Теми статей
Обрати теми

Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення

Редакція ПБО
Наказ від 24.12.2010 р. № 1025

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення

Наказ від 24.12.2010 р. № 1025

 

Відповідно до пункту 177.10 статті 177 та пункту 178.6 статті 178 розділу IV Податкового кодексу України, керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»,

Наказую:

1. Затвердити форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (додаються).

2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С. П.):

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

2.2 забезпечити оприлюднення наказу у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.

 

Голова О. Папаіка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 р. № 1025

 

Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці,
 крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування,
 і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Період обліку (день, місяць, квартал, рік)

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на початок звітного періоду (грн.)

Розмір отриманих доходів від здійснення діяльності (за день, місяць, квартал, рік)

Витрати виробництва та обігу

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на кінець звітного періоду (грн.)

Чистий дохід (грн.) гр. 3 -
- гр. 6 -
- гр. 9 -
- гр. 10

реквізити документа, що підтверджує понесені витрати

загальна вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей (грн.)

у тому числі товарів, що реалізовані, товаро-матеріальних цінностей, що використані у виробництві продукції (грн.)

Внутрішнє переміщення товару (відпущено/отримано)

понесені витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату (грн.)

понесені інші витрати, пов’язані з одержанням доходу, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг (грн.)

адреса місця здійснення діяльності, прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки найманого працівника або серія та номер паспорта*

вартість товару, що переміщено (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб — платників податків, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту оподаткування фізичних осіб С. Дусяк

 

 

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. № 1025

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 р. за № 1425/18720

 

1. Відповідно до пункту 177.10 статті 177 та пункту 178.6 статті 178 розділу IV Податкового кодексу України фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі — самозайняті особи), зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга), у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.

2. Самозайняті особи повинні придбавати та оформлювати Книгу самостійно. Книга має вигляд зошита чи блокнота. Прошнурована з пронумерованими сторінками Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку самозайнятої особи.

Кожен працівник — фізична особа (далі — наймана особа), що здійснює операції за готівку, веде їх облік у Книзі, яка реєструється самозайнятою особою у такому самому порядку. У Книзі для найманих осіб зазначаються адреса місця здійснення діяльності, прізвище, ім’я, по батькові найманої особи та самозайнятої особи (роботодавця) та їх реєстраційний номер облікової картки платника податків, а у разі його відсутності — серія та номер паспорта (для фізичних осіб — платників податків, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті). Записи у Книзі виконуються кульковою або чорнильною ручкою (виправлення допускаються тільки з завіренням їх самозайнятою особою).

3. Ведення Книги здійснюється у такому порядку:

3.1. У графі 1 вказується дата заповнення.

3.2. У графах 2 та 11 відображається сума нереалізованих товарних запасів, сировини, матеріалів тощо на початок та на кінець звітного податкового періоду (року), яка виводиться в грошовій формі, виходячи із ціни їх придбання.

3.3. У графі 3 щоденно відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом звітного року записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у самозайнятої особи.

3.4. До графи 4 записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов’язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг (номер, дата і назва документа). Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи.

3.5. У графі 5 відображається загальна вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей.

3.6. У графі 6 відображається сума витрат, яка безпосередньо пов’язана з отриманням доходу.

3.7. Самозайняті особи, які використовують найману працю, заповнюють графи 7 та 8:

до графи 7 записуються відомості про внутрішнє переміщення товару (відпуск під реалізацію найманій особі) із зазначенням адреси місця здійснення діяльності, прізвища, імені, по батькові найманої особи та її реєстраційного номера облікової картки платника податків, а у разі його відсутності — серії та номера паспорта (для фізичних осіб — платників податків, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті);

у графі 8 відображається вартість товару, переданого на реалізацію за цінами придбання.

Наймані особи заповнюють дані Книги відповідно до граф 1, 3, 8. Графа 3 заповнюється по кожному факту здійснення операції. У графі 8 наймана особа відображає вартість отриманого товару за цінами реалізації. Дані з Книг найманих осіб включаються до Книги самозайнятих осіб в останній день місяця.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, графи 7 та 8 не заповнюють.

3.8. У графі 9 відображаються витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, понесені у звітному місяці.

3.9. У графі 10 відображаються фактично понесені інші витрати, безпосередньо пов’язані з одержанням доходу, які не зазначені у графах 6 та 9, включаючи вартість оплачених виконаних робіт та наданих послуг.

3.10. Графа 12 розраховується як різниця між доходом від здійснення діяльності та документально підтвердженими витратами, пов’язаними із отриманням доходу.

4. Фізичні особи — підприємці, зареєстровані як платники податку на додану вартість, не включають до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів, наданих робіт та виконаних послуг.

5. Дані Книги використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації за звітний податковий період (рік).

 

 

Директор Департаменту оподаткування
фізичних осіб С. Дусяккоментар редакції

Нова книга для підприємців на загальній системі

Наказ, що коментується, важливий для підприємців, оскільки

повністю змінює форму Книги обліку доходів і витрат (яку ми звикли називати Книга ф. № 10), і відповідно, змінюється порядок її заповнення.

Нова форма Книги обліку доходів і витрат призначена

тільки для підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування. Єдиноподатники, поки що мають користуватися колишньою формою (тобто Книгою ф. № 10). А підприємцям, які працюють на фікспатенті, Книгу обліку доходів і витрат узагалі вести не потрібно: ані за старою, ані за новою формою (хоча первинні документи на товар їм бажано мати).

Нова Книга обліку доходів і витрат складається з 12 граф і сприяє тому, щоб підприємці все-таки почали вести облік товарів і сировини (у грошовому виразі). Річ у тім, що в Книзі треба зазначати вартість товарних запасів, матеріалів, сировини на початок і кінець звітного періоду, вартість придбаних та проданих товарів і навіть внутрішнє їх переміщення (зі складу на торговельну точку).

Крім того, в Книзі доведеться зазначати реквізити документів, що підтверджують кожну витратну операцію, а також суми витрат і доходу. До речі,

підтверджуючими документами податківці погоджуються визнавати: ТТН, податкові накладні, платіжні доручення, фіскальні чеки, акти закупівлі, виконаних робіт/послуг та інші платіжні документи. При цьому якихось особливих бухгалтерських документів вони від підприємців не вимагають (тобто побоювання щодо необхідності мати накладні на оприбутковування товарів, на відпуск товарів чи їх внутрішнє переміщення, на щастя, не виправдалися).

Що стосується заповнення

графи 3 «Розмір отриманих доходів» у новій Книзі, то цікавим є такий момент: у пункті 3.3 Порядку № 1025 чітко не зазначається, що виручка має відображатися після кожної операції з продажу товарів (робіт, послуг). Більш того, формулювання пункту 3.3 Порядку, що коментується, наводить на думку про те, що виручку достатньо відобразити однією сумою — загальним підсумком за день (а по закінченні місяця, кварталу чи року — підбивати підсумки). При цьому про щоденні підсумки щодо виручки не сказано нічого. Чи не тому, що виручка справді має зазначатися в новій Книзі загальною сумою за день? Цілком можливо, що саме тому, але з такими висновками краще поки що не поспішати, а почекати роз’яснень від ДПАУ із цього приводу.

Що стосується витрат, то для них у новій Книзі передбачено чотири (!) графи: графа 5

призначена для того, щоб уносити до неї суми, сплачені протягом дня за товари, графа 6 — для того, щоб зазначати в ній вартість проданих протягом дня товарів, а графи 9 і 10 — для інших витрат.

Таким чином податківці спробували реалізувати на практиці принцип відповідності доходів і витрат. Адже раніше у графі «Витрати на виробництво продукції» Книги ф. № 10 усе було скидано до однієї купи: так, протягом кварталу підприємці зазначали у ній усі витрачені кошти, але після закінчення кварталу до підсумку витрат уключали лише ті з них, за якими було отримано дохід. Зрозуміло, це дуже незручно. І насправді

багато підприємців (особливо ті, хто мав великий оборот) це правило порушували і включали до підсумку витрат усі суми, записані до графи «Витрати на виробництво продукції» Книги ф. № 10 (не звертаючи уваги на те, отримано пов’язаний з ними дохід чи ні).

Проте

тепер так діяти можливості не буде. Адже в новій Книзі обліку доходів і витрат доведеться заповнювати графу 6, а крім того, саме її значення (а не значення графи 5) зменшуватиме дохід, що підлягає оподаткуванню.

Вочевидь, заповнення графи 6 буде найскладнішим для тих підприємців, які протягом дня здійснюють декілька десятків операцій купівлі-продажу. Як же бути? Очевидно, для них

корисно придбати програму обліку товарів, яка б автоматично вела підрахунок вартості товарів на початок дня, проданих протягом дня, і таких, що залишилися на кінець дня. Для цього можна скористатися хоча б програмою 1Сv8.0.

Як правило, такі програми використовують один з двох найпоширеніших

методів оцінки вибуття товарних запасів — ФІФО (перший прийшов — перший пішов) або середньозваженої собівартості. Вибрати конкретний метод можна в налаштуваннях програми (Порядок № 1025 це питання не регламентує, а отже, підприємець має право самостійно обрати зручний для нього метод).

Для того щоб зрозуміти, у чому полягає суть згаданих методів, уявімо собі, що продана партія товарів формується з товарів, куплених підприємцем у різний час, тому ціни їх закупівлі могли бути різними. Як же підрахувати собівартість проданої партії?

Метод ФІФО

пропонує вважати, ніби продана партія містила в собі товари, що надійшли на склад (куплені) раніше за часом. Наприклад, підприємець спочатку купив 10 одиниць товару по 5 грн., а потім ще 10 одиниць того ж товару, але за ціною 6 грн. У такому разі, продавши 15 одиниць товару, він розрахує їх собівартість за методом ФІФО так: 10 од. х 5 грн./од. + 5 од. х 6 грн./од. = 80 грн.

Метод середньозваженої собівартості

пропонує множити кількість проданого товару на середню ціну закупівлі. Середня ціна розраховується шляхом ділення загальної вартості товарів, що є на складі на момент продажу, на їх кількість. Якщо звернутися до попереднього прикладу, то собівартість партії з 15 одиниць товару за методом середньозваженої вартості дорівнюватиме: 15 од. х ((10 од. х 5 грн./од. + 10 од. х 6 грн./од.) : (10 од. + 10 од.)) = 82,50 грн.

Існують й інші методи оцінки вибуття товарів, зокрема метод

ідентифікованої собівартості, за яким вартість закупівлі проданого товару точно відома. Але цей метод підходить лише для тих підприємців, які торгують штучним товаром (наприклад, торгівля ювелірними прикрасами, антикваріатом, одягом тощо). Такий продавець завжди точно знає, за скільки він купив той чи інший товар і за скільки він його продав.

Отже, тепер підприємцям на загальній системі оподаткування доведеться набагато серйозніше ставитися до заповнення Книги обліку доходів і витрат, і все-таки дотримуватися принципу відповідності витрат отриманим доходам (незважаючи на те, що в Податковому кодексі такої вимоги немає).

Що ж до

граф 9 і 10, то записані в них суми теж зменшують дохід підприємця, що підлягає оподаткуванню. До цих граф записуються зарплата працівників, ЄСВ, нарахований на неї, орендна плата за офіс або склад, оплата комунальних послуг та інші витрати, пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

І на закінчення ще декілька технічних моментів:

1)

Книгу зобов’язані вести не тільки самі підприємці, а й їхні наймані працівники (якщо вони продають товар за готівку або виконують роботи/послуги, отримуючи за це готівкову оплату від замовників). Дані з Книг найманих працівників підприємець повинен переносити до своєї Книги в останній день місяця;

2) якщо підприємець зареєстрований як платник ПДВ, то суми доходів і витрат він повинен записувати до Книги без урахування ПДВ (як і раніше);

3) форма Книги є однаковою для всіх платників податків і для всіх видів діяльності, оскільки

Порядок № 1025 не містить жодних застережень, що дозволяють податківцям уносити будь-які зміни до затвердженої Книги;

4) записи в Книзі необхідно робити кульковою або чорнильною ручкою.

Жодної згадки про те, що Книгу можна вести на комп’ютері, у Порядку № 1025 немає. Тому існує велика ймовірність, що податківці цього, як і раніше, не дозволять;

5) повністю заповнена Книга обліку доходів і витрат тепер зберігатиметься в підприємця, до податкової її здавати не доведеться.

До речі, що стосується періоду з 01.01.2011 р. і до 21.01.2011 р. (до дати набуття чинності наказом № 1025), то

записи за цей період з Книги ф. № 10 до нової Книги обліку доходів і витрат підприємцям переносити не треба. Після того як наказ № 1025 набув чинності і нову Книгу платник податків зареєстрував у податковій, усі записи він уносить до нової Книги (наростаючим підсумком). При цьому стара Книга ф. № 10 залишається у самого підприємця, здавати її податківцям необхідності немає (пункт 3.3 Порядку № 1025).

 

Віталіна Мірошниченко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі