Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2009/№ 36
Друк
Постанова від 29.01.2009 р. № 94

Затверджено постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29 січня 2009 р. № 94

Порядок фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 березня 2009 р. за № 245/16261

 

I. Загальні положення

1.1. Цей

Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

1.2.

Порядок визначає умови, механізм фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи на підприємстві, контроль за використанням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) та гарантії зайнятості цих працівників.

1.3.

Професійна перепідготовка або підвищення кваліфікації працівників (далі — навчання працівників) організовується роботодавцем за погодженням з районними, міськрайонними і районними у містах, міськими центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі — базові центри зайнятості) у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах відповідно до:

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585;

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 № 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за № 173;

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506;

Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 27.12.2006 № 500/861, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2007 за № 32/13299.

1.4.

Дія цього Порядку не поширюється на бюджетні, комунальні та неприбуткові організації.

II. Умови фінансування витрат роботодавця на навчання працівників

2.1. Фінансування витрат роботодавця на навчання працівників — застрахованих осіб здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах коштів, передбачених на ці цілі у бюджеті Фонду, у разі організації роботодавцем зазначеного навчання у період реорганізації або перепрофілювання підприємства, тимчасового припинення виробництва за умови

збереження за працівниками місця роботи на підприємстві протягом одного року після закінчення навчання. Трудовий договір з працівником після навчання не може бути розірвано роботодавцем з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40, пунктом 1 статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу Законів про працю України, протягом зазначеного періоду.

2.2.

Фінансуванням витрат роботодавця на навчання працівників забезпечується у разі охоплення простоєм у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці або перепрофілювання підприємства, тимчасового припинення виробництва понад:

50 %

працівників — при штатній кількості працівників до 100 осіб;

30 %

працівників — при штатній кількості працівників від 101 до 500 осіб;

20 %

працівників — при штатній кількості працівників понад 501 особу.

2.3.

Не фінансуються витрати роботодавця на навчання працівників, які:

працевлаштовані з наданням дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду;

отримують допомогу по частковому безробіттю або беруть участь в інших профілактичних заходах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

працюють за сумісництвом у цього роботодавця;

проходять альтернативну (невійськову) службу;

відповідно до законодавства отримали дозвіл на працевлаштування у роботодавця.

III. Фінансування витрат роботодавця на навчання працівників

3.1. Кошти для фінансування витрат роботодавця на навчання працівників виділяються Кримським республіканським, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості (далі — регіональні центри зайнятості) підприємствам незалежно від форми власності та господарювання, які на дату подання письмової заяви

не мають заборгованості перед Фондом.

3.2. Підприємство звертається до базового центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника страхових внесків до Фонду із

заявою про виділення коштів для організації навчання працівників за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

До заяви додаються такі документи:

3.2.1 копія довідки органу статистики про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

3.2.2 копія свідоцтва про державну реєстрацію;

3.2.3 копія ліцензії навчального закладу на надання освітніх послуг (у разі видачі документа про освіту державного зразка);

3.2.4 копії документів, що підтверджують зміни в організації виробництва та праці або перепрофілювання підприємства, тимчасове припинення виробництва (копія наказу, розпорядження тощо);

3.2.5 списки

працівників, які навчатимуться та розрахунок витрат щодо кожної особи на організацію та здійснення їх навчання;

3.2.6 звіт про заплановане вивільнення працівників (форма № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників», затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2005 № 420 «Про затвердження форм звітності та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованим Міністерством юстиції України 21.12.2005 за № 1534/11814);

3.2.7 довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів (обов’язкових платежів);

3.2.8 інформація про надання згоди працівниками, які навчатимуться на умовах, визначених цим Порядком.

3.3.

Центр зайнятості до зазначеного переліку документів, поданих роботодавцем, додає відомості про перебування в нього на обліку роботодавця як платника внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття не менше 24 місяців та про відсутність на дату звернення заборгованості перед Фондом.

3.4. Подані роботодавцем відповідно до переліку документи протягом трьох робочих днів аналізуються та подаються базовим центром зайнятості за місцем реєстрації підприємства як платника внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на розгляд комісії, яка створюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду — регіональним центром зайнятості. Склад комісії затверджується наказом директора регіонального центру зайнятості.

До складу комісії включаються представники регіонального центру зайнятості (один із яких є головою комісії), Міністерства економіки та Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь економіки, праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головного управління економіки, праці та зайнятості Київської та управління економіки, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальної державної інспекції праці Держнаглядпраці, а також представники регіональних Координаційних комітетів сприяння зайнятості (за згодою).

На засідання комісії запрошуються представники базових центрів зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду, за місцем реєстрації підприємства як платника внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Комісія розглядає питання про виділення коштів для оплати за навчання працівників протягом 5 робочих днів з дати отримання регіональним центром зайнятості письмової заяви роботодавця про виділення коштів для фінансування витрат на навчання працівників.

Засідання комісії проводиться не менше одного разу на місяць та залежно від кількості поданих заяв роботодавцями і є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини від загальної чисельності членів комісії. Висновок комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії та носить рекомендаційний характер. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3.5.

Рішення про виділення коштів роботодавцю для оплати за навчання працівників з урахуванням висновків комісії в термін до трьох робочих днів приймає директор регіонального центру зайнятості, воно оформлюється наказом та письмово доводиться базовим центром зайнятості за місцем перебування на обліку роботодавця як платника внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття до роботодавця.

3.6. Під час розгляду заяв роботодавців про виділення коштів для організації навчання працівників перевага надається тим, державну реєстрацію яких проведено в малих, у тому числі монофункціональних, містах, за умови, якщо наймані працівники працюють у таких роботодавців за місцем державної реєстрації.

3.7.

Рішення про відмову у виділенні коштів для організації навчання працівників приймається, якщо на дату подання письмової заяви роботодавець:

перебуває у стані злиття, приєднання, поділу, перетворення, ліквідації або банкрутства;

перебуває на обліку як платник внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття менше 24 місяців;

має заборгованість перед Фондом, а також заборгованість з податків та зборів (обов’язкових платежів).

3.8. Прийняті (позитивні) рішення є підставою для укладання

договору на фінансування витрат роботодавця на навчання працівників між роботодавцем та регіональним центром зайнятості, в якому сторони визначають предмет договору, свої права та обов’язки, гарантії зайнятості працівника, умови та порядок фінансування, взаємну відповідальність та підстави розірвання договору.

3.9.

Кошти роботодавцю перераховуються відповідно до договору на фінансування витрат роботодавця на навчання працівників, що укладається між роботодавцем та регіональним центром зайнятості.

3.10.

Для перерахування коштів за навчання працівників роботодавець протягом 5 робочих днів після укладання зазначеного договору надає регіональному центру зайнятості:

копію договору з навчальним закладом або підприємством, у разі навчання на іншому підприємстві, на навчання працівників, завірену в установленому порядку;

копію наказу про зарахування працівників на навчання;

рахунок-фактуру на оплату навчання працівників.

Протягом 5 робочих днів після закінчення навчання працівників у професійно-технічному, вищому навчальному закладі чи на підприємстві роботодавець надає копію наказу про відрахування і протокол засідань державної кваліфікаційної комісії або державної екзаменаційної комісії. У разі дострокового припинення навчання працівників роботодавець надає копію наказу про відрахування.

3.11. Кошти для навчання працівників виділяються підприємству на термін навчання не більш як 12 місяців.

IV. Контроль за достовірністю відомостей, поданих роботодавцем для виділення коштів на оплату навчання працівників, та їх цільовим використанням

4.1. За достовірність поданих відомостей для виділення коштів для фінансування витрат на навчання працівників відповідає роботодавець.

Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для виділення коштів та фактичної оплати за навчання працівників.

4.2. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється центром зайнятості, органами контрольно-ревізійної служби та іншими державними органами відповідно до законодавства.

4.3. Кошти, використані

не за цільовим призначенням або з порушенням законодавства, повертаються роботодавцем протягом місяця з дня виявлення порушення.

У разі відмови роботодавця добровільно повернути кошти Фонду або неповернення їх у встановлені строки стягнення коштів здійснюється базовим центром зайнятості у

судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

4.4. У разі

недостовірності поданих роботодавцем даних роботодавець повинен повернути відповідно до законодавства Фонду суму заподіяної шкоди з урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом множення суми заподіяної шкоди на добуток індексу зростання цін на споживчі товари від місяця, в якому було заподіяно шкоду, до місяця, що передує місяцю її повернення, поділених на 100) (щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом).

4.5. У разі

порушення гарантій зайнятості осіб (розірвання трудового договору роботодавцем з працівником за основним місцем роботи протягом року з дня закінчення навчання з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40, пунктом 1 статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України) та використання коштів Фонду з порушенням законодавства роботодавець повертає одержану суму в повному обсязі з урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом множення суми, отриманої на витрати на оплату праці, на добуток індексу зростання цін на споживчі товари від місяця початку отримання витрат на оплату праці до місяця, що передує місяцю її повернення, поділених на 100) (щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом).

4.6. Рішення про повернення коштів роботодавцем приймається директором регіонального центру зайнятості і оформляється наказом.

Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про повернення коштів роботодавцем регіональний центр зайнятості надсилає роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність повернути кошти.

У разі неможливості вручення повідомлення про необхідність повернути кошти з підстав, передбачених Правилами надання послуг поштового зв’язку, що затверджуються відповідною постановою Кабінету Міністрів України, відмови роботодавця повернути кошти, стягнення таких коштів здійснюється у

судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

4.7.

У разі припинення навчання працівника без поважних причин, який навчався за рахунок коштів Фонду, з роботодавця відповідно до законодавства стягується загальна сума витрат на його навчання.

Поважними причинами припинення навчання працівниками вважаються:

вступ до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва;

призов на строкову (військову) або альтернативну (невійськову) службу;

набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі працівника або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;

отримання права на пенсію відповідно до законодавства України;

призначення працюючій жінці допомоги по вагітності та пологах;

подання працівником письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;

хвороба працівника, що має медичні протипоказання щодо продовження навчання, що підтверджено відповідними документами;

інші причини, що не залежать від працівника, підтверджені документально.

4.8.

Роботодавець протягом одного року з дня закінчення навчання працівниками, які навчалися за кошти Фонду, станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом, подає базовим центрам зайнятості за місцем реєстрації підприємства як платника внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття інформацію про перебування в трудових відносинах з вищезазначеними працівниками.

4.9. Спори, що виникають з питань виділення та цільового використання коштів для оплати витрат за навчання працівників роботодавцем, розглядаються регіональним центром зайнятості або у судовому порядку.

 

Начальник юридичного управління Державного центру зайнятості
— виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
О. Тарасенко

 

img 1

img 2коментар редакції

Фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку чи підвищення кваліфікації працівників

Порядок, що коментується, визначає механізм фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці; перепрофілюванням підприємства; тимчасовим припиненням виробництва.

Умови для отримання фінансування з Фонду соціального страхування на випадок безробіття такі:

1. Простій у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва має охопити понад:

50 % працівників — при штатній кількості працівників до 100 осіб;

30 % працівників — при штатній кількості працівників від 101 до 500 осіб;

20 % працівників — при штатній кількості працівників понад 501 особу.

2. Кошти з Фонду соціального страхування на випадок безробіття може бути виділено тільки щодо працівників, яких роботодавець планує вивільнити, тобто щодо тих, яких зазначено у формі № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників». Цю форму роботодавець подає до центру зайнятості для виділення коштів.

Для отримання фінансування з Фонду соціального страхування на випадок безробіття для перепідготовки працівників роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації із заявою про виділення коштів для організації навчання працівників (додаток до Порядку, що коментується), додавши до нього документи, перелічені в п. 3.2 Порядку.

Для фінансування витрат центр зайнятості укладає договір з роботодавцем. Після укладення такого договору роботодавець подає до центру зайнятості копію договору з навчальним закладом та підприємством на навчання працівників, копію наказу про зарахування працівників на навчання, рахунок на оплату навчання працівників. Це необхідно, щоб центр зайнятості перерахував роботодавцю відповідні кошти. Перерахування здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання зазначених документів.

Кошти для навчання працівників виділяються роботодавцю на строк навчання, але не більше ніж на 12 місяців.

Слід урахувати, що за працівником протягом 1 року після закінчення навчання має бути збережене місце роботи на підприємстві. У цей період з ним не можна розірвати трудовий договір на підставі п. 1 ст. 40, п. 1 ст. 36 та частини третьої ст. 38 КЗпп.

 

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі