Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Змін до Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Редакція ПБО
Друк
Наказ від 16.02.2010 р. № 84

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Наказ від 16 лютого 2010 року № 84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2010 р. за № 257/17552

(витяг)

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», статей 2 та 5 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах», статті 2 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 25.02.2002 № 83, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.03.2002 за № 248/6536 (додаються)*.

* Зміни не публікуються, оскільки нижче наводимо зазначений Порядок у кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін.

Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<…>

5. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

<…>

 

Голова С. Буряк

 

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 25 лютого 2002 р. № 83

Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2002 р. за № 248/6536

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом ДПАУ від 16 лютого 2010 року № 84)

 

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (далі — Закон), Закону України від 21.12.2000 № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», інших нормативно-правових актів.

Дія Порядку поширюється на всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правової форми.

 

I. Загальні положення

1.

Терміни, що використовуються в даному Порядку, мають таке значення:

вексель

— простий авальований вексель або простий вексель, що видається суб’єктом господарської діяльності у сплату ввізного (вивізного) мита, податків і зборів, що справляються при ввезенні (вивезенні) давальницької сировини іноземним (українським) замовником на митну територію (з митної території) України при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону. Вексель засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та в терміни, визначені Законом, і є податковим зобов’язанням, визначеним самостійно векселедавцем і узгодженим від дня взяття на облік векселя державною податковою інспекцією за місцезнаходженням векселедавця.

Визначена у векселі сума податкового зобов’язання не може бути оскаржена векселедавцем в адміністративному чи судовому порядку;

письмове зобов’язання

— зобов’язання в письмовій формі, що видається суб’єктом господарської діяльності щодо вивезення (ввезення) готової продукції, яка вироблена з давальницької сировини іноземного (українського) замовника з митної території (на митну територію) України, або реалізації на митній території України готової продукції, що вироблена з давальницької сировини іноземного замовника (отримання валютної виручки від реалізації готової продукції за межами митної території України на валютний рахунок українського замовника в уповноваженому банку України) при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону;

векселедавець

— суб’єкт господарської діяльності, що видає вексель (письмове зобов’язання) при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону;

готова продукція

— продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем. Готова продукція може бути повернена у країну замовника або реалізована замовником (чи за його дорученням виконавцем) у країні виконавця або в іншій країні. У разі потреби Кабінет Міністрів України визначає види продукції (товару), які не можуть класифікуватися як готова продукція;

давальницька сировина

— сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції. Давальницька сировина не може бути придбана іноземним замовником на митній території України за національну валюту України або отримана ним в результаті проведення інших операцій, у тому числі товарообмінних. Право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на вироблену з неї готову продукцію належить замовнику;

замовник

— суб’єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину для вироблення готової продукції;

виконавець

— суб’єкт господарської діяльності, який здійснює операції з давальницькою сировиною;

операція з давальницькою сировиною

— операція з попередньої поставки сировини для її наступного перероблення (оброблення, збагачення чи використання) на готову продукцію за відповідну плату, незалежно від кількості виконавців, а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) за умови, якщо вартість давальницької сировини на кожному етапі переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції. Операції, що не передбачають попередньої поставки сировини для отримання готової продукції або коли вартість сировини є меншою зазначених 20 відсотків, не вважаються операціями з давальницькою сировиною;

операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

— операція з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини в результаті технологічного процесу із зміною коду по УКТ ЗЕД (незалежно від кількості виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі переробки, а також на заключному, є основним матеріалом та її вартість становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції, при цьому обов’язковим є попереднє здійснення поставки виконавцю давальницької сировини відносно повернення виготовленої з неї готової продукції замовнику. При розрахунку вартості давальницької сировини у вартості готової продукції враховуються вартість всієї вивезеної (ввезеної) давальницької сировини та витрати по доставці цієї сировини до виконавця;

форс-мажорні обставини

— непередбачені та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі і бажання замовника або виконавця (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, паводок, замерзання моря, закриття морських проток, які трапляються на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо, заборона експорту (імпорту), валютні обмеження або інші обмеження прав власності на сировину чи готову продукцію, у тому числі на їх переміщення, прийняті державою або відповідним державним органом тощо) і призводять до порушення умов укладених контрактів, цього Закону та інших законодавчих актів.

 

Видача векселя (письмового зобов’язання)

2. Оформлення векселя суб’єктом господарської діяльності здійснюється виключно на вексельному бланку, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

Сума, зазначена у векселі, визначається у валюті контракту на здійснення операцій з давальницькою сировиною.

3. Оформлення письмового зобов’язання суб’єктом господарської діяльності здійснюється згідно з додатком 1* до Порядку.

* Додатки не публікуються. —

Прим. ред.

4. Вексель не підлягає передачі шляхом індосаменту.

5. Місцем, у якому повинен відбутися платіж, визначається місцезнаходженням уповноваженого банку України, у якому відкрито поточний рахунок векселедавця.

6. Векселедержателем є орган державної податкової служби, у якому суб’єкт господарської діяльності (векселедавець) зареєстрований як платник податків та який обліковує, відстрочує і здійснює законодавчо передбачені заходи щодо погашення векселя.

7.

Вексель (письмове зобов’язання) оформлюється в трьох примірниках. До органу державної податкової служби подається оригінал векселя. Подання ксерокопії не припускається. Не приймається вексель (письмове зобов’язання):

у якому невірно встановлено термін платежу;

що має підчистки або дописки, закреслені слова (цифри), а також заповнений нерозбірливо;

у якому не заповнені реквізити, обов’язковість заповнення яких установлена чинними нормативно-правовими актами;

текст якого неможливо прочитати внаслідок пошкодження.

8. Відповідальність за своєчасність оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання) несе векселедавець відповідно до законодавства.

 

Облік векселя (письмового зобов’язання)

9. Оформлений вексель (письмове зобов’язання) суб’єкт господарської діяльності подає для взяття на облік до державної податкової інспекції, у якій він зареєстрований як платник податків. Узяття векселя (письмового зобов’язання) на облік провадиться в день його подання до державної податкової інспекції.

10. Державна податкова інспекція, у якій суб’єкт господарської діяльності зареєстрований як платник податків, веде в електронному вигляді облік векселя в журналі за формою згідно з додатком 2 до Порядку та облік письмового зобов’язання в журналі за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Прийнятий та зареєстрований вексель (письмове зобов’язання) передається для введення в базу даних з автоматизованим проведенням перевірки даних програмним забезпеченням за конкретним алгоритмом проведення контролю за своєчасним погашенням векселя (письмового зобов’язання) до настання терміну сплати.

Уведення в базу даних здійснюється структурним підрозділом, який визначається наказом керівника ДПІ.

11. У державній податковій інспекції на звороті векселя (письмового зобов’язання) робиться напис «УЗЯТО НА ОБЛІК» із зазначенням дати взяття на облік і облікового номера та засвідченням підписом начальника державної податкової інспекції (заступника начальника) і печаткою державної податкової інспекції.

До облікового номера через дефіс додається літера «І» в разі видачі векселя (письмового зобов’язання) українським виконавцем при здійсненні операції з давальницькою сировиною іноземного замовника або літера «Е» — у разі видачі векселя (письмового зобов’язання) українським замовником при вивезенні давальницької сировини з митної території України.

Перший примірник векселя (письмового зобов’язання) залишається у державній податковій інспекції. Другий та третій примірники векселя (письмового зобов’язання), узяті на облік (авізовані) податковою інспекцією, повертаються суб’єкту господарської діяльності для пред’явлення митним органам та власного обліку.

12. Якщо вантажна митна декларація на давальницьку сировину оформлюється пізніше від дня складання векселя (письмового зобов’язання), узятого на облік державною податковою інспекцією, на бажання суб’єкта господарської діяльності видається новий вексель (письмове зобов’язання). При цьому датою видачі нового векселя (письмового зобов’язання) визначається дата оформлення вантажної митної декларації на давальницьку сировину.

Новий та первинний (попередній) векселі (письмові зобов’язання) разом з копією вантажної митної декларації на давальницьку сировину подаються для взяття на облік до державної податкової інспекції, яка взяла на облік первинний вексель (письмове зобов’язання).

Перший примірник нового векселя (письмового зобов’язання) та погашений первинний вексель залишаються в державній податковій інспекції. Другий та третій примірники нового векселя (письмового зобов’язання), узяті на облік (авізовані) державною податковою інспекцією, повертаються векселедавцю для пред’явлення митним органам та власного обліку.

 

Погашення векселя (письмового зобов’язання)

13. Для погашення векселя (письмового зобов’язання) векселедавець подає до державної податкової інспекції заяву із зазначенням дати взяття на облік та облікового номера векселя (письмового зобов’язання).

Залежно від виду операції з давальницькою сировиною до заяви додаються документи, передбачені пунктами 36; 38; 40; 42 Порядку.

14. Погашення векселя (письмового зобов’язання) здійснюється шляхом відмітки на лицьовому боці векселя (письмового зобов’язання) напису «ПОГАШЕНО», засвідченого підписом начальника (заступника начальника) державної податкової інспекції та печаткою державної податкової інспекції.

Якщо останній день терміну погашення векселя припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

15. Якщо відповідно до Закону відбувається часткове вивезення готової продукції за межі митної території України або частковий продаж готової продукції на території України, що передбачено умовами контракту, погашення векселя (письмового зобов’язання) здійснюється на відповідну частку.

У такому разі до заяви про часткове погашення векселя (письмового зобов’язання) додаються копія вивізної вантажної митної декларації на частину вивезеної готової продукції або копія ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну) та довідки про сплату ввізного мита, податків та зборів, виданої органом державної митної служби за місцезнаходженням постійного представництва іноземного замовника.

Якщо відбувається частковий продаж давальницької сировини українському виконавцю з унесенням відповідних змін до зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини або отримання частки давальницької сировини як плати за виконану роботу, погашення векселя (письмового зобов’язання) здійснюється на відповідну частку.

У такому разі до заяви про часткове погашення векселя (письмового зобов’язання) додається копія вантажної митної декларації, оформлена у митному режимі імпорту на частину давальницької сировини, що придбавається (отримується)

.

16. У разі ввезення на митну територію України у термін, обумовлений Законом, готової продукції не в повному обсязі, вексель погашається частково — відповідно до обсягу ввезеної готової продукції.

У разі ввезення на митну територію України в термін, обумовлений Законом, готової продукції та/або надходження валютної виручки за реалізовану за межами України готову продукцію не в повному обсязі, письмове зобов’язання погашається частково — відповідно до частки ввезеної готової продукції чи валютної виручки.

17. У випадках, зазначених у пунктах 15, 16 Порядку, у заяві про часткове погашення векселя обов’язково мають виділятися окремими рядками назви та суми мита, податків та зборів, які підлягають погашенню.

18. У разі непогашення простого векселя (його частки) у визначені Законом терміни, векселедавець зобов’язаний його оплатити. При цьому на кожний вид мита, податків та зборів виписується окреме платіжне доручення.

У тексті платіжного доручення додатково до встановленого зазначається таке:

«За векселем в оплату________________________________________________________

(зазначається вид платежу, що справляється за векселем)

від «___» ____________ 200_ року № ___».

Після оплати такого векселя він подається до державної податкової інспекції для погашення.

У разі непогашення векселедавцем у визначений строк простого авальованого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежі згідно із законодавством і протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здійснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов’язаний не пізніше операційного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселі суму.

19. Сплата за векселем провадиться у валюті України, при цьому вексельна сума перераховується у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діяв на день платежу за векселем.

20. Непогашений вексель, яким узяті векселедавцем податкові зобов’язання із сплати до бюджетів або державних цільових фондів мита, податків та зборів у порядку та в терміни, визначені Законом, визнається податковим боргом, стягнення якого здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Непогашені суми векселя заносяться в автоматичному режимі до карток особових рахунків окремо щодо кожного платежу, зазначеного у векселі, не пізніше наступного дня після настання терміну оплати для обліку погашення податкового боргу.

 

Відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання)

21. Відповідні органи державної податкової служби можуть давати дозвіл на відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання) окремим суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.

Державна податкова інспекція може давати дозвіл на відстрочення оплати (погашення) векселя на термін, що не перевищує 90 днів, який у разі подальшої потреби може бути подовжений шляхом видачі суб’єкту господарської діяльності нового дозволу на відстрочення оплати векселя.

Відстрочення оплати (погашення) векселя надається в межах одного бюджетного року. Загальний термін відстрочення оплати (погашення) векселя не може перевищувати 270 днів.

При цьому дозвіл на відстрочення погашення письмового зобов’язання надається на термін не більше 90 днів.

22. Для відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання) векселедавець не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення терміну, на який видано вексель (письмове зобов’язання), має звернутися до державної податкової інспекції, у якій він зареєстрований як платник податків, з письмовою заявою про таке відстрочення та із зобов’язанням про подальше погашення векселя (письмового зобов’язання).

У заяві зазначається термін, на який векселедавець просить відстрочення, та обґрунтовується його необхідність (у разі потреби — долучаються підтверджувальні документи).

23. У разі звернення до державної податкової інспекції у встановлені в попередньому пункті терміни начальник (заступник начальника) державної податкової інспекції зобов’язаний протягом п’яти робочих днів розглянути заяву і прийняти рішення про відстрочення оплати (погашення) векселів (письмових зобов’язань) або про відмову у відстроченні.

Заявник по закінченні терміну розгляду повідомляється про прийняте рішення в письмовій формі.

24. Рішення приймається з обов’язковим урахуванням висновку про фінансовий стан заявника, що готується відповідним структурним підрозділом державної податкової інспекції, на який покладено виконання цих функцій наказом по державній податковій інспекції. Висновок зберігається у справі платника податків разом із заявою.

25.

У висновку про фінансовий стан суб’єкта господарської діяльності необхідно обов’язково вказати:

стан розрахунків з бюджетом;

платоспроможність;

наявність заборгованості за експортно-імпортними операціями;

своєчасність подання податкових декларацій і розрахунків, декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України, та інших обов’язкових для подання до державної податкової інспекції форм звітності.

26. При прийнятті рішення про відмову у відстроченні оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання) заявник по закінченні терміну розгляду повідомляється про прийняте рішення з обґрунтуванням причин відмови.

27. При прийнятті рішення про відстрочення оплати векселя оформлюється дозвіл на таке відстрочення на умовах податкового кредиту згідно з додатком 4 до Порядку.

28. При прийнятті рішення про відстрочення погашення письмового зобов’язання оформлюється дозвіл на таке відстрочення згідно з додатком 5 до Порядку.

29. Відстрочення оплати векселя надається на умовах податкового кредиту, за користування яким векселедавець уносить плату до бюджету.

30. Плата за користування податковим кредитом уноситься векселедавцем виходячи з облікової ставки Національного банку України від суми, визначеної у векселі. Розмір облікової ставки визначається на останній день періоду, за який сплачується зазначена плата.

31. Плата за користування податковим кредитом нараховується та сплачується щомісяця рівними частинами.

Термін унесення плати за користування податковим кредитом зазначається у дозволі на відстрочення оплати векселя.

При видачі дозволу розмір плати визначається із застосуванням облікової ставки Національного банку України, яка діє на день видачі дозволу.

У разі зміни облікової ставки Національного банку України на останній день періоду, на який надавалося відстрочення оплати (погашення) векселя, державною податковою інспекцією здійснюється відповідний перерахунок, який у встановленій формі (додаток 6) надсилається векселедавцю разом з податковим повідомленням, якщо за результатами перерахунку підлягає доплаті в бюджет сума плати за користування податковим кредитом.

У разі збільшення облікової ставки Національного банку України на останній день періоду, на який надавалося відстрочення оплати векселя, порівняно з обліковою ставкою Національного банку України, встановленою на день видачі дозволу, різниця між перерахованою та раніше сплаченою сумою підлягає сплаті векселедавцем до бюджету протягом 10 днів від дня отримання податкового повідомлення.

У разі зменшення облікової ставки Національного банку України на останній день періоду, на який надавалося відстрочення оплати векселя, порівняно з обліковою ставкою Національного банку України, установленою на день видачі дозволу, різниця між перерахованою та раніше сплаченою сумою підлягає зарахуванню за відповідними платежами або поверненню суб’єкту господарської діяльності на підставі його письмової заяви в 10-денний термін від дня подачі заяви.

Сплата векселедавцем відповідної щомісячної суми за користування податковим кредитом підтверджується наданням до державної податкової інспекції копії платіжного документа про таку сплату.

32. Державна податкова інспекція встановлює контроль за погашенням векселя в терміни, зазначені в дозволі на відстрочення, та повнотою і своєчасністю внесення до бюджету плати за користування податковим кредитом.

У разі невнесення суб’єктом господарської діяльності щомісячної плати за користування податковим кредитом державна податкова інспекція в односторонньому порядку скасовує дозвіл на відстрочення векселя і погашає вексель шляхом стягнення вексельних сум у порядку, установленому чинним законодавством України, що регулює погашення податкового боргу.

33. У разі погашення векселя раніше терміну, на який видавалося відстрочення, державна податкова інспекція проводить на день погашення перерахунок раніше внесеної плати за користування податковим кредитом.

Різниця між перерахованою та раніше сплаченою сумою підлягає зарахуванню за відповідними платежами або поверненню суб’єкту господарської діяльності на підставі його письмової заяви в 10-денний термін від дня подачі заяви.

 

II. Особливості видачі, обліку, погашення та відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що оформлюється при ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником

34. Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом, податками та зборами, що справляються при ввезенні товарів відповідно до законодавства.

35. Сплата зазначених податків, зборів та мита (крім митних зборів) провадиться українським виконавцем (векселедавцем) шляхом видачі векселя з терміном платежу, установленим відповідно до вимог Закону.

36.

Вексель погашається:

у випадках, передбачених пунктами 12, 15, 16, 18 Порядку;

при вивезенні готової продукції в повному обсязі, передбаченому контрактом, за межі митної території України у визначені Законом терміни та поданні копії вивізної вантажної митної декларації з відміткою митниці, яка здійснила митне оформлення готової продукції, про фактичне перетинання готовою продукцією митного кордону України;

при реалізації готової продукції на митній території України та поданні векселедавцем копії ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну), копії контракту, укладеного іноземним замовником з покупцем готової продукції, акта приймання-передавання готової продукції постійним представництвом іноземного замовника, довідки про сплату ввізного мита, інших податків та зборів, виданої органом державної митної служби за місцезнаходженням постійного представництва іноземного замовника. Зазначені документи векселедавцю постійне представництво іноземного замовника зобов’язане передати протягом десяти робочих днів після оформлення акта приймання-передачі готової продукції;

у разі прийняття рішення щодо нездійснення операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (з унесенням відповідних змін до контракту) та вивезення (повернення) давальницької сировини за межі України іноземному замовнику в тій самій кількості, загальній фактурній вартості, асортименті, у яких давальницька сировина ввозилася в Україну, у встановлені Законом терміни, за умови подання копії вивізної вантажної митної декларації з відміткою митниці, яка здійснила митне оформлення давальницької сировини, про фактичне перетинання давальницькою сировиною митного кордону України;

у разі втрати чи повного зіпсуття давальницької сировини або готової продукції внаслідок форс-мажорних обставин, факт настання яких засвідчений Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами, якими в разі потреби визначаються рівень зіпсуття давальницької сировини або готової продукції та можливість її використання;

у разі прийняття рішення щодо зміни зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини на контракт купівлі-продажу цієї сировини в тій самій кількості, загальній фактурній вартості, асортименті, у яких давальницька сировина ввозилася в Україну, у встановлені Законом терміни, за умови подання копії такого контракту, укладеного іноземним замовником із покупцем давальницької сировини, копії вантажної митної декларації, оформленої у митному режимі імпорту

.

37. При ввезенні іноземним замовником на митну територію України тих видів давальницької сировини, що не обкладаються ввізним митом, податками та зборами, український виконавець подає державній податковій інспекції письмове зобов’язання щодо вивезення готової продукції з митної території України в установлені Законом терміни.

38.

Письмове зобов’язання погашається:

у випадках, передбачених пунктами 12; 15 Порядку;

при вивезенні готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, з митної території України в зазначені Законом терміни та поданні копії вивізної вантажної митної декларації з відміткою митниці, яка здійснила митне оформлення готової продукції, про фактичне перетинання готовою продукцією митного кордону України;

при реалізації готової продукції на митній території України та поданні виконавцем копії ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну), копії контракту, укладеного іноземним замовником з покупцем готової продукції, акта приймання-передавання готової продукції постійним представництвом іноземного замовника, довідки про сплату ввізного мита, інших податків та зборів, виданої органом державної митної служби за місцезнаходженням постійного представництва іноземного замовника. Зазначені документи векселедавцю постійне представництво іноземного замовника зобов’язане передати протягом десяти робочих днів після оформлення акта приймання-передавання готової продукції;

у разі прийняття рішення щодо нездійснення операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (з унесенням відповідних змін до контракту) та вивезення (повернення) давальницької сировини за межі України іноземному замовнику в тій самій кількості, загальній фактурній вартості, асортименті, у яких давальницька сировина ввозилася в Україну, у встановлені Законом терміни за умови подання копії вивізної вантажної митної декларації з відміткою митниці, яка здійснила митне оформлення давальницької сировини, про фактичне перетинання давальницькою сировиною митного кордону України;

у разі втрати чи повного зіпсуття давальницької сировини або готової продукції внаслідок форс-мажорних обставин, факт настання яких засвідчений Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами, якими в разі потреби визначаються рівень зіпсуття давальницької сировини або готової продукції та можливість їх використання.

 

III. Особливості видачі, обліку, погашення та відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що оформлюється при вивезенні давальницької сировини українського замовника за межі митної території України

39. При вивезенні українським замовником з митної території України тих видів давальницької сировини, які не обкладаються вивізним (експортним) митом, податками та зборами, український замовник подає державній податковій інспекції письмове зобов’язання щодо повернення в Україну готової продукції, виробленої з цієї сировини (або повернення в Україну коштів від реалізації готової продукції за межами України, крім тієї готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини та має заборону на експорт) у встановлені Законом терміни.

40.

Письмове зобов’язання погашається:

у випадку, передбаченому пунктами 12; 16 Порядку;

при ввезенні готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, на митну територію України у визначені Законом терміни та поданні замовником державній податковій інспекції копії ввізної вантажної митної декларації;

при отриманні в повному обсязі валютної виручки від реалізації готової продукції за межами України (крім тієї готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини та має заборону на експорт) на поточний рахунок замовника в уповноваженому банку України та поданні українським замовником державній податковій інспекції довідки уповноваженого банку України про надходження коштів;

у разі прийняття рішення щодо нездійснення операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (з унесенням відповідних змін до контракту) та ввезення (повернення) давальницької сировини українським замовником в Україну в тій самій кількості, загальній фактурній вартості, асортименті, у яких давальницька сировина вивозилася за межі України, у встановлені Законом терміни за умови подання копії ввізної вантажної митної декларації;

у разі втрати чи повного зіпсуття давальницької сировини або готової продукції внаслідок форс-мажорних обставин, факт настання яких засвідчується Торгово-промисловою палатою України або торгово-промисловою палатою країни, де сталися втрата чи повне зіпсуття давальницької сировини або готової продукції.

41. При вивезенні українським замовником за межі митної території України тих видів давальницької сировини, які підлягають обкладенню вивізним (експортним) митом, податками та зборами, їх сплата (крім митних зборів) провадиться українським замовником шляхом видачі простого авальованого векселя з відстроченням платежу на встановлені Законом терміни.

42.

Вексель погашається:

у випадках, передбачених пунктами 12; 16; 18 Порядку;

при ввезенні готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, на митну територію України у визначені Законом терміни та поданні замовником державній податковій інспекції копії ввізної вантажної митної декларації;

у разі прийняття рішення щодо нездійснення операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (з унесенням відповідних змін до контракту) та ввезення (повернення) давальницької сировини українським замовником в Україну в тій самій кількості, загальній фактурній вартості, асортименті, у яких давальницька сировина вивозилася за межі України, у встановлені Законом терміни за умови подання копії ввізної вантажної митної декларації;

у разі втрати чи повного зіпсуття давальницької сировини або готової продукції внаслідок форс-мажорних обставин, факт настання яких засвідчується Торгово-промисловою палатою України або торгово-промисловою палатою країни, де сталася втрата чи повне зіпсуття давальницької сировини або готової продукції.

 

Начальник Головного управління податкового аудиту та валютного контролю С. Гуржійкоментар редакції

Давальницькі векселі: є зміни!

ДПАУ дещо підкоригувала свій порядок обліку векселів, що видаються

при ввезенні давальницької сировини на територію України. Зміни невеликі, але про них слід знати зацікавленим особам.

Насамперед

це стосується ситуацій, коли ввезена сировина нерезидента у статусі давальницької, змінює своє первісне призначення (повністю або частково): або купується резидентом для власних потреб, або йде в оплату послуг резидента-переробника. Тоді, щоб резиденту оформити погашення векселя, який було видано при ввезенні такої давальницької сировини, до податкового органу необхідно подати (за умови дотримання строків погашення векселя):

— копію «імпортної» ВМД

на частину сировини, що придбавається (отримується в оплату послуг) (пп. 15, 36 Порядку № 83);

— копію ЗЕД-контракту, згідно з яким первинний договір на переробку сировини «перетворюється» на договір купівлі продажу сировини

в тій самій кількості, загальній фактурній вартості, асортименті, а також копію «імпортної» ВМД на весь обсяг сировини (п. 36 Порядку № 83).

Ще одну зміну

документа пов’язано з дозволом на відстрочення оплати векселя, який може видавати податковий орган на умовах податкового кредиту (пп. 21, 29 Порядку № 83). Тепер у Порядку зазначено, що щомісячні строки внесення плати за користування податковим кредитом указуються в такому дозволі (п. 31 Порядку № 83).

Зміни набрали чинності

з 10.04.2010 р.

 

Наталія Яновська

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі