Теми статей
Обрати теми

Випадки застосування звичайних цін

Редакція ПБО
Стаття

Випадки застосування звичайних цін

 

Термін «звичайна ціна», започаткований як інструмент, що перешкоджав би необґрунтованому заниженню (завищенню) валових доходів (витрат) при оподаткуванні прибутку підприємств, на сьогодні непомітно, але упевнено, немов комп’ютерний вірус, розповсюдився по всьому правовому полю. Усе більшу кількість законодавчих норм, розкиданих то тут, то там, слід застосовувати з позиранням на звичайні ціни.

Вважаємо, що наведена нижче таблиця, в якій зібрано актуальну інформацію про найпоширеніші випадки застосування звичайних цін, буде для наших читачів надійним дороговказом у мандрах чинним законодавством.

Ігор ХМЕЛЕВСЬКИЙ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» [email protected]

 

№ з/п

Випадок застосування звичайних цін

Як застосовуються
звичайні ціни

Примітка

1

2

3

4

Закон про податок на прибуток

1

Визначення вартості гудвілу (п. 1.7 ст. 1)

Вартість гудвілу дорівнює різниці між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, яка виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо.

Вартість гудвілу не підлягає амортизації та не враховується при визначенні валових витрат платника податку

2

Передача у фінансовий лізинг об’єкта,
що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 % амортизації його первісної вартості (п.п. 1.18.2 ст. 1)

Звичайна ціна є одним з критеріїв для віднесення операції лізингу до фінансового

Сума лізингових платежів має дорівнювати або перевищувати 90 % звичайної ціни об’єкта лізингу на початок строку дії договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки НБУ, визначеної на дату початку дії договору на весь його строк

3

Виплата винагород
або інших видів заохочень пов’язаним особам
(п.п. 5.3.9 ст. 5)

За наявності документальних доказів, що такі виплати
або заохочення було здійснено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час), фактичні суми виплат (заохочень) включаються до складу валових витрат платника податків, але в межах сум, розрахованих за звичайними цінами

Суми збитків платника податків, понесених у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) або їх обміном за цінами, що нижчі за звичайні, пов’язаним з таким платником податків особам, не відносяться до складу валових витрат (п.п. 5.3.9 ст. 5)

4

Страхування:
— ризиків загибелі урожаю, транспортування продукції платника податку;
— цивільної відповідальності, пов’язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних фондів платника податку;
— екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдано платником податку іншим особам;
— майна платника податку;
— кредитних та інших ризиків платника податку, пов’язаних зі здійсненням ним господарської діяльності (п.п. 5.4.6 ст. 5)

До валових витрат включаються витрати на страхування в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору. Методику визначення звичайної ціни страхового тарифу встановлено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30.12.2004 р. № 3259

Виняток становить страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачено законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб. Витрати на зазначені види страхування забороняється включати до валових витрат у будь-якому розмірі

5

Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій
(п.п. 7.1.1 ст. 7)

Доходи та витрати від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються виходячи з договірної ціни такої операції, але не нижче звичайних цін

При прочитанні цього підпункту складається враження
про можливість визначення валових витрат при здійсненні бартерних операцій на рівні звичайної ціни або навіть вище, якщо така звичайна ціна перевищує договірну. Насправді такий шлях призведе до необґрунтованого завищення валових витрат з усіма наслідками, що звідси випливають. Адже ДПАУ і так не властиве лояльне відношення до бартеру, а підтвердити підвищені витрати документально платник податків не зможе.
У випадку якщо договірна ціна бартерної операції перевищує звичайну, ДПАУ також вимагає відображати «бартерні» витрати на рівні звичайної ціни (лист від 27.06.2003 р. № 5779/6/13-2415-20)

6

Продаж пов’язаній особі товарів (робіт, послуг)
(п.п. 7.4.1 ст. 7)

Дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (робіт, послуг) пов’язаним особам, визначається виходячи з договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату продажу

7

Придбання у пов’язаної особи товарів (робіт, послуг) (п.п. 7.4.2 ст. 7)

Витрати платника податку, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов’язаної особи, визначаються виходячи з договірних цін, але не більших за звичайні ціни, що діяли на дату придбання

8

Продаж товарів (робіт, послуг) неплатникам податку на прибуток або особам, які сплачують податок на прибуток за ставкою, що відрізняється від тієї, яку застосовує продавець (п.п. 7.4.3 ст. 7)

Дохід, отриманий платником податку від продажу таким особам товарів (робіт, послуг), визначається виходячи з договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату продажу

Вимоги щодо застосування звичайних цін поширюються й на випадки продажу товарів (робіт, послуг) приватним підприємцям та фізичним особам

9

Придбання товарів (робіт, послуг) у неплатників податку на прибуток або в осіб, які сплачують податок на прибуток за ставкою,
що відрізняється від тієї, яку застосовує покупець (п.п. 7.4.3 ст. 7)

Витрати платника податку, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) у таких осіб, визначаються виходячи з договірних цін, але не більших за звичайні ціни, що діяли на дату придбання

10

Сплата процентів за депозитами, орендними платежами, інші виплати пов’язаним особам за цивільно-правовими договорами

(п.п. 7.4.4 ст. 7)

Витрати платника податку у зв’язку з проведенням таких операцій визначаються виходячи з договірних цін (процентних ставок за депозит), але не вищих за звичайні ціни (звичайні процентні ставки за депозит)

Порядок визначення звичайної ставки за депозит наведено в п.п. 1.20.7 ст. 1

11

Виплата дивідендів у натуральній (негрошовій) формі (п.п. 7.8.2 ст. 7)

Базою для нарахування авансового внеску з податку на прибуток є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами

Виняток становлять операції з виплати дивідендів, зазначені в п.п. 7.8.5 ст. 7. У такому разі авансовий внесок з податку на прибуток не сплачується

12

Отримання власником корпоративних прав майна підприємства, що ліквідується, під час розділу за рішенням ліквідаційної комісії (п.п. 7.8.9 ст. 7)

Вартість майна визначається виходячи зі звичайних цін

Сума перевищення вартості майна над витратами, понесеними на придбання корпоративних прав, включається до валових доходів, від’ємна сума включається до складу валових витрат

13

Повернення орендарем об’єкта фінансового лізингу орендодавцю без придбання його у власність (п.п. 7.9.6 ст. 7)

Для цілей оподаткування така операція прирівнюється до зворотного продажу орендарем об’єкта фінансового лізингу орендодавцю за звичайною ціною, що діяла на момент такого зворотного продажу

При цьому необхідно дотримуватись умови: звичайна ціна має бути не меншою ніж первісна вартість об’єкта, зменшена на суму нарахованої амортизації

14

Критерій віднесення операцій продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими організаціями
до їх основної діяльності (п.п. 7.11.13 ст. 7)

До основної діяльності неприбуткової організації включається продаж товарів (послуг), якщо ціна таких товарів (послуг) є нижчою за звичайну або регулюється державою

Це стосується продажу товарів (послуг), що пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію. Саме такі операції належать
до її основної діяльності

Закон про ПДВ

1

Поставка товарів (послуг) (п. 4.1 ст. 4)

Якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20 %, база оподаткування операції з поставки таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами

Незважаючи на те що чинну редакцію п. 4.1 Закону про ПДВ сформульовано не зовсім вдало (норма, в якій зазначено про безумовне застосування звичайних цін, залишилася в цьому пункті від попередньої редакції), є всі підстави нараховувати податкові зобов’язання виходячи з договірної (контрактної) вартості в тих випадках, коли вона нижча від звичайної ціни в межах до 20 % (включно) або вища за звичайну ціну (див. лист ДПА в м. Києві від 05.03.2007 р. № 215/10/31-606; п. 2 довідки ВАСУ від 15.04.2010 р. // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 48)

2

Поставка товарів (робіт, послуг) без оплати або з частковою оплатою їх вартості коштами в межах бартерних (товарообмінних) операцій (п. 4.2 ст. 4)

База оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни. При цьому 20 % коридор, про який ішлося в попередньому пункті цього розділу таблиці, не застосовується

Сума податкового кредиту у сторони, яка одержує, та сума податкового зобов’язання у сторони, яка передає, так само як і сума валових витрат та валового доходу відповідно (див. п. 5 попереднього розділу таблиці) визначаються з урахуванням рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги), що поставляються за бартером.
Наприклад, договірна ціна товару, що передається за бартером, складає 1200 грн. з ПДВ, а звичайна — 1500 грн. з ПДВ. До складу валових витрат включається сума 1000 грн., а до податкового кредиту — 200 грн. (1000 грн. х 20 % : 100 %).
Валовий дохід збільшується виходячи зі звичайної ціни на суму 1250 грн. Сума податкових зобов’язань складає 250 грн. (1250 грн. х 20 % :
: 100 %)

3

Здійснення операцій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) (п. 4.2 ст. 4)

4

Натуральні виплати в рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з платником податку (п. 4.2 ст. 4)

5

Передача товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати на яке не відносяться до валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації (п. 4.2 ст. 4)

Це правило не стосується тих товарів (робіт, послуг), вартість яких при придбанні або створенні не було віднесено до валових витрат, а суму ПДВ, сплачену при такому придбанні або створенні, відповідно не було відображено у складі податкового кредиту з ПДВ. У такому разі податкові зобов’язання з ПДВ не виникають (п. 21 листа ДПАУ від 28.01.2003 р. № 1399/7/15-3317)

6

Передача товарів (робіт, послуг) пов’язаній з продавцем особі або суб’єкту підприємницької діяльності, не зареєстрованому як платник ПДВ (п. 4.2 ст. 4)

На відміну від податкових зобов’язань з ПДВ валові доходи в усіх випадках поставки товарів (робіт, послуг) фізичним особам визначають виходячи зі звичайних цін (див. п. 8 попереднього розділу таблиці)

7

Здійснення операцій з поставки товарів (послуг), які є об’єктом оподаткування,
під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих такому платнику у формі простого чи переказного векселя або інших боргових інструментів, випущених таким покупцем або третьою особою (п. 4.8 ст. 4)

Базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче звичайних цін без урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями — договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, які нараховано або має бути нараховано на суму номіналу такого векселя

Тут справедливе те саме зауваження про незастосування 20 % коридору між договірною (контрактною) вартістю
та звичайною ціною.
У цьому підпункті Закону про ПДВ ідеться про податкові зобов’язання щодо товару, а не векселя

8

Здійснення за згодою векселедержателя зустрічної поставки товарів (послуг) замість грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселі (п. 4.8 ст. 4)

Базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче звичайних цін без урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями — договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, які нараховано або має бути нараховано на суму номіналу такого векселя

9

Основні виробничі фонди або невиробничі фонди:
— ліквідовуються за самостійним рішенням платника податку;
— безоплатно передаються особі, не зареєстрованій платником ПДВ,
або основні фонди переводяться до складу невиробничих (п. 4.9 ст. 4)

Для цілей оподаткування ці операції розглядаються як поставка основних виробничих або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки

Для основних фондів групи 1 — виходячи зі звичайної ціни, але не нижче їх балансової вартості.
База оподаткування для обчислення податкових зобов’язань визначається виходячи зі звичайної ціни і при безоплатній передачі основних фондів особам, які зареєстровані як платники податку (див. п. 3 цього розділу таблиці).
Правило звичайної ціни не поширюється на випадки, коли:
— основні фонди ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або руйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили;
— ліквідація основних фондів здійснюється без згоди платника податків, у тому числі, в разі їх розкрадання;
— платник податків надає податковому органу документ (ф. № ОЗ-3, № ОЗ-4) про знищення, розібрання або перетворення об’єкта основних фондів іншими способами, унаслідок чого він не може використовуватися в майбутньому за первісним призначенням.
Тут також справедливо зауваження про ненарахування податкових зобов’язань щодо тих основних фондів, вартість яких при придбанні або створенні не було віднесено до валових витрат, а суму ПДВ, сплачену при такому придбанні або створенні, відповідно не було відображено у складі податкового кредиту з ПДВ (п. 21 листа ДПАУ від 28.01.2003 р. № 1399/7/15-3317)

10

Придбання товарів (послуг) (п.п. 7.4.1 ст. 7)

Податковий кредит визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 % від звичайної ціни на них

Якщо товари (послуги) придбано за договірною ціною, що перевищує звичайну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20 %, то до податкового кредиту платник має право віднести суму ПДВ, розраховану виходячи зі звичайних цін.
Якщо товари (послуги) придбано за договірною ціною, яка нижче звичайної ціни більше ніж на 20 %, то до податкового кредиту можна віднести суму ПДВ, розраховану виходячи з договірної ціни.
Якщо товари (послуги) придбано за договірною ціною, яка не перевищує звичайної ціни більше ніж на 20 % або не нижча за звичайну ціну більше ніж на 20 %, то до податкового кредиту можна віднести суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, тобто розраховану виходячи з такої договірної ціни.
Докладні роз’яснення див. у листі ДПА в м. Києві від 05.03.2007 р. № 215/10/31-606 та в п. 2 довідки ВАСУ від 15.04.2010 р. // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 48

11

Товари після придбання використовуються в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, або основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів
(п.п. 7.4.1 ст. 7)

Для цілей оподаткування такі товари (послуги), основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження)

Операції відображаються в податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення.
Зауважимо, що існує конфлікт двох правових норм, що містяться в п.п. 7.4.1 ст. 7 і п. 4.9 ст. 4, які по-різному вимагають визначати ціну умовного продажу основних фондів при переведенні їх до складу фондів невиробничого призначення. На нашу думку, краще керуватися вимогами п. 4.9 ст. 4 як спеціальною нормою з цього питання

12

Поставка дилером культурних цінностей (п. 82.3 ст. 8)

Базою оподаткування для таких операцій є маржа дилера, яка дорівнює різниці між ціною продажу таких товарів та ціною їх придбання (без урахування ПДВ, нарахованого на таку маржу), розрахованою за звичайними цінами

Дилерами вважаються особи, які придбавають (набувають за іншими цивільно-правовими договорами), у тому числі шляхом імпорту, вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріату (далі — культурні цінності) з метою їх подальшого перепродажу, незалежно від того, діє такий платник податку від свого імені чи від імені іншої особи за винагороду

13

Анулювання реєстрації платника податку, в обліку якого на день анулювання перебувають товарні залишки або основні фонди, за якими було нараховано податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах (п. 9.8 ст. 9)

Платник податків вимушений визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами

Необхідно відобразити збільшення суми податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання

Закон про податок з доходів фізичних осіб

1

Передача фізичною особою майна за дорученням іншій фізособі, якщо умови такої довіреності передбачають право продати це майно або здійснити його відчуження іншим способом (п. 1.2 ст. 1)

З метою оподаткування до доходу платника податку включається звичайна вартість такого майна, що передається. Винятком є операції з передачі майна між подружжям у межах спільної часткової або спільної сумісної власності

Представники ДПАУ роз’яснюють, що безпосередньо при посвідченні довіреності на право користування або розпорядження майном не виникає обставин, що тягнуть за собою оподаткування, тому немає й об’єкта обкладення податком з доходів фізичних осіб

2

Повернення повіреним коштів, отриманих у результаті продажу (відчуження) довірителю в майбутньому (п. 1.2 ст. 1)

Вартість майна визначається виходячи зі звичайних цін

Сума коштів, отриманих у результаті продажу, не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу повіреного.
Позитивна різниця між сумою таких коштів та звичайною вартістю майна, переданого за дорученням, включається до складу загального оподатковуваного доходу довірителя відповідного звітного податкового періоду

3

Нарахування доходів фізичним особам у будь-яких негрошових формах (п. 3.4 ст. 3)

Об’єкт оподаткування розраховується шляхом множення вартості такого нарахування, визначеної за звичайними цінами, на «натуральний» коефіцієнт

«Натуральний» коефіцієнт розраховується за формулою:
К = 100 : (100 - Сп),
де Сп — ставка податку, установлена для таких доходів на момент такого нарахування.
З 01.01.2007 р. К = 1,176471

4

Отримання від працедавця товарів (послуг) зі знижкою, що перевищує звичайну (абз. «е» п.п. 4.2.9 ст. 4)

База для нарахування податку з доходів фізичних осіб визначається шляхом множення суми знижки, розрахованої як різниця між звичайною ціною та ціною (вартістю) товарів (послуг), на «натуральний» коефіцієнт

До бази оподаткування не включаються суми доходів, перелічених у п. 4.3 ст. 4 цього Закону

5

Здійснення виплати страхувальником-резидентом фізичній особі за договором страхування майна (абз. «б» п.п. 4.3.32 ст. 4)

Умова неоподаткування виплати: сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, розраховану за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових внесків (премій), та має бути спрямована на ремонт, відновлення застрахованої власності або її заміщення у порядку та строки, визначені статтею 15 цього Закону

Якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, розраховану за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових внесків (премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою 15 % (п.п. 2.2.6 розділу 2 Порядку № 126)

6

Здійснення виплати страхувальником-резидентом фізичній особі за договором страхування цивільної відповідальності (абз. «в» п.п. 4.3.32 ст. 4)

Умова неоподаткування виплати: сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка оцінюється за звичайними цінами на дату такої страхової виплати

Якщо сума страхового відшкодування перевищує визначений розмір збитку, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою 15 % (п.п. 2.3.2 розділу 2 Порядку № 126)

7

Набувач благодійної допомоги після закінчення наукового дослідження об’єкти власності, надані благодійною організацією для його виконання (абз. «е» п.п. 9.7.4 ст. 9):

— придбаває

Ціна придбання визначається виходячи зі звичайних цін

— залишає собі безоплатно

База для нарахування податку з доходів фізичних осіб визначається виходячи зі звичайних цін

8

Обмін одного об’єкта рухомого майна на інший (п. 12.4 ст. 12)

Вартість майна визначається виходячи зі звичайних цін

Податок з доходів стягується з вартості майна, що відчужується кожною зі сторін договору міни. Кожна зі сторін сплачує 50 % суми податку

Закон № 2181

1

Купівля і продаж, інші види відчуження або оренда (лізинг) нерухомого та рухомого майна, майнових або немайнових прав, що не використовуються в підприємницькій діяльності платника податків, активи якого перебувають у податковій заставі (п.п. 8.6.1 ст. 8)

Операції з готовою продукцією, товарами та товарними запасами, роботами та послугами, що не вимагають письмового узгодження з податковими органами, проводяться за грошові кошти за цінами не нижче звичайних

Платник податків вільно розпоряджається активами, що перебувають у податковій заставі, тільки щодо тих операцій, які не вимагають письмового узгодження з податковим органом.
У цьому випадку придбання зазначених матеріальних цінностей, робіт та послуг має здійснюватися за цінами не вищими за звичайні

2

Звільнення окремих видів активів з-під податкової застави (п.п. 8.9.1 ст. 8)

Податковий орган може видати на запит платника податків, який має податковий борг, повідомлення про звільнення окремих видів активів такого платника податків з-під податкової застави

Умова: звичайна вартість інших активів, що залишаються в податковій заставі, має бути більше суми податкового боргу, забезпеченого такою податковою заставою, як мінімум, удвічі, з урахуванням сум будь-яких інших прав дійсних вимог до активів такого платника податків, що мають пріоритет над таким правом податкової застави

3

Опис активів у зв’язку з їх адміністративним арештом (п.п. 9.4.3 ст. 9)

Вартість активів, щодо яких прийнято рішення про адміністративний арешт, визначається виходячи зі звичайних цін

Якщо при описі присутній оцінювач, то вартість активів зазначається у протоколі

4

Продаж активів, що перебувають у податковій заставі, для погашення податкового боргу (п.п. 10.1.3 ст. 10)

Якщо податковий керуючий вирішить, що платник податків визначає для продажу активи, звичайна ціна яких явно менше суми податкового боргу, то податковий керуючий зобов’язаний самостійно визначити склад активів, що підлягають продажу з урахуванням того, що звичайна (оціночна) вартість таких активів не перевищує двократного розміру податкового боргу

5

Придбання активів за цінами нижчими за звичайні або отримання безоплатно або як безповоротну фінансову допомогу в особи, якій для погашення податкового боргу не вистачило вартості майна (п.п. 10.6.1 ст. 10)

Вартість активів визначається податковим органом виходячи зі звичайних цін

Законом № 2181 передбачено обов’язок погашення залишкового боргу особи, від якої отримано активи. Сума такого погашення не може перевищувати суму, що дорівнює звичайній ціні активів, зменшеній на фактичну ціну їх придбання

6

Відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов’язковим (п.п. 17.1.8 ст. 17)

Сума відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, визначається податковим органом виходячи зі звичайних цін

За зазначене порушення передбачено штраф у розмірі суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами

ЦКУ

1

Оцінка предмета застави (ст. 582)

Оцінка предмета застави здійснюється заставодавцем разом із заставодержателем за звичайними цінами, що склалися на момент виникнення права застави, якщо інший порядок оцінки предмета застави не встановлено договором або законом

Оцінка предмета застави здійснюється у випадках, установлених договором або законом

2

Установлення ціни в договорі (ст. 632)

Якщо ціну в договорі не встановлено і не може бути встановлено виходячи з його умов, то така ціна встановлюється виходячи зі звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору

Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін

3

Установлення ціни роботи (ст. 843)

Якщо в договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, така ціна встановлюється за рішенням суду на підставі цін, які звичайно застосовуються на аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами

У договорі підряду встановлюються ціна роботи
та способи її визначення

4

Установлення розміру плати повіреному (ст. 1002)

Якщо в договорі доручення не встановлено розмір плати повіреному або порядок її виплати, така плата здійснюється після виконання доручення виходячи зі звичайних цін на такі послуги

Повірений має право на плату за виконання своїх зобов’язань за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом

5

Виплата комісійної винагороди (ст. 1013)

Якщо договором комісії розмір плати не встановлено, комісійна винагорода виплачується після виконання договору комісії виходячи зі звичайних цін на такі послуги

Розмір та порядок плати за договором комісії встановлюються в такому договорі. Виплата комісійної винагороди комітентом комісіонеру є обов’язковою

6

Виплата банком процентів за користування коштами, що перебувають на рахунку клієнта (ст. 1070)

Проценти за користування коштами, що перебувають на рахунку клієнта, сплачуються банком у розмірі, визначеному договором, а якщо відповідні умови не встановлено договором, — у розмірі, який звичайно виплачується банком за вкладом на вимогу

За користування засобами, що перебувають на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не передбачено договором банківського рахунка або законом

Закон про іпотеку

1

Продаж предмета іпотеки іпотекодержателем у випадку, якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя припускають його право на продаж предмета іпотеки будь-якому покупцю (ст. 38)

Ціна продажу предмета іпотеки встановлюється за домовленістю між іпотекодадавцем та іпотекодержателем або на підставі оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності на рівні не нижче звичайних цін на цей вид майна

У разі невиконання цієї умови іпотекодержатель несе відповідальність перед іншими особами згідно з пріоритетом та розмірами їх зареєстрованих прав або вимог і перед іпотекодавцем в останню чергу за відшкодування різниці між ціною продажу предмета іпотеки та його звичайною ціною

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі