фізичної особи — підприємця» доповнити словами «відомостей з Єдиного державного реєстру про відокремлені підрозділи юридичної особи», цифри «3.3 — 3.5» замінити цифрами «3.2 — 3.5»;

абзаци другий та третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати абзацами другим та третім.

8. У

пункті 3.8:

абзац шостий викласти у такій редакції:

«Фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, і фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, знімаються з обліку як платники страхових внесків до Фонду після зняття у центрі зайнятості з реєстрації останнього трудового договору між фізичною особою — роботодавцем та працівником, проведення передбачених законодавством перевірок і повного розрахунку по коштах із Фондом.»;

доповнити після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

«Зняття з обліку страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», здійснюється за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.

Страхувальники, зазначені в підпункті 1 пункту 3.3, у разі прийняття рішення про припинення діяльності зобов’язані також подати копії документів про прийняття відповідного рішення.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим.

9.

Пункти 4.2 і 5.3 викласти у такій редакції:

«4.2. Страхові внески нараховуються:

для роботодавців — у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату доходу (прибутку) фізичним особам за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

для найманих працівників — у відсотках до сум оплати праці, грошового забезпечення військовослужбовців, які включають основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

для осіб, які беруть участь в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах, — у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства України; для страхувальників, які проводять виплату винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, — у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку).

Нарахування страхових внесків здійснюється на суми, які не зменшені відповідно до законодавства про податок на доходи фізичних осіб, та на суми податків, інших обов’язкових платежів і внесків, що відповідно до законодавства сплачуються із зазначених сум, та суми утримань, що здійснюються відповідно до законодавства або за договорами позики, придбання товарів та виплат тощо, або на інші цілі за дорученням отримувача.»;

«5.3. Нарахування страхових внесків роботодавців, найманих працівників та військовослужбовців здійснюється щомісяця на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування або які підтверджують нарахування заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, виходячи із розміру страхового внеску, що діє на день нарахування виплат.

Нарахування страхових внесків осіб, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, здійснюється у строки, передбачені для сплати цими особами податків.

Нарахування страхових внесків для страхувальників, зазначених у абзаці п’ятому пункту 4.2, здійснюється після виконання робіт (надання послуг) за договорами цивільно-правового характеру.».

10. У

пункті 5.4:

абзац перший після слів «доходу фізичних осіб» доповнити словами «грошового забезпечення військовослужбовців»;

у абзаці другому слова «виходячи з максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до Фонду, встановленої законодавством у цих місяцях» виключити;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Розмір щомісячного доходу добровільно застрахованої особи, з якого сплачуються страхові внески, розраховується виходячи із суми доходу та періоду сплати страхових внесків, який зазначений у заяві про взяття на облік.

Розмір щомісячного доходу особи, яка виконує роботи (надає послуги) за договором цивільно-правового характеру, термін дії якого більше одного місяця, визначається шляхом ділення доходу на період виконання договору.».

11.

Пункт 5.6 викласти у такій редакції:

«5.6. Перерахування страхових внесків здійснюється страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі, або виручки від реалізації товарів (послуг). При цьому фактичним одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу) вважається одержання відповідних сум готівкою, зарахування на банківський рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, одержання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здійснення з цих виплат (доходу) відрахувань, передбачених законодавством або за виконавчими документами, чи будь-яких інших відрахувань.».

12.

Пункт 5.11 виключити.

13.

Пункт 6.7 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Фізичні особи — підприємці та інші особи, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, щокварталу надають розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду (додаток 6), починаючи з кварталу, в якому здійснені виплати.

Об’єднання громадян, благодійні, профспілкові та релігійні організації, політичні партії, які протягом звітного року не використовували найману працю, подають до центру зайнятості, в якому вони перебувають на обліку, розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду один раз на рік до 25 січня наступного за звітним року.

На бажання платника розрахункова відомість може подаватися в електронному вигляді у порядку, визначеному законодавством.».

14.

Пункт 7.2 викласти у такій редакції:

«7.2. Контроль на підприємствах, в установах, організаціях, військових формуваннях та у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, грошове забезпечення, повноти нарахування страхових внесків, платіжних документів про перерахування сум страхових внесків на рахунок Фонду, розрахункових та касових документів.

Перевірці підлягають документи за поточний і минулі роки, тобто з моменту проведення попередньої перевірки або з дати набуття статусу платника страхових внесків (якщо перевірка проводиться вперше).».

15. Доповнити

пункт 9.2 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«У разі ухилення страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», від взяття на облік як платників страхових внесків або несвоєчасного подання заяви до робочих органів виконавчої дирекції Фонду про взяття на облік на них накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

16.

Пункт 9.6 викласти у такій редакції:

«9.6. Право накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи від імені Фонду мають керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду — центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості та їх заступники.».

17.

Додатки 2, 3, 4 та 6* до Iнструкції викласти в новій редакції, що додається.

* Iз зазначених додатків наводимо лише додаток 6 (див. вкладку). —

Прим. ред.

 

Начальник фінансового управління Державного центру зайнятості О. Сновидовичкоментар редакції

Змінено Інструкцію про порядок обчислення та сплати внесків до Фонду страхування на випадок безробіття

Наказом, що коментується, Мінпраці внесено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339.

Ці зміни викликано набуттям чинності з 13.01.2009 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 6).

Із зазначеної дати змінено базу обкладення внесками до Фонду страхування на випадок безробіття, ставки внесків та розширене коло платників.

Нагадаємо основні зміни.

1. З 13.01.2009 р. змінилися ставки внесків до Фонду страхування на випадок безробіття. Старий розмір внесків щодо заробітної плати — 1,3 % нарахування, 0,5 % утримання; новий розмір внесків — 1,6 % нарахування, 0,6 % утримання.

2. З 13 січня 2009 року страхові внески до Фонду страхування на випадок безробіття нараховуються на суми виплат за виконання робіт (надання послуг) фізичним особам, які працюють у юридичних та фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру. Звертаємо увагу: внесок до Фонду страхування на випадок безробіття з цих виплат сплачується тільки в частині так званих нарахувань.

Страхові внески до Фонду страхування на випадок безробіття нараховуються:

— для юридичних осіб та фізичних осіб (роботодавців), які уклали договори цивільно-правового характеру на виконання робіт (надання послуг) з працівником, з яким вони перебувають у трудових відносинах — у розмірі 1,6 %;

— для юридичних та фізичних осіб, які уклали договори цивільно-правового характеру на виконання робіт (надання послуг) з іншими фізичними особами, з якими вони не перебувають у трудових відносинах, — у розмірі 2,2 %.

3. З 13.01.2009 р. із заробітної плати працюючих пенсіонерів та іноземців необхідно утримувати внески до Фонду страхування на випадок безробіття у розмірі 0,6 %. Нарахування на зарплату таких працівників, як і раніше, провадяться роботодавцями, тільки за новою ставкою.

4. З 13.01.2009 р. грошове забезпечення військовослужбовців підлягає обкладенню внеском до Фонду страхування на випадок безробіття, тобто із суми такого доходу утримується внесок до Фонду страхування на випадок безробіття у розмірі 0,6 %. Нарахування на грошове забезпечення військовослужбовців у розмірі 1,6 % військові формування не провадять, оскільки їх звільнено від сплати внеску до 1 січня 2010 року.

У зв’язку з цим Мінпраці

змінив і форму Розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 6 до Інструкції № 339), яку необхідно буде подати вже за I квартал 2009 року.

У цій Розрахунковій відомості зазначаються внески, що нараховуються та сплачуються роботодавцями як із заробітної плати, так і з виплат за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру. Докладніше порядок заповнення такої відомості за I квартал 2009 року буде розглянуто в одному з найближчих номерів нашої газети.

 

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі