Пошта редакції. Придбані основні засоби (фонди) повернено: облік у покупця

Редакція ПБО
Відповідь на запитання

Придбані основні засоби (фонди) повернено: облік у покупця

 

У процесі експлуатації раніше придбаного підприємством і зарахованого до складу основних засобів (фондів) сканера виявлено істотні недоліки. Такий неякісний товар було повернено його постачальнику, який згодом повернув покупцю сплачені грошові кошти.

Які облікові наслідки здійснення цієї операції для покупця?

(м. Львів)

 

Нагадаємо, що за правилами

п.п. 8.3.5 Закону про податок на прибуток збільшення балансової вартості основних фондів, що підпадають під визначення груп 2, 3 і 4 (а сканер належить саме до однієї з цих груп — групи 4), відбувається на початок кварталу, наступного за кварталом їх оприбуткування, і не залежить від часу введення в експлуатацію таких основних фондів, а також фактичного здійснення розрахунків за них. У результаті вже з наступного кварталу за оприбуткуванням витрати на придбання основних фондів груп 2, 3 і 4 беруть участь у нарахуванні амортизації у складі сукупної балансової вартості відповідної групи. Це підтверджує і ДПАУ в своїх листах від 21.04.2003 р. № 3859/6/15-1116 та від 13.09.2004 р. № 7978/6/15-1116.

Зважаючи на те, що внаслідок повернення продавцю зарахований раніше до складу основних фондів об’єкт (у ситуації, що розглядається, — сканер) більше не використовуватиметься покупцем в його господарській діяльності, у податковому обліку такого підприємства-покупця необхідно виконати кілька коригувань.

Коригування БВ

. Покупцю (як, власне, і продавцю) слід керуватися п. 5.10 Закону про податок на прибуток, відповідно до норм якого «У разі коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець та платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок валових доходів або валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації».

Інакше кажучи, згідно з вимогами

п. 5.10 Закону про податок на прибуток покупець зобов’язаний провести перерахунок балансової вартості відповідної групи основних фондів у звітному періоді повернення об’єкта основних фондів. Однак насправді таке коригування буде враховано лише на початок розрахункового кварталу, наступного за календарним кварталом повернення основних фондів, адже саме такий порядок зменшення балансової вартості груп основних фондів (окремого об’єкта основних фондів групи 1) установлено п.п. 8.3.2 Закону про податок на прибуток. А отже, у звітному періоді повернення об’єкта основних фондів витрати на його придбання фактично братимуть участь у розрахунку амортизаційних відрахувань у складі відповідної їх групи. І тільки на початок наступного розрахункового кварталу в податковому обліку покупця реально відбудеться виключення поверненого об’єкта зі складу основних фондів. Відповідно у графі 3 «Балансова вартість на початок розрахункового кварталу» таблиці 2 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства за наступний після вибуття об’єкта основних фондів звітний (податковий) період наводяться показники, що вже враховують зменшення балансової вартості відповідної групи основних фондів (у цьому випадку — групи 4).

Сума коригування. Зменшувати

балансову вартість відповідної групи основних фондів при поверненні об’єкта покупцю слід на суму, яка відшкодовується продавцем. Оскільки, по-перше, покупець у результаті фактично не здійснив витрат на придбання об’єкта основних фондів, що повертається (продавець відшкодовує вартість неякісного товару), а по-друге, щодо основних фондів груп 2, 3 і 4 Закон про податок на прибуток не встановлює обов’язку ведення окремого пооб’єктного обліку та визначення балансової вартості кожного конкретного об’єкта, що входить до їх складу.

Валові доходи при коригуванні

. Проводячи коригування балансової вартості основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв’язку з їх поверненням, слід до того ж мати на увазі, що при перевищенні суми вартості поверненого об’єкта основних фондів над балансовою вартістю відповідної групи, сума такого перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного звітного (податкового) періоду, в якому відбулося повернення (з відображенням за рядком 01.6 декларації з податку на прибуток підприємства), а балансова вартість групи прирівнюється до нуля.

Амортизація не коригується

. Якщо до моменту повернення об’єкта основних фондів покупцем нараховано амортизацію витрат з його придбання, то сума таких амортизаційних відрахувань не підлягає сторнуванню (як, власне, не потрібно сторнувати і самі витрати, пов’язані з придбанням поверненого об’єкта, адже на таку величину зменшується балансова вартість групи, до складу якої він входив), оскільки платник податку на цілком законних підставах збільшив балансову вартість відповідної групи основних фондів та правомірно нараховував в податковому обліку амортизацію. Більше того, покупець, зменшивши при поверненні об’єкта балансову вартість групи основних фондів на ту саму суму, на яку він її збільшив при придбанні (тобто без вирахування суми нарахованих амортизаційних відрахувань), обнулить тим самим колишнє збільшення. Сума ж амортизаційних відрахувань, що «зіграла» у зменшення об’єкта оподаткування, була нарахована підприємством у період використання поверненого згодом об’єкта в межах його господарської діяльності.

Коригування ПДВ

. Крім іншого, у періоді повернення об’єкта основних фондів їх продавцю (звичайно, якщо ця подія відбулася раніше повернення грошових коштів за такий неякісний товар) покупець повинен відкоригувати відображений раніше податковий кредит. Виконувати таке коригування податкового кредиту з ПДВ покупцю — платнику ПДВ слід, спираючись на норми п. 4.5 Закону про ПДВ. Розрахунок коригування (додаток 2 до податкової накладної), на підставі якого покупець зменшує податковий кредит, повинен виписати продавець за першою з подій: або на дату повернення грошей, або на дату повернення об’єкта (докладніше про це див. статтю «Повернення товарів (передоплат) та зміна ціни: ПДВ-особливості» на с. 15 номера).

Дані розрахунку коригування (додатка 2 до податкової накладної), отриманого від продавця,

покупець зі знаком «-» відображає в рядку 16.2 декларації з ПДВ та в другому розділі додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість» до згаданої декларації навіть, якщо придбання та повернення відбулися в одному звітному періоді

Бухгалтерський облік.

Спеціальних правил тут не встановлено, отже, слід керуватися загальними нормами.

Оскільки при поверненні постачальнику визнаний раніше активом об’єкт основних засобів перестає відповідати критеріям його визнання (підприємство вже не отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання), тому такий об’єкт основних засобів має бути вилучено з активів (списано з балансу). При цьому списанню підлягає не тільки первісна вартість поверненого об’єкта, а й сума нарахованої амортизації його вартості. А зважаючи на те, що за повернений об’єкт буде отримано відшкодування від постачальника, одночасно зі списанням такого об’єкта основних засобів слід показати заборгованість його продавця в сумі грошових коштів, що підлягають поверненню. У цих обставинах найбільш прийнятним нам видається використання субрахунку

377 «Розрахунки з іншими дебіторами» або субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» (якщо повернення супроводжується пред’явленням претензії постачальнику). Хоча заради справедливості варто зауважити, що в консультації начальника Управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну України Валерія Пархоменка в журналі «Вісник податкової служби України», 2003, № 42, с. 50 пропонувалося відображати операції повернення (щоправда, там ішлося про повернення товару нерезиденту) зворотним оприбуткуванню записом, а саме: Дт 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» — Кт 281 «Товари на складі».

Покажемо на прикладі відображення

в обліку покупця операцій з повернення об’єкта основних засобів (фондів).

Приклад.

У грудні 2009 року підприємством придбано сканер договірною вартістю 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.), який у тому ж місяці було введено в експлуатацію та зараховано до складу основних фондів групи 4.

У процесі експлуатації з’ясувалося, що придбаний сканер має неусувні дефекти, у зв’язку з чим сторони домовилися про його повернення. У березні 2010 року підприємство повернуло сканер постачальнику, отримавши назад первісно сплачену суму грошових коштів за нього.

Щодо цього об’єкта основних засобів підприємством визначено строк корисного використання 5 років (60 місяців), метод амортизації — прямолінійний.

Балансова вартість основних фондів групи 4 на 01.10.2009 р. склала 10000 грн.

Отже, у бухгалтерському обліку за цим об’єктом амортизацію нараховано за три місяці: січень — березень 2010 року (нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання, та припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта). За цей період сума нарахованої амортизації склала 300 грн. (6000 грн. : 60 міс. х 3 міс.).

У податковому обліку балансова вартість основних фондів групи 4 на 01.01.2010 р. з урахуванням витрат на придбання сканера та амортизаційних відрахувань за IV квартал 2009 року склала: 10000 грн. + 6000 грн. (витрати на придбання сканера) - 1500 грн. (амортизація) = 14500 грн.

Балансова вартість основних фондів групи 4 станом на 01.04.2010 р., відкоригована на суму поверненого продавцю сканера, дорівнює: 14500 грн. - 6000 грн. (витрати на придбання сканера) - 2175 грн. (амортизація) = 6325 грн.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

сума,  грн.

ВД

витрати, що амортизуються

1

2

3

4

5

6

7

Придбання об’єкта основних засобів (фондів)

1

Оприбутковано сканер, отриманий від постачальника

152

631

6000

6000*

* Балансова вартість основних фондів групи 4 збільшується на суму витрат на придбання об’єкта на початок кварталу, наступного за кварталом його оприбуткування.

2

Відображено податковий кредит з ПДВ з вартості сканера (за наявності податкової накладної)

641

631

1200

3

Проведено оплату постачальнику в сумі заборгованості за поставлений сканер

631

311

7200

4

Уведено в експлуатацію сканер

104

152

6000

5

Нараховано амортизацію вартості сканера

92

131

300

Повернення об’єкта основних засобів (фондів)

1

Списано суму нарахованого зносу сканера

131

104

300

2

Віднесено на розрахунки з постачальником залишкову вартість сканера

377

104

5700

-6000*

* Балансова вартість основних фондів групи 4 зменшується на суму, що відшкодовується продавцем сканера на початок кварталу, наступного за кварталом його повернення.

3

Збільшено заборгованість постачальника на суму нарахованої амортизації з одночасним визнанням доходу

377

719

300

4

Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ (методом «червоне сторно»)

641

644

1200

5

Віднесено на збільшення заборгованості постачальника суму ПДВ

377

644

1200

6

Зараховано на поточний рахунок покупця грошові кошти, що надійшли за повернений сканер у погашення заборгованості постачальника

311

377

7200

 

Тетяна Войтенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі