Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2009/№ 90
Друк
Наказ від 25.09.2009 р. № 1125

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку*

Наказ від 25 вересня 2009 року № 1125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2009 р. за № 970/16986

(витяг)

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються**.

<...>

4. Установити, що Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджені цим наказом,

набирають чинності з 01.11.2009.

<...>

 

* коментар див. на с. 22. —

Прим. ред.

** Частину змін у квадратних дужках наводимо нижче нормами в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін, які в тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

 

Заступник міністра В. Матвійчук

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 вересня 2009 р. № 1125

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2009 р. за № 970/16986

 

1.

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87<...>:

[Наводимо п. 3, п. 20 з урахуванням змін:

«<...>

3. Терміни, що використовуються

у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

<...>

20. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

короткий опис основної діяльності підприємства;

назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

середню

кількість працівників підприємства протягом звітного періоду ;

дату затвердження звітності та орган управління підприємством, що її затвердив

». — Прим. ред.]

 

2.

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 <...>:

[Наводимо перше речення п. 4 та

п. 6 з урахуванням змін:

«4. Терміни, що використовуються в

положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

<...>

6. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без десяткових знаків.

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу підприємства і відповідних форм фінансової звітності юридичної особи.

». — Прим. ред.]

 

2.3.

У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»:

2.3.1. Текст «Форма власності» і «за КФВ»

замінити відповідно текстом «Організаційно-правова форма господарювання» і «за КОПФГ».

2.3.2. Текст «Галузь» і «за ЗКГНГ»

виключити.

 

3.

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 <...>:

[Наводимо перше речення п. 4

з урахуванням змін:

«4. Терміни, що використовуються в

положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: <...>». — Прим. ред.]

3.2.

У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 текст «Галузь» і «за ЗКГНГ» замінити відповідно текстом «Організаційно-правова форма господарювання» і «за КОПФГ».

 

4.

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 <...>:

[Наводимо перше речення п. 4, п. 17, п. 20 — п. 23, п. 25, п. 30, п. 32, п. 38

з урахуванням змін:

«4. Терміни, що використовуються в

положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

<...>

17. У статті «

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності» у графі «Надходження» відображається збиток, у графі «Видаток» — прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків).

<...>

20. У статті «

Зменшення (збільшення) оборотних активів» у графі «Надходження» відображається зменшення, у графі «Видаток» — збільшення статей оборотних активів (крім статей «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду. При цьому не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також не враховуються зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності.

При визначенні змін статей оборотних активів не враховується зменшення статей внаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття і зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення.

21. У статті «

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів» у графі «Надходження» відображається зменшення, у графі «Видаток» — збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду, окрім зменшення таких витрат внаслідок їх включення до складу групи вибуття.

22. У статті «

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань» у графі «Надходження» відображається збільшення, у графі «Видаток» — зменшення у статтях розділу балансу «Поточні зобов’язання» (крім статей «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками», сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю). При цьому не враховуються зміни в складі поточних зобов’язань, які є наслідком негрошових операцій з включення поточних зобов’язань до групи вибуття, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов’язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов’язань не враховується зменшення суми зобов’язань: з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов’язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності.

23. У статті «

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів» у графі «Надходження» відображається збільшення, у графі «Видаток» — зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду. При цьому не враховується зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо.

При визначенні показника цієї статті також не враховується зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до групи вибуття.

<...>

25. У статті «

Сплачені відсотки» відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, окрім сум сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів.

<...>

30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції»

і в розділі «IV. Необоротні активи та групи вибуття».

<...>

32. У статті «

Реалізація необоротних активів» відображається надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

<...>

38. У статті «

Придбання необоротних активів» показуються виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

У цій статті також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів.»

. — Прим. ред.]

4.11.

У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 текст «Галузь» і «за ЗКГНГ» замінити відповідно текстом «Організаційно-правова форма господарювання» і «за КОПФГ».

 

5.

У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 <...>, та у додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 № 412 <...>, текст «Галузь» і «за ЗКГНГ» замінити відповідно текстом «Організаційно-правова форма господарювання» і «за КОПФГ».

 

6.

У пункті 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137<...>, у пункті 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 № 176<...>, та у пункті 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 № 163 <...>.

[Наводимо перше речення п. 3 П(С)БО 6

з урахуванням змін:

«3. Терміни, що використовуються в

положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: <...>». — Прим. ред.]

[Наводимо перше речення п. 3 П(С)БО 20

з урахуванням змін:

«3. Терміни, що використовуються в

положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: <...>». — Прим. ред.]

[Наводимо перше речення п. 4 П(С)БО 19

з урахуванням змін:

«4. Терміни, що використовуються в

положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: <...>». — Прим. ред.]

 

7.

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92<...>:

[Наводимо п. 13, п. 15, п. 22, п. 29, п.п. 37.1

і 37.2 п. 37 з урахуванням змін:

«13. Первісна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на

неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

<...>

15. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані

(проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

<...>

22. Об’єктом амортизації є вартість

, яка амортизується (окрім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій).

<...>

29. Нарахування амортизації проводиться щомісячно.

Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12. Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію

<...>

37. У примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація:

37.1.

Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.

37.2.

Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу переданих у заставу основних засобів.». — Прим. ред.]

 

8.

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242 <...>:

[Наводимо п. 12, п. 29

з урахуванням змін:

«12. Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на

неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

<...>

29. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив уведено в господарський оборот. Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів.

Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою уведення об’єкта нематеріального активу у господарський оборот.

— Прим. ред.]

9.

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 <...>:

[Наводимо п. 13, п. 16

з урахуванням змін:

«13. Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

виплату відпусток працівникам;

додаткове пенсійне забезпечення;

виконання гарантійних зобов’язань;

реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності;

виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»).

<...>

16. Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання, на дату балансу. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не пов’язані з діяльністю підприємства, що триває. Забезпечення довгострокових зобов’язань визнаються у сумі їх теперішньої вартості.

Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначається в сумі неминучих витрат, пов’язаних з його виконанням. Сума неминучих витрат, пов’язаних з виконанням обтяжливого контракту, визначається за найменшою з двох величин: витрат на виконання контракту або витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконання контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту оцінюються за різницею між витратами на його виконання і доходами (втратами) від виконання іншого контракту, укладеного з метою мінімізації втрат від виконання обтяжливого контракту.». — Прим. ред.]

 

10.

Абзац третій пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290 <...>.

[Наводимо п. 4

з урахуванням змін:

«4. Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Проценти

— плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.

Роялті — платежі за право користування об’єктами права інтелектуальної власності.

Дивіденди

— частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.». — Прим. ред.]

 

11.

Абзаци третій та четвертий пункту 29 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 <...>.

[Наводимо п. 29

з урахуванням змін:

«29.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій);

втрати від зменшення корисності необоротних активів;

втрати від безоплатної передачі необоротних активів

втрати від неопераційних курсових різниць;

сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

інші витрати звичайної діяльності.».

— Прим. ред.]

 

12.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 № 303 <...>, доповнити новим пунктом 15 такого змісту:

15. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про одержані від підприємства провідним управлінським персоналом:

15.1. Поточні виплати.

15.2. Інші довгострокові виплати.

15.3. Виплати по закінченні трудової діяльності.

15.4. Виплати при звільненні.

15.5. Платежі на основі акцій.

15.6. Позики.

».

13.

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» , затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 <...>:

[Наводимо п. 3

з урахуванням змін:

«3. Суб’єкти малого підприємництва

середню кількість працівників наводять у річному звіті, яку визначають у порядку, установленому Державним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності показники про середню кількість працівників не подають.». — Прим. ред.]

13.2.

У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»:

13.2.1. Текст «Форма власності» і «за КФВ»

замінити відповідно текстом «Організаційно-правова форма господарювання» і «за КОПФГ».

13.2.2. Текст «Галузь» і «за ЗКГНГ»

виключити.

13.2.3. Слова «Середньооблікова чисельність»

замінити словами «Середня кількість працівників».

 

14.

У розділі III Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/ або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213 <...>:

14.1.

Пункт 2 викласти в такій редакції:

2. Безоплатна передача державними (казенними) та комунальними підприємствами за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом:

рахунку 13 «Знос необоротних активів» — на суму зносу цих об’єктів;

рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів», якщо зазначені об’єкти збудовані, придбані, реконструйовані, модернізовані тощо за рахунок цільового фінансування, — в сумі залишку невизнаного доходу за відповідними об’єктами;

субрахунку 423 «Дооцінка активів» — на суму їх дооцінки (в межах залишку залишкової вартості переданих об’єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів). Залишок суми дооцінки переданих об’єктів відображається за дебетом субрахунку 423 «Дооцінка активів» і кредитом рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;

субрахунку 425 «Інший додатковий капітал», якщо вартість зазначених активів отримано підприємством понад розмір статутного капіталу, — на залишок залишкової вартості переданих об’єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів (у межах залишку відповідного додаткового капіталу);

рахунку 45 «Вилучений капітал», якщо прийнято відповідне рішення про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок передачі активів або субрахунку 976 «Списання необоротних активів», якщо такого рішення не прийнято, — на залишок залишкової вартості переданих об’єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів.

Сума зменшення розміру статутного капіталу підприємства, що відбулося на підставі внесення відповідних змін до установчих документів внаслідок передачі активів, відображається за дебетом рахунку 40 «Статутний капітал» і кредитом рахунку 45 «Вилучений капітал».

».

14.2.

У четвертому реченні абзацу третього пункту 3 слова «на суму нарахованої амортизації» замінити словами «у сумі, пропорційній нарахованій амортизації».

[Наводимо п. 3

з урахуванням змін:

«3. <...>

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які є державною або комунальною власністю та не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) господарськими організаціями (крім державних (казенних) та комунальних підприємств), ведеться відповідно на рахунках 10 «Основні засоби» й 11 «Інші необоротні матеріальні активи» на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності. Операції, пов’язані з рухом таких активів, відображаються в кореспонденції з субрахунком 425 «Інший додатковий капітал». Нарахування амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку) відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно

у сумі, пропорційній нарахованій амортизації, визнається дохід, який відображається за дебетом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» та кредитом рахунку 74 «Інші доходи».

<...>

Передача основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які належать до державної або комунальної власності, які не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), органу приватизації чи іншому уповноваженому органу або іншому підприємству, організації, установі, за рішенням органу приватизації чи іншого вповноваженого органу відображається господарськими організаціями за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 13 «Знос необоротних активів» (сума зносу) та 97 «Інші витрати» (залишкова вартість), одночасно залишкова вартість об’єктів, що передаються, відображається за кредитом субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» і дебетом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал».».

— Прим. ред.]

14.3.

Пункт 4 викласти в такій редакції:

4. Державне акціонерне товариство балансову вартість фінансових інвестицій в дочірніх та асоційованих підприємствах визначає за методом участі в капіталі, за вирахуванням дивідендів, що відповідно до закону підлягають сплаті безпосередньо ними до бюджету

.

 

15.

У Примітках до річної фінансової звітності (форма № 5), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602) <...>:

15.1.

Текст «Галузь» і «за ЗКГНГ» замінити відповідно текстом «Організаційно-правова форма господарювання» і «за КОПФГ».

15.2.

Слова «Середньооблікова чисельність працюючих» замінити словами «Середня кількість працівників».

 

16.

В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 <...>:

[Наводимо норми

з урахуванням змін:

«Рахунок 19 Гудвіл

<...>

За дебетом субрахунку 191 «Гудвіл при придбанні» відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом —

втрати від зменшення корисності гудвілу і сума списаного гудвілу.

<...>

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

<...>

На субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів» ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»,

зокрема забезпечення на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів, на реструктуризацію та виконання зобов’язань при припиненні діяльності.

<...>

На субрахунку 477 «Забезпечення матеріального заохочення» ведеться облік забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії,

які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконали роботу, що надає їм право на отримання таких виплат у майбутньому.

<...>

Рахунок 71 «Інший операційний дохід»

<...>

Рахунок 71 «Інший операційний дохід» має такі субрахунки:

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

<...>

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»

<...>

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» має такі субрахунки:

940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»

941 «Витрати на дослідження і розробки»

<...>

Рахунок 08 «Бланки суворого обліку»

На цьому рахунку ведеться облік наявності та руху бланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема бланків документів, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи про освіту та інші); проїзних документів (квитки на проїзд, абонементні талони, документи на перевезення вантажів та інші)

.». — Прим. ред.]

<...>

16.6.

У кореспонденції рахунків до рахунків 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 68 «Розрахунки за іншими операціями», 97 «Інші витрати» і 99 «Надзвичайні витрати» слова «Гудвіл при придбанні» замінити словом «Гудвіл».

16.7.

Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

16.7.1.

За дебетом рахунків:

«17

«Відстрочені податкові активи» з кредитом рахунку 74 «Інші доходи».

43

«Резервний капітал» з кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками».

70

«Доходи від реалізації» з кредитом рахунку 30 «Каса».

16.7.2.

За кредитом рахунків:

«30

«Каса» з дебетом рахунку 70 «Доходи від реалізації».

67

«Розрахунки з учасниками» з дебетом рахунку 43 «Резервний капітал».

74

«Інші доходи» з дебетом рахунку 17 «Відстрочені податкові активи»».

 

Начальник Управління методології

бухгалтерського обліку В. Пархоменко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі