Методичні Рекомендації щодо заповнення звіту згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 № 26-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 від 25 листопада 2009 року

Редакція ПБО
Методичні рекомендації від 05.11.2009 р. № 26-1

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення звіту згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 № 26-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 від 25 листопада 2009 року

 

I. Порядок формування додатка 4 до Порядку «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України»

 

1. Заповнення титульного аркуша додатка 4

Страхувальники зазначені в пункті 2.1 розділу II Порядку формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового звітного періоду.

Базовим звітним періодом для них є календарний місяць.

На титульному аркуші додатка 4 зазначаються:

Реквізит 01.

Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 02.

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: для юридичних осіб вноситься восьми-розрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ). Для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності вноситься десятирозрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника.

Для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються паспортні дані: серія та номер (NN_XXXXXX — дві літери, пробіл, шість цифр). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 03.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс, самостійно нараховують та сплачують страхові внески, ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами.

Назва страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника — фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 04.

Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші звіту. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

Реквізит 05.

Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.

Реквізит 06.

Перелік таблиць звіту: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі «Кількість рядків» зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 — 10 додатка 4 до Порядку.

У графі «Усього» зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок рядків у цих аркушах.

Реквізит 07.

Керівник: для юридичних осіб — зазначається десятирозрядний ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства; для фізичних осіб — зазначається ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 08.

Головний бухгалтер: для юридичних осіб — за наявності посади, зазначається десятирозрядний ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб — даний реквізит не заповнюється. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 09.

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, обов’язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

Реквізит 10.

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за __________ місяць 20__ року (далі — Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 09 та зазначається кількість аркушів документів отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності даної посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника і звіт передається до органу Пенсійного фонду.

 

2. Заповнення таблиці 1 додатка 4 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

При заповненні таблиці 1 необхідно враховувати наступне:

У таблиці 1 вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Таблиця заповнюється в гривнях з

копійками.

У заголовній частині таблиці відображається повна назва платника (відповідно до установчих документів), підпорядкованість платника міністерству, або іншому центральному органу виконавчої влади, місцезнаходження або місце проживання платника та телефон, форма власності, код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер, реєстраційний номер платника за даними повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків у Пенсійному фонді, назва банку, МФО банку, номера поточних рахунків в установах банків, середньооблікова чисельність штатних працівників (заповнюється відповідно до наказу Держкомстату України від від 28.09.2005 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722), у тому числі середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 № 42, зареєстрованого в Мін’юсті 13.02.2007 за № 117/13384), кількість застрахованих осіб у звітному місяці (особи, за яких подаються відомості до персоніфікованого обліку), кількість осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, обрана система оподаткування (загальна, єдиний податок, фіксований податок, фіксований сільськогосподарський податок).

Таблиця складається з трьох розділів.

 

I Розділ

Заповнюється платниками за звітний місяць у відповідності до розрахунково-платіжних документів про нараховану заробітну плату найманим працівникам або за виконану роботу за цей місяць незалежно від джерел фінансування цих виплат та від терміну їхніх фактичних виплат за період з 1 січня 2004 року.

 

Рядок 1 «Сума рядків 1.1 та 1.2»

 

Рядок 1.1 «Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму»

Відображається фонд оплати праці звітного місяця, який складається з фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, склад яких з 1 лютого 2004 року визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713, а також оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування без обмеження максимальною величиною, на яку нараховуються страхові внески.

Інші виплати, що відображаються в Головній книзі платника страхових внесків за кредитом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою», крім вищезазначених, не включаються до цього рядка.

 

Рядок 1.1.1 «а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності»

Відображається нарахована сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця без обмеження максимальною величиною.

 

Рядок 1.1.2 «б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю»

Відображається нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування без обмеження максимальною величиною.

Платники, які у повному розмірі виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, відображають її у рядку 1.1.2.

 

Рядок 1.2 «Суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств»

Рядок 2 «Фактичні витрати на оплату праці, суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються страхові внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)»

Відображається фонд оплати праці звітного місяця, який складається з фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, склад яких з 1 лютого 2004 року визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713, а також оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств з урахуванням максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески.

Рядки 2.1, 2.2, 2.3

Відображаються суми, зазначені у рядку 2, в розрізі тарифів, згідно з якими проводиться нарахування страхових внесків.

У

рядку 2.1 «для 33,2 %» зазначаються суми, на які нараховуються страхові внески у розмірі 33,2 відсотки.

У

рядку 2.2 «для 4 %» зазначаються суми, нараховані підприємствами, установами та організаціями застрахованим особам, які є інвалідами.

У

рядку 2.3 «для 42 %» зазначаються суми, нараховані особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах.

Сума рядків 2.1, 2.2 та 2.3 дорівнює сумі, зазначеній у рядку 2.

 

Рядок 3 «Нараховано, усього» (рядки 3.1 ++ 3.2 + 3.3)

Відображається сума рядків 3.1, 3.2 та 3.3.

У

рядку 3.1 «33,2 %» відображається сума, визначена шляхом множення рядка 2.1 на 33,2 %.

У рядку 3.2 «4 %»

відображається сума, визначена шляхом множення рядка 2.2 на 4 %.

У рядку 3.3 «42 %»

відображається сума, визначена шляхом множення рядка 2.3 на 42 %.

 

Рядок 4 «Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб»

Відображаються суми доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) застрахованій особі відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, за виконання робіт (послуг), що включаються до складу загального оподатковуваного доходу, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески.

 

Рядок 5 «Утримано 2 %, 1 — 5 %»

Відображаються суми утриманих страхових внесків із сум, зазначених у рядку 4, за діючими ставками залежно від розміру доходу та категорії застрахованої особи.

 

Рядок 6 «Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум страхових внесків у I Розділі поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди.

 

Рядок 6.1 «32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %, 26,56 %»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум страхових внесків у відповідних рядках (нараховано страхових внесків по відповідних тарифах) I Розділу поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди.

 

Рядок 6.2 «0,5 — 5 %»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум страхових внесків відповідно у рядку «Утримано» I Розділу поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди.

Сума рядків 6.1 та 6.2 дорівнює сумі, зазначеній у рядку 6.

 

Рядок 6а

«Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження об’єкта для нарахування страхових внесків, зазначеного у рядку «Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески» I Розділу поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди.

 

Рядок 7 «Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум страхових внесків у I Розділі поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди.

 

Рядок 7.1

«32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %, 26,56 %»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум страхових внесків у відповідних рядках (нараховано страхових внесків по відповідних тарифах) I Розділу поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди.

Рядок 7.2 «0,5 — 5 %»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених утриманих сум страхових внесків відповідно у рядку «Утримано» I Розділу поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди.

Сума рядків 7.1 та 7.2 дорівнює сумі, зазначеній у рядку 7.

 

Рядок 7а

«Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення об’єкта для нарахування страхових внесків, зазначеного у рядку «Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески» I Розділу поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди.

 

Рядок «Зміст помилки»

Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку не нараховані та/або зайво нараховані страхові внески.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 8 «Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7)»

 

Рядок 8.1 «(рядки 3 + 6.1 - 7.1)»

Зазначена сума перераховується на окремий розрахунковий рахунок, відкритий органами Пенсійного фонду в установах банку для сплати 33,2 %, 4 % та 42 %.

 

Рядок 8.2 «(рядки 5 + 6.2 - 7.2)»

Зазначена сума перераховується на окремий розрахунковий рахунок, відкритий органами Пенсійного фонду в установах банку для сплати 2 % та 1 — 5 %.

Сума рядків 8.1 та 8.2 дорівнює сумі, зазначеній у рядку 8.

 

Розділ II

Заповнюється платниками, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, яка нарахована станом на 1 січня 2004 року.

 

Рядок 1 «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці»

Відображається одержана заробітна плата у звітному місяці, приведена до нарахованої за допомогою поправного коефіцієнта (НЗП : ВЗП, де НЗП — нарахована заробітна плата за відповідний місяць, ВЗП — виплачена заробітна плата за відповідний місяць).

Показник рядка 1 відповідає показнику графи 9 «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого» додатка до таблиці 1 додатка 4.

 

Рядок 2 «Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до таблиці 1 додатка 4, усього»

Відображається загальна сума внесків (збору) від одержаної у звітному місяці заробітної плати, розмір якої зазначено в рядку 1 II Розділу таблиці 1 додатка 4, з урахуванням поправного коефіцієнта.

Показник рядка 2 II розділу таблиці 1 відповідає показнику графи 4 «Належить до сплати, усього» додатка до таблиці 1 додатка 4.

Рядки 2.1 — 2.4.

Відображається сума внесків (збору) по кожній ставці окремо (32 %, 4 %, 42 %, 1 — 5 %) від одержаної у звітному місяці заробітної плати, розмір якої зазначено в рядку 1 II розділу таблиці 1 додатка 4, з урахуванням поправного коефіцієнта.

Сума рядків 2.1 — 2.4 дорівнює сумі, зазначеній у рядку 2 II розділу.

Показники відповідають графам 5, 6, 7 та 8 II розділу додатка до таблиці 1 додатка 4, а саме:

рядок 2.1 відповідає графі 5 додатка;

рядок 2.2 відповідає графі 6 додатка;

рядок 2.3 відповідає графі 7 додатка;

рядок 2.4 відповідає графі 8 додатка.

 

Рядок 3 «Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження зобов’язання у звітності, поданій ним за звітні періоди до 1 січня 2004 року.

 

Рядок 4 «Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення зобов’язання у звітності, поданій ним за звітні періоди до 1 січня 2004 року.

 

Рядок «Зміст помилки»

Вказується період, в якому виявлено заниження та/або завищення зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 5 «Загальна сума внесків (збору) за розділом II (рядки 2 + 3 - 4)»

Зазначена сума перераховується на розрахунковий рахунок органів Пенсійного фонду в установах банків, відкритий до 1 січня 2004 року.

 

Розділ III «Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески»

Цей розділ заповнюється платниками, які включають суми, нараховані за минулі та/або майбутні місяці, а саме суми оплати відпустки та допомоги по тимчасовій непрацездатності, в розрахунок за звітний базовий період. Дані цього розділу використовуються для звірки даних, зазначених у індивідуальних відомостях про застрахованих осіб, поданих до системи персоніфікованого обліку.

Разом з таблицею 1 додатка 4 подається додаток до неї «Додаток до таблиці 1 додатка 4».

 

I Розділ

Зазначений розділ заповнюють усі платники.

У показнику розділу I додатка до таблиці 1 додатка 4 «

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду» платники, які своєчасно не розрахувалися з працівниками по заробітній платі на 1 число звітного місяця, відображають суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, тобто суми заробітної плати, термін виплати якої настав до 1 числа звітного місяця.

Платники, які своєчасно здійснюють розрахунки з працівниками по заробітній платі зазначений рядок прокреслюють;

У

показнику «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду» відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням невиплачених сум заробітної плати, строк сплати яких настав у звітному місяці.

У зазначених показниках враховується заборгованість з виплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, депонована заробітна плата у зазначені показники не включаються.

Показники додатка «

Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на початок звітного періоду» (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) та «Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на кінець звітного періоду» (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) відображаються за даними бухгалтерського обліку.

У рядку «

Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов’язаних з відносинами трудового найму, нарахованих до виплати у звітному періоді» I розділу додатка до таблиці 1 зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої), незалежно від періодів за які ця зарплата була нарахована.

До натуральної форми оплати праці відноситься: видача продукції як власного виробництва, так і отримана за бартером; розрахунки з комунальними підприємствами з метою погашення заборгованості працівників за квартирну плату, комунальні та інші послуги; виплата товарами широкого вжитку через спеціальні магазини тощо.

 

II Розділ

У розділі здійснюється розрахунок показників для II розділу таблиці 1 додатка 4.

 

Графа 1 «Місяць, за який виплачується заробітна плата».

Зазначаються назви місяців, за які отримано у звітному місяці заробітну плату, яка була нарахована до 1 січня 2004 року.

 

Графа 2 «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці (чистий)».

Відображаються суми виплаченої у звітному місяці заробітної плати в розрізі місяців та тарифів. «Виплачена» сума — це сума заробітної плати «до видачі», тобто зменшена на суми утримань прибуткового податку, внесків до соціальних фондів і збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

 

Графа 3 «Коефіцієнт К = НЗП : ВЗП».

Визначається поправний коефіцієнт по кожному місяцю окремо шляхом ділення нарахованої заробітної плати за відповідний місяць (зазначений у відповідному рядку графи 1) на заробітну плату, яка підлягає видачі на руки за цей місяць — зарплата «до видачі».

 

Графа 4 «Належить до сплати усього».

Сума граф 5, 6, 7 та 8 за відповідні місяці, зазначені у графі 1.

Графа 5 «Належить до сплати 32 %».

Визначається шляхом множення: графа 2 х графу 3 х 32 %.

Графа 6 «Належить до сплати 4 %».

Визначається шляхом множення: графа 2 х графу 3 х 4 %.

Графа 7 «Належить до сплати 42 %».

Визначається шляхом множення: графа 2 х графу 3 х 42 %.

Графа 8 «Належить до сплати 1 — 5 %».

Розраховується по кожному місяцю та ставці збору окремо шляхом множення: графа 2 х графу 3 х 1 - 5 %.

Платник може у графі 8 визначати суму зобов’язання у розмірі фактично утриманих сум збору, без застосування коефіцієнту.

За умови повного погашення заборгованості по заробітній платі за відповідний місяць у графах 4, 5, 6, 7, 8 зазначається різниця між нарахованими сумами збору, вказаними у рядках 3 та 5 Розрахунку (додаток № 22 до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.2001 р. № 16-6 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.11.2001 р. за № 998/6189 (чинна до 1 січня 2004 р.).

Графа 9 «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого».

Визначається шляхом множення графи 2 на графу 3. Сума одержаних значень відображається у рядку 1 II розділу таблиці 1 додатка 4.

3. Заповнення таблиці 2 додатка 4 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб»

Таблиця 2 заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення.

При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне.

У таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Таблиця заповнюється в гривнях з

копійками.

Таблиця складається із двох розділів.

 

Розділ I таблиці 2 додатка 4

У графі 3 розділу I таблиці 2 додатка 4 «Кількість осіб, яким нарахована допомога у звітному місяці»

відображається кількість осіб по кожній категорії осіб, відображеній у рядках 1 — 4, 6 та 6.1, яким нарахована допомога у звітному місяці.

У графі 4 розділу I таблиці 2 додатка 4 «Нараховано внесків у звітному місяці»

відображається сума нарахованих страхових внесків за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1 — 4 розділу I таблиці 2, яка обчислюється за кожну особу виходячи з розміру мінімального страхового внеску, що діє на день нарахування допомоги, грошового забезпечення або компенсації у таких розмірах:

60 відсотків мінімального страхового внеску в 2010 році;

70 відсотків мінімального страхового внеску в 2011 році;

80 відсотків мінімального страхового внеску в 2012 році;

90 відсотків мінімального страхового внеску в 2013 році;

100 відсотків мінімального страхового внеску з 2014 року».

У разі коли період, за який розраховуються страхові внески у застрахованої особи, менше календарного місяця, внески розраховуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який вони розраховуються.

Обчислення страхових внесків за зазначених осіб провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації

У графі 5 розділу I таблиці 2 додатка 4 «Нараховано внесків з початку року»

відображається сума нарахованих страхових внесків за попередні звітні місяці поточного року та нарахованих страхових внесків у звітному місяці.

 

Розділ II таблиці 2 додатка 4 «Розрахунок суми страхових внесків, що підлягає сплаті за батьків-вихователів та прийомних батьків»

У рядку 1 розділу II таблиці 2 додатка 4 «Сума грошового забезпечення, на яку нараховуються страхові внески»

відображається нарахована за звітний місяць сума грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (у разі, коли вони не працюють).

У рядку 2 розділу II таблиці 2 додатка 4 «Нараховано страхових внесків (рядок 1 х 33,2 %)»

відображається сума страхових внесків нарахованих за звітний місяць, яка розраховується шляхом множення суми грошового забезпечення нарахованого батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, які не працюють (зазначена у рядку 1 розділу II таблиці 2 додатка 4) на 33,2 %.

4. Заповнення таблиці 3 додатка 4 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу»

Таблиця заповнюється військовими частинами та іншими військовими формуваннями.

У графі 2

таблиці 3 додатка 4 «Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці» відображається кількість осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС, яким у звітному місяці нараховано грошове забезпечення.

У графі 3 таблиці 3 додатка 4 «Нараховано внесків за звітний місяць»

відображається сума нарахованих страхових внесків за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС, яка обчислюється за кожну особу виходячи з розміру мінімального страхового внеску у таких розмірах:

60 відсотків мінімального страхового внеску в 2010 році;

70 відсотків мінімального страхового внеску в 2011 році;

80 відсотків мінімального страхового внеску в 2012 році;

90 відсотків мінімального страхового внеску в 2013 році;

100 відсотків мінімального страхового внеску з 2014 року».

У разі коли період, за який розраховуються страхові внески у застрахованої особи менше календарного місяця, внески розраховуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який вони розраховуються.

У графі 4 таблиці 3 додатка 4 «Нараховано внесків у з початку року»

відображається сума нарахованих страхових внесків за попередні звітні місяці поточного року та нарахованих страхових внесків у звітному місяці.

5. Заповнення таблиці 4 додатка 4 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення»

Таблиця заповнюється підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам рядового і начальницького складу.

У показнику «Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення» відображається кількість застрахованих осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу, яким у звітному місяці нараховано грошове забезпечення.

У рядку 1 таблиці 4 додатка 4 «Загальна сума грошового забезпечення відображається»

відображаються суми фактичних витрат на грошове забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу без обмеження максимальною величиною, на яку нараховуються страхові внески.

У рядку 2 таблиці 4 додатка 4 «Сума грошового забезпечення, на яку нараховуються страхові внески (в межах максимальної величини, з якої справляються страхові внески»

відображаються нараховані суми фактичних витрат на грошове забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу у межах максимальної величини, з якої обчислюються страхові внески.

У рядку 3 таблиці 4 додатка 4 «Нараховано страхових внесків 33,2 %»

відображається сума, визначена шляхом множення суми, зазначеної у рядку 2 на 33,2 %.

У рядку 4 таблиці 4 додатка 4 «Сума грошового забезпечення, з якого утримуються страхові внески із застрахованих осіб»

відображається сума фактичних витрат на грошове забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу у межах максимальної величини, з якої обчислюються страхові внески.

У рядку 5 таблиці 4 додатка 4 «Утримано страхових внесків, 2 %»

відображаються суми утриманих страхових внесків із сум, зазначених у рядку 4, за ставкою 2 %.

Рядок 6 таблиці 4 додатка 4 «Сума, на яку збільшені внески у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх періодах (р. 6.1 ++ р. 6.2)»

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум страхових внесків у поданих ним таблицях (розрахунках) за попередні звітні періоди.

Рядок 6.1 «33,2 %»

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених нарахованих сум страхових внесків поданих ним таблиць (розрахунків) за попередні звітні періоди.

Рядок 6.2 «0,5 %, 2 %»

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум страхових внесків відповідно у рядку «Утримано» поданих ним таблиць (розрахунків) за попередні звітні періоди.

Сума рядків 6.1 та 6.2 дорівнює сумі, зазначеній у рядку 6.

Рядок 7 таблиці 4 додатка 4 «Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх періодах (р. 7.1 ++ р. 7.2)»

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум страхових внесків у поданих ним таблицях (розрахунках) за попередні звітні періоди.

Рядок 7.1

таблиці 4 додатка 4 «33,2 %»

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум страхових внесків у відповідних рядках (нараховано страхових внесків по тарифу 33,2 %) поданих ним таблиць (розрахунків) за попередні звітні періоди.

Рядок 7.2 таблиці 4 додатка 4 «0,5 %, 2 %»

Заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених утриманих сум страхових внесків відповідно у рядку «Утримано» поданих ним таблиць (розрахунків) за попередні звітні періоди.

Сума рядків 7.1 та 7.2 дорівнює сумі, зазначеній у рядку 7.

Рядок «Зміст помилки»

Вказується період, в якому виявлено помилку, а також сума та вид виплати, на яку не нараховані та/або зайво нараховані страхові внески.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 8 таблиці 4 додатка 4 «Загальна сума страхових внесків (рядки 3 + 5 + 6 - 7)»

дорівнює сумі рядків 8.1 та 8.2

Рядок 8.1 «33,2 % (рядки 3 + 6.1 - 7.1)»

Зазначена сума перераховується на окремий розрахунковий рахунок, відкритий органами Пенсійного фонду в установах банку для сплати 33,2 %.

Рядок 8.2 «0,5 %, 2 % (рядки 5 + 6.2 - 7.2)»

Зазначена сума перераховується на окремий розрахунковий рахунок, відкритий органами Пенсійного фонду в установах банку для сплати 2 % та 1 — 5 %.

 

6. Заповнення таблиці 5 додатка 4 «Трудові відносини застрахованих осіб»

6.1. Таблиця 5 «Трудові відносини застрахованих осіб» призначена для реєстрації застрахованих осіб в системі персоніфікованого обліку відомостей.

Таблиця 5 подається страхувальником у разі, якщо протягом звітного періоду:

було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою;

відбулися зміни в прізвищі, імені, по батькові або в ідентифікаційному номері застрахованої особи.

У випадку, коли за даними кадрової служби страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод або не відбулося змін в прізвищі, імені, по батькові або ідентифікаційному номері застрахованих осіб, таблиця 5 додатка 4 не формується та не надається до органу Пенсійного фонду.

Якщо протягом звітного періоду ЗО було прийнято та звільнено із займаної посади, на таку ЗО робиться один запис із зазначенням навпроти неї і дати початку, і дати припинення трудової діяльності.

6.2. Формування реквізитів таблиці 5 додатка 4 здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01.

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються дані щодо трудових відносин, згідно із пунктом 6.1 цього розділу.

Реквізит 04.

Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний період форма подається вперше;

коригуюча, коли страхувальником було допущено помилку в прізвищі, імені, по батькові або даних щодо початку та припинення трудових відносин застрахованої особи і необхідно внести зміни до раніше поданих відомостей за певний звітний період. При цьому у форму вносяться значення усіх реквізитів, включаючи і відкориговані;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту, в якому було допущено помилку в зазначені номера облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА, прізвище, ім’я, по батькові ЗО.

Реквізит 06.

Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр).

Реквізит 07.

Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізити 08, 09 та 10.

Трудові відносини: дата початку та дата припинення: зазначається у відповідній графі день прийому на роботу, якщо застрахована особа розпочала трудову діяльність у звітному місяці та, відповідно, день звільнення з роботи, якщо застрахована особа припинила трудову діяльність у звітному місяці.

Реквізит 11

. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці. (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

Реквізит 12.

Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші, тобто кількість ЗО по яких внесено дані про трудові відносини.

Реквізит 13.

Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 14.

Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

7. Заповнення таблиці 6 додатка 4 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам»

7.1. Таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам» призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої особи:

7.1.1. Щомісячних загальних сум фактично нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) працівника, що включають виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб або сума доходу, що обчислюється з урахуванням вимог для відповідного об’єкта нарахування страхових внесків (крім нарахувань, зазначених в пункті 3.6 для таблиці 7 додатка 4 до Порядку).

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

7.1.2. Щомісячних сум нарахованого заробітку, грошового забезпечення або доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески відповідно до чинного законодавства.

7.1.3. Фактично нарахованих сум страхових внесків із заробітку, грошового забезпечення або доходу відповідно до Закону.

7.2. Формування реквізитів таблиці 6 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01.

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04.

Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО і ознака наявності спецстажу.

При заповненні таблиці 6 додатка 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 6 додатка 4 з типом «початкова», таким чином щоб суми заробітку та суми внесків в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному звітному періоді.

Наприклад: страхувальником (28400546 ТОВ «Лапушка») було допущено помилку в номері облікової картки ЗО за ДРФО ДПА при формуванні звіту за 01 місяць 2010 року замість 2880055243 було внесено 2888005524, заробіток за цей звітний місяць у застрахованої особи склав 2560,00 грн. відповідно сума страхових внесків із заробітку дорівнює 51,20 грн.

Виправляємо допущену помилку наступним чином (див. додаток 1):

1. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом «скасовуюча» із зазначенням наступних реквізитів: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО і ознака наявності спецстажу;

2. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом «початкова» із зазначенням всіх необхідних реквізитів, але таким чином, щоб суми зазначені в попередньо поданій таблиці 6 додатка 4 по цій застрахованій особі не відрізнялися від сум зазначених в таблиці 6 додатка 4 заповненій на вірний ідентифікаційний номер застрахованої особи.

Реквізити 06.

Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр).

Реквізити 07.

Прізвище та ініціали ЗО: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08.

Код категорії ЗО: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для застрахованої особи, яка є найманим працівником, вноситься значення коду, що дорівнює 1; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом або особою, яка працює на підприємстві, що належить до всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків від загальної чисельності працюючих, — 2).

Реквізит 09.

Код типу ставки страхового внеску: вноситься код типу ставки страхового внеску відповідно з Довідником кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеним у додатку 1 до Порядку.

Реквізит 10.

Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця) (чисельник): вносяться щомісячні загальні суми фактично нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) працівника, що включають виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб або сума доходу, що обчислюється з урахуванням вимог для відповідного об’єкта нарахування страхових внесків. Окрім наступних нарахувань:

суми оплати перших п’яти днів з тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів роботодавця);

суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності);

суми заробітку (доходу) за дні відпустки;

суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства;

суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески;

суми перерахунків заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

Щомісячні суми нарахованого заробітку згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (підстава ЗНТ024А1), застрахованих осіб, для яких у звітному році одночасно є декілька підстав для визначення відповідних пенсійних прав відображаються окремими записами в таблиці 6 додатка 4 до Порядку.

При цьому, у першому рядку зазначаються відомості про заробітну плату та вноситься відмітка в реквізиті 14 про наявність підстави для обчислення стажу, що відображає науково-технічну діяльність. Таблиця 8 додатка 4 до Порядку повинна містити запис на зазначену особу із зазначенням підстави ЗНТ024А1.

У другому рядку на зазначену особу вносяться тільки відомості про заробітну плату або винагороду, які не відносяться до науково-технічної діяльності.

Реквізит 11.

Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески (знаменник): вносяться суми, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховуються страхові внески.

Реквізит 12.

Сума страхових внесків за звітний місяць (із заробітку/доходу) 1 — 5 %: вносяться суми внесків із заробітку, грошового забезпечення або доходу нараховані відповідно до статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

При цьому, суми вносяться з урахуванням суми страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку/доходу) 1 — 5 % із сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок фондів соціального страхування), заробітку (доходу) за дні відпустки та суми, яка пов’язана з уточненням кількості відпрацьованого часу з тимчасової непрацездатності (коди нарахувань для реквізиту 11 таблиці 7 додатка 4 до Порядку: 1, 2, 3 та 6), незалежно від періодів, за які вони нараховані у звітному місяці.

Реквізит 13

. Ознака наявності трудової книжки (чисельник): позначка «Х» вноситься, якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у страхувальника (платника), який подає звіт до органу Пенсійного фонду.

Реквізит 14

. Ознака наявності спецстажу (знаменник): позначка «Х» вноситься у випадку наявності у застрахованої особи підстав відповідно до діючого законодавства для обліку спеціального стажу або права на використання пільг, щодо пенсійного забезпечення.

Реквізит 15.

Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит

16. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

Реквізит 17.

Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 18.

Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

8. Заповнення таблиці 7 додатка 4 «Суми нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки та суми нараховані у минулих періодах»

8.1. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку формується та подається страхувальником до органу Пенсійного фонду за наявності окремих типів нарахувань застрахованим особам протягом звітного періоду, а саме:

суми оплати перших п’яти днів з тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів роботодавця). Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 1 при заповненні графи 11 таблиці 7 додатка 4 до Порядку, графа 14 таблиці 7 додатка 4 до Порядку для нього не заповнюється;

суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок коштів Фондів соціального страхування). Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 2 при заповненні графи 11 таблиці 7 додатка 4 до Порядку. Графа 14 таблиці 7 додатка 4 до Порядку не заповнюється;

суми заробітку (доходу) за дні відпустки. Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 3 при заповненні графи 11 таблиці 7 додатка 4 до Порядку, графа 14 таблиці 7 додатка 4 до Порядку для нього не заповнюється;

суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства. Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 4;

суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески. Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 5;

суми перерахунків заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю — код типу нарахувань 6, графа 14 таблиці 7 додатка 4 до Порядку для нього не заповнюється.

Суми в таблиці 7 додатка 4 Порядку щодо нарахувань зазначаються за відповідний місяць.

Суми коштів, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки в наступному місяці, включаються до поля наступного місяця.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на зазначений місяць.

Вищезазначені суми нарахувань в таблиці 7 додатка 4 до Порядку вносяться в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховуються страхові внески, з урахуванням суми заробітку (доходу), що зазначена у таблиці 6 додатка 4 до Порядку.

Суми нарахувань в межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески та суми страхових внесків за відповідний місяць у таблиці 7 додатка 4 до Порядку можуть містити нульові значення «0,00» — у випадку, якщо сума в графі 10 «Загальна

сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)» таблиці 6 додатка 4 до Порядку за відповідний звітний період перевищує максимальну величину, з якої справляються страхові внески на момент обліку відповідно до законодавства.

8.2. Формування реквізитів таблиці 7 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01.

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04.

Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО, місяць та рік, за який проведено нарахування, тип нарахувань і ознака наявності спецстажу (див. додаток 2).

В таблиці 7 «початковій» на вірний ідентифікаційний номер ЗО суми нарахувань та код типу нарахувань не повинні відрізнятися від таблиці 7, що попередньо подавалася на дану застраховану особу із зазначенням помилкового ідентифікаційного номера до органу Пенсійного фонду. Одночасно повинна страхувальником формуватися таблиця 7 «початкова» на вірний ідентифікаційний номер ЗО та таблиця 7 «скасовуюча» на невірний ідентифікаційний номер ЗО, на який попередньо було подано відомості по цій ЗО до органу Пенсійного фонду.

Реквізити 06.

Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр).

Реквізит 07.

Прізвище та ініціали ЗО (знаменник): вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08.

Код категорії ЗО: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для застрахованої особи, яка є найманим працівником, вноситься значення коду, що дорівнює 1; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом або особою, яка працює на підприємстві, що належать до всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків від загальної чисельності працюючих — 2).

Реквізит 09.

Код типу ставки страхового внеску: вноситься код типу ставки страхового внеску відповідно з Довідником кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеним у додатку 1 до Порядку.

Реквізит 10

. Місяць та рік, за який проведено нарахування: заповнюємо перші дві цифри — це місяць, інші чотири цифри — рік. Наприклад: сума оплати перших п’яти днів по листу з тимчасової непрацездатності нарахована за грудень 2009 року, записуємо перші дві цифри «12», інші чотири цифри — «2009».

Реквізит 11

. Тип нарахувань: зазначається код типу нарахувань за наступними правилами:

1 — нарахована сума оплати перших п’яти днів по листу з тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів роботодавця);

2 — нарахована сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності);

3 — нарахована сума заробітку (доходу) за дні відпустки;

4 — сума заробітку (доходу), нарахована на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства;

5 — сума заробітку (доходу), нарахована на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення у попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески;

6 — суми перерахунків заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Реквізит 12

. Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць (чисельник): вносяться суми нарахувань заробітку, грошового забезпечення або доходу за відповідний місяць по кожному типу нарахувань окремо. Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, за дні відпустки вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні тимчасової непрацездатності або відпустки у місяці описаному в Реквізиті 10 цієї таблиці, тобто якщо лікарняні або відпустка однієї особи стосуються кінця і початку двох місяців, то необхідно вводити два записи на одну і ту ж особу.

Реквізит 13

. Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески (знаменник): суми нарахувань вносяться в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховуються страхові внески, з урахуванням суми заробітку (доходу), що зазначена у таблиці 6 додатка 4 до Порядку.

Нарахування по кодах типів нарахувань 1, 2, та 3 відносяться до загального оподатковуваного доходу того місяця, за який вони нараховані. Відповідно до цього максимальна величина для таких нарахувань та розмір страхових внесків визначаються за нормами законодавства, що діяли в місяці, за який ці суми нараховуються.

Нарахування по кодах типів нарахувань 4, 5 та 6 відносяться до загального оподатковуваного доходу того місяця, у якому були здійснені ці нарахування, в зв’язку з виправленням помилки за попередні періоди.

Реквізит 14.

Сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку/доходу): вносяться суми страхових внесків із заробітку/доходу застрахованої особи розраховані відповідно до статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» лише для 4 та 5 кодів типів нарахувань, для кодів 1, 2, 3 та 6 розраховані у звітному місяці страхові внески із заробітку/доходу зазначаються в реквізиті 12 таблиці 6 додатка 4 до Порядку.

Реквізит 15

. Ознака наявності трудової книжки (чисельник): позначка «Х» вноситься, якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у страхувальника (платника), який подає відомості до органу Пенсійного фонду.

Реквізит 16

. Ознака наявності спецстажу (знаменник): позначка «Х» вноситься у випадку наявності спецстажу у ЗО.

Реквізит 17.

Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит

18. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

Реквізит 19.

Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 20.

Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

9. Заповнення таблиці 8 додатка 4 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»

9.1. Таблиця 8 додатка 4 до Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 8 не формується та не подається до органу Пенсійного фонду.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

9.2. Формування реквізитів таблиці 8 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01.

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04.

Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО та код підстави для обліку спецстажу.

Реквізит 06.

Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр).

Реквізит 08.

Прізвище та ініціали ЗО (знаменник): вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 07.

Код підстави для обліку спецстажу: восьмирозрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом України «Про пенсійне забезпечення» кодування здійснюється у такому порядку:

Ідентифікатор нормативно-правового документа

— три ключові літери (абревіатура), тобто — ЗПЗ;

стаття

Закону — три цифри (номер статті), якщо це «Пенсії за віком на пільгових умовах», то зазначається 013;

пункт

статті Закону — одна літера, зокрема «працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць», вноситься літера А.

У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином, у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 8 до Порядку).

Реквізит 09.

Початок періоду: зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа не приймалася на роботу в звітному місяці, а якщо приймалася, то день початку трудових відносин, що зазначається в таблиці 5 додатка 4 до Порядку саме для цієї застрахованої особи або початок терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Реквізит 10.

Кінець періоду: зазначається останнє число місяця (28 — 31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Реквізит 11, 12, 13, 14, 15.

Заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість місяців і днів, або годин і хвилин, або нормозмін в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.

Реквізит 16.

Ознака (СЕЗОН): у відповідному рядку вказується один з кодів ознаки «сезон» залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці.

Код 1 — повністю в межах місяця; код 2 — незавершення в межах місяця; код 3 — завершення в межах місяця.

Реквізит 17.

Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

Реквізит 18.

Кількість записів на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.

Реквізит 19.

Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 20.

Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

10. Заповнення таблиці 9 додатка 4 «Нарахування сум грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють»

10.1. Таблиця 9 «Нарахування сум грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють» заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення і призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої особи сум грошового забезпечення.

10.2. Формування реквізитів таблиці 9 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01.

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04.

Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню грошового забезпечення, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім’я та по батькові ЗО.

При заповненні таблиці 9 додатка 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 9 додатка 4 з типом «початкова», таким чином, щоб суми нарахованого грошового забезпечення в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному місяці.

Реквізити 06.

Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр).

Реквізити 07.

Прізвище, ім’я та по батькові: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08.

Код категорії ЗО: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеною у додатка 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», статті 11 та 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») — зазначається код 24.)

Реквізит 09.

Код типу ставки страхового внеску: вноситься код типу ставки страхового внеску відповідно з Довідником кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеним у додатка 1 до Порядку. (Для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», статті 11 та 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») — зазначається код 19.)

Реквізити 10, 11, 12.

Дані про період отримання грошового забезпечення у звітному місяці: Дата початку та Дата кінця: зазначаються дати початку та кінця періоду отримання грошового забезпечення у звітному місяці в форматі «01».

Реквізити 13.

Загальна сума нарахованого грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця): вносяться щомісячні загальні суми фактично нарахованого грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

Реквізит 14.

Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески: вносяться суми, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховуються страхові внески.

Реквізит 15.

Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит

16. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

Реквізит 17.

Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 18.

Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

11. Заповнення таблиці 10 додатка 4 «Відомості про осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу»

11.1. Таблицю 10 «Відомості про осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу» формують та подають до органів Пенсійного фонду страхувальники, які нараховують та сплачують страхові внески за застрахованих осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з підпунктом 3 пункту 8 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для застрахованих осіб із числа осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України, періоди сплати страхових внесків у розмірі, визначеному абзацом першим цього підпункту, зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески у сумі мінімального страхового внеску. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у цьому випадку враховується мінімальний розмір заробітної плати.

11.2. Формування реквізитів таблиці 10 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01.

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Звітний місяць, рік: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04.

Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанту:

початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім’я та по батькові ЗО.

При заповненні таблиці 10 додатка 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 10 додатка 4 з типом «початкова», таким чином щоб суми зазначені в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності за відповідний місяць.

Реквізити 06.

Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр).

Реквізити 07.

Прізвище, ім’я та по батькові: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08.

Код категорії ЗО: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеною у додатка 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для застрахованих осіб, із числа осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України — зазначається код 18.)

Реквізит 09.

Код типу ставки страхового внеску: вноситься код типу ставки страхового внеску відповідно з Довідником кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеним у додатка 1 до Порядку. (Для застрахованих осіб, із числа осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України — зазначається код 16.)

Реквізити 10, 11, 12

. Дані про період строкової служби у звітному місяці: Дата початку та Дата кінця: зазначаються дати початку та кінця періоду проходження строкової служби у звітному місяці в форматі «01».

Реквізити 13.

Мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством: вноситься сума мінімальної заробітної плати у звітному місяці, встановлена законодавством.

Реквізит 15.

Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит

16. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

Реквізит 17.

Керівник: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 18.

Головний бухгалтер: дивитись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

12. Рекомендації щодо співставлення сум зазначених в звіті згідно з додатком 4 до Порядку

Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 

I Розділ

Рядок 1 відображається сума рядків 1.1 та 1.2.

Рядок 1.1 «Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму»

співпадає з загальним підсумком графи 10 «Загальна сума нарахованого заробітку (усього з початку звітного місяця)» таблиці 6 додатка 4 по всім застрахованим особам крім коду категорії застрахованих осіб 4 та графи 12 «Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць» таблиці 7 додатка 4 по всім застрахованим особам крім коду категорії застрахованих осіб 4 з кодом типу нарахувань 1, 2, 3 та 6.

Рядок 1.1.1 «а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності»

співпадає з загальним підсумком графи 12 «Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць» таблиці 7 додатка 4 по всім застрахованим особам з кодом типу нарахувань 1.

Рядок 1.1.2 «б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю»

співпадає з загальним підсумком графи 12 «Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць» таблиці 7 додатка 4 по всім застрахованим особам з кодом типу нарахувань 2.

Рядок 1.2 «Суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств»

співпадає з загальним підсумком графи 10 «Загальна сума нарахованого заробітку (усього з початку звітного місяця)» таблиці 6 додатка 4 по коду категорії застрахованих осіб 4 та графи 12 «Сума нарахувань заробітку/доходу за відповідний місяць» таблиці 7 додатка 4 з кодом типу нарахувань 1, 2, 3 та 6 по коду категорії застрахованих осіб 4.

Рядок 2 «Фактичні витрати на оплату праці, суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються страхові внески, усього дорівнює сумі рядків 2.1 + 2.2 + 2.3

Рядок 2.1 «для 33,2 %»

співпадає з загальним підсумком графи 11 «Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 6 додатка 4 по категоріям застрахованих осіб з кодом 1, 4, 10, 11, 12, 19 та графи 13 «Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 7 додатка 4 з кодом типу нарахувань 1, 2, 3, 6 по категоріям застрахованих осіб з кодом 1, 4, 10, 11, 12 та 19.

Рядок 2.2 «для 4 %»

співпадає з загальним підсумком графи 11 «Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 6 додатка 4 по категоріях застрахованих осіб з кодом 2 та графи 12 «Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 7 додатка 4 з кодом типу нарахувань 1, 2, 3, 6 по категоріях застрахованих осіб з кодом 2.

Рядок 2.3 «для 42 %»

співпадає з загальним підсумком графи 11 «Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 6 додатка 4 по категоріях застрахованих осіб з кодом 3 та графи 12 «Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 7 додатка 4 з кодом типу нарахувань 1, 2, 3, 6 по категоріях застрахованих осіб з кодом 3.

Рядок 4 «Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб»

співпадає зі значенням в рядку 2 таблиці 1 додатка 4 та загальним підсумком графи 11 «Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 6 додатка 4 по всіх застрахованих особах та графи 13 «Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 7 додатка 4 по всіх застрахованих особах з кодом типу нарахувань 1, 2, 3 та 6.

Рядок 5 «Утримано 2 %, 1 — 5 %»

співпадає з загальним підсумком графи 12 «Сума страхових внесків за звітний місяць (із заробітку/доходу) 1 — 5 %» таблиці 6 додатка 4 по всіх застрахованих особах та графи 14 «Сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку/доходу) 1 — 5 %» таблиці 7 додатка 4 по всіх застрахованих особах з кодом типу нарахувань 1, 2, 3 та 6.

У

рядок 6 «Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004» відображається сума рядків 6.1 та 6.2.

Рядок 6.2 «0,5 — 5 %»

співпадає з загальним підсумком графи 14 «Сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку/ доходу) 1 — 5 %» таблиці 7 додатка 4 по всіх застрахованих особах з кодом типу нарахувань 4.

Рядок 6а

«Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески» співпадає з загальним підсумком графи 13 «Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 7 додатка 4 по всіх застрахованих особах з кодом типу нарахувань 4.

У

рядку 7 «Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004» відображається сума рядків 7.1 та 7.2.

Рядок 7.2 «0,5 — 5 %»

співпадає з загальним підсумком графи 14 «Сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку/ доходу) 1 — 5 %» таблиці 7 додатка 4 по всіх застрахованих особах з кодом типу нарахувань 5.

Рядок 7а

« Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески» співпадає з загальним підсумком графи 13 «Сума нарахувань заробітку/доходу, у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески» таблиці 7 додатка 4 по всіх застрахованих особах з кодом типу нарахувань 5.

У рядку 8 «Загальна сума страхових внесків за розділом I»

відображається сума рядків 3, 5 та 6 мінус рядок 7.

У

рядку 8.1 відображається сума рядків 3 та 6.15 мінус рядок 7.1.

У

рядку 8.2 відображається сума рядків 5 та 6.2 мінус рядок 7.2.

Сума рядків 8.1 та 8.2 дорівнює сумі, зазначеній у рядку 8.

Таблиця 2. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

(заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення).

 

Розділ I таблиці 2 додатка 4

У

рядку 6.1 відображається кількість батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків, що отримують грошове забезпечення згідно з таблицею 9 додатка 4.

 

Розділ II таблиці 2 додатка 4 «Розрахунок суми страхових внесків, що підлягає сплаті за батьків-вихователів та прийомних батьків»

Рядок 1 «Сума грошового забезпечення, на яку нараховуються страхові внески»

співпадає з загальним підсумком графи 14 «Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески*» таблиці 9 додатка 4.

Таблиця 3 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу»

Кількість осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу у

графі 2 співпадає з кількістю осіб вказаних в таблиці 10 додатка 4.

 

II. Порядок формування додатка 5 до Порядку «Звіт про суми нарахованого доходу застрахових осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України»

1. Заповнення титульного аркуша додатка 5

Страхувальники зазначені в пункті 2.2 розділу II Порядку формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 5 до Порядку один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом.

Базовим звітним періодом для них є календарний рік.

На титульному аркуші додатка 5 зазначаються:

Реквізит 01.

Звіт за рік: вказується звітний рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.

Реквізит 02.

Ідентифікаційний номер: для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності вноситься десятирозрядний код, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Код вноситься із реєстраційних документів страхувальника.

Для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються паспортні дані: серія та номер (NN_XXXXXX — дві літери, пробіл, шість цифр). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.

Реквізит 03.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: цей реквізит не заповнюється.

П. І. Б страхувальника: у поле без клітинок вноситься прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.

Реквізит 04.

Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші звіту. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником.

Реквізит 05.

Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.

Реквізит 06.

Перелік таблиць звіту: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів.

Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі «Кількість рядків» для додатка 5 нічого не зазначається.

У графі «Усього» зазначаються загальна кількість аркушів документів.

Реквізит 07.

Страхувальник: зазначається ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.

Реквізит 08.

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт обов’язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

Реквізит 09.

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за __________ місяць 20__ року (далі — Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 08 та зазначається кількість аркушів документів отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом страхувальника та засвідчуються печаткою (за наявності). Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником і звіт передається до органу Пенсійного фонду.

2. Заповнення таблиці 1 додатка 5 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності»

При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне:

У таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Таблиця заповнюється в гривнях з

копійками.

Зазначена таблиця заповнюється фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які нараховують страхові внески на суми доходу (прибутку) від підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Таблиця заповнюється та подається страхувальником незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності, тобто платники, які припинили свою діяльність і не отримували доходу від підприємницької діяльності також зобов’язані подавати таблицю.

У графі 2 таблиці 1 додатка 5 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена у податковій декларації фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності»

платники відображають фактичну суму чистого доходу за відповідний місяць за себе.

Суми чистого доходу за відповідний місяць повинні відповідати сумам чистого доходу, зазначеному у Книзі обліку доходів та витрат платника.

У графі 3 таблиці 1 додатка 5

«Сума чистого доходу (прибутку), заявлена у податковій декларації членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності» платники відображають фактичну суму чистого доходу за відповідний місяць за членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності та взяті на облік в органі Пенсійного фонду як платники страхових внесків.

У разі, якщо членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності декілька і сума чистого доходу хоча б одного із них перевищує розмір максимальної величини, з якої справляються внески, то разом із таблицею 1 додатка 5 платнику необхідно подати розшифровку сум чистого доходу по кожному із членів сім’ї.

У графі 4

таблиці 1 додатка 5 «Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини» відображається дохід, зазначений у графах 2 та 3, але в межах максимальної величини з якої справляються страхові внески.

При цьому, слід зазначити, що у графі 4 таблиці 1 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.

У графі 5

таблиці 1 додатка 5 «Нараховано внесків (гр. 4 х 33,2 %)» відображається 33,2 % від суми, зазначеної у графі 4 таблиці 1 додатка 5 в розрізі кожного місяця.

У графі 6

таблиці 1 додатка 5 «Сплачено авансових сум» відображаються суми страхових внесків, сплачених авансом у звітному році.

Суми доплат до мінімального страхового внеску у таблиці не відображаються.

Платникам, які згідно до законодавства зобов’язані здійснити доплату до мінімального страхового внеску, органи Пенсійного надсилають для узгодження акт, у якому здійснено розрахунок сум страхових внесків, які підлягають доплаті за результатами підприємницької діяльності за звітний рік.

3. Заповнення таблиці 2 додатка 5 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)»

Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

Зазначена таблиця заповнюється фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований податок).

У графах 3 та 4 таблиці 2 додатка 5 «Встановлений розмір страхових внесків фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності» та «Встановлений розмір страхових внесків членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності»

відповідно зазначається встановлений розмір страхових внесків, щомісячний розмір яких, з урахуванням частини єдиного або фіксованого податків, яка перераховується органами Державного казначейства України на рахунки органів Пенсійного фонду (42 % або 10 %) не може становити менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу.

Мінімальний страховий внесок визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску (у 2009 році — 33,2 %).

Враховуючи розмір мінімальної заробітної плати у 2009 році мінімальний страховий внесок для зазначених осіб становить у:

травні — червні — 207,50 грн.      жовтні — листопаді — 215,80 грн.

липні — вересні — 209,16 грн.      грудні — 222,11 грн.

Особи мають право визначити для себе розмір страхового внеску, який перевищує мінімальний, але не може бути більший розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці з якої сплачуються страхові внески.

З 01.05.2009 до 01.11.2009 р. максимальна величина становила 10035 грн., щомісячна сума самостійно встановленого внеску, з урахуванням частини єдиного податку у цей період за кожен місяць не може перевищувати 3331,62 грн.

З 01.11.2009 р. максимальна величина становить 11160 грн.

У графі 5

таблиці 2 додатка 5 «Фактично сплачено страхових внесків» відображаються суми сплачених страхувальником страхових внесків з урахуванням частини єдиного або фіксованого податків перерахованих Державним казначейством України до Пенсійного фонду.

4. Заповнення таблиці 3 додатка 5 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно»

Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

Зазначена таблиця заповнюється особами, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

У графі 2 таблиці 3 додатка 5 «Сума доходу, заявлена в податковій декларації»

відображаються в розрізі місяців суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності та задекларованого до органу податкової служби за результатами звітного року, який визначено за нормами Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» без зменшення загального місячного (річного) оподатковуваного доходу на суму понесених витрат, без врахування максимальної величини з якої справляються страхові внески.

У графі 3 таблиці 3 додатка 5 «Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини»

відображаються в розрізі місяців суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності та задекларованого до органу податкової служби за результатами звітного року, який визначено за нормами Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» без зменшення загального місячного (річного) оподатковуваного доходу на суму понесених витрат, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, з урахуванням максимальної величини з якої справляються страхові внески.

При цьому, слід зазначити, що у графі 3 таблиці 3 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.

У графі 4 таблиці 3 додатка 5 «Нараховано внесків (гр. 3 х 33,2 %)»

відображається 33,2 % від суми, зазначеної у графі 3 таблиці 3 додатка 5 в розрізі кожного місяця.

5. Заповнення таблиці 4 додатка 5 «Відомості про дохід (прибуток) членів сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, на який нараховуються страхові внески»

ФО-СПД, які нараховують страхові внески на суми доходу (прибутку) від підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 4 додатка 5 до Порядку.

Реквізит 01.

Звіт за рік: дивитись підрозділ 1 розділу II для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Ідентифікаційний номер: дивитись підрозділ 1 розділу II для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу II для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04.

Номер облікової картки застрахованої особи: вноситься десятирозрядний номер облікової картки фізичної особи, що відповідає ідентифікаційному номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів до Державної податкової адміністрації.

Реквізити 05, 06, 07.

Прізвище; Ім’я; По батькові: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08.

Тип форми — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню доходу, ідентифікаційний номер страхувальника, П. І. Б. страхувальника, номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім’я, по батькові ЗО, категорія застрахованої особи.

Реквізит 09.

Ознака: «Трудова книжка знаходиться у цього страхувальника»: позначка «Х» вноситься, якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у страхувальника, який подає звіт до органу Пенсійного фонду.

Реквізит 10.

Категорія застрахованої особи: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеною у додатка 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для застрахованої особи, яка є членом сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, які сплачують страхові внески від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, — 7.)

Реквізит 11.

Код типу ставки страхового внеску: вноситься код типу ставки страхового внеску відповідно з Довідником кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеним у додатка 1 до Порядку. (Для застрахованої особи, яка є членом сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, які сплачують страхові внески від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, — 9.)

Реквізит 12.

Загальна сума нарахованих внесків за звітний рік до Пенсійного фонду від суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності: підсумкова сума внесків за звітний рік зазначених в реквізиті 16.

Реквізит 13.

Сума доходу (прибутку), отримана членом сім’ї від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб: вноситься сума доходу, що обчислюється з урахуванням вимог для відповідного об’єкта нарахування страхових внесків.

Реквізит 14.

Сума доходу (прибутку), з якого сплачено страхові внески і яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць: вноситься сума доходу, виходячи з якої було нараховано страхові внески за відповідний місяць.

Реквізит 15.

Сума виплат по тимчасовій непрацездатності (за умови сплати внесків до ФСТН): вносяться суми виплат по тимчасовій непрацездатності (за умови сплати внесків до ФСТН).

Реквізит 16.

Сума фактичних сплачених внесків від суми доходу (прибутку): вносяться місячні суми внеску із доходу застрахованої особи розраховані відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Реквізит 17.

Правильність зазначених відомостей стверджую: Підпис та прізвище страхувальника: зазначається підпис та прізвище страхувальника, який заповнює цю таблицю.

Реквізит 18.

Дата: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

Реквізит 19.

Підтвердження спеціаліста відділу надходження доходів факту сплати внесків від суми доходу (прибутку), на яку нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду:

6. Заповнення таблиці 5 додатка 5 «Відомості про податок, з якого відраховується встановлений розмір страхових внесків, що сплачується фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, за членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності»

ФО-СПД, які обрали ОСО, за членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 5 додатка 5 до Порядку.

Реквізит 01.

Звіт за рік: дивитись підрозділ 1 розділу II для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Ідентифікаційний номер: дивитись підрозділ 1 розділу II для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу II для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04.

Номер облікової картки застрахованої особи: вноситься десятирозрядний номер облікової картки фізичної особи, що відповідає ідентифікаційному номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів до Державної податкової адміністрації.

Реквізити 05, 06, 07.

Прізвище; Ім’я; По батькові: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08.

Тип форми — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню доходу, ідентифікаційний номер страхувальника, П. І. Б. страхувальника, номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім’я, по батькові ЗО, категорія застрахованої особи.

Реквізит 09.

Ознака: «Трудова книжка знаходиться у цього страхувальника»: позначка «Х» вноситься, якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у страхувальника, який подає звіт до органу Пенсійного фонду.

Реквізит 10.

Категорія застрахованої особи: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеною у додатка 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для застрахованої особи, яка є членом сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, які сплачують страхові внески від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, — 8.)

Реквізит 11.

Код типу ставки страхового внеску: вноситься код типу ставки страхового внеску відповідно з Довідником кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеним у додатка 1 до Порядку. (Для застрахованої особи, яка є членом сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, які сплачують страхові внески від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, — 10.)

Реквізит 12.

Загальна сума відрахувань за звітний рік до Пенсійного фонду від суми фактично сплаченого податку: підсумкова сума відрахувань за звітний рік зазначених в реквізиті 16.

Реквізит 13.

Сума фактично сплаченого відповідного податку у розрахунку за місяць: вноситься розміру податку (плати за патент) сплачений ФО-СПД на ОСО, за члена сім’ї, який бере участь у здійсненні підприємницької діяльності.

Реквізит 14.

Сума, яка враховується для обчислення пенсії за звітний місяць: вноситься значення, розраховане за формулою згідно з частиною 3 статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

З = П х Ч
________
,
Т

де П — сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент), що сплачена за відповідний місяць та внесена до графи «Сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент) у розрахунку за місяць»;

Ч — відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент), чинний в межах відповідного періоду (місяця).

(Єдиний податок 42 %, фіксований — 10 %)

Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному місяці за ставками, чинними у межах відповідного періоду 33,2 %.

Приклад розрахунку:

З =  200 х 42 %
____________
= 253,01
33,2 %

Реквізит 15.

Сума виплат по тимчасовій непрацездатності (за умови сплати внесків до ФСТН): вносяться суми виплат по тимчасовій непрацездатності (за умови сплати внесків до ФСТН).

Реквізит 16.

Сума відрахувань від фактично сплаченого податку: сума, визначена як відсоток законодавчо встановлених перерахувань до Пенсійного фонду України від місячної суми відповідного податку (плати за патент), що сплачує фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, без збільшення розміру податку (плати за патент), передбаченого законодавством, за членів його сім’ї, які беруть участь у здійсненні цією фізичною особою підприємницької діяльності, та за осіб, які перебувають з нею у трудових відносинах,

тобто

П·х Ч/100 %

Реквізит 17.

Правильність зазначених відомостей стверджую: Підпис та прізвище страхувальника: зазначається підпис та прізвище страхувальника, який заповнює цю таблицю.

Реквізит 18.

Дата: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

Реквізит 19.

Підтвердження спеціаліста відділу надходження доходів про розмір та факт сплати страхувальником суми з податку до Пенсійного фонду:

 

7. Рекомендації щодо співставлення сум зазначених в звіті згідно з додатком 5 до Порядку

Таблиця 1 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності»

У

графі 3 таблиці 1 додатка 5 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена у податковій декларації членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності» відповідає загальному підсумку графи «Сума доходу (прибутку), отримана членом сім’ї від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб» таблиці 4 додатка 5 по всім членам сім’ї ФО-СПД

У разі, якщо сума чистого доходу хоча б одного члена сім’ї перевищує розмір максимальної величини, з якої справляються внески, то разом із таблицею 1 додатка 5 ФО-СПД необхідно подати розшифровку сум чистого доходу по кожному із них. Розшифровка — таблиця 4 додатка 5.

У графі 4

таблиці 1 додатка 5 «Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини» відповідає сумі доходів, зазначений в графі 2 за ФО-СПД в межах максимальної величини з якої справляються страхові внески та графи «Сума доходу (прибутку), з якого сплачено страхові внески і яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць» таблиці 4 додатка 5 по всіх членах сім’ї ФО-СПД у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.

У графі 5

«Нараховано внесків (гр. 4 х 33,2 %)» відображається 33,2 % від суми, зазначеної у графі 4 в розрізі кожного місяця.

Таблиця 3 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно»

У графі 4 «Нараховано внесків (гр. 3 х 33,2 %)»

відображається 33,2 % від суми, зазначеної у графі 3 в розрізі кожного місяця.

III. Порядок формування додатка 6 до Порядку «Звіт про суми страхових внесків, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України»

1. Заповнення титульного аркуша додатка 6

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, формують та подають самі за себе звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом.

Базовим звітним періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

Особи, які на підставі пункту 3 статті 24 Закону здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують самі за себе звіт та подають його протягом одного календарного місяця після здійснення доплати через установи банків.

Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

На титульному аркуші додатка 6 зазначаються:

Реквізит 01.

Звіт за рік: вказується рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 6.

Реквізит 02.

Ідентифікаційний номер: для фізичних осіб вноситься десятирозрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із довідки ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО).

Для фізичних осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються паспортні дані: серія та номер (NN_XXXXXX — дві літери, пробіл, шість цифр). Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 6.

Реквізит 03.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: цей реквізит не заповнюється.

ПІБ страхувальника: у поле без клітинок вноситься прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 6.

Реквізит 04.

Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші звіту. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником.

Реквізит 05.

Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.

Реквізит 06.

№ договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: зазначається № з копії договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, який було укладено фізичною особою з органом Пенсійного фонду за місцем проживання.

Реквізити 07, 08, 09.

Дата укладання договору; Дата початку терміну дії договору; Дата кінця терміну дії договору: зазначаються відповідні дати з договору.

Реквізит 10.

Дата здійснення доплати через установи банків: зазначається дата з квитанції, яка завірена банківською установою.

Реквізит 06.

Перелік таблиць звіту: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів.

У графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі «Кількість рядків» для додатка 6 нічого не зазначається.

У графі «Усього» зазначаються загальна кількість аркушів документів.

Реквізит 07.

Страхувальник: зазначається ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.

Реквізит 08.

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт обов’язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

Реквізит 09.

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за __________ місяць 20__ року (далі — Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 09 та зазначається кількість аркушів документів отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником і звіт передається до органу Пенсійного фонду.

2. Заповнення таблиці 1 додатка 6 «Відомості про суми добровільних внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або суми доплати»

Реквізит 01.

Звіт за рік: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Ідентифікаційний номер: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04.

Номер облікової картки застрахованої особи: вноситься десятирозрядний номер облікової картки фізичної особи, що відповідає ідентифікаційному номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів до Державної податкової адміністрації.

Реквізити 05, 06, 07.

Прізвище; Ім’я; По батькові: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08.

Тип форми — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню доходу, ідентифікаційний номер страхувальника, П. І. Б. страхувальника, номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім’я, по батькові ЗО, категорія застрахованої особи.

Реквізит 09.

Категорія застрахованої особи: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеною у додатка 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи. (Для особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, — 16; для особи, яка на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску, — 17.)

Реквізит 10.

Код типу ставки страхового внеску: вноситься код типу ставки страхового внеску відповідно до Довідника кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеним у додатка 1 до Порядку. (Для особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, — 11; для особи, яка на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску, — 12).

Реквізит 11.

Загальна сума добровільних внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або доплати: підсумкова сума внесків за звітний рік зазначених в реквізиті 13.

Реквізит 12.

Сума, з якої сплачено страхові внески і яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць: зазначається

для особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дохід, що розраховується виходячи з суми внеску, сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою:

 

З = Ф х 100 % : Т,

 

де З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Ф — сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць;

Т — розмір страхового внеску у відповідному місяці;

для особи, яка на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи розраховується виходячи із передбаченої частиною третьою статті 24 доплати за формулою:

 

Зд = Д х 100 % : Т,

 

де Зд — сума заробітної плати (доходу), розрахована виходячи із доплати;

Д — сума доплати;

Т — розмір страхового внеску у відповідному місяці.

Реквізит 13.

Сума добровільних внесків або сума доплати: зазначається

для особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — не менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру страхового внеску;

для особи, яка на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» здійснює доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску — розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску.

Реквізит 14.

Усього повних днів для стажу: для особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування зазначається кількість календарних днів у відповідності з даними про дію договору у звітному році;

для особи, яка на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» здійснює доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску даний реквізит не заповнюється.

Реквізит 15.

Дані про дію договору у звітному році: Початок та Кінець: зазначаються у відповідності до договору та титульного аркуша додатка 6 до Порядку.

Реквізит 16.

Правильність зазначених відомостей стверджую: Підпис та прізвище страхувальника: зазначається підпис та прізвище страхувальника, який заповнює цю таблицю.

Реквізит 17.

Дата: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

Реквізит 18.

Підтвердження спеціаліста відділу надходження доходів факту сплати внесків від суми доходу (прибутку), на яку нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду:

IV. Порядок формування додатка 7 до Порядку «Звіт про осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства до органів Пенсійного фонду України»

1. Заповнення титульного аркуша додатка 7

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення за осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом.

Базовим звітним періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за формою згідно з додатком 7 до Порядку.

Реквізит 01

. Звіт за рік: вказується звітний рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 7.

Реквізит 02.

Код ЄДРПОУ: для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний код згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ). Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 7.

Реквізит 03.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс, самостійно нараховують та сплачують страхові внески, ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами.

Назва страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів. Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 7.

Реквізит 04.

Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші звіту. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

Реквізит 05.

Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.

Реквізит 06.

Перелік таблиць звіту: навпроти таблиці зазначається кількість аркушів.

У графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі «Усього» зазначаються загальна кількість аркушів документів.

Реквізит 07.

Керівник: зазначається десятирозрядний ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства. Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 7.

Реквізит 08.

Головний бухгалтер: за наявності посади, зазначається десятирозрядний ідентифікаційний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО, підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера. Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 7.

Реквізит 09.

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт обов’язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

Реквізит 10.

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за __________ місяць 20__ року (далі — Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 09 та зазначається кількість аркушів документів отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиці звіту завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності даної посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника і звіт передається до органу Пенсійного фонду.

2. Заповнення таблиці 1 додатка 7 «Відомості про осіб, підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та отримували допомогу або компенсацію відповідно до законодавства»

Реквізит 01.

Звіт за рік: дивитись підрозділ 1 розділу IV для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02.

Код за ЄДРПОУ: дивитись підрозділ 1 розділу IV для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03.

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивитись підрозділ 1 розділу IV для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04.

Номер облікової картки застрахованої особи: вноситься десятирозрядний номер облікової картки фізичної особи, що відповідає ідентифікаційному номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів до Державної податкової адміністрації.

Реквізити 05, 06, 07.

Прізвище; Ім’я; По батькові: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08.

Тип форми — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;

коригуюча, коли страхувальником було допущено помилку в прізвищі, імені, по батькові або даних щодо початку та припинення трудових відносин застрахованої особи і необхідно внести зміни до раніше поданих відомостей за певний звітний період. При цьому у форму вносяться значення усіх реквізитів, включаючи і відкориговані;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: код за ЄДРПОУ страхувальника, назва страхувальника, звітний рік по нарахуванню допомоги/компенсації, номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім’я, по батькові ЗО, категорія застрахованої особи;

призначення пенсії, страхувальник надає органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації відомості про застраховану особу-заявника за період отримання допомоги/компенсації у страхувальника до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії.

Реквізит 09.

Звітний рік по нарахуванню допомоги/компенсації: зазначається рік, за який подаються дані по нарахуванню допомоги/компенсації застрахованій особі.

Реквізит 10.

Код періоду року: зазначається завжди «0», тобто період дорівнює року.

Реквізит 11.

Рік, у якому сплачено допомогу/компенсацію (довідково): зазначається довідкова інформація, щодо року сплати допомоги/компенсації застрахованій особі.

Реквізит 10.

Категорія застрахованої особи: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеною у додатка 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — зазначається код 20, для одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства — код 21.)

Реквізит 11.

Код типу ставки страхового внеску: вноситься код типу ставки страхового внеску відповідно з Довідником кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеним у додатка 1 до Порядку. (Для осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — зазначається код 17, для одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства — код 18.)

Реквізит 12. С

ума страхового внеску за звітний період: нарахована сума внеску від мінімального розміру заробітку: підсумкова сума внесків за звітний рік зазначених в реквізиті 15.

Реквізит 13.

Мінімальний розмір заробітку (доходу), встановлений законодавством, усього: зазначається сума відповідно до законодавства.

Реквізит 14.

Мінімальний розмір заробітку (доходу), встановлений законодавством, враховується для пенсії: зазначається сума відповідно до законодавства.

Реквізит 15.

Сума внеску від мінімального розміру заробітку: зазначається сума обрахована за кожну особу виходячи з розміру мінімального страхового внеску у таких розмірах:

60 відсотків мінімального страхового внеску в 2010 році;

70 відсотків мінімального страхового внеску в 2011 році;

80 відсотків мінімального страхового внеску в 2012 році;

90 відсотків мінімального страхового внеску в 2013 році;

100 відсотків мінімального страхового внеску з 2014 року.

Реквізит 16.

Дані про періоди отримання допомоги/компенсації у звітному році: Початок; Кінець: зазначаються дати початку та кінця періоду отримання допомоги/компенсації у звітному році.

Реквізит 17.

Відомості про загальний стаж за звітні періоди, в яких враховуються страхові внески: розрахунково відповідно до періоду, що зазначений в реквізиті 16.

Реквізит 18

. Підпис та прізвище керівника підприємства: дивитись підрозділ 1 розділу IV для аналогічного реквізиту.

Реквізит 19.

Підпис та прізвище бухгалтера: дивитись підрозділ 1 розділу IV для аналогічного реквізиту.

Реквізит 20.

Дата: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2010 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2010).

 

Директор департаменту персоніфікованого обліку,
 інформаційних систем та мереж
 О. Малецький

Директор департаменту надходження доходів
 В. Литвиненкокоментар редакції

ПФУ розробив Методичні рекомендації щодо заповнення нової пенсійної звітності

Як уже відомо нашим читачам,

починаючи зі звіту за січень 2010 року, підприємства зобов’язані подавати нову звітність до Пенсійного фонду. Про це зазначено в Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. № 26-1 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 100)

Уперше таку звітність має бути подано не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня закінчення базового звітного періоду. Оскільки 20 лютого 2010 року є вихідним днем, то

останній день подання звітності до Пенсійного фонду за січень 2010 року — 22 лютого 2010 року.

Пенсійний фонд України заздалегідь потурбувався про розробку Методичних рекомендацій щодо заповнення пенсійної звітності за новою формою, які наведено в сьогоднішньому номері.

Методичними рекомендаціями, що коментуються, досить детально розглянуто порядок заповнення кожного рядка нового звіту. В одному з найближчих номерів з урахуванням цих Методичних рекомендацій ми детально розглянемо порядок заповнення звітності до Пенсійного фонду на числових прикладах.

Дуже тішить той факт, що в Методичних рекомендаціях наведено також рекомендації щодо зіставлення сум, зазначених у відповідних таблицях звіту.

 

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі