Теми статей
Обрати теми

Розрахунки інструментами власного капіталу за П(С)БО 34

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2010/№ 17
Друк
Стаття

Розрахунки інструментами власного капіталу за П(С)БО 34

 

Перше знайомство наших читачів з П(С)БО 34 відбулося ще в минулому році на шпальтах газети «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 22, де було опубліковано не тільки сам нормативний документ (с. 15), а й оглядову статтю до нього (с. 25).

На продовження розмови розглянемо практичні аспекти застосування положень цього стандарту.

Тетяна ВОЙТЕНКО, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Документи статті

П(С)БО 13

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559, зі змінами та доповненнями.

П(С)БО 19

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163, зі змінами та доповненнями.

П(С)БО 34

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1577.

Інструкція № 291

— Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зі змінами та доповненнями.

МСФЗ (IFRS)

2 — Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій».

 

На перший погляд, може скластися враження, що норми

П(С)БО 34 стосуються лише акціонерних товариств, адже цей стандарт має назву «Платіж на основі акцій». Насправді ж спектр його дії ширший і охоплює всі види операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням як інструментів власного капіталу, так і грошових коштів (інших активів).

При цьому

операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій, визначена п. 1.4 П(С)БО 34 як операція, заборгованість за придбані (отримані) товари (роботи, послуги) за якою підприємство погашає:

— інструментами власного капіталу (

у тому числі акціями або опціонами на акції)

та/або

— грошовими коштами (іншими активами) у сумі, що визначається

на основі вартості акцій або інших інструментів власного капіталу.

Під

опціоном на акції мається на увазі договір, що надає утримувачеві право, але не зобов’язує його, підписатися на акції підприємства з фіксованою ціною або ціною, яку можна визначити на конкретну дату. Тобто опціон на акції передбачає встановлення фіксованої ціни на акції в момент укладення правочину.

У свою чергу, під

інструментом власного капіталу п. 4 П(С)БО 13 розуміє контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов’язаннями, а його п. 8 уточнює, що до інструментів власного капіталу разом із простими акціями належать частки та інші види власного капіталу.

Викладене свідчить, що нормами

П(С)БО 34 слід керуватися абсолютно всім підприємствам (крім бюджетних установ, які виведено зі сфери дії П(С)БО 34 його п. 1.2), що вчинюють правочини з придбання (отримання) товарів (робіт, послуг) з оплатою інструментами власного капіталу (власними акціями, опціонами на акції, частками у статутному капіталі тощо) та/або грошовими коштами (іншими активами), якщо сума, що належить до виплати, визначається на основі вартості акцій або інших інструментів власного капіталу (тих же опціонів на акції).

Безперечно, більшою мірою цей стандарт стосуватиметься підприємств, що використовують довгострокові мотиваційні програми для своїх працівників, засновані на наданні акцій, опціонів на придбання акцій та інших інструментів власного капіталу в межах пакета винагороди. Хоча, безумовно, застосування

П(С)БО 34 необхідне й у випадках, коли підприємство передає інструменти власного капіталу в обмін на отримувані від інших підприємств товари, роботи або послуги.

Зауважимо:

до товарів, що придбавалися підприємством у межах операцій з виплатами на основі акцій, належать запаси, основні засоби, а також нематеріальні активи та інші нефінансові активи. На це чітко вказує параграф 5 МСФЗ (IFRS) 2.

Застосовуватися

П(С)БО 34 має до звітних періодів починаючи з 1 січня 2010 року, а отже, впливатиме на показники фінансової звітності зазначених підприємств — набувачів товарів (робіт, послуг) — уже за перший квартал поточного звітного року.

Слід звернути увагу:

П(С)БО 34 не охоплює операції з продажу товарів (робіт, послуг), на оплату яких передбачається отримання інструментів власного капіталу покупця або суми грошових коштів, розрахованої на їх основі. Тобто стандарт описує особливості обліку операцій тільки в одержувачів таких товарів (робіт, послуг).

Також

не поширюється зазначений стандарт на операції (п. 1.3 П(С)БО 34):

— пов’язані з інструментами власного капіталу, платіж за якими передбачається здійснити коштами, іншими фінансовими інструментами або шляхом обміну на інші фінансові інструменти, до яких застосовується

П(С)БО 13;

— за якими підприємство в обмін на інструменти власного капіталу отримує активи як складову чистих активів, придбаних у результаті об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, що обліковуються відповідно до

П(С)БО 19.

 

Види договорів про платіж на основі акцій

Поняття

договір про платіж на основі акцій розкрито в п. 1.4 П(С)БО 34. Відповідно до нього під таким розглядається договір між підприємством та іншою стороною (включаючи працівника) про поставки товарів (робіт, послуг) з розрахунками на основі акцій, якщо після виконання визначених цим договором умов підприємство має:

погасити зобов’язання грошовими коштами (іншими активами) в сумі, яка визначається на основі вартості акцій (інших інструментів власного капіталу)

або

передати інструменти власного капіталу.

При цьому

П(С)БО 34 виділяє три види договорів про платіж на основі акцій залежно від типу розрахунків за ними, згідно з умовами яких за придбані (отримані) товари (роботи, послуги):

— покупець як відшкодування передає

інструменти власного капіталу (уключаючи акції або опціони на акції);

— покупець виплачує

грошові кошти (надає інші активи) у сумі, розрахованій на основі вартості своїх акцій або інших інструментів власного капіталу;

— одна зі сторін правочину — покупець або постачальник товарів (робіт, послуг) — має

право вибору форми оплати між грошовими коштами (іншими активами) та інструментами власного капіталу.

Відповідно до

п. 2.1 П(С)БО 34 товари (роботи, послуги), придбані (отримані) у межах договорів про платіж на основі акцій, визнаються активами (витратами) на дату їх надходження (отримання). Одночасно з таким визнанням активів або витрат відповідні суми відображаються збільшенням або власного капіталу , або зобов’язань. Усе тут зумовлюватиме спосіб проведення розрахунків за договором про платіж на основі акцій. Так, якщо в результаті операції погашення заборгованості за придбані (отримані) товари (роботи, послуги) передбачено здійснити інструментами власного капіталу, то й відобразити слід збільшення власного капіталу (на наш погляд, у цьому випадку найприйнятнішим є субрахунок 425 «Інший додатковий капітал» принаймні допоки Інструкцією № 291 не буде визначено для цих цілей спеціальний субрахунок). А от коли погашення згаданої заборгованості передбачається здійснити грошовими коштами (іншими активами), сума яких прив’язана до оцінки інструментів власного капіталу, тоді в обліку показується збільшення зобов’язань.

У загальному випадку відображувані суми наводяться в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в оцінці

за справедливою вартістю придбаних за цими правочинами товарів (робіт, послуг). Водночас за певних обставин може застосовуватися оцінка за справедливою вартістю наданих інструментів власного капіталу (акцій або опціонів на акції). Тому далі докладніше розглянемо особливості визнання та оцінки операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій, у розрізі кожного з видів договорів.

 

Операції з використанням інструментів власного капіталу

Для відображення в бухгалтерському обліку товарів (робіт, послуг), що придбавалися підприємством в обмін на інструменти власного капіталу, а також відповідного збільшення власного капіталу,

п. 2.2 П(С)БО 34 вимагає здійснювати їх оцінку за справедливою вартістю таких отриманих товарів (робіт, послуг). Як уже згадувалося раніше, датою оцінки в цій ситуації буде дата отримання підприємством товарів або виконання робіт, надання послуг іншою стороною правочину.

Тим часом, у випадках, коли справедливу вартість отриманих товарів (робіт, послуг)

установити неможливо, їх оцінку, а також одночасне збільшення власного капіталу, той же п. 2.2 П(С)БО 34 приписує здійснювати виходячи зі справедливої вартості наданих інструментів власного капіталу знову ж таки на дату отримання підприємством товарів (робіт, послуг). При цьому вартість придбаних (отриманих) товарів (робіт, послуг), визначена за справедливою вартістю інструментів власного капіталу на дату отримання товарів (робіт, послуг), при зміні в подальшому справедливої вартості інструментів власного капіталу не коригується (п. 2.5 П(С)БО 34).

Причому

П(С)БО 34 виходить з того, що визначати справедливу вартість наданих інструментів власного капіталу для оцінки придбаних (отриманих) товарів (робіт, послуг) потрібно переважно спираючись на ціни на фондовому ринку на дату отримання товарів (робіт, послуг) (п.п. 2.4 П(С)БО 34). Однак за відсутності інформації про ринкові ціни (коли акції підприємства не котируються на біржі) порядок установлення справедливої вартості інструментів власного капіталу визначається підприємством самостійно (п.п. 3.2.7 П(С)БО 34) шляхом використання таких оціночних методів, які дозволять визначити ймовірну вартість цих інструментів на дату оцінки в операціях між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Тут варто зауважити, що за відсутності поточної ринкової вартості на фондовому ринку для визначення справедливої вартості цінних паперів (тих же акцій) додатком до П(С)БО 19 приписано провадити їх експертну оцінку.

У зв’язку з тим що, як правило, неможливо достовірно визначити справедливу вартість

послуг (робіт), що надаються (виконуються) працівниками підприємства та іншими особами, які надають (виконують) подібні послуги (роботи), п. 2.3 П(С)БО 34 приписує встановлювати її виходячи зі справедливої вартості інструментів власного капіталу, що підлягають передачі як відшкодування за такі послуги (роботи), на дату укладення договору про платіж на основі акцій.

Якщо за договором про платіж на основі акцій

інструменти власного капіталу передаються постачальнику послуг (робіт) до надання ним послуг (виконання робіт), то згідно з п. 2.3 П(С)БО 34 слід визнати збільшення власного капіталу на загальну вартість послуг (робіт), визначену на дату укладення договору. Отримані в подальшому послуги (роботи) розглядаються як надані (виконані) у погашення боргу за вже передані інструменти власного капіталу. Як бачимо, П(С)БО 34, з одного боку, вимагає на дату надання інструментів власного капіталу за договором про платіж на основі акцій, укладеному на згаданих умовах, показати збільшення власного капіталу (тобто зробити запис за кредитом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал»), з іншого ж боку, у підприємства немає підстав для відображення витрат, оскільки не виконуються приписи його п. 2.1, згідно з яким послуги (роботи) може бути визнано витратами лише після їх отримання. Судячи з усього, саме тому п. 2.3 П(С)БО 34 передбачає віднесення отримуваних згодом від постачальників послуг (робіт) «у погашення боргу за передані інструменти власного капіталу», а не на збільшення власного капіталу (адже таке вже було здійснено раніше під час передачі інструментів власного капіталу). Звідси випливає, що для відображення заборгованості, що виникає в момент передачі інструментів власного капіталу за таким договором, має бути задіяно якийсь спеціальний рахунок. Найбільш прийнятним тут нам видається використання рахунка 46 «Неоплачений капітал». Тоді, при передачі інструментів власного капіталу буде зроблено запис за дебетом рахунка 46 «Неоплачений капітал» у кореспонденції з кредитом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал», а на дату отримання послуг (робіт) від їх постачальників одночасно з визнанням витрат погашення боргу, що відбулося, відобразиться за кредитом рахунка 46 «Неоплачений капітал».

У ситуації, коли за договором про платіж на основі акцій

інструменти власного капіталу передаються постачальнику послуг (робіт) після їх надання (виконання), вартість цих послуг (робіт) підлягає відображенню (з відповідним збільшенням власного капіталу) у міру їх надання (виконання) протягом періоду, після закінчення якого постачальник отримає право на придбання інструментів власного капіталу (п. 2.3 П(С)БО 34).

Договори про платіж на основі акцій, що укладаються

з постачальниками товарів, послуг (робіт), можуть містити умови, які слід виконати до того, як ці постачальники отримають право на придбання інструментів власного капіталу (так звані умовні права на отримання інструментів власного капіталу) або не встановлювати жодних особливих вимог (безумовні права на отримання інструментів власного капіталу).

Умови передачі інструментів власного капіталу, які прив’язані до ринкової ціни таких інструментів і залежать від ситуації на ринку (

МСФЗ (IFRS) 2 позначає такі умови як «ринкові умови»), ураховуються при оцінці справедливої вартості наданих інструментів власного капіталу. Разом із тим підприємство має визнавати придбані (отримані) товари (роботи, послуги) при виконанні всіх інших умов договору про платіж на основі акцій, незважаючи на те, виконуються ринкові умови, обумовлені договором про платіж на основі акцій, чи ні (п. 2.4 П(С)БО 34).

Приклад 1.

За умовами договору про платіж на основі акцій підприємство надало генеральному директору опціони на акції, які підлягають виконанню у випадку, якщо він пропрацює на цьому підприємстві три роки і за цей період ринкова ціна акцій збільшиться не менше ніж на 15 %. Справедливу вартість одного опціону на дату укладення договору визначено рівною 100 грн. До кінця третього року заданий показник було досягнуто.

У цьому прикладі зростання ціни акцій є ринковим критерієм, а отже, справедлива вартість наданих інструментів власного капіталу не підлягає перегляду так само, як і не коригуються визнані витрати на винагороду працівника, адже в цьому випадку збільшення ціни акцій було враховано при визначенні справедливої вартості опціонів на дату їх надання.

Щодо умов передачі інструментів власного капіталу за договором про платіж на основі акцій, відмінних від ринкових, то вони не беруться до уваги для

оцінки справедливої вартості інструментів власного капіталу на відповідну дату їх оцінки. Водночас умови передачі враховуються та оцінка інструментів власного капіталу переглядається у випадку, коли подальша інформація свідчить, що кількість інструментів власного капіталу, яку передбачається передати в погашення заборгованості за придбані (отримані) товари (роботи, послуги), відрізняється від попередніх оцінок. Реалізується це шляхом коригування кількості інструментів власного капіталу, уключених до первісної оцінки суми операції з тим, щоб зрештою визнана вартість товарів (робіт, послуг), придбаних (отриманих) протягом періоду виконання договору про платіж на основі акцій, ґрунтувалась на фактичній кількості інструментів власного капіталу, які в подальшому має бути передано в погашення заборгованості, що виникла (п. 2.4 П(С)БО 34).

Приклад 2.

У січні 20Х0 року підприємство надало кожному з п’яти керівників по 300 опціонів на акції за умови, що вони відпрацюють на підприємстві наступні два роки. Справедливу вартість одного опціону на дату надання оцінено у 100 грн.

У 20Х1 році один з керівників звільнився. У результаті умови договору про платіж на основі акцій виконали тільки 4 керівники.

Виходячи з попередніх оцінок витрати на винагороду керівників мали скласти 150 тис. грн. (300

х 100 х 5). Однак, оскільки у 20Х1 році один з керівників звільнився, то величину витрат на винагороду було переглянуто в бік її зменшення і вона дорівнює 120 тис. грн. (300 х 100 х 4).

Таким чином, витрати на винагороду керівників за підсумками першого року становитимуть 75 тис. грн. (300

х 100 х 5 х 1/2), а за підсумками другого — 45 тис. грн. (300 х 100 х 4 - 75000).

За результатами проведених розрахунків у бухгалтерському обліку необхідно зробити такі записи:

 

№ з/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

31.12.20Х0

Визнано витрати на винагороду працівників у 20Х0 році

92

425

75000

2

31.12.20Х1

Визнано витрати на винагороду працівників у 20Х1 році

92

425

45000

 

Особливо зверніть увагу: після виконання умов договору про платіж на основі акцій

загальна величина власного капіталу, збільшена на вартість товарів (робіт, послуг), отриманих за договором про платіж на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу, у подальшому не коригується.

У випадку, коли підприємство

анулює інструменти власного капіталу або здійснює розрахунки за ними протягом періоду виконання умов договору про платіж на основі акцій, то:

1) таке анулювання або завершені розрахунки відображаються визнанням

зобов’язання (а не власного капіталу) у сумі справедливої вартості інструментів власного капіталу на дату укладення договору про платіж на основі акцій, яка підлягала б відображенню за послуги, отримані за період дії договору, що залишився;

2) надані

нові інструменти власного капіталу визнаються зобов’язанням за інструментами власного капіталу на дату їх надання замість зобов’язання за анульованими інструментами власного капіталу. При цьому п. 2.4 П(С)БО 34 вимагає, щоб зміна справедливої вартості інструментів власного капіталу показувалася як збільшення зобов’язання за отримані товари (роботи, послуги) та зменшення власного капіталу. У ситуації, коли підприємство не розцінює нові надані інструменти власного капіталу як інструменти власного капіталу, що замінюють анульовані, тоді ці нові інструменти власного капіталу слід ураховувати як нове надання інструментів власного капіталу.

Якщо підприємство

викуповує інструменти власного капіталу, то сума їх викупу, що не перевищує справедливої вартості, відображається вилученням власного капіталу. Величина виплат, що перевищує справедливу вартість наданих інструментів власного капіталу на дату викупу, включається до складу інших витрат.

 

Операції з використанням грошових коштів

За умовами правочинів на основі інструментів власного капіталу з розрахунками грошовими коштами підприємство, отримуючи товари (роботи, послуги), натомість приймає на себе зобов’язання перед постачальником цих товарів (робіт, послуг) з передачі коштів (інших активів)

у сумі, розрахованій виходячи з вартості своїх акцій чи інших інструментів власного капіталу.

У цьому випадку товари (роботи, послуги) повинні визнаватися в момент їх придбання (отримання)

з одночасним відображенням зобов’язань та підлягають оцінці за справедливою вартістю таких отриманих товарів (робіт, послуг).

На відміну від договорів, де розрахунок здійснюється безпосередньо інструментами власного капіталу,

справедлива вартість зобов’язань за придбані (отримані) товари (роботи, послуги) за договором про платіж на основі акцій з використанням коштів (інших активів) підлягає переоцінці на кожну дату балансу, а також на дату погашення. При цьому будь-які зміни справедливої вартості відображаються у складі інших доходів або ж інших витрат (п. 2.6 П(С)БО 34).

Приклад 3.

Умовами договору купівлі-продажу передбачено, що оплату поставленого 15 січня 20Х0 року товару має бути проведено покупцем у липні 20Х0 року. При цьому платіж підлягає здійсненню грошовими коштами в сумі, еквівалентній ринковій ціні 1000 акцій підприємства-покупця.

5 липня 20Х0 року заборгованість перед постачальником було погашено.

Ринкова вартість однієї акції становила на дату:

— балансу (31.03.20Х0 р.) — 11 грн.;

— балансу (30.06.20Х0 р.) — 14 грн.;

— погашення заборгованості (05.07.20Х0 р.) — 13 грн.

Справедлива вартість отриманого товару становила 12000 грн. (без ПДВ).

У бухгалтерському обліку буде зроблено такі проводки:

 

№ з/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

15.01.20Х0

Оприбутковано отриманий від постачальника товар

28

631

12000

2

31.03.20Х0

Визнано інший дохід від зміни справедливої вартості зобов’язання на дату балансу (12000 грн. -  1000 шт. х 11 грн./шт. = 1000 грн.)

631

746

1000

3

30.06.20Х0

Відображено інші витрати від зміни справедливої вартості зобов’язання на дату балансу (1000 шт. х  (11 грн./шт. - 14 грн./шт.) =  -3000 грн.)

977

631

3000

4

05.07.20Х0

Визнано інший дохід від зміни справедливої вартості зобов’язання на дату погашення (1000 шт. х  (14 грн./шт. - 13 грн./шт.) = 1000 грн.)

631

746

1000

5

05.07.20Х0

Погашено заборгованість перед постачальником товарів (1000 шт. х 13 грн./шт. = 13000 грн.)

631

311

13000

 

Операції з правом вибору способу погашення зобов’язань

Якщо договір про платіж на основі акцій надає підприємству чи іншій стороні договору

право вибору форми оплати: грошовими коштами (іншими активами) або інструментами власного капіталу, то П(С)БО 34 допускає різні варіанти обліку залежно від того, кому належить право вибору способу погашення зобов’язань.

У ситуації, коли за договором про платіж на основі акцій

спосіб погашення зобов’язань вибирає підприємство — покупець товарів (робіт, послуг), але внаслідок наявності правових обмежень щодо випуску інструментів власного капіталу або якщо підприємство завжди застосовує в подібних операціях розрахунки грошовими коштами (іншими активами), по суті, воно зобов’язане погасити зобов’язання у грошовій формі. Відповідно, має застосовуватися порядок обліку, установлений для операцій з виплатами грошовими коштами, заснованими на інструментах власного капіталу (п. 2.9 П(С)БО 34). В іншому разі підприємство відображає таку операцію в порядку, передбаченому для способу погашення зобов’язань інструментами власного капіталу (п. 2.10 П(С)БО 34).

Якщо за договором про платіж на основі акцій право вибору

способу отримання платежу належить іншій стороні правочину — постачальнику товарів (робіт, послуг), то підприємство відображає зобов’язання за платежем складним фінансовим інструментом , що містить як компонент зобов’язання (за яким постачальник має право вимагати оплату у грошовій формі або іншими активами), так і компонент власного капіталу (за яким покупець зобов’язаний передати інструменти власного капіталу) (п. 2.8 П(С)БО 34).

Відповідно заборгованість за придбані (отримані) товари (роботи, послуги), погашення якої передбачається з використанням різних компонентів складного фінансового інструменту, розподіляється на

дві складові, кожна з яких обліковується окремо. Та частина, яка визнається як компонент зобов’язання, повинна обліковуватися в такому ж порядку, як і в разі виплат, що підлягають виконанню грошовими коштами (іншими активами), тобто у складі зобов’язань, а компонент власного капіталу — у складі власного капіталу.

У подальшому, якщо замість виплати грошових коштів

розрахунок здійснюватиметься інструментами власного капіталу, то зобов’язання відноситься на збільшення власного капіталу як відшкодування вартості інструментів власного капіталу. У разі коли погашення зобов’язання за товари (роботи, послуги) здійснюється у грошовій формі (іншими активами), підприємство обліковує такі операції як оплачені грошовими коштами в порядку, установленому п. 2.6 П(С)БО 34.

Оцінка зобов’язань за платежем складним фінансовим інструментом провадиться за справедливою вартістю. При цьому щодо операцій із постачальниками товарів (робіт, послуг),

крім працівників підприємства, компонент власного капіталу оцінюється на дату отримання таких товарів (робіт, послуг) як різниця між:

— справедливою вартістю

отриманих товарів (робіт, послуг)

та

— справедливою вартістю

зобов’язання, визначеною на основі акцій з використанням грошових коштів.

Для операцій

із працівниками збільшення власного капіталу відображається в сумі, яка дорівнює різниці між :

— справедливою вартістю

отриманих від працівників послуг (робіт), визначеною на основі акцій

та

— справедливою вартістю

зобов’язання, визначеною на основі акцій з використанням грошових коштів.

При цьому зазначені справедливі вартості послуг (робіт) та зобов’язань приймаються в оцінці на дату укладення договору про платіж на основі акцій.

Покажемо роботу цього механізму на прикладі.

Приклад 4.

Відповідно до укладеного договору генеральному директору підприємства (за умови, що він пропрацює на підприємстві два роки) надано право вибору винагороди або грошовими коштами в сумі, що дорівнює ринковій ціні 100 акцій, або ж отриманням 120 акцій.

Справедлива вартість однієї акції на дату укладення договору про платіж на основі акцій становить 50 грн.

Ринкова ціна акції дорівнює на дату:

— балансу (31.12.20Х1 р.) — 52 грн.;

— балансу (31.12.20Х2 р.) — 53 грн.;

— виплати грошових коштів — 54 грн.

Тоді справедлива вартість отриманої від працівника послуги становитиме 6000 грн. (120 шт.

х 50 грн./шт.), а справедлива вартість зобов’язання — 5000 грн. (100 шт. х 50 грн./шт.).

Таким чином, справедлива вартість компонента власного капіталу дорівнюватиме 1000 грн. (6000 грн. - 5000 грн.).

У бухгалтерському обліку зазначені операції відобразяться так:

 

№ з/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

1

31.12.20Х1

Визнано витрати на винагороду працівника за 20Х1 рік у частині компонента зобов’язання (100 шт. х 52 грн./шт. х 1/2 = 2600 грн.)

92

631

2600

2

31.12.20Х1

Визнано витрати на винагороду працівника за 20Х1 рік у частині компонента власного капіталу (1000 грн. х 1/2 =00 грн.)

92

425

500

3

31.12.20Х2

Визнано витрати на винагороду працівника за 20Х2 рік у частині компонента зобов’язання (100 шт. х 53 грн./шт. - 2600 грн. = 2700 грн.)

92

631

2700

4

31.12.20Х2

Визнано витрати на винагороду працівника за 20Х2 рік у частині компонента власного капіталу (1000 грн. х 1/2 = 500 грн.)

92

425

500

5

25.01.20Х3

Відображено збільшення справедливої вартості зобов’язання на дату його погашення (100 шт. х (54 грн./шт. -  53 грн./шт. = 100 грн.)

977

631

100

6

25.01.20Х3

Виплачено грошові кошти працівнику як винагороду (100 шт. х 54 грн./шт. = 5400 грн.)

631

311

5400

 

Такою є у загальних рисах специфіка бухгалтерського обліку операцій з придбання (отримання) товарів (робіт, послуг), як оплату за які підприємством передаються інструменти власного капіталу та/або виплачуються грошові кошти (надаються інші активи) у сумі, що визначається на основі вартості інструментів його власного капіталу. Податкове ж законодавство щодо зазначених операцій не наводить конкретних правил, тому на практиці при їх оподаткуванні слід керуватися загальними нормами.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі