Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2010/№ 19
Друк
Постанова від 11.02.2010 р. № 152

Кабінет Міністрів України

 

Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»

Постанова від 11 лютого 2010 р. № 152

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1.

Затвердити Порядок нарахування, виплати і використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, що додається.

2. Визнати такою, що

втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 291 «Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 794).

3. Державному казначейству:

зберегти

відкриті в органах Державного казначейства переробним підприємствам згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 291 «Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 794) небюджетні рахунки для зарахування сум податку на додану вартість з метою виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі і забезпечити за заявами таких підприємств відкриття відповідних рахунків. Залишки коштів на зазначених рахунках переробних підприємств станом на 24 листопада 2009 р. не підлягають перерахуванню до державного бюджету і використовуються на цілі, передбачені Порядком, затвердженим цією постановою;

подавати до 15 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації та Міністерству аграрної політики узагальнену інформацію про рух коштів переробних підприємств на небюджетних рахунках.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 152

Порядок нарахування, виплати і використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі

 

1.

Цей Порядок визначає механізм нарахування, виплати і використання переробними підприємствами всіх форм власності, які мають власні або орендовані переробні потужності, дотацій сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності і господарювання, включаючи ведення особистого селянського господарства (далі — товаровиробники), за поставлені ними починаючи з 31 грудня 2009 р. таким підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі (далі — дотації).

Дія цього Порядку не поширюється на операції з:

поставки молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини та сировини, поставленої не в живій вазі і такої, що не є сировиною власного виробництва товаровиробника;

поставки імпортованої сировини;

поставки молока та м’яса в живій вазі посередниками;

переробки сировини на давальницьких умовах.

2.

Для визначення розміру дотацій переробні підприємства проводять щомісяця попередній розрахунок обсягу надходження і спрямування сум податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених з поставлених товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі (у розрізі видів сільськогосподарських тварин) (далі — готова продукція), за формою згідно з додатком 1. Переробні підприємства погоджують попередній розрахунок з управліннями агропромислового розвитку районних, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, переробні підприємства, що зареєстровані у м. Києві, — з Головним управлінням агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації, а переробні підприємства системи Укоопспілки — із споживчими товариствами (спілками споживчих товариств).

На підставі попереднього розрахунку переробне підприємство визначає суму податку на додану вартість, яка надійде під час поставки готової продукції, та суму податку на додану вартість, що нараховується (перераховується) постачальникам товарів (робіт і послуг), а також розмір дотації на гривню вартості молока та м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість.

Розмір дотації застосовується однаково до всіх товаровиробників за продукцію одного товарного виду пропорційно вартості поставлених молока та м’яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість.

3. Переробні підприємства під час приймання поставлених молока та м’яса в живій вазі виписують приймальні квитанції товаровиробникам за формами ПК-1 і ПК-3, а тим, що ведуть особисте селянське господарство, — за формами ПК-2 і ПК-3а.

У приймальних квитанціях зазначається

, крім ваги і вартості молока та м’яса в живій вазі, сума податку на додану вартість, сплачена у складі вартості такої продукції, та суми дотацій, що підлягають виплаті товаровиробнику виходячи із загального обсягу закуплених молока та м’яса в живій вазі і розміру дотації, визначеної за проведеним відповідно до пункту 2 цього Порядку попереднім розрахунком.

4. Сума податку на додану вартість, що піддягає зарахуванню на небюджетний рахунок, відкритий переробному підприємству в територіальному органі Державного казначейства (далі — небюджетний рахунок), визначається щомісяця відповідно до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства).

Перераховані товаровиробникам з поточних рахунків переробних підприємств без зарахування на небюджетні рахунки суми податку на додану вартість, що розраховуються такими підприємствами за декларацією з податку на додану вартість (переробного підприємства), а також суми податку на додану вартість, не зараховані на небюджетні рахунки та виплату яких здійснено з небюджетних рахунків з порушенням вимог цього Порядку, зокрема з порушенням строків, установлених законодавством для сплати податку на додану вартість, вважаються такими, що використовуються

не за призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету, що не звільняє переробні підприємства від виплати дотацій у відповідних сумах.

5. Переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік операцій з поставки готової продукції.

За результатами зазначеного обліку переробні підприємства визначають відповідно до вимог Закону України «Про податок на додану вартість» суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, які виникають у зв’язку з переробкою та поставкою готової продукції, і складають декларацію з податку на додану вартість (переробного підприємства), яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, встановлені зазначеним Законом, з урахуванням вимог нормативно-правових актів ДПА.

Визначена до сплати за декларацією з податку на додану вартість (переробного підприємства) сума податку на додану вартість зараховується переробним підприємством на небюджетний рахунок у строки, встановлені для сплати податку на додану вартість. Переробне підприємство не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, подає за кожний звітний (податковий) період для

підтвердження сплати сум податку на додану вартість реєстр платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти і виписку територіального органу Державного казначейства з такого рахунка. Сума податку на додану вартість, щодо якої переробне підприємство не подало органу державної податкової служби підтвердження щодо зарахування її на небюджетний рахунок, вважається такою, що використовується не за призначенням і підлягає стягненню до державного бюджету.

У разі встановлення за декларацією з податку на додану вартість (переробного підприємства) факту перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань така сума перевищення покривається податковими зобов’язаннями наступних звітних (податкових) періодів.

Якщо виготовлені (надані) або придбані товари (послуги), основні фонди використовуються переробним підприємством частково для виготовлення готової продукції, а частково для виготовлення (надання) інших товарів (послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів за операціями з виготовлення готової продукції та за іншими операціями.

6.

Переробні підприємства проводять щомісяця розрахунок дотацій згідно з додатком 2 за фактичними даними про обсяги закупленого молока та м’яса в живій вазі і зарахування на небюджетний рахунок сум податку на додану вартість. Остаточна виплата дотацій здійснюється на підставі зазначеного розрахунку та відповідно до пункту 7 цього Порядку.

Виплата дотації з урахуванням авансового платежу здійснюється не менш як два рази на місяць

.

7. Перерахування товаровиробникам коштів

за поставлені ними молоко і м’ясо в живій вазі здійснюється за платіжними дорученнями з поточного рахунка переробного підприємства, а дотацій — з його небюджетного рахунка на окремі рахунки товаровиробників (крім тих, що ведуть особисте селянське господарство), які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду та реквізити яких повинні офіційно повідомити переробним підприємствам.

Виплата товаровиробникам, які ведуть особисте селянське господарство, коштів за поставлене ними переробному підприємству молоко та м’ясо в живій вазі, а також дотацій здійснюється у касі підприємства. Зазначена виплата може здійснюватися уповноваженими переробним підприємством особами. Для виплати дотацій готівкою переробне підприємство подає відповідному територіальному органові Державного казначейства платіжні доручення на перерахування необхідних коштів з небюджетного рахунка на свій поточний рахунок для подальшого їх отримання готівкою та внесення до каси підприємства.

8.

Дотації спрямовуються на поповнення обігових коштів товаровиробників.

9.

Контроль за правильністю визначення сум податку на додану вартість та їх зарахуванням за платіжними дорученнями на небюджетні рахунки здійснюють органи державної податкової служби.

10. Переробні підприємства і товаровиробники ведуть бухгалтерський і податковий облік розрахунків з податку на додану вартість у порядку, встановленому законодавством.

11. Переробні підприємства подають до 5 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, управлінням агропромислового розвитку районних, головним управлінням агропромислового розвитку обласних, управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій і Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, а переробні підприємства, що зареєстровані у м. Києві, — Головному управлінню агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації звіти про рух коштів на небюджетних рахунках за формою, встановленою Мінагрополітики, Мінфіном, ДПА і Державним казначейством.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій узагальнюють наведені в зазначених звітах дані в розрізі переробних підприємств і подають до 8 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, головним управлінням агропромислового розвитку обласних, управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій та Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим для узагальнення і подання відповідної інформації до 12 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, Мінагрополітики.

Мінагрополітики інформує до 25 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, Мінфін і ДПА про рух коштів на небюджетних рахунках в розрізі регіонів.

12.

Контроль за використанням сум податку на додану вартість, що спрямовуються на виплату дотацій, здійснюють управління агропромислового розвитку районних, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, республіканська державна інспекція закупівель та якості сільськогосподарської продукції Автономної Республіки Крим, органи державної податкової служби і фінансові органи разом із споживчими товариствами.

Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції

обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, республіканська державна інспекція закупівель та якості сільськогосподарської продукції Автономної Республіки Крим здійснюють контроль за правильністю визначення і своєчасністю нарахування та виплати дотацій, а також проводять щомісячний моніторинг їх нарахування та виплати, за результатами якого подають до 10 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, зведену інформацію Держконтрольсільгосппроду.

 

img 1

* За окремими розрахунками.

 

Додаток 2

до Порядку

РОЗРАХУНОК

дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені переробним підприємствам

_______________________________


(молоко та м'ясо в живій вазі)

за ____________ 20__ року


(найменування місяця)

Порядковий номер

Найменування сільськогосподарського товаровиробника, що поставляє молоко та м'ясо у живій вазі

Закуплено за приймальними квитанціями

Сума податку на додану вартість, що надійшла для зарахування на небюджетний рахунок, гривень

Донараховано дотацій

Перерахування, гривень

кількість молока та м'яса в живій вазі, кілограмів (центнерів)

вартість молока та м'яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість, гривень

нараховано дотацій авансом

копійок на 1 гривню вартості молока та м'яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість (графа 7 -- графа 5) : графу 4)

загальна сума (графа 8 (разом) х графу 4), гривень

фактично перераховано

підлягає перерахуванню сільськогосподарському товаровиробнику різниця (графа 7 - графа 10)

загальна сума, гривень

копійок на 1 гривню вартості молока та м'яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 коментар редакції

Новий Порядок виплати молоко-м’ясопереробниками
дотацій сільгосптоваровиробникам

На зміну Порядку № 291, що діяв менше року (з 10.04.2009 р.),

з 25 лютого 2010 року прийшов Порядок № 152. І хоча п. 1 Порядку № 152 встановлено, що цей Порядок визначає механізм нарахування, виплати та використання переробними підприємствами дотацій сільгосптоваровиробникам за поставлені ними починаючи з 31 грудня у 2009 році таким підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, вважаємо, що поширення його дії «заднім числом» неправомірно.

Конспективно відзначимо головні новації.

Найважливішим для переробників є те, що в новому Порядку № 152 вже

немає колишньої норми, що приписувала переробним підприємствам у кінці кожного робочого тижня перераховувати на небюджетні рахунки половину зарахованої їм на поточні рахунки суми ПДВ, що в певних випадках призводило до проблеми «зависання» на небюджетних рахунках надмірно закумульованих сум ПДВ.

Тепер пунктами 4 і 5 Порядку № 152 установлено, зокрема, що

сума ПДВ, яка підлягає зарахуванню на небюджетний рахунок, відкритий переробному підприємству в територіальному органі Держказначейства, визначається щомісячно відповідно до спецдекларації з ПДВ та перераховується на нього у строки, установлені для сплати ПДВ.

Зауважимо, що

за відсутності порядку авансової акумуляції сум ПДВ протягом звітного місяця, передбачена колишня періодичність дотаційних розрахунків із сільгосптоваровиробниками: виплата дотації з урахуванням авансового платежу здійснюється не менше двох разів на місяць (абзац другий п. 6 Порядку № 152). У зв’язку з цим перед переробником може виникнути питання про наявність на небюджетному рахунку коштів для здійснення в поточному місяці авансових виплат зазначених у приймальних квитанціях сум дотацій, визначених виходячи із загального обсягу придбаного молока та м’яса в живій вазі та розміру дотації згідно з Попереднім розрахунком (додаток 1). Очевидно, що сума дотації, визначена за щомісячним Розрахунком (додаток 2), спрямовується (згідно з абзацом першим п. 6 Порядку № 152) для остаточної виплати дотацій за поставки молока та м’яса в живій вазі, здійснені (зважаючи на строки акумуляції та виплати дотаційних коштів) у попередньому місяці, після чого небюджетний рахунок практично «обнуляється».

З’явилася пряма вказівка, що визнання нецільового використання сум спецрежимного ПДВ та стягнення їх до держбюджету

не звільняє переробні підприємства від виплати дотацій у відповідних сумах (абзац другий п. 4 Порядку № 152).

Найважливіше для одержувачів дотацій, що в новому Порядку № 152

відсутні колишні обмеження напрямів використання сільгосптоваровиробниками отриманих дотацій (виключно для розвитку тваринництва — насамперед для забезпечення тваринництва кормами, відтворення поголів’я, придбання племінних ресурсів та здійснення ветеринарних заходів), адже тепер згідно з п. 8 Порядку № 152 дотації спрямовуються на поповнення їх обігових коштів.

Сільгосптоваровиробники зобов’язані не тільки відкрити окремі рахунки в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду (що передбачалося і колишнім Порядком № 291), а й (зверніть увагу!)

офіційно повідомити їх реквізити переробним підприємствам (п. 7 Порядку № 152).

Перелік органів, що здійснюють

контроль використання сум ПДВ, що спрямовуються на виплату дотацій, поповнився інспекціями якості та формування ресурсів сільгосппродукції відповідних рівнів (п. 12 Порядку № 152).

Порядок щоквартального подання переробними підприємствами до управлінь агропромислового розвитку відповідного регіону

звіту про рух коштів на небюджетних рахунках — до 5 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, не змінився. Нагадаємо: форму звіту затверджено наказом Мінагрополітики, Мінфіну, Держказначейства та ДПАУ від 28.10.2009 р. № 767/1258/452/591 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 97, с. 4). Оскільки в його преамбулі міститься посилання на колишній Порядок № 291, логічно очікувати на появу нового подібного наказу.

Форми

додатків 1 і 2 до Порядку № 152 залишилися практично без змін (уточнення назви періоду, за який вони складаються (не рік, а місяць, як того вимагає сам Порядок № 152), до уваги не беремо).

 

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі