Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2009/№ 94
Друк
Наказ від 10.11.2009 р. № 1307

Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України від 10 листопада 2009 року № 1307

(витяг)

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

наказую:

1.

Затвердити Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються*.

<...>

* Зміни не публікуються, оскільки витяги з відповідних Методрекомендацій наводяться нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни у тексті виділено

напівжирним курсивом. Коментар фахівця див. на с. 19. —
Прим. ред.

Перший заступник міністра І. Уманський

Додаток

до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

< cellspacing="0" dir="LTR" width="634">

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

<...>

3. Облік амортизації основних засобів

24

Нарахована амортизація основних засобів:

а)

об’єктів виробничого призначення, включаючи об’єкти, узяті у фінансову оренду

23 «Виробництво»
91
«Загальновиробничі витрати»

131 «Знос основних засобів»

б)

об’єктів, переданих в операційну оренду

949 «Інші витрати операційної діяльності»

131 «Знос основних засобів»

в)

об’єктів, що забезпечують збут продукції

93 «Витрати на збут»

131 «Знос основних засобів»

г)

об’єктів загальногосподарського призначення

92 «Адміністративні витрати»

131 «Знос основних засобів»

д)

об’єктів житлово-комунального призначення та соціально-культурного призначення

949 «Інші витрати операційної діяльності»

131 «Знос основних засобів»

е)

в сумі, пропорційній нарахованій амортизації, по об’єктах основних засобів, отриманих безоплатно, придбаних (створених) за рахунок коштів цільового фонду, визнається дохід

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

69 «Доходи майбутніх періодів»

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

<...>

5. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів

28

Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:

а)

дооцінки

первісної вартості

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

б)

дооцінки зносу

423 «Дооцінка активів»

131 «Знос основних засобів»

<...>

<...>

<...>

<...>

37

Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів

972 «Втрати від зменшення корисності активів»

131 «Знос основних засобів»

38

Відновлення корисності об’єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності

131 «Знос основних засобів»

742 «Дохід від відновлення корисності активів»

<...>

 

Додаток 2

до Методичних рекомендацій з обліку біологічних активів

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з біологічними активами та сільськогосподарською продукцією

< cellspacing="0" dir="LTR" width="634">

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

<...>

Облік зміни вартості біологічних активів на дату балансу

<...>

<...>

<...>

<...>

11

Відображено втрати від зменшення корисності довгострокового біологічного активу, який оцінюється за первісною вартістю

972 «Втрати від зменшення корисності активів»

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

12

Відображено відновлення корисності довгострокового біологічного активу, який оцінюється за первісною вартістю після усунення причин попереднього зменшення їх корисності

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

742 «Дохід від відновлення корисності активів»

<...>

<...>

<...>

<...>

Облік вибуття біологічних активів

<...>

<...>

<...>

<...>

23

Включено довгострокові біологічні активи
до групи вибуття:

— оцінені за справедливою вартістю

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

16 «Довгострокові біологічні активи»

— оцінені за первісною вартістю: сума зносу

134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

16 «Довгострокові біологічні активи»

сума перевищення залишкової вартості об’єкта довгострокових біологічних активів над його справедливою вартістю

949 «Інші витрати операційної діяльності»

16 «Довгострокові біологічні активи»

залишкова вартість

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

16 «Довгострокові біологічні активи»

24

Реалізація довгострокових біологічних активів з групи вибуття:

— визнання доходу

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

712 « Дохід від реалізації інших оборотних активів»

— сума податкового зобов’язання з ПДВ

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

— собівартість групи вибуття

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

<...>

<...>

<...>

<...>

 

Додаток 3

до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій із запасами

< cellspacing="0" dir="LTR" width="634">

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Розділ 1. Облік надходження запасів

1

Придбано запаси з послідуючою оплатою:

— отримано від постачальників — платників податку на додану вартість (ПДВ) за вартістю без ПДВ

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
281 «Товари на складі»,
282 «Товари в торгівлі»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

— на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

— отримано від постачальників — неплатників ПДВ за вартістю у сумі зобов’язання перед постачальниками Сформовано торгову націнку товарів

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 281 «Товари на складі»,
282 «Товари в торгівлі»

63 «Розрахунки з постачальниками
та підрядниками»

282 «Товари в торгівлі»

285 «Торгова націнка»

<...>

<...>

<...>

<...>

6

Оприбутковано безоплатно отримані запаси

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

718 «Дохід від безоплатно

одержаних оборотних активів»

<...>

<...>

<...>

<...>

16

Оприбутковано запаси, отримані внаслідок здійснення обміну неподібними активами за бартерною угодою:

— визнано дохід від реалізації покупцям запасів (інших активів) за справедливою вартістю

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

70 «Доходи від реалізації»,
71 «Іншій операційний дохід»

— нарахована сума податкового зобов’язання з ПДВ за операцією

70 «Доходи від реалізації»,
71 «Іншій операційний дохід»

641 «Розрахунки за податками»

— списано балансову вартість переданих запасів (інших активів)

90 «Собівартість реалізації»,
94 «Інші витрати операційної діяльності»

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
25 «Напівфабрикати»,
26 «Готова продукція»,
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,
28 «Товари»

— оприбутковано запаси за справедливою вартістю

20 «Виробничі запаси»,
21 «Поточні біологічні активи»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

63 «Розрахунки з постачальниками
та підрядниками»

визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками
та підрядниками»

залік заборгованості за розрахунками

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

<...>

Розділ 3. Облік вибуття запасів

<...>

<...>

<...>

<...>

21

Витрачено

запаси у виробництво для підприємств, що не використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»

23 «Виробництво»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
21 «Поточні біологічні активи»,
25 «Напівфабрикати»

підприємств, що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»

80 «Матеріальні витрати»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
21 «Поточні біологічні активи»,
25 «Напівфабрикати»

22

Витрачено

запаси для виправлення виробничого браку

24 «Брак у виробництві»

20 «Виробничі запаси»,
25 «Напівфабрикати»

<...>

<...>

<...>

<...>

24

Витрачено

запаси (крім підприємств, що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами») для:

— загальновиробничих потреб підприємства
— загальногосподарських потреб підприємства
— забезпечення збуту продукції
— виконання досліджень та розробок

91 «Загальновиробничі витрати»,
92 «Адміністративні витрати»,
93 «Витрати на збут»,
941 «Витрати на дослідження і розробки»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

— утримання об’єктів житлово-комунального господарства і об’єктів соціально-культурного призначення

949 «Інші витрати операційної діяльності»

25

Витрачено

запаси для використання в процесі капітального будівництва або поліпшення, модернізації, модифікації основних засобів

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

<...>

<...>

<...>

<...>

27

Витрачено

запаси для підготовки та освоєння нових видів продукції, технологій, виробництв та агрегатів (пускові витрати)

39 «Витрати майбутніх періодів»

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
25 «Напівфабрикати»

<...>

<...>

<...>

<...>

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі