Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2010/№ 89
Друк
Наказ від 24.09.2010 р. № 1085

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства*

Наказ від 24 вересня 2010 року № 1085

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 р. за № 938/18233

(витяг)

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (далі — Зміни), що додаються.

2. Визнати такими, що

втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

2.1. Наказ Міністерства фінансів України

від 14.11.97 № 244 «Про бухгалтерський облік списання та реструктуризації податкової заборгованості», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.11.97 за № 566/2370;

2.2. Наказ Міністерства фінансів України

від 16.12.97 № 272 «Про бухгалтерський облік взаємозаліку та реструктуризації заборгованості», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.97 за № 631/2435.

<…>

5. Цей наказ набирає

чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 3 Змін, затверджених цим наказом, що набирає чинності з 01.01.2011.

<…>

 

Міністр Ф. Ярошенко

 

* Див. також матеріал на с. 24. —

Прим. ред.

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України 24.09.2010 № 1085

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 р. за № 938/18233

 

1. У

Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690 (із змінами):**

** Зміни не публікуються, оскільки витяги із зазначених П(С)БО та Порядку наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни у тексті виділено

напівжирним курсивом . —
Прим. ред.

<…>

2. У

Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382 (із змінами): *

<…>

3. У

Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за № 610/12484:*

<…>

4. У

Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93 № 109, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29.12.93 за № 200 (із змінами):*

* Зміни не публікуються, оскільки витяги із зазначених П(С)БО та Порядку наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни у тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<…>

5. У

підпункті 1.6 пункту 1 наказу Міністерства фінансів України від 14.12.99 № 298 «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.99 за № 915/4208, слова та цифри «Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року № 29, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1996 року за № 82/1107, зі змінами та доповненнями» замінити словами та цифрами «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за № 515/4736 (із змінами)».

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 397/3690

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 24 вересня 2010 року № 1085)

(витяг)

 

<…>

Визначення прибутку (збитку) за звітний період

<…>

21. У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): доход від операційної оренди активів; доход від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо. До цієї статті також уключаються дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

<…>

24. У статті «Інші операційні витрати» відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів

», необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018, втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

<…>

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 р. за № 161/4382

(із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 24 вересня 2010 року № 1085)

(витяг)

 

Загальні положення

<…>

2. Норми Положення (стандарту) 25 застосовуються:

суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства, крім довірчих товариств, страхових компаній, банків, ломбардів, інших фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ, суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб’єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам — засновникам та учасникам цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків;

представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визнаються відповідно до чинного законодавства суб’єктами малого підприємництва, застосовують Положення (стандарт) 25 у поточному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності за I квартал або I півріччя поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стандарту) 25.

<…>

Баланс

<…>

9. У статті «Інші необоротні активи» наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу «Необоротні активи».

При переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 до цієї статті на початок звітного року також включаються дані статті «Відстрочені податкові активи» (рядок 060) Балансу (форма № 1) на кінець попереднього року.

<…>

22. У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У першому місяці року переходу на застосування Положення (стандарту) 25 сальдо рахунків 17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

<…>

25. У статтях розділу «Довгострокові зобов’язання» наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов’язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями.

При переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 до цієї статті на початок звітного року також включаються дані статті «Відстрочені податкові зобов’язання» (рядок 460) Балансу (форма № 1) на кінець попереднього року.

<…>

31. У статті «Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці» відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість підприємству працівників за операціями з оплати праці наводиться у статті «Інша поточна дебіторська заборгованість».

У вписуваному рядку 665 «З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) ____________» наводиться сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк.

<…>

Звіт про фінансові результати

<…>

43. У статті «Податок на прибуток» відображається сума податку на прибуток, яка відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року № 353, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за № 47/5238, визначається в розмірі поточного податку на прибуток.

При переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 у цій статті у графі 4 за аналогічний період попереднього року наводиться результат відповідного складання (вирахування) значень статей «Податок на прибуток від звичайної діяльності» (рядок 180), «Податки з надзвичайного прибутку» (рядок 210) і «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності» (рядок 185) Звіту про фінансові результати (форма № 2) за попередній рік.

<…>

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 р. за № 610/12484

(із змінами і доповненнями

, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 24 вересня 2010 року № 1085)

(витяг)

 

Загальні положення

<…>

4. Фінансові витрати визнаються:

суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та юридичними особами, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов’язаннями);

іншими юридичними особами витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов’язаннями), крім фінансових витрат, які капіталізуються.

<…>

 

Розкриття інформації про фінансові витрати в примітках до фінансової звітності

15. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

15.1. Випадки, причини і тривалість зупинення виконання робіт із створення кваліфікаційного активу та капіталізації фінансових витрат.

<…>

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»

Приклади кваліфікаційних та некваліфікаційних активів

 

Актив

Приклад

Кваліфікаційні активи

Незавершене виробництво продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом

Вино, коньяк, що потребує кілька років (місяців) технологічної витримки

Незавершені капітальні інвестиції

Будівництво приміщень, будинків, будівель, споруд, виготовлення і монтаж устаткування, розробка (створення) програмного продукту та інших нематеріальних активів, які тривають. Вирощування багаторічних насаджень

<…>

<…>

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16 грудня 1993 р. № 109

Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1993 р. за № 200

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 24 вересня 2010 року № 1085)

(витяг)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

<…>

1.3. На державному підприємстві, що підлягає приватизації або передачі в оренду, проводиться інвентаризація майна, капітальних і фінансових вкладень, незавершеного виробництва, коштів, зобов’язань, розрахунків тощо відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що

приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158 та згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69.

<…>

 

2. ОЦІНКА МАЙНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

2.1. Майно державного підприємства (його підрозділу), яке підлягає приватизації, оцінюється з урахуванням результатів проведеної перед цим інвентаризації за Методикою оцінки

майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891.

<…>

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАГРОМАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ КОШТІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРИДБАННЯ (ВИКУПУ) ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

<…>

3.4. Для відображення господарських операцій товариство покупців може використовувати Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 р. № 422.

<…>

 

4. ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З МЕТОЮ ЙОГО ПРИВАТИЗАЦІЇ

<…>

4.5. Перевищення розрахункової суми потенційної прибутковості над вартістю цілісного майнового комплексу, розраховане відповідно до

законодавства, зараховується до гудвілу в дебет рахунку 04 «Нематеріальні активи» (без нарахування зносу) у кореспонденції з рахунком 85 «Статутний фонд».

<…>

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі